انرژی در معماری

بازدیدها: 112

Rate this post

انرژی
انرژی – که در برخی از منابع علمی فا رسی به کارایه برگردانیده شده است- بن مایه دیگری است که اعتقاد اریم ، در شکل دادن به معماری مداخله می کند . این بن مایه را نیز از سه دیدگاه متمایزی که برای نور و ماده داشتیم بررسی می کنیم ، اما به سخنی هنوز کوتاه تر .

اول ) دیدگاه فیزیک نسبت به انرژی
انرژی نزد منابع اصلی ای که می شناسیم به صورت هایی متمایز تعریف می شود. جای می یابیم که انرژی در پی وارد شدن نیرویی بر شیئی خاص متظاهر می گردد و خود به خود و پیش از این کنش – واکنش دیده نمی شود از این تعریف می توانیم به ویژگی پویا بودن نهان انرژی توجه کنیم و ضمناً وابسته بودن آن به یک عامل بیرون از جسم دارنده یا ذخیره کننده انرژی را به یاد دلشته باشیم.
از دیدگاه دیگری انرژی به مثابه موجودیتی مفروض و درون تمامی اشیاء دانسته می شود بی این که به پیوند های موجود و یا ممکن الوجود شیئی که از آن سخن می رود با فضای دربر گیرنده اش سخن به میان آید. انرژی – این جا – به عنوان درون مایه هر چیزی که دارای جر م باشد دانسته می شود و این جا تغییر شکل انرژی از گونه ای به گونه ای دیگر به میان می آید با یا بی انگیزه ای که از خارج شیء سبب این دگرگونی شود مانند موردی که در آن (( مقدار از کارمایه جرمی به کارمایه تشعشعی تبدیل می شود و یا مانند موردی که تبدیل جرم به کارمایه تشعشعی به طور کامل صورت می پذیرد. ذره اصلی خود به خود متلاشی می شود و همه کارمایه جرمی آن به کارمایه تشعشعی تبدیل می گردد.
دیدگاه سوم پی جوی منظومه یا سیستمی است که انرژی یا کارمایه درون آن فهم می شود و از این روی متظاهر شدن انرژی درونی شی ء به گونه هایی متفاوت منوط به وضعیت همان شی ء درون سیستمی است که تعریف می شود چه آن گاه که به الکترون و ضد ذره آن – پوزیترون – بنگریم و چه آن گاه که به شکل شناخته شده ترین سیستم توجه کنیم ، یعنی جایی که پاندول نمایان گر تبدیل دائم انرژی پتانسیل به سینتیک و برعکس می شود.
همان گونه که دانسته شده است. پس از اعلام نظریه نسبیت آینشتاین و پی بردن همگان به رابطه خاصی که میان جرم و انرژی وجود دارد زمینه تازه ای برای اندیشیدن به همه چیز و هر چیز فراهم شد که از تعریفی نو برای انرژی مایه می گرفت . از این تعریف نو چنین برمی آید که جرم و کارمایه متقابل متضاد با یک دیگراند و همچنین قابل تبدیل به یک دیگرو رمز رسیدن به یگانگی میان این دو در به میدان آوردن رابطه ای نو و دگرگون کردن سیستمی است که این دو را – در شرایط پیش از دگرگونی – به یکدیگر پیوسته و وابسته داشته است و از این روی است که پذیرفته می شود (( انرژی )) همانند هر چیزی که بتواند به کار تبدیل شود (( دانسته می شود )) و با به یگانگی واحد اندازه گیری و اندازه گذاری نیز می رسد.

دوم ) انرژی از دیدگاهی نظری
هر آینه بخواهیم به موضوع انرژی یا کارمایه از دیدگاهی انتزاعی بنگریم ناچار خواهیم بود که آن را از گستره روزمرگی های حتی بسیار تخصص اش بیرون بریم تامگر به تصویری از آن دست یابیم که در ردیف حقیقت های جهان زیستی قرار تواند گرفت انرژی به مثابه رمز درون ماده انرژی به مثابه توان های بالقوه و بالفعلی که در نهاد ماده نهفته اند انرژی به مثابه سر حیات ماده انرژی به مثابه اسباب پیوسته دگر شدن ماده و بالاخره انرژی ، به مثابه رازنهانی که شکل ماده در وضعیت و در موقعیتی خاص را تعیین می کند.
و هر آینه بگوییم که میان شکل ماده ای که در دست داریم ( یا بهتر ، میان شکل برونی ماده و مجموعه رابطه های درونی جاری در آن ) تعادلی پویا وجود دارد که هم در پی دگرگونی های درونی و هم به دلیل انگیزه پذیری از بیرون ، به مثابه موجودیتی پویا شناخته می شود سخنی تازه نگفته ایم. اما تنها به این مهم توجه داده ایم که هر آیینه شکل هر موجود کالبدی را ، در چگونگی حیات درونی جرم یا ماده آن دخیل بدانیم آن را ، به دلیل تحدیدهایی که به ناچار می پذیریم ، دست کم در پی اثر گذاری ها یا کنش ها – واکنش های درونی اش – در طول زمان بی ثبات می شناسیم .

Rate this post
دسته بندی : پژوهش , معماری
نویسنده : modir
تاریخ انتشار : 07 / 11 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://space-place.ir/?p=9417
0