شرح وظایف شهرداری

بازدیدها: 2

Rate this post

شرح وظایف شهرداری
ماده ۵۵ وظایف شهرداری به شرح ذیل است :
۱٫ ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین
موضوعه.
ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط ¬ ۲٫ تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب
به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائله ممکنه.
تبصره ۱- سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های
عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری
و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در
مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون, شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و
چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به
جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر
عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد
معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲- احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق
نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در
شهرها به استثنای مواردی که سازمان های تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن
شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداری ها می توانند با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت
کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند .
تبصره ۳- مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات
آنها مورد تأیید شهرداری محل و وزارت کشور باشد, می توانند کماکان به کار خود ادامه دهند.
تبصره ۴- شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و
مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود
به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف
شهرداری خالی نمایند .
مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۲ قانون کیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در
گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر
مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع
خواهد بود . به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
۳٫ مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی
و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
۴٫ مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و
تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.
۵٫ جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
۲٫ اجرای تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیسات مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی
مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و
کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و
همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به
انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار .
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن
شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و
استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
۳۴ به /۳/ تبصره ۱- تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب ۲۸
قوت خود باقی است.
تبصره ۲- تبصره ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور به قوت خود باقی است.
۷٫ حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی
اشخاص علیه شهرداری .
۸٫ برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه
ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر. یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به
وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود .
۵٫ انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره
پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده
در این قانون.
۱۱ . اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.
اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارات دارائی جزء هزینه قابل قبول اعانه
دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می
باشد . ۱۱ . نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها.
۱۲ . تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
.۱۳ ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۱۴ . اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و
دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و
خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در
بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و
جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره- در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق,
شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ
مهلت دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود
شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به
اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها- گرمابهها- مهمانخانهها- دکاکین- قهوه خانه ها-
کافه رستوران ها- پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.
۱۵ . جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها به وزارت بهداری و
دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه بوده و
یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
۱۲ . تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشهوران.
۱۷ . پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که
مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و
خیابان ها و میدان ها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از
داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و
متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
۱۸ . تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.
.۱۵ تهیه و تدوین آئین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن
پس از تصویب انجمن شهر.
۲۱ . جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا
مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها- کارگاه ها- گاراژهای
عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز
دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود و یا
عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کورههای آجر و گچ و آهک پزی
و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش
های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر
جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل
کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن
مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده
روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند
رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است.
هرگاه رای کمیسیون مبنی برتأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در
مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.
۲۱ . احداث بناهاوساختمان های موردنیازمحل ازقبیل رختشوریخانه و مستراح وحمام عمومی و کشتارگاه
ومیدان ها وباغ کودکان وورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیرلازم برای ساختمان خانه های
ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.
۲۲ . تشریک مساعی با فرهنگ درحفظ ابنیه وآثارباستانی شهر وسا ختمان های عمومی و مساجدوغیره.
۲۳ . اهتمام درمراعات شرایط بهداشت درکارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی
بضاعت و سرراهی.
۲۴ . صدور پروانه برای کلیه ساختمانهائی که در شهر می شود.
تبصره- شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در
پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه
ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون
مقرر در تبصره یک ماده ۱۱۱ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا
مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا
تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.
این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالمانه از محل مزبور پس از تعطیل
برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج
هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.
دائرکردن دفتروکالت و مطب ودفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه ومجله و دفتر مهندسی
وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.
۲۵ . ساختن خیابان ها و اسفالت کردن سوارهروها و پیادهروهای معابر و کو چههای عمومی و انهار و
جدولهای طرفین از سنگ اسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.
۲۲ . پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و
صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزرات کشور.
تبصره ۱- به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید
وضع عوارض شود.
تبصره ۲- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارض به
شهرداری ها عرض راه معاف می باشد.
تبصره ۳ – ماده ۱ قانون مصوب بهمن ماه ۳۳ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون
طبق تبصره ۱ این بند تصحیح می شود.
تبصره ۴ – آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و
دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود.
۲۷ . وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب
تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در
حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند.
۲۸ . صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران. کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود
از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
تبصره- شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مامورین خود اقدام
نماید.

Rate this post
دسته بندی : آموزش , پژوهش
نویسنده : modir
تاریخ انتشار : 16 / 06 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://space-place.ir/?p=6237
0