تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه های آنها

بازدیدها: 39

Rate this post

تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه های آنها
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شامل:
جدول شماره ۱ : تعاریف کاربری های شهری
جدول شماره ۲ : عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری
جدول شماره ۳ : سرانه ها
تبصره ۱ : سرانه های موضوع این مصوبه برای شهرهایی مورد عمل قرار میگیرد که ویژگی خاصی از نظر نقش و عملکرد و
اقلیم نداشته باشند. درصورتیکه در فرایند تهیه طرح و به استناد مطالعات آن لزوم تغییر در سرانه های مصوب برای هر یک از
شهرها از سوی مشاور تهیه کننده تشخیص داده شود با توجیهات فنی و مستندات لازم میتواند در مرجع تصویب کننده طرح مورد
توجه و تصویب قرار گیرد.
تبصره ۲ : در تعریف کاربریها عملکرد غالب هر فعالیت مورد توجه قرار میگیرد برای مثال اگر فعالیت فرهنگی نیز در داخل
مسجد انجام میگیرد کاربری زمین مورد نظر مذهبی قلمداد میشود.
تبصره ۳ : نظر به لزوم توجه به مساله پدافند غیرعامل در طرح ها باید مشاور تهیه کننده طرح کاربری هایی را که میتوانند در
زمان بحران مورد استفاده قرار گیرند از جمله پارک ها، زمینهای ورزشی، پادگان ها فضاهای باز محصور و غیر محصور را در نقشه
جداگانه مشخص و ارائه نمایند.
تبصره ۴ : سرانه های مربوط به دانشکده های افسری به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورایعالی
شهرسازی و معماری ایران تعیین می شود.
تبصره ۵ : اراضی که در وضع موجود دارای کاربری تحت عنوان ذخیره و یا فاقد کاربری می باشند سطوح آنها توسط مشاور
در طرح برآورد و در ذیل جدول سرانه های وضع موجود قید می شود.
لیتک دانلود:
تعاریف کاربری های شهری

Rate this post
دسته بندی : آموزش , پژوهش , شهرسازی
نویسنده : modir
تاریخ انتشار : 16 / 06 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://space-place.ir/?p=6233
0