خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران

بازدیدها: 167

Rate this post

مقدمه
خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه یک جهت ارائه در جلسات کمیسیون ماده ۵ بر طبق دستورالعمل ارائه شده در بهمن ماه ۱۳۸۵ در فصل های زیر تهیه و تدوین شده است:
فصل اول: ویژگی های منطقه (وضعیت موجود)
در این بخش مشخصات کلی منطقه از جمله وسعت، جمعیت و پیشینه تح ولات کلی منطقه و شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت جدول فرصت و تهدید و و مسایل اصلی منطقه ارائه می شود. (SWOT) نقاط قوت و ضعف
فصل دوم: جایگاه منطقه از طرح جامع تهران ۱۳۸۵
در این فصل، چشم اندازها، اهداف و راهبردها و سازما ن فضایی پیشنهادی طرح جامع با موارد معادل در طرح توسعه شهری و الگوی توسعه منطقه یک مقایسه می گردد و تشابهات و مغایرت ها تعیین می گردد.
فصل سوم: الگوی توسعه و سازمان فضایی منطقه
در این بخش، الگوی توسعه منطقه شامل ارکان و عناصر اصلی، سازمان فضایی، ارتباط من طقه با مناطق همجوار، تقسیمات پیشنهادی منطقه و جمعیت منطقه در افق طرح به تفکیک نواحی و محلات ارائه می شود.
فصل چهارم: شبکه معابر
در این فصل، اصول و مبانی نظام حرکت، سلسله مراتب شبکه معابر، مقایسه شبکه معابر منطقه با شبکه طرح جامع و طرح ملاک عمل، مقایسه شب که معابر موجود و آتی و شبکه حمل و نقل عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل پنجم: پهنه بندی استفاده از اراضی
در این بخش پهنه های پیشنهادی استفاده از اراضی با حداکثر رعایت دستورالعمل براساس آخرین پهنه های یک، دو و سه کدی اعلام شده، مشخص گردیده است . ضمن اینکه مشخصات پهنه ها و زیرپهنه ها و اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری نیز ارائه می گردد.
فصل ششم: پهنه بندی استفاده از اراضی
در این بخش، مقایسه پهنه بندی با کاربری های پیشنهادی ارائه می گردد . ابنیه تاریخی مصوب و پیشنهادی در منطقه و کاربری های مهم و غیرقابل تغییر نیز در این بخش تعیین گردیده است.
فصل هفتم: خدمات
در این بخش، ساختار سلسله مراتب خدمات (مراکز و محورهای خدماتی )، برنامه تامین خدمات (به تفکیک فضای سبز و خدمات هفتگانه )، خدمات موجود و مورد نیاز به تفکیک نواحی و محلات، کمبودهای خدماتی منطقه و نحوه تامین خدمات و نحوه تامین آن ها ارائه گردیده است.
فصل هشتم: طرح های موضعی
در این بخش عرصه های مداخله و ضرورت های آن در منطقه عنوان ش ده و با طرح جامع مقایسه می گردد. مشخصات و شناس نامه طرح های موضعی پیشنهادی و اولویت بندی و مراجع تهیه و تصویب هر یک در این فصل ارائه می شود.
فصل نهم: بافت های فرسوده
مبانی و معیارهای تعیین محدوده بافت های فرسوده و محدوده های پیشنهادی مشاور در این بخش مورد بررسی قرار گرفته و با مصوبه شورایعالی و محدوده های طرح جامع مقایسه می گردد . شیوه های مداخله، اولویت بندی و وضعیت آتی بافت ها نیز از جمله مطالب عنوان شده در این فصل می باشد.

لینک دانلود:
خلاصه گزارش طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران

Rate this post
نویسنده : modir
تاریخ انتشار : 05 / 06 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://space-place.ir/?p=5732
0