ضوابط و استانداردهای طرح توسعه بوشهر

بازدیدها: 337

Rate this post

ضوابط و استانداردهای طرح توسعه بوشهر
۸- ضوابط و معیارهای توسعه طرح
هدف از تدوین ضوابط و معیارها، هدایت و کنترل توسعه شهر در جهت نظام بخشی وایجاد هماهنگی سازمان و ساختار فضایی، استحکام و پایداری و ارتقاء کیفیت سیما و تأمین نیازهای مرتبط با توسعه شهری می¬باشد. ضوابط و معیارها، طرح تفصیلی راهبردهای ارائه شده در آن قالب را تعقیب می¬کند. ساختار و تدوین ضوابط و معیارها، به معرفی مفاهیم و واژه¬ها، حوزه تسری، زمینه و رویکردهای مشروح زیر می¬پردازد که شامل موارد زیر می¬باشد:

• تعریف مفاهیم و واژه¬های بکار گرفته شده
• حوزة تسری ضوابط و معیارهای توسعه
• تعریف پهنه¬های عملکردی بر اساس سطح بندی سلسله مراتبی
• معرفی کاربری¬های مجاز، مشروط، ممنوع در پهنه های مختلف بر اساس مطلوبیت، تجانس و عدم تجانس همجواری ها
• ضوابط توسعه در پهنه و حریم عناصر با ارزش فرهنگی، اجتماعی و میراثی
• تدوین محدودیت های توسعه در همجواری حرائم و محورهای اصلی تردد، خطوط اصلی نیرو، آب، فاضلاب، گاز و …
• تدوین محدودیت های توسعه در حریم دریا، آبراهه ها و …
• حفظ محیط¬زیست در جهت توسعه پایدار عرصه ها و فضاهای سکونت و فعالیت
• تأکید و تقویت محورهای پیاده از طریق تقویت نفوذپذیری در بافت ها به ویژه پهنه بافت-های با ارزش
• تقویت نفوذپذیری مناسب سواره به منظور تأمین دسترسی های ضروری در شرایط بحرانی
• نظام مند کردن سلسله مراتب محورهای ارتباطی و رعایت ملاحظات در همجواری کاربریها
• تدوین معیار جهت تأمین پارکینگ¬های خصوصی و عمومی با توجه به الگوی مالکیت اتومبیل
• توزیع کنترل شده تعداد متناسب واحدهای مسکونی در پهنه ها در جهت ایجاد تعادل در توزیع جمعیت و بهینه کردن بهره¬وری از فضاهای خدماتی، رفاهی و اجتماعی
• ایجاد تعادل و تناسب در الگوی مسکن، متناسب با ویژگی های اقتصادی – اجتماعی جامعه
• هدایت گروه بندی های تراکمی با توجه به ساختار و سازمان فضایی مورد انتظار
• کنترل کیفیت فضاهای درونی واحدهای مسکونی(نور، تهویه، جریان هوا، رعایت ایمنی و…)
• ارائه معیارهای تأمین سطوح ابنیه غیرمسکونی و غیرانتفاعی شامل آموزشی، بهداشتی، درمانی، رفاهی – اجتماعی، اداری – انتظامی، ورزشی – تفریحی، تجهیزات و تأسیسات شهری و موارد مشابه در پهنه های شهری متناسب با سلسله مراتب عملکردی
• ارائه معیارهای توسعه ابنیه غیرمسکونی شامل مراکز تجاری – خدماتی، اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی، ورزشی – تفریحی و موارد مشابه در پهنه های شهری متناسب با سلسله مراتب عملکردی
تعاريف
تعريف برخي از واژه ها و اصطلاحاتي كه در متن مجموعه ضوابط و مقررات اجرايي به كار رفته به شرح زير است:

سازمان مجري طرح
شهرداري بوشهر به لحاظ قانونی به عنوان سازمان مجری طرح تلقی می¬گردد.

حريم شهر
طبق قانون “تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها” که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، حریم شهر عبارت است از:
قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاور ننمايد.

محدوده شهر
براساس آخرين مصوبه قانونی « تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها» مورخ ۱۴/۱۰/۸۴، محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الاجرا مي باشد.
شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل شهر را نيز به عهده دارند.
به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات و جنگل ها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تاسيسات در داخل حريم شهر تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكان¬پذير خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرح¬ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي¬باشند) به عهده شهرداري مربوط مي باشد، هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.

منطقه شهری:
محدوده¬ای از شهر که جمعیتی حدود ۷۵ تا ۱۰۰ هزار نفر را شامل شده و به لحاظ ساختاری توسط محورهای شریانی و یا عناصر طبیعی یا انسان ساخت تحدید یا تعریف شده باشد.

ناحیه شهری
محدوده ای از شهر که جمعیتی حدود ۱۵ تا ۲۵ هزار نفر را شامل شده و به لحاظ ساختاری توسط محورهای شریانی درجه ۲ و یا عناصر طبیعی یا انسان ساخت تحدید یا تعریف شده باشد.

محله
محدوده ای ازشهر که جمعیتی حدود ۵ هزار نفر را شامل شده و به لحاظ ساختاری توسط محورهای جمع و پخش کننده و یا عناصر طبیعی یا انسان ساخت تعریف شده باشد.

پهنه بندي
تقسيم شهر به پهنه هاي مختلف از نظر استفاده و كاربری زمين را، برحسب تعريف پهنه بندي مي-نامند، مانند پهنه مسكوني، پهنه تجاري- خدماتي، پهنه صنعتي و … اين پهنه بندي شامل كليه اراضي تخصيص يافته جهت كاربري¬هاي مورد نظر است.

کریدور
فضای حاصل از محورهای فعالیتی حرکتی در محدوده شهر که متناسب با عملکرد تعریف می¬گردد.

کاربری
کاربری عبارتست از نوع استفاده و بهره¬برداری از اراضی و مستحدثات آن که در این طرح مطابق با نقشه کاربری اراضی پیشنهادی خواهد بود.

سطح خالص شهر
سطح خالص شهر شامل وسعتي از شهر است كه در بردارنده تمامي پهنه هاي مختلف كاربريهاي مورد نياز شهر مي¬باشد.

سطح ناخالص شهر
سطح ناخالص شهر شامل سطح شهر با انواع کاربری های مختلف شهری و غیرشهری در محدوده شهر است كه دربردارنده سطح خالص شهر به علاوه سطوح اراضي ناخالص مانند کاربری غیر مرتبط با عملکرد شهری، اراضي كشاورزي، باغات و بایر باشد.

سطح خالص مسكوني
سطح خالص مسكوني شامل مساحت كليه اراضي داراي كاربري مسكوني است.

سطح ناخالص مسکونی
سطح ناخالص مسکونی شامل مساحت اراضی صرفاً مسکونی به اضافه اراضی با کاربری های مرتبط با آن مانند شبکه¬های دسترسی و کاربری های خدماتی رفاهی اجتماعی و … می باشد.

تراكم جمعيتي
ميانگين پراكندگي جمعيت در محدوده شهر و يا پهنه و يا بلوك شهری، می باشد. تراکم جمعیتی در دو دسته بندی قابل تعریف است. تراکم خالص و تراکم ناخالص.

تراکم خالص
تراکم خالص عبارتست از میانگین پراکندگی جمعیت به سطح خالص مسکونی در هر پهنه یا محدوده.

تراکم ناخالص
تراکم ناخالص عبارتست از میانگین پراکندگی جمعیت به سطح ناخالص مسکونی در هر پهنه یا محدوده.

قطعه زمين
سطحي از زمين كه داراي ابعاد تعريف شده و سند مالكيت باشد.

عرصه
سطح يك قطعه زمين كه داراي ابعاد تعريف شده باشد.

اعیان
عبارتست از سطح کل زیربنا در هر قطعه زمین است

تفكيك
عبارت است از تقسيم قطعه زمين به دو يا چند قطعه كوچكتر با ابعاد تعريف شده به نحوي كه بتوان بطور مستقل به ثبت رساند.

تجميع
عكس عمل تفكيك است به نحوي كه دو يا چند قطعه زمين مجاور يكديگر را به يك قطعه با ابعاد تعريف شده تبديل كرده و به ثبت رساند.

واحد مسكوني
سطح زيربناي مستقلي كه داراي ورودي مستقل بوده و حداقل امكانات شامل آشپزخانه، سرويس و حمام جهت اسكان يك خانوار را دارا باشد.

مجموعه مسكوني
واحدهاي سكونتي احداث شده در يك قطعه زمين مي¬باشد. واحدهاي مسكوني ممكن است بصورت ساختمانهاي تک واحدی مستقل و يا آپارتماني احداث شده باشند.

آپارتمان
مجموعه¬اي از چند واحد مسكوني يا غيرمسكوني واقع در يك بلوک ساختماني كه داراي قسمتهاي اختصاصي و مشاعي باشند.

ساختمان ويلايي
ساختمان مستقل احداث شده در يك قطعه زمين كه داراي حياط اختصاصي محصور بوده و فقط جهت سكونت يك خانوار طراحي و ساخته شده باشد.

طبقه
عبارت از سطحی از ساختمان كه داراي كف و سقف مستقل در يك سطح ارتفاعي باشد.

زيربناي ساختماني
مجموع مساحت زيربناي ساختماني شامل زيرزمين، همكف و بالاي همكف می باشد كه معمولاً در پروانه ساختماني قيد مي¬شود.

سطح اشغال
سطح اشغال شامل سطح زيربنا در همكف در هر قطعه زمين است.

تراكم ساختماني
نسبت سطح كل زيربناي ساختماني به مساحت زمين مربوط به آن ساختمان را تراكم ساختماني مي نامند. مساحت زيربناي ساختماني براساس دستورالعمل محاسبه سطح زيربنا و بدون احتساب مساحت زيرزمين و پاركينگ در همکف و یا سطوح زیر همکف مي باشد

برزمين
عبارت است از حد قطعه زمين در معبر عمومي

كف
عبارت است از رقوم ارتفاعي بر زمين در كنار معبر همجوار، كه مبناي محاسبه ضوابط ارتفاعي يك بنا تلقي مي شود.

پيش آمدگي
به قسمتي از ساختمان در سمت گذر اطلاق مي¬شود كه نسبت به برِ نهايي قطعه داراي بيرون زدگي باشد.
بالكن
بخشي از يك ساختمان است كه حداقل از يك طرف بدون ديوار يا جداكننده ديگر بوده و با فضاي بيرون ارتباط فضائي مستقيم داشته باشد.

ارتفاع بنا
فاصله قائم بالاترين حد يك ساختمان تا تراز كف تعيين شده آن می¬باشد.

ارتفاع مفيد هر طبقه
ارتفاع قسمت داخلي بنا از روي كف تمام شده تا زير سقف پس از انجام كليه نازك¬كاري¬ها و كف-سازيهاي لازم می باشد.

پيلوتي
تمام يا قسمتي از طبقه همكف كه بصورت فضاي سرپوشيده در زير تمام يا قسمتي از كف طبقه اول قرار مي¬گيرد.

پخ
عقب نشینی سطح گوشه¬ای از قطعه زمین یا بنا در نبش دو معبر که به منظور ایجاد دید مناسب درجهات مختلف در تقاطع¬ها می باشد.

پروانه ساختمان
مجوزي است كه پس از طي تشريفات مربوطه و رسيدگي و تأئيد نقشه¬هاي ارائه شده براي احداث ساختمان از طرف شهرداري صادر مي¬گردد تا مالك براساس آن نسبت به احداث ساختمان اقدام نمايد.

برگ پایان کار
مجوزی است که شهرداری پس از اتمام ساختمان مبتنی بر نوع کاربری و تعداد واحدها و سایر اطلاعات مرتبط با بنا صادر می شود.

حریم
حريم پهنه یا سطحی از حاشیه عناصر طبیعی یا انسان ساخت یا تأسیساتی است كه براي جلوگيري از اثرات سوء و يا حفظ عوارض طبيعي مانند رودخانه، نهر، مسيل و … و يا عناصر انسان ساخت مانند خطوط انتقال برق، آب، گاز، مخابرات، نفت و … و يا شبكه ارتباطي مانند جاده¬ها، خيابانها و … يا حفاظت از ارزشهاي زيست محيطي يا بناها و مجموعه هاي تاريخي درنظر گرفته مي¬شود.

طبقه بندي معابر شهري
معابر شهري كه عبور و مرور وسايل نقليه موتوري در آن مجاز است به دو گروه قابل طبقه بندي است:
الف- معابر شرياني
– خيابانهاي شرياني درجه يك
– خيابانهاي شرياني درجه دو
– خيابانهاي جمع و توزيع كننده
ب- معابر محلي
– خيابانهاي جمع و پخش كننده محله اي
– معابر دسترسي

معبر شرياني:
معبري است كه در طراحي و بهره برداری از آن اولويت به عبور وسايل نقليه داده مي شود. اين معبر عموماً برای سفرهاي طولاني بين نواحی شهر تعبیه می¬گردد و ترافيك آن در مقايسه با ترافيك يك ناحیه و محله شهري ترافيك عبوري است.
در برخی از شهرهاي موجود و گاه در طراحي¬هاي جديد، به علل توپوگرافي يا ملاحظات طراحي شهري، معابري طراحی مي¬شود كه از يكسو به علت تداوم در سطح چند ناحیه شهري بخشی از ترافيك عبوري را به خود جذب مي¬كند و از سوي ديگر به علت عدم وجود خيابان جمع و توزيع كننده مناسب، عملكرد جمع و توزيع كردن ترافيك محل را نیز عهده¬دار هستند و در واقع نوعي معبر در حدفاصل شرياني و جمع و توزيع كننده است. اين نوع معابر تحت عنوان شرياني درجه ۲ معرفی شده است.
معابر جمع و پخش کننده ناحیه¬ای، محورهایی هستند که دارای نقش و عملکرد ترافیکی کمتر بوده و حد واسط جریان¬های عبوری در شریانی سطح دو و جریان¬های محدود درون ناحیه می¬باشند.

معبر محلي:
به خياباني گفته مي¬شود كه در طراحي و بهره¬برداری از آن اولويت به حرکت آرام سواره و جریان پیاده و رعايت محيط زيست در داخل محدوده موردنظر داده مي¬شود. محورهای دسترسي معابري هستند كه دسترسي مستقيم به واحدهاي مسكوني وكاربريهاي غيرمسكوني محلي را تأمين مي¬كند.

گذرهاي پياده:
علاوه بر معابر سواره، گذرهاي پياده نيز در طبقه¬بندي راهها پیش¬بینی شده است كه به دليل اولويت دادن به حركت پياده، به روي وسايل نقليه موتوري (به جز وسايل اضطراري و وسايل خدماتي) بسته است.

دوربرگردان
دوربرگردان به فضاي بازي اطلاق مي¬گردد كه در انتها یا میانه و در موقعیت مناسب معبر بن بست و جهت دورزدن وسائط نقليه پيش بيني مي¬گردد.

مسیر دوچرخه
مسیری است که به عنوان مسیر حرکت دوچرخه مشخص و علامت¬گذاری می¬شود.

سواره¬رو مشترک
سواره¬رویی است که دوچرخه¬ها و وسایل نقلیه موتوری به طور مشترک از آن استفاده می¬کنند.

مسیر درجه ۳ دوچرخه
سواره¬رو مشترکی است که با تابلوهای مخصوص به عنوان مسیر دوچرخه مشخص می¬شود، و در استفاده از آن، وسایل نقلیه موتوری باید اولویت را به دوچرخه بدهند.

مسیر درجه ۲ دوچرخه (خط ویژه دوچرخه)
قسمتی از سواره¬رو است که با خط¬کشی مشخص می¬شود، و به عبور دوچرخه¬ها اختصاص دارد.

مسیر درجه ۱ دوچرخه (دوچرخه¬رو، راه دوچرخه)
راه مجزایی است که به حرکت دوچرخه¬ها اختصاص دارد. مسیر درجه ۱ گاهی در امتداد سواره¬رو، و گاهی در امتدادی مستقل قرار دارد.

پهنه بندي شهر
هدف از تفكيك سطح شهر به پهنه هاي عمومي استفاده از اراضي، فراهم كردن مبنائي براي كنترل و هدايت ساخت و ساز ، به منظور سامان دادن به نحوه استفاده از اراضي و ارتقاء كيفيت و كارايي محيط شهري در چهارچوب طرح توسعه شهر است. طبیعی است کاربری های وضع موجود و مصوب طرح تفصیلی پیشین شهر تا تهیه طرح تجدید نظر طرح تفصیلی شهر تثبیت شده و به قوت خود باقی خواهد بود.

پهنه مسكوني
پهنه مسكوني پهنه¬اي است كه عملكرد غالب آن سكونت مي باشد. اين پهنه بخش قابل توجهي از سطح شهر را به خود اختصاص مي¬دهد. در پهنه هاي مسكوني شكل¬گيري فعاليت ها تنها بصورت خدمات روزمره اوليه كه به عنوان خدمات پشتيبان سكونت به شمار مي روند در قالب معیارهای ارائه شده مجاز مي باشد. بر این اساس در اين پهنه فقط مي توان كاربريهاي رده محله را به گونه ای که در ضوابط تعریف شده است مستقر نمود. این کاربری ها شامل:
خدمات تجاری خرده فروشی، خدمات آموزشی (مانند مهد کودک، کودکستان، دبستان) خدمات درمانی (مطب، داروخانه) خدمات بهداشتی (حمام) پارک محله، زمین بازی کودکان، محورهای سبز پیاده، و فضای محدود تأسیساتی به فراخور نیاز محله خواهند بود ( مشروط بر آنکه در همجواری معابر ۱۲ تا ۱۶ متر قرار داشته باشند.) پهنه های مسکونی در قالب تراکم های ویژه باغ ویلا، باغ مسکن، کم، متوسط و زیاد تعریف شده است.

کاربری های مختلط
کاربری های مختلط فراخور موقعیت استقرار در پهنه اراضی و کریدورها در قالب زیر تعریف شده است.
• مسکونی، تجاری، خدماتی
• مسکونی، آموزشی، فرهنگی- مذهبی، خدماتی
• مسکونی، توریستی- تفریحی، اقامتی- پذیرایی
• مسکونی، آموزشی، فرهنگی- مذهبی، خدماتی، تجاری
• توریستی- تفریحی، اقامتی- پذیرایی
• مسکونی، تجاری، خدماتی، ورزشی
• فرهنگی- مذهبی، اقامتی- پذیرایی، تجاری، اداری

پهنه فعالیت “تک عملکردی”
۱٫ تجاری – خدماتی
۲٫ آموزشی
۳٫ آموزش عالی
۴٫ مذهبی
۵٫ فرهنگی اجتماعی
۶٫ بهداشتی درمانی
۷٫ اداری
۸٫ انتظامی
۹٫ ورزشی
۱۰٫ پارک و فضای سبز
۱۱٫ پهنه حفاظت شده
۱۲٫ تأسیسات شهری
۱۳٫ تجهیزات حمل و نقل
۱۴٫ کارگاهی
۱۵٫ صنعتی
۱۶٫ انبار
۱۷٫ شیلات
۱۸٫ بندرگاه و گمرک
۱۹٫ پهنه و ورزش های صحرایی
۲۰٫ پهنه توریستی و تفریحی کمپینگ
۲۱٫ پهنه ورزش های درمانی کمپینگ های ساحلی
۲۲٫ پارک جنگلی
۲۳٫ پارک و نمایشگاه منطقه¬ای
۲۴٫ پهنه نظامی

با توجه به شیوه تعیین و تلفیق کاربری ها و عملکردها، معیارهایی جهت کنترل همجواری ها و همنشینی تعریف شده است که می تواند هدایت کننده شکل گیری آنها درپهنه ها و کریدورها باشد.

مسكوني
كوچكترين مجموعه واحدهاي مسكوني بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد مسكوني يك «واحد همسايگي»يا «كوي» ناميده ميشود كه بصورت تفكيك تك واحدي يا مجموعه هاي مسكوني آپارتماني احداث مي شوند.
تشکیل مجموعه ای از واحدهای همسایگی محله را تشکیل می دهد که انتظار آنست که با توجه به آستانه عملکردی آن یک مرکز محله در حدود مرکز ثقل آن شکل گیرد. در طرح ارائه شده این فرصت ها با رعایت ملاحظاتی تعریف شده است.
دسترسي واحدهاي مسكوني فقط از طريق خيابانهاي محلي (خيابانهاي دسترسي و جمع و پخش كننده محله اي) بايد تأمين گردد.
هيچ يك از واحدهاي مسكوني منفرد نبايد به خيابانهاي شرياني درجه يك دسترسي داشته باشند به استثناء مجموعه هاي مسكوني كه به صورت یکپارچه طراحي شده و دسترسي هاي كنترل شده اي برای آنها تعبیه شده است.

آموزشي
طبق ضوابط و مقررات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، معیارهای مربوط به همجواریها و دسترسی های مجاز کاربری های آموزشی تدوین شده است که با توجه به انعطاف پذیری اجرای طرح برای پذیرش این نوع کاربری ها در سطح محله و ناحیه رعایت این معیارها می تواند در مکان-یابی فضاهای آموزشی بسیار موثر و مفید فایده باشد.

ضوابط و مقررات نحوه استقرار مكانهاي تحت پوشش سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور
تيپ مدرسه
مشخصات
استقرار مكان دبستان راهنمايي دبيرستان
۱۰
كلاسه ۱۵
كلاسه ۲۰
كلاسه ۹
كلاسه ۱۲
كلاسه ۱۵
كلاسه ۱۸
كلاسه ۳۶۰
نفره ۴۸۰
نفره ۶۰۰
نفره ۷۲۰
نفره
موقعيت استقرار همجواري و عدم همجواري كاربري مسكوني مناسب دخترانه مناسب
پسرانه نامناسب نامناسب
كاربري حمل و نقل بزرگراه غيرمجاز تا فاصله ۱۵۰ متري
فرودگاه غيرمجاز تا فاصله ۱۰۰۰ متري
راه آهن غيرمجاز تا فاصله ۲۵۰ متري
ترمينال بين شهري غيرمجاز تا شعاع ۱۵۰ متري
ترمينال شهري غيرمجاز تا شعاع ۱۰۰ متري
كاربري تجاري مركز تجاري پر رفت و آمد غير مجاز تا شعاع ۱۰۰ متري
كاربري فرهنگي و ورزشي سينما نامناسب تا فاصله ۱۵۰ متري
شهربازي نامناسب
زمين ورزش روباز نامناسب براي مدارس دخترانه
كاربري بهداشتي بيمارستان عمومي غيرمجاز در حريم ۱۵۰ متري بيمارستانها عمومي
بيمارستان عفوني غيرمجاز در حريم ۳۰۰ متري بيمارستاها عفوني
درمانگاه درمانگاه كاربري سازگار است
كاربري نظامي مراكز نيروي انتظامي تا فاصله ۱۵۰ متري غيرمجاز
كاربري مذهبي مسجد و تكيه كاربري سازگار

ادامه جدول ضوابط و مقررات نحوه استقرار مكانهاي تحت پوشش سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور
تيپ مدرسه
مشخصات
استقرار مكان دبستان راهنمايي دبيرستان
۱۰
كلاسه ۱۵
كلاسه ۲۰
كلاسه ۹
كلاسه ۱۲
كلاسه ۱۵
كلاسه ۱۸
كلاسه ۳۶۰
نفره ۴۸۰
نفره ۶۰۰
نفره ۷۲۰
نفره
موقعيت استقرار همجواري و عدم همجواري كاربري فضاي سبز كاربري سازگار بدليل سالم سازي هوا، ايجاد خط بصري، آرامش، جلوگيري از انتقال آلودگيها
زيست محيطي باد نامناسب در مسير بادهاي مزاحم و حامل آلودگي صنايع
تابش آفتاب نامناسب در شعاع تابش مستقيم آفتاب
آلوده كننده
محيطي غيرمجاز تا شعاع ۵۰۰ متري مرغداريها، دامداريها، گورستانها، كشتارگاهها، باغ خانه ها، پمپ بنزين و ساير مراكزي كه توليد بو، دود و گرد و غبار مي كند.
غيرمجاز تا حريم ۲۰۰ متري محلهاي آلوده كننده محيط از قبيل پسابها، پس مانده ها، محل تجمع زباله و فاضلابهاي شهري
صوتي db 45 مناسب
db 80 حداكثر
بصري غيرمجاز در شعاع ديد عناصر نامطلوب همچون دكلهاي فشار قوي، برجهاي منابع آب، گورستانها، محل تجمع زباله
هوا فاصله تا صنايع با آلودگي زياد ۱۰۰۰- ۵۰۰ متر
فاصله تا صنايع با آلودگي زياد ۵۰۰- ۳۰۰ متر
فاصله تا صنايع با آلودگي زياد ۱۰۰ متر
ايستگاه آتش نشاني نامناسب تا شعاع ۲۵۰ متري
فاصله زمين از گسل گسلهاي راستا لغزنده ۱۰۰ تا ۳۰۰ متر
گسلهاي نرمال ۵۰۰ متر
فاصله با ساختمانهاي مجاور ۳-۴ طبقه ۵۰ متر ۸-۷ ۱۰۰ متر
۶-۵ طبقه ۷۵ متر ۸ به بالا ۱۵۰ متر

ادامه جدول ضوابط و مقررات نحوه استقرار مكانهاي تحت پوشش سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور
تيپ مدرسه
مشخصات
استقرار مكان دبستان راهنمايي دبيرستان
۱۰
كلاسه ۱۵
كلاسه ۲۰
كلاسه ۹
كلاسه ۱۲
كلاسه ۱۵
كلاسه ۱۸
كلاسه ۳۶۰
نفره ۴۸۰
نفره ۶۰۰
نفره ۷۲۰
نفره
موقعيت استقرار عرض معبر همجوار (متر)
فاصله تا معبر(متر) ۸ ۱۰-۱۲ ۱۴-۱۶ ۱۰-۱۲ ۱۶-۱۴ ۱۸-۲۴ ۲۴به بالا ۱۰-۱۲ ۱۴-۱۶ ۱۸-۲۴ ۲۴ به بالا
۲ ۳ ۵ ۴ ۶ ۶ ۸ ۴ ۶ ۸ ۸
شعاع دسترسي جنس دختر پسر دختر پسر دختر پسر
مسافت (متر) ۵۰۰ ۵۰۰ ۹۰۰ ۱۲۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰
زمان
طي مسافت پياده ۱۵درجه ۱۵ درجه ۲۰درجه ۲۰ درجه ۳۰ درجه ۳۰ درجه
نقليه ۱۰درجه ۱۰ درجه ۱۵ درجه ۲۰ درجه ۲۵ درجه ۳۰ درجه
تراكم ساختماني ۲۰۰% به بالا، متناسب با ظرفيت مدارس
دسترسي دسترسي مجاز شبكه دسترسي محلي و واحد همسايگي شبكه دسترسي محلي
و جمع كننده محلي شبكه هاي شهري
( بجز آزاد راهها)
دسترسي غيرمجاز عدم دسترسي مسقيم به خيابان اصلي، چهار راه، ميدان در هنگام ورود و خروج
تفكيك الزامي دسترسي سواره و پياده
خيابانهاي ۱۷متر به بالا غيرمجاز مجاز مجاز
خيابان داراي عرض بيشتر از۲۵متر غيرمجاز غيرمجاز مجاز
آزاد راهها غيرمجاز غيرمجاز غيرمجاز
شمار فراواني

ظرفيت دانش آموزي (۱۰و۱۵و۲۰) كلاسه (۹و۱۲و۱۵و۱۸) كلاسه (۳۶۰و۴۸۰و۶۰۰ و۷۲۰) نفره
تعداد شاگرد در هر كلاس ۳۶- ۳۰ ۳۶- ۳۰ ۴۲- ۳۶
ماخذ: اصول و مباني طراحي فضاهاي آموزشي، جلد چهارم، تحليل وضع موجود مكانيابي مدارس سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس، سال ۱۳۷۷

مراكز بهداشتي- درماني

درمانگاه
شعاع عملكرد مفيد- ۱ كيلومتر و در مركز ناحيه استقرار يابد.
همجواري هاي مناسب- در مجاورت پاركهاي ناحيه اي و فضاهاي سبز و باز عمومي با دسترسی از معابر جمع و پخش کننده حداكثر دسترسي به تأسيسات شهري

مراكز بهداشت و بيمارستان
شعاع عملكرد مفيد- شهری، منطقه¬ای
همجواري هاي مناسب- همجواري با فضاهاي سبز منطقه اي و يا شهري
– پیش بینی باند سبز جدا کننده فضای درمانی از محورهای ارتباطی
دسترسي- دسترسي از معبر شرياني درجه دو با كنترل دسترسي
محدوديت هاي همجواري: نزدیک پایانه¬های مسافربری یا باربری كارگاههاي صنعتي و مشاغل مزاحم و یا در مسیر جریان انواع آلاینده ها، هوا، آب، خاک، صدا و …

فضاهاي سبز عمومي
زمين بازي و پارك كودكان
شعاع عملكرد مفيد- حداكثر۲۵۰ متر، محل استقرار در مراكز واحد همسايگي يا كوي
همجواري هاي مناسب- در مجاورت فضاي باز واحد همسايگي
محدوديت هاي همجواري- نزدیک به واحدهای تأسیساتی و محل جمع آوري زباله
دسترسي- دسترسي از معبر محلي و شبكه پياده گذر

پارك محله اي
شعاع عملكرد مفيد- حداكثر ۴۰۰ متر در مركز محله
همجواري هاي مناسب- در مجاورت مراكز آموزشي و فرهنگي و مراكز محله اي
محدوديت هاي همجواري- نزدیک به واحدهای تأسیساتی و عناصر آلاینده و مراكز جمع آوري زباله
دسترسي- دسترسي از معبر محلي و شبكه پياده گذر

پارك ناحيه اي
شعاع عملكرد مفيد- در مركز ناحيه با آستانه عملکرد حداقل۱ کیلومتر
همجواري هاي مناسب- همجواري با مراكز آموزشي و فرهنگي، متناسب با موقعيت ناحيه و مراکز خدماتي و تفريحي
محدوديت هاي همجواري- نزدیک به واحدهای تأسیساتی و عناصر آلاینده و مراكز جمع آوري زباله؛
دسترسي- دسترسي از معبر شرياني ۲ ( و يا جمع و پخش كننده ناحيه اي )
پارك منطقه اي و شهري:
شعاع عملكرد مفيد- با عملکرد در سطح منطقه يا شهر
همجواري هاي مناسب- همجواري با مراكز آموزشي، فرهنگي، درماني، اداري و تجاري خدماتی و …
محدوديت هاي همجواري- نزدیکی به عناصر و عوامل آلاینده
دسترسي- دسترسي از معابر شریانی درجه دو با کنترل دسترسی

مراكز ورزشي
– مركز ورزشي ناحيه اي:
شعاع عملكرد مفيد- با عملکرد در سطح ناحیه با آستانه عملکرد حداقل ۱ کیلومتر
همجواري هاي مناسب- مجاورت با پاركها و فضاهاي سبز عمومي، همجواري با مراكز آموزشي و مراكز فرهنگي اجتماعی
محدوديت هاي همجواري-مراکز بهداشتي و درماني، کارگاههای صنعتي و مشاغل مزاحم، محل هاي جمع آوري زباله و عناصر آلاینده
دسترسي- دسترسي از شبكه جمع و پخش كننده ناحيه اي

مرکز ورزشی شهری
شعاع عملکرد مفید- سطح شهر با آستانه عملکرد محدوده شهر و فراشهر
همجواری های مناسب- مجاورت با پارکهای منطقه¬ای، فضاهای عمومی با عملکرد شهری و فراشهری
محدودیت های همجواری- مراکز بهداشتی درمانی مجموعه عناصر و عوامل آلاینده مکان تجمیع زباله
دسترسی-دسترسی از شبکه محورهای شریانی سطح یک و با کنترل دسترسی

مراكز تجاري و خدماتي
– مراكز تجاري- خدماتي محله اي
شعاع عملكرد مفيد- با سطح عملکرد محله حدود پانصد متر
همجواري هاي مناسب- فضاي سبز عمومي، فضاي ورزشي، مراكز فرهنگي اجتماعی، ايستگاههاي اتوبوس
محدوديت هاي همجواري- محل هاي جمع آوري زباله و مراکز آلاینده
دسترسي- دسترسي از معابر محلي و گذرهای پياده

– مراكز تجاري- خدماتي ناحيه اي
شعاع عملكرد مفيد- با سطح عملکرد ناحیه ای حدود یک هزار متر
همجواري مناسب- با ساير مراكز خدماتي ناحيه اي، فضاهاي سبز عمومي و فضاهاي ورزشي ايستگاههاي وسايل حمل و نقل عمومي، پاركينگهاي عمومي
محدوديت هاي همجواري- محل جمع آوری زباله و آلاینده ها
دسترسي- دسترسي از شبكه جمع و پخش كننده ناحيه اي

مراكز تجاري- خدماتي منطقه اي و شهري
شعاع عملكرد مفيد- در مقياس منطقه و شهر
همجواري هاي مناسب- با ساير مراكز خدماتي منطقه اي، فضاهاي سبز عمومي، فضاهاي ورزشي، ايستگاههاي وسايل حمل و نقل عمومي، پاركينگ هاي عمومي،
محدوديت هاي همجواري- مراکز آلاینده (محل تجمع زباله و ….)
دسترسي- دسترسي از معابر شرياني ۲ با كنترل دسترسي

معیارهای مربوط به همجواری های عناصر شهری
یکی از عوامل مهم در آسایش و آرامش شهری استقرار مناسب عملکردها در سطح شهر می باشد، بدین لحاظ همجواری ها از اهمیت فوق¬العاده¬ای برخوردار می باشد. از آنجاکه در طرح تفصیلی ضمن تثبیت فعالیت ها فرصت استقرار عملکردهایی نیز در پهنه مختلط داده شده است که مجاز یا عدم مجاز بودن همجواری آنها در جداول مطرح شده است که رعایت آنها الزامی است.

معیارهای مربوط به همجواری های مجاز، کاربری در پهنه ها
گروه بندی عملکردی پهنه ها
گروه های عمده گروه های اصلی زیر گروه عملکرد (جهت صدور پروانه ساختمانی ) مسکونی فعالیت مختلط فضای باز وسبز
سکونت یا اقامت سکونت خانوارها انواع الگوهای مسکن بر اساس ضوابط و مقررات  
سکونت دسته جمعی خدمات خوابگاهی خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات  
پانسیون  
خدمات آموزشی آموزش رسمی مهد کودک ، آمادگی 
دبستان  
راهنمایی 
دبیرستان  
پیش دانشگاهی  
هنرستانها و مراکز فنی و حرفه ای و کار و دانش  
آموزش غیر رسمی خدمات تحصیلی وابسته و تخصصی (معلولین ذهنی، جسمی و …)  
کلاس های نهضت سوادآموزی و امثال آن  
آموزش عالی دانشگاه و سایر مؤسسات آموزش عالی  
مراکز و مؤسسات تحقیقاتی  
ادارات دولتی سازمانها و ادارات وابسته به وزارتخانه ها  
ادارات مرکزی بانکها  
ادارات و دفاتر پست/ تلفن و مخابرات  

گروه بندی عملکردی پهنه ها
گروه های عمده گروه های اصلی زیر گروه عملکرد (جهت صدور پروانه ساختمانی ) مسکونی فعالیت مختلط فضای باز وسبز
خدمات اداری
ادارات عمومی
شهرداری ، شهر، مناطق و نواحی  
بنیادها و نهادهای عمومی  
انجمن ها، کانون ها و تشکل های غیر دولتی (NGO ها)  
قضایی و انتظامی دادگاه و مجتمع قضایی و پزشکی قانونی 
مراکز اصلاحی (زندان و سایر مراکز اصلاحی) مکانیابی خاص
مراکز انتظامی، آگاهی، کلانتری، پاسگاه  
بهداشتی و درمانی خدمات سیار یا بیماران سرپایی درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  
مراکز تنظیم خانواده و مشاوره  
مراکز انتقال خون و بانک خون  
مراقبت های پزشکی خدمات توانایی بیمارستان
مراقبت از معتادان، بیماران روانی و … معلولین ذهنی و جسمی  
آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی، سی تی اسکن، ام آر آی، رادیولوژی و فیزیوتراپی  
خدمات کودکان و نوجوانان (دارالتأدیب، پرورشگاه)، شیرخوارگاه  
امداد اجتماعی آسایشگاه، مراکز خدمات سالخوردگان و معلولین  
خدمات درمانی کلینیک های خصوصی ساختمان پزشکان  
خدمات و کلینیک دامپزشکی  
بهداشتی حمام و توالت عمومی  
مذهبی مساجد و اماکن مذهبی مسجد، تکیه، حسینیه و خانقاه، فاطمیه  
کلیسا، کنیسه و سایر عبادتگاههای اقلیتهای دینی  
حوزه علمیه و نظایر آن  
جهانگردی و اقامتی مسافرخانه  
هتل و هتل آپارتمان  

گروه بندی عملکردی پهنه ها
گروه های عمده گروه های اصلی زیر گروه عملکرد (جهت صدور پروانه ساختمانی ) مسکونی فعالیت مختلط فضای باز وسبز
خدمات موزه ها موزه های تاریخی، موزه های آثار هنری و نمایشگاه  
گالری ها، نگارخانه ها  
فرهنگسرا، کتابخانه، خانه فرهنگ  
ورزشی مجموعه های ورزشی استادیوم ها 
باشگاهها و مجموعه های ورزشی  
سالن های ورزشی سالنهای ورزشی مانند بدن سازی و ژیمناستیک و استخر  
سالن های ورزشی و تفریحی، سالنهای بیلیارد، بولینگ و …  
پیست های ورزشی دوچرخه ، موتورسیکلت، اتومبیل، اسبدوانی، اسکیت  
ورزش های باستانی زورخانه ها 
تفریحی شهربازی 
باغ وحشها، باغهای گیاه شناسی 
سالنها و تالارهای برگزاری جشن  
اوقات فراغت فضای سبز پارکها پارکهای محلی (پارکهای کودک، بوستانهای عمومی)   
پارکهای بزرگ   
پارکهای جنگلی و کمربند سبز حفاظتی  
فضاهای سبز و باز بزرگ شهری   
فرهنگی اجرای تئاتر، فیلم، نمایش سالنهای کنسرت و نمایش  
سیما- آمفی تئاتر  

گروه بندی عملکردی پهنه ها
گروههای عمده گروههای اصلی زیرگروه عملکرد (جهت صدور پروانه ساختمانی) مسکونی فعالیت مختلط فضای باز و سبز
خدماتی تجاری خدمات خدمات قاتونی و حقوقی دفاتر ازدواج و طلاق  
دفاتر اسناد رسمی  
دفتر وکلا  
خدمات مسافرتی دفاتر فروش بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس  
دفاتر تورها و آژانسهای مسافرتی  
خدمات فنی-حرفه ای دفاتر فنی (فتوکپی، تایپ، زیراکس، صحافی، پلات و پرینت …)  
دفاتر مهندسین مشاور و مشابه آن  
آتلیه ها- عکاسی ها و موارد مشابه  
ارائه خدمات به خانه هاو خانواده ها خدمات سرایداری نظافت – باغبانی و …  
شستشوی فرش و لوازم منزل خشکشویی – لباس شوئی  
دفاتر خدمات ساختمانی پیمانکاری ساختمانی، پیمانکار چوبکاری، کفپوش، نقاشی و …  
خدمات آموزشگاه های خصوصی علمی، فنی و تخصصی مراکز هنری، موسیقی  
هنرهای نمایشی و زیبایی  
آموزشگاه ها و مؤسسات آموزشی  
خدمات خدمات غذایی رستوران با خدمات کامل  
ساندوچ، رستوران با خدمات محدود  
کافی شاپ، کافه تریا، قهوه خانه چایخانه  
مراکز طباخی کبابی، حلیم، جگرکی  
آبمیوه فروشی، بستنی یا فالوده فروشی و غیره  
مراکز تهیه غذا و پیمانکاران غذایی  
سفره خانه های سنتی  
عمده فروشی عمده فروشی کالاهای بادوام لوازم خانگی، تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر کالاهای بادوام 
عمده فروشی کالاهای کم دوام محصولات کاغذی، خواروبار، پوشاک، گل و سایر کالاهای کم دوام 
مجتمع های تجاری فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای سوپر مارکت های عمده شهروند، رفاه و سایر فروشگاههای بزرگ 
فروشگاههای تعاونی مصرف سازمانها و مشابه 
بازارهای روز بازارهای میوه و تره بار 
بازارهای موقت روز 

÷÷÷÷

گروه بندی عملکردی پهنه ها
گروههای عمده گروههای اصلی زیرگروه عملکرد (جهت صدور پروانه ساختمانی) مسکونی فعالیت مختلط فضای باز و سبز
خدماتی تجاری تجاری فروش دیگر کالاهای مصرفی فروش تابلو، مجسمه، عتیقه و سایر محصولات هنری  
سمساری و امانت فروشی  
فروش ظروف آشپزخانه و لوازم کادویی  
فروش مواد خوراکی خواربار فروشی، سوپر مارکت، نانوایی،بقالی، عرضه مواد پروتئینی، لبنیاتی و سایر مایحتاج اولیه   
میوه و سبزی فروشی   
کالاهای خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکلات، چای، خشکبار، ادویه و غیره )  
فروش کالاهای مرتبط با سلامتی و مراقبتهای فردی داروخانه و دراگ استور  
لوازم آرایشی و زیبایی  
لوازم مربوط به چشم و عینک  
بانکها شعب بانکهای دولتی و خصوصی  
صرافی  
امور مالی و بیمه واحدهای اعتباری و مالی صندوقهای قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی – اعتباری  
واحدهای سرمایه گذاری و اوراق بهادار عرضه اوراق بهادر و سهام و مدیریت، کارگزاری ها و خدمات تبادل اوراق بهادر 
تشکیلات مرتبط با بیمه مؤسسات بیمه 
سایر مؤسسات مالی و اعتباری عملکرد یا تشکیلات مالی و اعتباری که در هیچ یک از دسته های فوق قرار نگرفت  
معاملات ملکی و اجاره و کرایه کالا معاملات ملکی بنگاه های معاملات ملکی زمین، باغ، ساختمان و مزرعه  
اجاره و کرایه کالا آژانس اتومبیل، اجاره ماشین سواری و دوچرخه  
اجاره کامیون، تریلی و سایر ماشینهای سنگین 
اجاره کالاهای تفریحی  
کرایه ماشینها و تجهیزات اداری و صنعتی 
اجاره و کرایه انواع کالا (ظروف، میز، صندلی و … )  
خدمات فنی، علمی و حرفه ای خدمات درمانی بخش خصوصی آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی، سی تی اسکن و MRI  
فیزیوتراپی و رادیولوژی  
کلینیک خصوصی، ساختمان پزشکان، جراحی محدود و تزریقات  
خدمات دامپزشکی  

گروه بندی عملکردی پهنه ها
گروههای عمده گروههای اصلی زیرگروه عملکرد (جهت صدور پروانه ساختمانی) مسکونی فعالیت مختلط فضای باز و سبز
خدمات تجاری عملکردهای مرتبط با اتومبیل فروش اتومبیل بنگاه معاملاتی و فروش اتومبیل 
بنگاه معاملاتی و فروش وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین (مینی بوس، اتوبوس، کامیون و …) 
فروش دوچرخه و موتور سیکلت 
خدمات اتومبیل فروش و عرضه لوازم و قطعات یدکی اتومبیل 
خدمات و تعمیرات اتومبیل های سبک 
عملکردهای خرده فروشی یا فروش خدمات فروش و خدمات مرتبط با لوازم، تجهیزات و تأسیسات خانگی، اداری و ساختمانی فروش مبلمان (انواع میز و صندلی، پرده، فرض، قالی، موکت و …) 
فروش تجهیزات و تأسیسات ساختمانی (تأسیسات ساختمانی، تأسیسات گرمایش و سرمایش، لوازم بهداشتی ساختمان، خدمات نقاشی، کاغذ دیواری، گچبری و …) 
فروش لوازم و تجهیزات باغبانی ( خدمات و فروش لوازم تخصصی باغبانی، فروش گل و بوته و گیاه و … )  
فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکی
(لوازم صوتی- تصویری، تجهیزات پزشکی و …) 
فروش مصالح ساختمانی (ماسه، سیمان، گچ، سرامیک، موزائیک و سنگ) 
ابزار و رنگ فروشی 
قفل و کلید سازی 
فروش و تعمیر لوازم و ماشین آلات صنعتی (پمپ، ماشین آلات کشاورزی و …) 
خدمات و تعمیرات لوازم خانگی  
تجاری فروش و خدمات مرتبط با کالاهای مصرفی با دوام فروش و خدمات کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار)  
فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشیهای موبایل  
فروش پوشاک، کفش، طلا و جواهر، منسوجات و وسایل خرازی  
فروش کالاهای ورزشی، سرگرمی اسباب بازی و آلات موسیقی  
فروش لوستر و آینه شمعدان  
فروش کتاب، مجله، لوازم تحریر   
فروش صنایع دستی / گل  
سرگرمی و آلات موسیقی ساخت وسائل موسیقی  
تابلو جهت تبلیغات تهیه و فروش تابلو ، پلاکارد، مهره و …..  

گروه بندی عملکردی پهنه ها
گروههای عمده گروههای اصلی زیرگروه عملکرد (جهت صدور پروانه ساختمانی) مسکونی فعالیت مختلط فضای باز و سبز
تأسیسات و تجهیزات شهری خدمات حمل و نقل (تمام تشکیلات مرتبط با جابجایی کالا یا مسافر) حمل و نقل درون شهری پایانه های حمل و نقل درون شهری (تاکسی و خودروهای سبک)  
پایانه های جابجایی مسافر توسط خودروهای دربستی سبک  
پارکینگ عمومی ( سرباز یا سرپوشیده)  
خدمات ایمنی کلانتری و راهنمایی و رانندگی استقرار بر اساس معیارهای سازمانهای مربوطه 
ایستگاههای آتش نشانی استقرار بر اساس معیارهای سازمانهای مربوطه  
محلهای اسکان اضطراری استقرار موقت در سوانح طبیعی (اسکان موقت)  
امور متوفیان گورستان، غسلخانه و سایر خدمات متوفیان گورستان، غسلخانه و سایر خدمات متوفیان مکانیابی خاص
سایر تأسیسات و تجهیزات شهری پمپ بنزین و CNG مراکز موقت جمع آوری زباله  
پمپ بنزین و CNG  

توجه: لازم به ذکر است که کاربری های وضع موجود بوشهر و کاربری های پیشنهادی طرح تفصیلی پیشین شهر تا تهیه طرح تجدید نظر طرح تفصیلی شهر تثبیت شده تلقی می¬گردد.

ضوابط تفكيك اراضي شهري

ضوابط تفكيك اراضي مسكوني
معیار تفكيك اراضي مسکونی براساس شناخت حاصل از بررسی مرفولوژي بافت و تغییر الگوی سکونت مبتنی بر بررسی و تحلیل پروانه های ساختمانی درنواحی شهری و با هدف جلوگیری از ریزدانگی بافت شهری و توجه به فرصت های توسعه در چهار گروه پیش بینی شده است. این گروه بندی در قالب پهنه ها در نقشه راهنمای مربوط ارائه شده است.

ضوابط تفکیک و احداث بنا
ضوابط تفکیک و احداث بنا با توجه به نوع کاربری و عملکرد، موقعیت استقرار و ساختار و سازمان فضائی مورد انتظار در طرح، در قالب سکونت، فعالیت (پهنه- کریدور)، مختلط (پهنه- کریدور) سبز و حفاظتی تعریف شده است.

معیار تفکیک عرصه
سکونت: پهنه سکونت با توجه به موقعیت و ویژگی ها دسته بندی شده است که عبارتند از:
– بافت قدیمی با ارزش
– تراکم کم
– تراکم متوسط
– تراکم زیاد
– باغ مسکن

فعالیت: بخش فعالیت نیز با توجه به موقعیت مکانی و ویژگی های مورد نظر دسته بندی شده است که عبارتند از:
– تک عملکردی
– پهنه
– کریدور

مختلط: بخش عملکرد مختلط شهر نیز با در نظر گرفتن شرایط محیطی و ویژگی ها، دسته بندی شده است که عبارتند از:
– پهنه
– کریدور

سبز و حفاظتی؛ پهنه های سبز و حفاظتی شامل انواع پارک و فضاهای سبز و همچنین پارک جنگلی، باغات و نخلستان و اراضی کشاورزی می باشد.

ضوابط ساختماني
بوشهر از نظر اقليمي در منطقه گرم و مرطوب واقع شده است به دليل تاثير تابش مستقيم آفتاب به بدنه هاي ساختمان ها، طبق مطالعات انجام شده، در صورت قرارگيري ساختمان در جهت ۱۵درجه ي جنوب غربي تا ۱۵ درجه ي جنوب شرقي، كمترين ميزان دريافت انرژي گرمايي خورشيد را خواهد داشت. ولي با توجه به جهت غالب وزش از شمال غرب به جنوب شرق قرار گیری بنای ساختمان در این جهت بمنظور بهره گیری از این جریان از مطلوبيت نسبي برخوردار است.
با توجه به اینکه سایه و جریان هوا در فصولی از سال از فضای شهری و فضای سکونت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، توصیه می شود که بناها در جهت شمال غرب-جنوب شرق قرار داده شده و به گونه اي طراحي گردد تا در ماههاي با گرمای نسبی بالا بتوان با استفاده از جريان هوا، فضاي زندگي را حتي المقدور به منطقه ي آسايش نزديك نمود. بدين ترتيب مناسب است ابعاد و فرم ساختمان ها و بخصوص قطعات مسكوني را به فرم نزديك به مربع انتخاب نموده و با توجه به نياز هر واحد مسكوني به حداكثر استفاده ازسایه و جريان طبيعي هوا، ساختمان ها در دو يا سه جبهه احداث شود.

ضوابط ساختماني اراضي مسكوني
با توجه به عوامل اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و خصوصيات اقليمي شهر، همانگونه كه در بخش هاي مربوطه اشاره شده، در نظر گرفته شده است و در قالب پهنه سکونت(R)، فعالیت S (تک عملکردی، پهنه، کریدور)، مختلط M (پهنه، کریدور) و پهنه فضای سبز حفاظتی (G) تعریف شده است. ضوابط و مقررات مربوط به پهنه های عملکردی تعریف شده در طرح تجدید نظر در طرح جامع شهر بوشهر در جداول صفحه بعد مشخص شده است.

ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی، تراکم ها، تفکیک زمین، احداث بنا و … در پهنه سکونت (R)
پهنه کلان کد یک رقمی کد دو رقمی مشخصات کلی پهنه های اصلی حد نصاب حداقل تفکیک (مترمربع) حداکثر سطح اشغال (درصد) حداکثر تراکم ساختمانی مجاز (درصد) حداکثر تعداد طبقات حداقل مساحت زمین جهت احداث یک واحد مسکونی (مترمربع)
مسکونی (R) R1 پهنه ویژه بافت قدیم بوشهر (بافت ویژه) مجاز نیست طبق طرح ویژه طبق طرح ویژه ۲ ۹۰
۲R نواحی شهر بوشهر بافت موجودm2240 ۷۰% ۲۱۰% ۳ ۶۰
توسعه جدیدm2360 ۸۰
R3 ۳۱R حریم ۱۰-۹ کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر ۲۵۰ ۵۰% ۱۰۰% ۲ ۱۲۵
R32 حریم ۹-۸ کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر ۳۰۰ ۴۵% ۹۰% ۲ ۱۵۰
R33 حریم ۸-۷ کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر ۴۰۰ ۳۵% ۷۰% ۲ ۲۰۰
R4 R41 باغ مسکن حریم ۱۰-۹ کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر ۵۰۰ ۲۵% ۳۷٫۵% ۵/۱ ۵۰۰
R42 باغ مسکن حریم ۹-۸ کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر ۶۰۰ ۲۰% ۳۰% ۵/۱ ۶۰۰
R43 باغ مسکن حریم ۸-۷ کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر ۸۰۰ ۱۵% ۲۲٫۵% ۵/۱ ۸۰۰

• علیرغم پهنه بندی مختلط و فعالیتی کاربری زمین در طرح تجدید نظر در طرح جامع بوشهر، کلیه کاربری¬های خدماتی رفاهی اجتماعی موجود و نیز فضاهای خدماتی، رفاهی و اجتماعی پیش بینی شده در طرح تفصیلی پیشین به قوت خود باقی است و تغییر و تحول آنها موکول به تهیه طرح تجدید نظر در طرح تفصیلی بوشهر خواهد بود.

ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی، تراکم ها، تفکیک زمین، احداث بنا و … در پهنه فعالیت (S)
پهنه کلان کد یک رقمی کد دو رقمی مشخصات کلی پهنه های اصلی حد نصاب تفکیک (مترمربع) حداکثر سطح اشغال (درصد) حداکثر تراکم ساختمانی (درصد) حداکثر تعداد طبقات
فعالیت S ۱S تجاری – خدماتی شهری ۴۸۰ ۸۰% ۳۲۰% ۴
۲S آموزشی مهدکودک و پیش¬دبستانی ۱۰۰۰ ۵۰% ۵۰% ۱
دبستان ۱۲۰۰ ۵۰% ۱۰۰% ۲
راهنمایی ۱۵۰۰ ۵۰% ۱۰۰% ۲
دبیرستان، هنرستان ۲۰۰۰ ۵۰% ۱۵۰% ۳
۳S آموزش عالی ۵۰۰۰۰ ۲۵% ۱۰۰% ۴
۴S مذهبی ۵۰۰ ۵۰% ۱۰۰% ۲
۵S فرهنگی ۵۰۰ ۵۰% ۱۵۰% مطابق با پهنه وقوع کاربری
۶S درمانی ۲۰۰۰ ۵۰% ۲۵۰% مطابق با پهنه وقوع کاربری
۷S ورزشی ۱۰۰۰۰ سرپوشیده ۸۰% سرپوشیده۱۶۰% مطابق با پهنه وقوع کاربری
۸S جهانگردی و پذیرایی تا ۳ ستاره ۵۰۰ ۸۰% ۲۴۰% مطابق با پهنه وقوع کاربری
۴ ستاره ۱۰۰۰ ۶۰% ۳۰۰% مطابق با پهنه وقوع کاربری
۵ ستاره ۱۵۰۰ ۵۰% ۳۰۰% مطابق با پهنه وقوع کاربری
۹S اداری ۱۰۰۰ ۸۰% ۶۴۰% مطابق با پهنه وقوع کاربری
۱۰S صنعتی و کارگاهی و انبار ۱۵۰۰ ۵۰% ۷۵% ۵/۱
۱۱S اسکله و بندرگاه مجاز نیست ۲۰% ۱۰۰% ۵
۱۲S شیلات مجاز نیست ۲۵% ۱۰۰% ۴
۱۳S تأسیسات و تجهیزات شهری ۲۰۰۰ ۵۰% ۱۰۰% ۲
۱۳S نظامی مجاز نیست ۲۰% ۸۰% ۴

توضیح- تفکیک اراضی مربوط به فعالیت ها در وضع موجود مجاز نمی باشد.

ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی، تراکم ها، تفکیک زمین، احداث بنا و … در پهنه مختلط
پهنه کلان کد یک رقمی کد دو رقمی مشخصات کلی پهنه های اصلی حد نصاب تفکیک (مترمربع) حداکثر سطح اشغال (درصد) حداکثر تراکم ساختمانی مجاز (درصد) حداکثر تعداد طبقات حداقل مساحت زمین جهت احداث یک واحد مسکونی (مترمربع) حداقل بر پلاک حداکثر عمق کاربری غیر مسکونی نسبت تخصیص زیربنا به خدمات اجتماعی و رفاهی موقعیت قرارگیری (کریدور فعالیتی و مختلط)
مختلط M M1 مسکونی، آموزشی، فرهنگی و مذهبی، خدماتی، تجاری کاربری های مختلط با مسکونی طبق معیارهای ارائه شده در جدول فعالیت S و سکونت R طبق معیارهای ارائه شده در جدول فعالیت S و سکونت R طبق معیارهای ارائه شده در جدول فعالیت S و سکونت R ۵ ۷۰ ۱۲ معادل عرض معبر همجوار و حداکثر ۲۰ متر ۲۱٫۱۵% شکری، عاشوری، ولی¬عصر، ماهینی، ورزش، جانبازان، ملاصدرا، یادگار امام، توحید، جمهوراسلامی، فردوسی، نواب، خلیج فارس، بهمنی، اعتمادیان
کاربری های مختلط بدون مسکونی ” ” ” ۵ – ۱۲
M2 توریستی، تفریحی، اقامتی،
پذیرایی تا ۳ ستاره ” ” ” ۴ – ۱۵ – ۱۰۰% خیابان ساحلی خلیج فارس
۴ ستاره ” ” ” ۶ – ۲۰
۵ ستاره ” ” ” ۸ – ۲۵
M3 مسکونی، خدماتی، ورزشی، تجاری کاربری های مختلط با مسکونی ” ” ” ۵ ۷۰ ۱۲ معادل عرض معبر همجوار و حداکثر ۲۰ متر ۲۱٫۱۵% بلوار شهید چمران و خیابان فرودگاه
کاربری های مختلط بدون مسکونی ” ” ” ۵ – ۱۲
M4 فرهنگی، مذهبی، اقامتی، پذیرایی، اداری، تجاری کاربری های مختلط ” ” ” ۸ – ۱۵ معادل عرض معبر همجوار و حداکثر ۳۵ متر ۱۲٫۵% خیابان امام خمینی، شهید مطهری، رئیسعلی دلواری، شهید بهشتی

تبصره ۱: در صورتیکه بر پلاک و مساحت عرصه در کریدورهای با عملکرد سطح شهر، کمتر از معیارهای فوق باشد، تعداد طبقات یک طبقه کمتر خواهد بود.
تبصره ۲: در صورتیکه بر پلاک و مساحت عرصه در کریدورهای با عملکرد سطح ناحیه، کمتر از معیارهای فوق باشد؛ ضمن کاهش یک طبقه، تخصیص زیربنا به کاربری¬های تجاری- خدماتی مجاز نخواهد بود.

ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی، تراکم ها، تفکیک زمین، احداث بنا و … در پهنه مختلط (M)
پهنه کلان کد یک رقمی کد دو رقمی مشخصات کلی پهنه های اصلی حد نصاب تفکیک (مترمربع) حداکثر سطح اشغال (درصد) حداکثر تراکم ساختمانی مجاز (درصد) حداکثر تعداد طبقات حداقل مساحت زمین جهت احداث یک واحد مسکونی (مترمربع)
مختلط (M) M5 مسکونی، تجاری- خدماتی مسکونی، تجاری- خدماتی طبق معیارهای ارائه شده در جدول فعالیت S و سکونت R ۷۰% ۲۸۰% ۴ ۷۰
تجاری- خدماتی ” ۸۰% ۳۲۰% ۴ حداقل مساحت هر واحد تجاری در مجتمع های تجاری ۱۶ مترمربع می¬باشد.
M6 مسکونی، آموزشی، فرهنگی، خدماتی مسکونی، آموزشی، فرهنگی، خدماتی- تجاری ” طبق معیارهای ارائه شده در جدول فعالیت S و سکونت R طبق معیارهای ارائه شده در جدول فعالیت S و سکونت R ۳ ۷۰
مختلط آموزشی، فرهنگی، خدماتی- تجاری ” ” ” ۳ حداقل مساحت هر واحد تجاری در مجتمع های تجاری ۱۲ مترمربع می¬باشد.
M7 مسکونی، توریستی، تفریحی، ورزشی، فرهنگی، تجاری، اقامتی، پذیرایی مسکونی، توریستی، تفریحی، ورزشی، فرهنگی، تجاری، اقامتی، پذیرایی ” ” ” ۳ ۷۰
مختلط کاربری¬ها بدون مسکونی ” ” ” ۳ حداقل مساحت هر واحد تجاری در مجتمع های تجاری ۱۲ مترمربع می¬باشد.
M8 صنعتی و کارگاهی صنعتی – کارگاهی ” ” ” ۵/۱ حداکثر ارتفاع مجاز ۱۰ متر می¬باشد.

ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی، تراکم ها، تفکیک زمین، احداث بنا و … در پهنه فضای سبز حفاظتی
پهنه کلان کد یک رقمی کد دو رقمی مشخصات کلی پهنه های اصلی حد نصاب حداقل تفکیک (مترمربع) حداکثر سطح اشغال (درصد) حداکثر تراکم ساختمانی مجاز (درصد) حداکثر تعداد طبقات حداقل مساحت زمین جهت احداث یک واحد مسکونی (مترمربع)
فضای سبز حفاظتی G G1 پارک و فضای سبز – ۱% ۱٫۵% ۱٫۵ –
پارک جنگلی – ۰٫۵% ۰٫۷۵% ۱ –
باغ ۱۰۰۰ ۱۲% ۱۲% ۱ ۱۲۰
۱۲۰۰ ۱۰% ۱۰% ۱ ۱۲۰
۱۶۰۰ ۸% ۸% ۱ ۱۳۶
نخلستان ۲۵۰۰ ۰٫۵% ۰٫۵% ۱ صرفاً به عنوان انباری
کشاورزی ۵۰۰۰ ۰٫۲۵% ۰٫۲۵% ۱ صرفاً به عنوان انباری

ملاحظات:
– احداث واحد مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع مجاز نیست.
– اختلاط فعالیت های مربوط به صنایع دستی در مقیاس خرد بافضای مسکونی به صورت همنشین بلامانع است.
– احداث زیرزمین در ساختمان در بخش میانی شهر (نواحی دو، سه، چهار، پنج، شش و ده) با توجه به بالا بودن سطح آبهای زیرزمین مناسب نبوده و توصیه نمی شود. در نواحی ۷ و ۸ احداث زیرزمین میسر و مجاز است.
– در صورت احداث زیرزمین، محدوده آن صرفاً در سطح زیرین سطح اشغال مجاز است.
– استفاده از زیرزمین به عنوان مسکن مجاز نیست.
– پیلوت در پهنه سکونتی جدید در جهت تأمین بخشی از پارکینگ مورد نیاز تأکید می گردد.
– کریدورهاو پهنه های فعالیتی شهری؛ که در نقشه پهنه بندی اراضی طرح جامع با کد M5, M4, M3 مشخص شده¬اند از اختلاط کاربری های تجاری، خدماتی، ورزشی، فرهنگی، اقامتی – پذیرایی و اداری سطح عملکرد شهر بوجود آمده¬اند و حوزه مداخله آنها فراتر از محله و ناحیه است. ضوابط خاص این کاربری¬های مختلط در جداول مربوطه آمده است.
– کریدور و پهنه های فعالیتی ناحیه¬ای؛ که در نقشه پهنه بندی اراضی طرح جامع با کد M7، M6,M2,M1 مشخص شده¬اند از اختلاط کاربری¬های تجاری، خدماتی، ورزشی، آموزشی، فرهنگی، اقامتی – پذیرایی و توریستی – تفریحی سطح عملکرد ناحیه بوجود آمده¬اند و حوزه مداخله آنها فراتر ازمحله است. ضوابط خاص این کاربری¬های مختلط در جداول مربوطه آمده است.
– توصیه می شود واحدهای تجاری خدماتی بصورت مجموعه متمرکز و با بهره¬گیری ازسیستم های سرمایشی و گرمایشی و تأسیسات و پارکینگ یکپارچه احداث گردد.
– ارتفاع و تعداد طبقات در پهنه و کریدورهای شهر متناسب با ساختار و سازمان فضایی شهر تعریف شده است که ضروری است در احداث کلیه بناها با هر نوع عملکرد مورد توجه و عمل قرار گیرد.
– برای کاربری های صنعتی و انبار، رعایت حریم حداقل ۵/۴ متر از چهار جبهه زمین تا محل احداث بنا به منظور امکان دسترسی آزاد و اضطراری، ضروری و الزامی است. همچنین پیش بینی فضای ضروری جهت مانور وسائط نقلیه و باراندازی و بارگیری و پارکینگ ضروری است.
– در پهنه های مختلف که احداث واحدهای مسکونی به صورت مختلط مجاز می¬باشد معیار مساحت ۶۰ تا ۸۰ مترمربع مساحت عرصه مابازای احداث یک واحد مسکونی ارائه شده است. بر این مبنا نسبت سطح زیربنای ساختمان در کاربری ها مبنای نسبت سهم عرصه به کاربری ها خواهد بود. بدین مفهوم تعداد واحدهای مجاز هریک از کاربری ها متناسب با نسبت زیربنای آن کاربری به مساحت کل ساختمان خواهد بود. بطور مثال تعداد واحد های مجاز مسکونی دریک زمین ۴۰۰ مترمربعی ۵ واحد است. در حالیکه تعداد مجاز در همین زمین زمانیکه ۴۰% از زیربنای آن به تجاری خدماتی اختصاص پیدا کرده باشد، سه واحد مسکونی می باشد.
– در صورت اختلاط کاربری خدماتی تجاری با سکونت، تأمین دسترسی مستقل برای واحدهای مسکونی الزامی است و فضای باز عرصه بایستی در اختیار واحدهای مسکونی قرار گیرد.

نحوه تأمین سطوح خدماتی رفاهی اجتماعی
سطوح خدماتی رفاهی اجتماعی با توجه به سطح عملکرد در سه سطح تعریف شده است.

الف- عملکردهای رفاهی اجتماعی در رده عملکردی محله¬ای / ناحیه¬ای
با توجه به معیارهای ارائه شده، سرانه های کاربری های رفاهی اجتماعی در رده عملکردی محله¬ای ناحیه¬ای به شرح جدول زیر می باشد.

نوع کاربری سرانه محله¬ای “مترمربع” سرانه ناحیه¬ای “مترمربع” جمع “مترمربع”
آموزشی ۰٫۹ ۱٫۵ ۲٫۴
فرهنگی اجتماعی ۰٫۱ ۰٫۷ ۰٫۸
بهداشتی درمانی – ۰٫۶ ۰٫۶
ورزشی تفریحی ۰٫۵ ۱ ۱٫۵
پارک و فضای سبز ۰٫۵ ۱ ۱٫۵
جمع ۲ ۴٫۸ ۶٫۸

بر اساس برنامه ریزی انجام شده در ازای هر واحد مسکونی احداثی (با فرض بعد خانوار ۴ نفر در افق طرح) هر مالک موظف به تأمین ۲۷٫۲ مترمربع عرصه و واگذاری آن به مدیریت شهر (شهرداری) است و در صورت تمایل، پرداخت معادل ارزش روز محل وقوع ملک، به شهرداری جهت تأمین فضاهای برنامه ریزی شده می¬باشد.

ب- عملکردهای رفاهی خدماتی اجتماعی در رده عملکردی ناحیه¬ای شهری
فرصت های توسعه اقتصادی اجتماعی با سطح عملکردی ناحیه¬ای شهری، عمدتاً در پهنه و کریدورهای شهر دیده شده است. بر همین اساس و در جهت تأمین فضاهای شهری تناسب کاربری های خدماتی رفاهی اجتماعی با سطح عملکردی ناحیه¬ و شهر ارزیابی شده است و مبنای معیارهای منعکس شده در جدول در جهت تأمین فضاهای خدماتی رفاهی اجتماعی غیرانتفاعی قرار گرفته است. با اینحال مالک می¬تواند در صورت عدم تمایل به اختلاط این نوع عملکردها، معادل ارزش روز اعیان محل وقوع ملک را به مدیریت شهر (شهرداری) جهت تأمین فضاهای برنامه ریزی شده پرداخت نماید.
الزامات: شهرداری موظف به گشایش حساب ویژه جهت واریز وجوه حاصل از اعمال این رویه به منظور تأمین فضاهای خدماتی رفاهی اجتماعی شهری می باشد. در برنامه ریزی توسعه شهر اولویت تخصیص وجوه برای تأمین فضاهای شهری ارائه شده است که می بایستی شهرداری بر آن اساس عمل نماید.

ضوابط و معیارهای مشترک
احداث بنا در پهنه مربوط به بافت قدیمی با ارزش بر اساس معیارهای ارائه شده در طرح ویژه مربوطه خواهد بود.
– استقرار بنا در کلیه محورها با عرض بیشتر از ۱۲ متر در بدنه کریدور مجاز است.
– استقرار بنا در معابر با عرض ۱۲تا ۹ متر در عرض دوازده متر (۶ متر از آکس در هر طرف) مجاز است.
– استقرار بنا در معابر با عرض ۹ تا ۶ متر در عرض ۹ متر (۵/۴ متر از آکس در هر طرف) مجاز است.
– استقرار بنا در معابر با عرض کمتر از ۶ متر در عرض ۶ متر (۳ متر از آکس در هر طرف) مجاز است.
– کلیه طرح های مربوط به عناصردر موقعیت های شاخص، کریدور ناحیه¬ای، شهری و نیز میادین و … می بایستی توسط کمیته فنی سیما و منظر شهری نیز به تأئید برسد.
– احداث بنا در ۴ طبقه و بیشتر تا ۱۲ طبقه در کریدورها و موقعیت های شاخص منوط به متناسب بودن مساحت و طول جبهه و عمق پلاک و برخورداری از امتیاز تأمین سطوح خدماتی رفاهی اجتماعی تعریف شده خواهد بود.
– جهت متناسب استقرار ساختمان شمال غربی – جنوب شرقی توصیه می گردد همچنین توصیه می شود موقعیت بنا در دو یا سه جبهه زمین در نظر گرفته شود و از حیاط مرکزی جهت ایجاد سایه، تأمین نور، جریان هوا و فضای آزاد استفاده شود.
– به منظور جلوگیری ازتابش آفتاب به فضاهای داخلی بنا استفاده از رواق ایوان، کریدورهای رابط بین فضاهای توصیه می شود.
– پیش آمدگی بدنه ساختمان ها (نظیر بالکن، تراس و … ) در فضاهای شهری ممنوع بوده و احداث فضاهای نیمه باز با عقب نشینی دیوارهای خارجی از حد زمین مجاز خواهد بود. این فضاهای نیمه باز جهت تقویت چشم اندازهای مناسب شهری، کاهش اثر تابشی شدید خورشید، نگهداری گل و گیاه و موارد مشابه بوده و بهره بردرای از این فضاها به عنوان انباری و خشک نمودن البسه مجاز نیست.
– پيش بيني ايوان در مجاورت حياط داخلي در جبهه ي مخالف تابش آفتاب نيز، توصيه مي گردد. مساحت کریدور رابط فضای رواق و ايوان جزء مساحت كل زيربناي مجاز محاسبه نمي گردد.
– احداث جان پناه به ارتفاع ۸۰ سانتي متر در لبه بام و بالكن و تراس ضروري است.
– احداث پنجره هاي يك سره و بزرگ توصيه نمي¬شود. با توجه به ضرورت جريان هوا به داخل ساختمان، احداث پنجره¬های کشیده و کم عرض و با عمق مناسب بویژه در طبقات توصیه می¬شود.
– با توجه به شرایط اقلیمی بوشهر و ضرورت استفاده از وسايل خنك كننده توصیه می شود ارتفاع مفيد داخل طبقات بلندتر درنظر گرفته شود.

ارتفاع مجاز گروه هاي ساختماني
– ارتفاع مجاز ساختمان های یک و دو طبقه حداکثر تا ۵۰/۸ متر ارتفاع در ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما و ۳۰/۷ متر در ساختمان های فاقد آن، ساختمان های ۳ و ۴ طبقه حداکثر تا ۹۰/۱۴ متر ارتفاع در ساختمان های دارای زیر زمین با پنجره نورگیر از نما و ۷۰/۱۳ متر درساختمان های فاقد آن و در ساختمان های بلندتر، به تناسب تعداد طبقات خواهد بود. مبنای محاسبه ارتفاع، تراز متوسط کف معبر مجاور، تا متوسط ارتفاع سقف و یا بالاترین نقطه جان پناه بام در سقف های مسطح می باشد.

الزامات فضاهای باز
– در ساختمان های مسکونی، در صورتی که سطوح ساخته نشده زمین برای مصارف ضروری دیگری چون شیبراهه منظور نشده باشد، باید به صورت فضای سبز و محل بازی بچه ها ( با وسایل بازی یا بدون آن )، استفاده شود.
– در ساختمان های جنوبی دارای بیشتر از یک واحد تصرف، باید دسترسی مجزا به حیاط اصلی، به صورت راهرو یا پلکان برای تمام ساکنان و استفاده کنندگان ساختمان پیش بینی گردد.
– کلیه سطوح دیوارهای جانبی حیاط های محصور و حیاط خلوتهایی که در معرض دید قرار دارند، باید نماسازی شوند.
– در ساختمان های چهار طبقه و کمتر، حیاط های داخلی ( پاسیو و یاحیاط خلوت) که برای تامین نور و تهویه فضاها در طبقات پیش بینی می شوند، دارای حداقل ۱۲ متر مربع مساحت با حداقل ۳ متر عرض باشند.
– در ساختمان های چهار طبقه و کمتر، برای زمین های با مساحت بیشتر از ۲۰۰ متر مربع، حیاط داخلی به اندازه حداقل ۶ درصد مساحت زمین الزامی است.
– در ساختمان های چهار طبقه و کمتر، اگر حیاط های داخلی فقط برای تامین نور و تهویه آشپزخانه یا انبار در طبقات پیش بینی شوند، باید دارای حداقل ۶ متر مربع مساحت با حداقل ۲ متر عرض باشند. برای زمین های کمتر از ۲۰۰ متر مربع، مساحت حداقل حیاط داخلی به اندازه ۳% مساحت زمین، الزامی است.
– حداقل عرض حیاط خلوت در زمین های بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع با رعایت مقررات سطح امداد رسانی، ۳ متر و برای زمین های کمتر از ۲۰۰ متر مربع، حداقل عرض ۲ متر الزامی است.
– در مواردی که فضاهای اقامت اصلی از دو فضای مسکونی مستقل، از یک حیاط داخلی نور و هوا می گیرند، فاصله دیوارهای پنجره های مقابل آنها از هم نباید کمتر از ۶ متر باشد.
– در مواردی که فضاهای آشپزخانه و اقامت از دو فضای مسکونی مستقل و یا آشپزخانه های آنها از یک حیاط داخلی نور و هوا می گیرند، فاصله دیوارهای پنجره های مقابل آنها از هم نباید کمتر از ۴ متر باشد.

پله
– در ساختمان های یک و دو طبقه مسکونی، حداقل عرض پله مستقیم ۹۰/۰ متر و حداقل عرض پله¬ای که دارای گردش یا پاگرد باشد، ۱۰/۱ متر است.
– در ساختمان های مسکونی سه طبقه و بیشتر ، حداقل عرض پله مستقیم ۱۰/۱ متر و حداقل عرض قفسه پله ای که دارای پاگرد باشد، ۴۰/۲ متر است.
– حداقل عرض یا شعاع پاگرد، مساوی عرض پله می باشد.
– حداکثر تعداد پله های بین دو پاگرد نباید بیشتر از ۱۰ پله باشد.

حداقل ارتفاع الزامی فضاها
– حداقل ارتفاع فضای اقامت باید ۶۰/۲ متر باشد. این حداقل باید در تمام سطح الزاماً رعایت شود. در سقف شیبدار، ارتفاع کوتاهترین قسمت آن نباید از ۰۵/۲ متر کمتر باشد.
– حداقل ارتفاع در فضاهایی که برای مدت طولانی در آنها توقف نمی شود، مانند انباری و توقفگاه های کوچک خودرو، ۲۰/۲ متر است.
– در فضا های آموزشی / تربیتی، تجمعی و سایر فضاهایی که برای تعداد بیش از ۲۰ نفر پیش بینی می شود، ارتفاع فضا نباید از ۰۰/۳ متر کمتر باشد. در صورتی که این فضاها برای سخنرانی و نمایش طراحی و اجرا گردند، رعایت ضوابط معماری و ارتفاع لازم جهت نورپردازی و آکوستیک و … الزامی است.
– رعایت حداقل ارتفاع در فضاهای بهداشتی واحدهای مسکونی در ۸۰ درصد از سطح ۲۰/۲ متر الزامی می باشد. در سقف شیبدار، ارتفاع کوتاهترین قسمت آن نباید از ۰۵/۲ متر کمتر باشد.
– حداقل ارتفاع آزاد زیر چهارچوب درها، تیرها، لوله ها و کانال ها و سایر عناصر سازه ای در فضاهای اقامت و اشتغال که از زیر آنها عبور صورت می گیرد، نباید از ۰۵/۲ متر کمتر باشد. رعایت این حداقل ارتفاع آزاد در زیر پله ها و پاگردها نیز الزامی است به صورت قائم اندازه¬گیری می¬شود.
– در طراحی ابنیه ضروری است فضای مورد نیاز انباری و نیز خشک کردن البسه دردرون بنا پیش بینی شود مساحت این فضاها تا سقف ۱۰% کل مساحت زیربنا جزو مساحت مفید محاسبه نمی شود.
– تمام پیش آمدگی های موجود بدنه ساختمان ها از حد زمین در هنگام تخریب و نوسازی ابنیه می بایستی ازنما یا جداره ساختمان حذف گردد.
– تا سقف ۱۵% مساحت زیربنای هریک از واحدهای مسکونی به فضاهای نیمه باز و پیش فضای ورودی اختصاص خواهد داشت. این بخش جزء زیربنا محسوب نمی شود و مسدود نمودن و الحاق نمودن آنها به فضاهای محدودی ساختمان به هر نحو ممنوع می باشد.

معیارهای سیما و منظر شهری
– از آنجا كه تقاطع شبكه هاي ارتباطي بويژه ميدانها جزء عناصر اصلي فضاهاي شهري محسوب مي شوند، بنابراين ساختمان سازي در پيرامون آنها بايد تابع ويژگيهاي معيني باشند. اين ويژگيهاي در چارچوب تهيه طرحهاي جزئيات شهرسازي و تدوين مفاهيم عام طراحي شهري تدقيق خواهند شد. با اینحال تا زمان تهيه طرحهاي مذكور و ارائه الگوهاي مورد نظر شرايط زير به عنوان حداقل بايد اجرا شود:
– تراكم قطعات پلاكهاي مشرف به تقاطع ها و ميدانها براساس حداكثر تراكم پلاكهاي مذكور تعيين گردد.
– ساختمان هاي پيرامون تقاطع شبكه هاي ارتباطي با حداقل عرض ۱۶ متر بايد به صورت هماهنگي و در پيوند با فضاي باز تقاطع طراحي شوند.
– ارتفاع ساختمان ها در چهار گوشه تقاطع هماهنگ باشد.
– پخ بصورت متقارن يا متجانس به كيفيتي پيش بيني شود كه در مجموع منجر به انسجام فضايي تقاطع شود.
– طرح قطعات مجاور میدان ها، تقاطع ها، فضاهای عمومی و موقعیت های شاخص در سطح شهر می-بایستی به تأیید کمیته فنی با تخصص¬های مرتبط قرار گیرد.
– مصالح نماي ساختمان ها و فرم معماري آنها بايد از هماهنگي کافی برخوردار باشد.
– طرح قطعات مجاور ميدان ها و تقاطع ها بايد به تائيد كميته فني شهرداري برسد.
– در طراحی و اجرا توجه ویژه به شرایط اقلیمی گردد.
– توصیه می¬شود بمنظور کنترل تبادل حرارت، در احداث ساختمان از مصالح سنگین و یا از مصالح با عایق حرارتی استفاده شود. هم چنین در پوشش سقف از آسفالت استفاده نشده و در نما و پشت بام از رنگ¬های تیره بهره گرفته نشود.
– استفاده از درب و پنجره چوبی دست انداز و نرده چوبی، مناسب توصیه می¬شود.
– نما سازی در وجوه جانبی، ضمن رعایت هماهنگی با دیگر سطوح نمای ساختمان ها الزامیست. ضروریست از رنگ های متضاد و نامانوس در نما که باعث نا هماهنگی در سیمای ساختمان می گردد، اجتناب گردد.
– توصیه می¬شود در نما ها از رنگ روشن استفاده شود.
– مصالح نما باید به سازه ساختمان اتصال کافی و مناسب داشته باشد تا خطر جدا شدن و فرو ریختن نما به وجود نیاید.
– استفاده از نمای تمام شیشه ای جهت ساختمان ها و تعبیه بازشوها (درب و پنجره) با فرم ها واشکال متضاد بر روی نما مجاز نمی باشد.
– کلیه سطوح خارجی ساختمان، به لحاظ ایمنی و زیباسازی منظر شهری، باید در شرایط مناسب نگهداری شوند. کلیه دیوارهای خارجی واقع در معرض عوامل جوی، باید عاری از هرگونه سوراخ و شکاف اضافی و مصالح زنگ زده باشند. ضمایم آویز به سازه، شامل سایبان ها، پله های فرار و راه پله های خارجی و دودکش ها، باید در شرایط مناسب نگهداری شوند و اتصالات آنها در شرایط ایمن قرار داشته باشند.
– در صورت نصب کولر های گازی در بالکن، وجود دیوار کاذب (به صورت مشبک) و یا استفاده از وسائل مشابه (غیر قابل رویت کردن کولرها) الزامی است.
– احداث و قرار دادن کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی از قبیل لوله های آب، فاضلاب، گاز، کانال های کولر، دود کش ها، آنتن ها و … در نماها مجاز نیست و موجب تخریب نما و آلودگی سیمای شهری خواهد شد.
– اختصاص فضاهاي باز و نيز سرپوشيده مربوط به عرصه هاي مورد نياز پارکينگ به تاسيسات و انبار مجاز نيست.
– تأمین فضای متناسب برای پارکینگ و در کلیه پهنه های عملکردی الزامی است.
– کاشت گیاهان و تقویت پوشش گیاهی در محوطه های خصوصی مورد تاکید قرار گیرد.
– طراحی و اجرای بناها در تقاطع ها، میادین، فضاهای عمومی و موقعیت های شاخص می بایستی به گونه ای باشد که به ارتقاء کیفیت بصری و فضائی محیط منجر شود.
– استفاده از فرم های نامتعارف در طراحی و احداث بناها مجاز نخواهد بود.
– استفاده از نماهای پرده ای (نماهای آلومینیومی، شیشه¬ای، کامپوزیت، شیشه¬های جیوه¬ای و … ) در جداره بیرونی و قابل مشاهده از عرصه های عمومی ممنوع بوده و استفاده ازآنها در صورت ضرورت صرفاً درون بناها مجاز خواهد بود.
– نمای ابنیه موجود با چنین ویژگی می بایستی ظرف مدت ۳ سال اصلاح با مصالح مناسب جایگزین گردد.
– در طراحی و اجرای ابنیه احداث تأسیسات (نظیر چیلر و کولر و … ) بصورت نمایان در منظر شهری ممنوع است. اینگونه تأسیسات در نمای ساختمان های موجود می بایستی ظرف مدت ۳ سال حذف گردد.
– همچنین ضروری است کلیه کانال های تأسیساتی نمایان در نماها و در جداره های شهری شامل کولرها، کانال های کولر، ناودان ها، سیم ها و کابل های برق و تلفن و دودکش بخاری، لوله های تأسیساتی و نظایر آن حذف شده و شیوه مناسب تعبیه گردد.
– تعبیه تأسیساتی گرمایشی و سرمایشی و کانال های مورد نیاز در فضاهای داخلی الزامی است.
– نصب تابلوهایی که در معابر موجب اختلاف در حرکت عابرین شود ممنوع است.
– ایجاد هرگونه اختلاف سطح (لبه، پله و … ) در مسیر عبور در معابر پیاده ممنوع است و تغییرات سطوح بایستی بوسیله شیبراهه و رمپ در محدوده ملک انجام شود.
– احداث پله ورودی ساختمان ها نیز شیب راه ورودی پارکینگ در پیاده رو یا سواره رو مجاز نیست.
– در احداث ابینه ها با ارتفاع زیاد و یا درشت دانه و … رعایت حقوق همسایگان در بهره مندی از نور، مناظر و مواهب طبیعی الزامی است.
– تهیه و تحویل نقشه جمعی ابنیه و راندوی مصالحی که به کار گرفته خواهد شد در طراحی جدید برای اخذ پروانه ساختمانی به مراجع صدور پروانه ساختمانی (شهرداری) الزامی است. در این نقشه ها ایجاد هماهنگی میان احجام از نظر فرم، جنس و رنگ مصالح، دانه بندی و ریخت در واحدهای همسایگی الزامی است.

ضوابط و مقررات پاركينگ
• مساحت پاركينگ (انباري واقع در پيلوت و زيرزمين و همچنين حداكثر ۳۰ مترمربع تأسيسات) در حد مجاز تعيين شده در اين ضوابط جزء تراكم محسوب نمي‌شود )باغات از اين قاعده مستثني هستند).
• چنانچه در ملكي كمتر از حد مجاز سطح اشغال در طبقه همكف ساختمان احداث گردد به ازاي هر ۲۵ مترمربع فضاي باز يك واحد پاركينگ تا حد سطح اشغال مجاز ساختمان مي‌تواند محاسبه شود.
• محل پيش‌بيني شده براي يك واحد پاركينگ بايد شامل فضايي به ابعاد حداقل ۵×۵/۲ متر به انضمام فضاي مناسب براي چرخش و مسير حركت باشد (مساحت هر پاركينگ با احتساب فضاي گردش ۲۵ مترمربع است).
• ابعاد لازم جهت توقف دو خودرو، در صورتي که کنار يکديگر قرار گيرند، ۵ × ۵ متر مي باشد. هنگامي که خودروها در طول و پشت سر يکديگر قرار مي¬گيرند، ابعاد مورد نياز براي هر يک ۲× ۶ متر مي-باشد. در توقفگاه هاي سرپوشيده در صورتي که فاصله آکس ستون ها ۵ متر و فاصله داخلي بين دو ستون حداقل ۵/۴ متر باشد، دو خودرو مي¬توانند بين دو ستون قرار گيرند. افزايش تعداد خودرو، با افزايش فاصله محور ستون ها به اندازه ۵۰/۲ متر به ازاي هر خوردو بلامانع است.
• پيش‌بيني راه ورودي پاركينگ از فضاي باز ساختمان بلامانع بوده و اين قسمت جزء فضاي پاركينگ ساختمان محسوب نمي‌شود.
• حداقل عرض ورودي پاركينگ ۵/۲ متر است.
• حداقل عرض مسیر رفت و آمد در توقفگاه¬های بزرگ و متوسط نباید از ۰۰/۵ متر و در محل ستون ها از ۵۰/۴ متر کمتر باشد. شعاع میانی مسیر گردش خودرو در توقفگاه¬ها نیز نباید کمتر از ۰۰/۵ متر در نظر گرفته شود. (ظرفیت انواع پارکینگ به این شرح است: ۱-پارکینگ کوچک: تا ۱۰ واحد پارکینگ ۲-متوسط: ۱۱ تا ۲۵ واحد ۳-بزرگ: ۲۶ واحد و بالاتر)
• ارتفاع مجاز پاركينگ اختصاصی در فضاي سرپوشيده حداكثر ۴۰/۲ متر تا زير تير اصلي است.
• چنانچه سطح اختصاص يافته به محوطه پاركينگ در فضاي سرپوشيده بيش از ۵۰۰ مترمربع باشد، حداكثر ارتفاع مجاز پاركينگ ۶۰/۲ متر خواهد بود.
• در توقفگاه¬هاي خصوصي، در صورت وجود ورودي مجزاي ديگري براي اشخاص، پيش بيني ورودي سواره به ارتفاع حداقل ۸۰/۱ متر الزامي است. در غير اين صورت تابع حداقل ارتفاع الزامي فضا ۰۵/۲ متر خواهد بود.
• فضاهاي پاركينگ سرپوشيده بايد دسترسي مستقيم به تمامي طبقات ساختمان داشته باشند.
• در صورت قرارگيري ساختمان در بر دوگذرگاه، دسترسي پاركينگ صرفاً از طريق گذرگاه فرعي تر (حداقل ۱۰ متر) خواهد بود.
• در صورتي‌كه امكان احداث پاركينگ ميسر نباشد، حذف پاركينگ بايد صرفاً به استناد دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۱/۲۳۳۱ مورخ ۷/۲/۱۳۷۱ وزارت كشور انجام گيرد:
الف ـ در صورت استقرار ساختمان به فاصله كمتر از ۱۰۰ متر از يك تقاطع خطرناك (متشكل از حداقل دو گذرگاه شرياني درجه دو به عرض ۲۴ متر).
ب ـ در صورت استقرار ساختمان در مجاورت گذرگاه شرياني درجه يك.
پ ـ در صورتي‌كه شيب طبيعي زمين بر اساس نظر كميسيون ماده پنج مناسب براي احداث پاركينگ نباشد.
ت ـ در صورت استقرار ساختمان در بر معبر كم عرض (كمتر از شش متر).
ث ـ در صورت وجود درخت‌هاي كهن‌سال ثبت شده در مقابل در ورودي پاركينگ.
ج ـ در صورت بالا بودن سطح سفره آب‌هاي زيرزميني و امكان ناپذيري احداث زيرزمين، مالك تنها مجاز به احداث پاركينگ در طبقه همكف به صورت پيلوت خواهد بود.
چ ـ در صورت ساخته نشدن پاركينگ به ميزان مورد نياز، مالك ملزم به پرداخت وجهي با احتساب قيمت ۲۵×P به ازاي هر واحد پاركينگ خواهد بود. (قيمت منطقه‌اي هر مترمربع زمين مجاور = P) پيش بيني مي‌گردد.
خ ـ براي تأمين پاركينگ مجتمع‌هاي آپارتماني بدون پيلوت مي‌توان از مازاد سطح فضاي باز (پس از تأمين فضاي باز به ازاي هر واحد مسكوني ۲۵ مترمربع) استفاده کرد. سطح خالص هر پاركينگ ۵×۵/۲ متر به صورت روباز يا سرپوشيده درنظر گرفته مي‌شود.
د ـ پلاك پاركينگ مجتمع‌ها بايد به صورت طراحي شده با نمايش محل پارك و گردش اتومبيل ارائه شود.
• تعداد پاركينگ مورد نياز هر ساختمان بر حسب نوع كاربري و فعاليت مربوط مطابق جدول محاسبه مي‌شود. در صورتي كه حاصل محاسبه عدد اعشاري باشد، عدد صحيح بعدي ملاك عمل تأمين پاركينگ خواهد بود.
• احداث‌كنندگان انواع ساختمان‌ها موظف هستند كه طبق ضوابط و مقررات مربوط به آن نوع كاربري، تعداد پاركينگ‌هاي لازم را در ساختمان يا محوطه خود پيش‌بيني كنند.
• در ساختمان های چهار طبقه و بیشتر، در صورتی که نیاز به بیش از یک طبقه توقفگاه در زیرزمین باشد، استقرار توقفگاه در زیر فضای باز و محوطه، مجاز است.
• احداث پاركينگ‌هاي عمومي باعث تقليل تعداد پاركينگ‌هاي موردنياز كاربري‌ها نمي‌شود.
• از تاريخ تصويب طرح جامع، صدور پروانه براي ساختمان جديد و يا افزايش زيربناي ساختمان‌هاي موجود موكول به پيش‌بيني حداقل تعداد محل‌هاي لازم پاركينگ بر اساس ضوابط طرح خواهد بود، مگر ساختمان‌هايي كه شامل دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۱/۲۳۳۱ مورخ ۷/۲/۱۳۷۱ وزارت كشور هستند.
• تعداد پاركينگ‌هاي موردنياز براي ساختمان‌ها و مجتمع‌هايي كه از كاربري‌هاي مختلف برخورداند، بايد برابر مجموع تعداد حداقل پاركينگ‌هاي لازم براي هر يك از كاربري‌ها طبق ضوابط، محاسبه و تأمين شود.
• محل‌هاي لازم براي پاركينگ مي‌تواند در خود ساختمان و يا در فضاي باز مربوط به ساختمان و يا در زمين ديگري به فاصله حداكثر ۱۰۰ متر از ساختمان پيش‌بيني گردد. در صورت پيش¬بيني‌ پاركينگ در زميني ديگر، اين زمين قابل خريد و فروش نخواهد بود مگر همراه با زمين و ساختمان مربوط به آن و اين مطلب ‌بايد در سند مالكيت زمين مورد استفاده پاركينگ درج شود.
• در محلات، بافتها و يا عرصه هايي که به هر علت، امکان تأمين پارکينگ در ساختمانهاي مسکوني وجود ندارد، شهرداري بوشهر موظف است، ترتيبي اتخاذ نمايد تا در کنار عرصه هاي مذکور و در فاصله هايي تا شعاع ۲۵۰ متر، پارکينگ هاي عمومي و ترجيحاً به صورت مشاعي و با حق انتقال و واگذاري به اشخاص جهت پلاک‌هايي که طبق ضوابط قابليت تأمين پارکينگ ندارند، با مشارکت بخش خصوصي و مصرف کنندگان محلي ايجاد و احداث گردد.
• در صورتي‌كه پاركينگ در سطح فضاي باز مربوط به ساختمان پيش‌بيني شده باشد فضاي مربوط به پاركينگ جزء فضاي باز ساختمان محاسبه نخواهد شد.
• در صورتي كه پاركينگ در زيرزمين تأمين گردد و از شيب¬راه (رامپ) استفاده شود، ميزان شيب رامپ حداكثر ۱۵ درصد است و عرض رامپ نبايد از ۵/۳ متر كمتر باشد. حداقل ارتفاع آن تا هر نقطه از سقف رامپ ۹۵/۱ متر تعيين مي‌گردد.
• حداقل عرض رامپ براي دسترسي پاركينگ جهت حداكثر ۲۵ دستگاه اتومبيل سه متر و از ۲۵ دستگاه به بالا ۵ متر و يا يك ورودي و يك خروجي هر كدام به عرض ۳ متر مي باشد. در زمين هاي داراي بر بيش از ۲۵ متر به معبر عمومي تعبيه دو ورودي خودرو مجاز است.
• در مورد فعاليت‌هايي كه نياز پاركينگ آنها كمتر از سه واحد است و به دلايل مختلف تأمين فضاي لازم پاركينگ ويژه آنها در محل امكان‌پذير نيست، سازمان مجري طرح بايد نسبت به دريافت هزينه معادل مربوطه اقدام و آن را صرفاً به مصرف تأمين پاركينگ عمومي در نزديك همان محل برساند.
• مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري، اداري و ساير كاربري‌هاي همجوار مي‌توانند داراي پاركينگ مشترك باشند. مقررات آنها به شرح زير است:
الف ـ كليه واحدهاي استفاده‌كننده از پاركينگ مشترك بايد در فاصله مناسبي از محل پاركينگ قرار داشته باشند و محل پاركينگ به كليه اماكن مربوطه داراي دسترسي پياده يا سواره مناسب باشد.
ب ـ‌فاصله مجاز تا پاركينگ مشترك حداكثر ۱۰۰ متر است.
پ ـ از سطح مازاد پاركينگ مشترك اختصاصي نيز مي‌توان به‌عنوان پاركينگ عمومي استفاده کرد.
• در صورتي كه زيربناي هر واحد مسكوني اعم از ويلا يا آپارتمان بيش از ۲۵۰ مترمربع باشد به ازاي هر ۱۰۰ مترمربع اضافه تر، يك پاركينگ اضافه الزامی است.
• پلان پاركينگ به همراه ساير نقشه‌هاي مربوطه با جانمايي دقيق محل پارك اتومبيل‌ها در هنگام صدور پروانه ساختماني الزامي است.
• ساختمانهاي عمومي پرتردد مانند مراكز آموزشي، مراكز درماني، مراكز اداري و … كه در زمان معين تخليه مي شوند يا به وسيله سرويس هاي ويژه كارمندان خود را جابجا مي نمايند. بايد از زمين خود در مجاورت معبر اصلي مجاور زمين وسعتي را به عرض حداقل ۵ متر در طول بر معبر به اين امر اختصاص دهد. اين فضا جزو فضاي باز شهري با مالكيت صاحب كاربري براي استفاده اختصاصي وي تخصيص مي يابد.
• حداقل عرض راهرو براي گردش ۹۰ درجه ۵ متر و براي گردشهاي ۶۰، ۴۵ و ۳۰ درجه ۸/۳ متر تعيين مي¬گردد. براي تامين حداكثر يك واحد پاركينگ در يك پلاك نياز به فضاي حركت و مانور نمي باشد.

معيارها و نحوه محاسبه پاركينگ مورد نياز در كاربري‌هاي مختلف زمين
كاربري توضيح پاركينگ مورد نياز
مسكوني – يك واحد پارکینگ به ازاي هر واحد مسكوني
تجاري كمتر از پنج واحد يك واحد به ازاي هر ۲۵ مترمربع زيربناي تجاري يا هر واحد تجاري،
به ازاي هر ۲۵ مترمربع اضافه بر مساحت، تأمين يک واحد پارکينگ مازاد ديگر نيز الزامي است.
بيشتر از پنج واحد
(مجتمع تجاري، پاساژ و …) تعداد پاركينگ‌هاي بند پيشين بعلاوه يك واحد به ازاي هر ده واحد تجاري مستقل
دفاتر خصوصي يك واحد به ازاي هر ۳۰ مترمربع زيربنا يا هر دفتر مستقل
اداري و انتظامي – يك واحد به ازاي هر ۲۵ مترمربع زيربناي خالص
بهداشتي و درماني بيمارستان يك واحد به ازاي هر ۵ تخت بيمارستاني
مركز بهداشت و درمانگاه يك واحد به ازاي هر ۱۰۰ مترمربع زيربناي كل
گرمابه‎ يك واحد به ازاي هر ۵ نمره خصوصي و دوش عمومي
آموزشي كودكستان و مهدکوک يك واحد به ازاي هر كلاس
دبستان و راهنمايي
دبيرستان و هنرستان
آموزش عالي دانشگاه و مراكز آموزش عالي يك واحد به ازاي هر استاد و يك واحد به ازاي ۵۰ دانشجو
خوابگاه دانشجويي يك واحد به ازاي هر ۱۰۰ مترمربع زيربناي كل
ورزشي سرپوشيده يك واحد به ازاي هر ۱۰۰ مترمربع زيربناي كل
روباز يك واحد به ازاي هر ۳۰۰ مترمربع مساحت زمين
استاديوم ورزشي يك واحد به ازاي هر ۲۰ نفر گنجايش تماشاگر در داخل محوطه
پارك و فضاي سبز پارك شهري يك واحد به ازاي هر ۲۵۰ مترمربع زمين
فرهنگي كتابخانه و موزه يك واحد به ازاي هر ۱۰۰ مترمربع زيربناي كل
سينما و تئاتر، تالار موسيقي و اجتماعات يك واحد به ازاي هر ۱۰ صندلي
حمل‌ونقل و انبارداري انبار يك واحد به ازاي هر ۱۵۰ مترمربع زيربناي كل
پايانه باربري يك واحد (كاميون) به ازاي هر ۲۵۰ مترمربع زيربناي كل
پايانه مسافربري يك واحد به ازاي هر ۱۰۰ مترمربع زيربناي كل
مذهبي – يك واحد به ازاي هر ۱۰۰ مترمربع زيربناي كل

جهانگردي و پذيرايي هتل چهار ستاره يك واحد به ازاي هر دو تخت
هتل سه ستاره يك واحد به ازاي هر سه تخت
هتل دو ستاره يك واحد به ازاي هر چهار تخت
هتل آپارتمان يك واحد به ازاي هر سوئيت(تا ۷۵ متر)، به ازاي هر ۷۵ مترمربع اضافه بر مساحت، تأمين يک واحد پارکينگ مازاد ديگر نيز الزامي است.
مجتمع جهانگردي يك واحد به ازاي هر ۱۰۰ مترمربع زيربناي كل
استخر و سونا يك واحد به ازاي هر ۱۰۰ مترمربع زيربناي كل
شهربازي و پارك‌هاي وحش يك واحد به ازاي هر ۳۰۰ مترمربع زمين
رستوران و تالار پذيرايي يك واحد به ازاي هر ۳۰ مترمربع زيربناي كل
تأسيسات و تجهيزات شهري – يك واحد به ازاي هر ۱۰۰ مترمربع زيربناي كل
صنعتي و گارگاهي – سطح دفتر: يك واحد به ازاي هر ۳۰ مترمربع زيربناي خالص
سطح كارخانه: يك واحد به ازاي هر ۳۰۰ مترمربع زيربناي¬كل
– صدور پایانکار و گواهی عدم خلاف برای ابنیه جدیدالحداث منوط به اجرای نقشه های ارائه شده جهت اخذ پروانه ساختمانی است.
– کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری شامل نمایندگان، سازمان مسکن و شهرسازی استان، شهرداران، مهندس مشاور، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو نفر اعضا هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی استان با هدف ایجاد هماهنگی میان کلیه نهادهای مؤثر در توسعه، مسئولیت بررسی و تأئید طرح های تأثیرگذار در سیما و منظر شهری را به عهده خواهد داشت و ناظر بر حسن اجرای طرح ها با این رویکرد خواهد بود.
ضوابط و معيارهاي شبكه معابر
شبكه حمل و نقل و تاسيسات مربوطه شامل معابر اصلي و فرعي، پايانه هاي باربري و مسافربري، و پارکینگ های حاشیه ای وپاركينگ هاي عمومي، پارکینگ و مراكز استقرار ماشين آلات راهداري، و حريم هاي محورها و ميادين شهر تعریف شده است.
شبكه معابر
شبكه هاي ارتباطي طرح تجدید نظر طرح تفصیلی بوشهر بمنظور نظام بخشي به ساختار و سازمان فضايي شهر با درنظر گرفتن ساختار محورهاي موجود، بافت شهر و نيز طرح تفصیلی پیشین، طرح تجدید نظر طرح جامع و طرح های تفکیک اراضی برنامه ریزی توسعه شهر تا پایان دوره طرح، طراحی شده است.
ساختار شبكه ارتباطی با توجه به نقش و عملکرد پیش بینی شده متناسب با سازمان فضایی تعریف شده، از سلسله مراتب برخوردار بوده و مقاطع آنها طراحی شده است. گروه بندی و نقش محورها شامل:
بزرگراه
شریانی درجه یک
شریانی درجه دو
جمع و پخش کننده
معابر دسترسی
مسیرهای پیاده
شبکه های ارتباطی در قالب محورها و کریدورها دارای نقش و عملکردهای متفاوتی هستند، به ترتیبی که تندراهها صرفاً برای حرکت پیش بینی شده اند. بدین ترتیب استقرار هیچ نوع کاربری باستثناء تجهیزات مرتبط با حمل و نقل (پمپ بنزین – پارکینگ های موقت با دسترسی های مستقل) در همجواری آن مجاز نیست. در محورهای شریانی درجه یک بسته به موقعیت استقرار ضمن غلبه حرکت بر فعالیت عملکردهای عمده و کلان شهر با تأمین دسترسی فرعی مجاز خواهد بود. در محورهای شریانی درجه دو نیز بسته به موقعیت استقرار حرکت و فعالیت توأماً می توانند جریان داشته باشند در محورهای جمع و پخش کننده ضمن جریان داشتن تردد غلبه با فعالیت است. در معابر محلی نیز به فعالیت در بدنه کریدور ارجحیت داده شده است.
توضیح- ضوابط تعریض معابر در بافت قدیمی با ارزش بر اساس معیار های ارائه شده در طرح موضعی مربوطه خواهد بود.
– نظر به اينكه شهر بوشهر دارای جمعیتی بيش از ۵۰ هزار نفر است، لذا به استناد بند ۳ مصوبه مورخ ۲۵/۱۰/۶۸ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مقررات مربوط به بخشنامه شماره ۷۲۸/۸-۱۷۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۰ در برخي از معابر شهر مسير مخصوص عبور دوچرخه پيشنهاد گرديده است که می تواند مورد بهره برداری موتور سیکلت نیز قرار گیرد.
– در هر يك از معابر شرياني درجه یک خط عبور دوچرخه و موتورسيكلت یک طرفه بصورت مجزا کنار مسیر سواره رو با عرض ۲ متر
– در هریک از معابر شریانی درجه دو خط عبور دوچرخه مشخص شده از سطح سواره با خط کشی یک طرفه با عرض ۱ متر
– در هریک از معابر جمع و پخش کننده خط عبور دوچرخه مشترک با خط سواره مشخص شده با تابلو
– دوچرخه¬ها نباید از سواره¬رو راههای شریانی درجه ۱ استفاده کنند. بنابراین، هیچیک از انواع این راهها نباید به عنوان مسیر دوچرخه (مسیرهای درجه ۳) مشخص شوند. همچنین، نباید مسیر درجه ۲ دوچرخه (خط ویژه دوچرخه) را در امتداد این راهها قرار داد. فقط می¬توان مسیر درجه ۱ دوچرخه را در امتداد راههای شریانی درجه ۱ گذاشت. مسیر درجه ۱ باید کاملاً از جاده ترافیک موتوری مجزا باشد. در آزادراه، مسیر دوچرخه باید خارج از محدودة ممنوع آزادراه گذاشته شود.
– اگر در امتداد راهها، مسیرهای درجه ۱ و درجه ۲ دوچرخه وجود داشته باشد؛ دوچرخه¬ها مجاز به استفاده مشترک از سواره¬رو نیستند. در آبادانی¬های جدید و همچنین در بازسازی راههای موجود، باید در امتداد کلیه راههای شریانی درجه ۲ مسیرهای مجزای دوچرخه (مسیر درجه ۱) درنظر گرفته شود. مگر در مواردی که شهر برای دوچرخه¬سواری مناسب نباشد. در راههای موجود باید با قرار دادن مسیر درجه ۱ و یا درجه ۲ دوچرخه در امتداد راه، از استفاده مشترک دوچرخه¬ها از سواره جلوگیری شود.
– در راههای شریانی درجه ۲، اگر سرعت ۸۵% وسایل نقلیه، در اوقات خلوت، ۵۰ کیلومتر در ساعت و یا بیشتر است، مسیر دوچرخه باید درجه ۱ باشد. در غیر این صورت، می¬توان از مسیر درجه ۲ نیز استفاده کرد.
– در خیابانهای محلی معمولاً مسیرهای درجه ۱ و ۲ دوچرخه ضروری نیست. اما گاهی در خیابانهای محلی مهم واقع در مراکز تجاری شهر، مسیر درجه ۲ لازم است. در صورت نبود مسیرهای درجه ۱ و درجه ۲، دوچرخه¬ها از سواره¬رو این خیابانها به طور مشترک استفاده می¬کنند. این خیابانها را می¬توان به عنوان مسیرهای درجه ۳ مشخص ساخت.
– در خیابانهای یک¬طرفه، خط ویژه دوچرخه باید یک¬طرفه، در جهت حرکت ترافیک موتوری، و در سمت راست خیابان باشد. در این خیابانها، فقط در صورتی می¬¬توان خط ویژه را در سمت چپ گذاشت که به علت وجود پارکینگ حاشیه¬ای یا ایستگاه در سمت راست، این سمت برای خط ویژه نامناسب باشد. در این صورت، توقف یا ایستادن وسایل نقلیه موتوری در سمت چپ خیابان باید ممنوع شود.
– اگر خط ویژه چسبیده به جدول خیابان است، عرض آن نباید از ۵/۱ متر کمتر باشد. اگر خط ویژه بین خط پارکینگ و سواره رو واقع است، باید بین خط پارکینگ و خط ویژه حاشیه حایلی، که باید آنرا با خط¬کشی مشخص کنند، به عرض حداقل ۷۵/۰ متر در نظر بگیرند. در این موارد عرض خط ویژه را (به علت نبودن جدول) می توان ۲۵/۱ متر گرفت.
– پارکینگ حاشیه ای با عملکرد خط ویژه دوچرخه، مخصوصاً در جاهایی که تقاضای پارکینگ و تعداد پارک¬کردن¬ها و از پارک خارج شدن¬ها زیاد است، تعارض دارد. در این مناطق، ممنوع¬کردن پارکینگ حاشیه¬ای از توقف¬های غیرمجاز وسایل نقلیه کاملاً جلوگیری نمی¬کند. بنابراین، خط ویژه کارایی ندارد و از مسیرهای درجه ۱ دوچرخه باید استفاده کنند.
– در سایر موارد، اگر به ناچار پارکینگ حاشیه¬ای مجاز دانسته شده است، باید بین خط پارکینگ و خط ویژه، حاشیه حایلی به عرض ۷۵/۰ متر درنظر گرفته شود و آنرا با خط¬کشی مشخص کنند. همچنین باید این حاشیه را برای ایستگاههای اتوبوس، و محل¬های بارگیری و باراندازی نیز درنظر بگیرند.

حداكثر شيب شبکه های ارتباطی
– حداكثر شيب مجاز شرياني درجه ۱ و ۲ برابر ۶ درصد است. با توجه به مسطح و کم شیب بودن شبه جزیره بوشهر انتظار نمی رود که محورها دارای شیب زیادی باشند مگر در مواردی خاص که بیشتر نیز متوجه پهنه جنوبی¬تر شبه جزیره خواهد بود.

– دوربرگردان
– ايجاد دوربرگردان درمعابر بن باز و بن بست هاي با عرض کمتر از ۹ متر و با طول بيشتر از ۶۰ متر الزامي است.
– دور برگردان می تواند در انتها و یا در میانه معبر در موقعیت مناسب پیش بینی گردد.
– تعریض معابر به منظور تأمین فضای لازم طبق الگوهای ارائه شده با عقب نشینی املاک از یک طرف و یا دو طرف تا حد تأمین سطح مورد نیاز خواهد بود.

مسیرهای عابر پیاده
– براي عبور عابرين پياده از عرض خيابانهاي شرياني درجه ۱ و درجه ۲، ضروری است روگذر تعبيه گردد.
– حداقل ارتفاع پل عابر پياده تا سطح خيابان ۵ متر و با رعايت ضوابط و راهنمايي رانندگي شهر مي باشد.
– مسیر عبور عابرين پياده از عرض خيابانهاي شرياني و جمع و پخش كننده در شرایطی که پل عابر پیاده تعبیه نشده باشد ضروری است محل هاي مخصوص خط كشي شده با نصب چراغ راهنمايي پیش بینی و تأمین گردد.
– ضروریست پیاده روها به لحاظ شیب بندی – سطح بندی و محوطه سازی و پوشش و نیز مبلمان شهری مورد توجه و تأکید قرار گیرد.

مسیر عبور و مرور معلولين جسمي و حركتي
به منظور ايجاد تسهيل در عبور و مرور معلولين جسمي و حركتي از معابر، كاربري هاي مختلف مندرج در اين مجموعه و امكانات محيط شهري رعايت مصوبه مورخ ۸/۳/۶۸ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ضوابط موضوع پيوست مصوبه در كليه كاربري ها الزامي است.

طراحي پخي در گذرها
عرض پخ در تقاطع محورهای ارتباطی اساساً بمنظور تأمین دید کافی در تقاطع و گره ها در نظر گرفته می شود که اندازه آن نیز با توجه به اهمیت و نقش محورهای متقاطع و نیز سرعت های پیش بینی شده در جدول مورد توجه و عمل قرار گیرد طبیعی است در طرح تفصیلی و طرح های آماده سازی اندازه پخ بر اساس شرایط طراحی می گردد. توضیح اینکه در طراحی طرح تفصیلی کلیه پخ ها در تقاطع ها طبق معیار ارائه شده در نظر گرفته شده است.

جدول میزان پخ برای زاویه تقاطع ۸۵ > > ۵۰

۱/۴۰ ۱/۳۵ ۱/۳۰ ۱/۲۵ ۱/۲۳ ۱/۲۱ ۱/۱۹ ۱/۱۷ ۱/۱۵ ۱/۱۳ ۱/۱۱ ۱/۹ ۶ LA
تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا
۴۵ ۴۰ ۳۵ ۳۰ ۲۵ ۲۳ ۲۱ ۱۹ ۱۷ ۱۵ ۱۳ ۱۱ ۹ LB
۹ ۸ ۷ ۷ ۶ ۶ ۵ ۵ ۵ ۴ ۵/۳ ۵/۳ ۲ ۹-۶
۱۰ ۹ ۵/۸ ۸ ۵/۷ ۷ ۷ ۶ ۶ ۵ ۵ ۴ ۵/۳ ۱۱-۱/۹
۱۱ ۱۰ ۹ ۵/۸ ۸ ۵/۷ ۷ ۷ ۶ ۶ ۵ ۵ ۵/۳ ۱۳-۱/۱۱
۱۲ ۱۱ ۱۰ ۵/۹ ۹ ۵/۸ ۸ ۵/۷ ۷ ۵/۶ ۶ ۵ ۴ ۱۵-۱/۱۳
۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۵/۹ ۹ ۵/۸ ۸ ۵/۷ ۷ ۶ ۶ ۵ ۱۷-۱/۱۵
۱۴ ۱۳ ۱۱ ۱۱ ۱۰ ۵/۹ ۹ ۸ ۸ ۵/۷ ۷ ۶ ۵ ۱۹-۱/۱۷
۱۵ ۱۴ ۱۲ ۱۱ ۵/۱۰ ۱۰ ۹ ۹ ۵/۸ ۸ ۷ ۷ ۵ ۲۱-۱/۱۹
۱۹ ۱۷ ۱۴ ۱۲ ۱۱ ۵/۱۰ ۱۰ ۵/۹ ۹ ۵/۸ ۵/۷ ۷ ۶ ۲۳-۱/۲۱
۲۰ ۱۸ ۱۶ ۵/۱۲ ۱۲ ۱۱ ۵/۱۰ ۱۰ ۵/۹ ۹ ۸ ۵/۷ ۶ ۲۵-۱/۲۳
۲۲ ۲۰ ۱۷ ۱۳ ۵/۱۲ ۱۲ ۱۱ ۱۱ ۱۰ ۵/۹ ۵/۸ ۸ ۷ ۳۰-۱/۲۵
۲۴ ۲۲ ۱۹ ۱۷ ۱۶ ۱۴ ۱۲ ۱۱ ۱۱ ۱۰ ۹ ۵/۸ ۷ ۳۵-۱/۳۰
۲۷ ۲۵ ۲۲ ۲۰ ۱۸ ۱۷ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۴۰-۱/۳۵
۳۰ ۲۷ ۲۴ ۲۲ ۲۰ ۱۹ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۴۵-۱/۴۰

جدول میزان پخ برای زاویه تقاطع ۱۱۰ > ۸۵

۱/۴۰ ۱/۳۵ ۱/۳۰ ۱/۲۵ ۱/۲۳ ۱/۲۱ ۱/۱۹ ۱/۱۷ ۱/۱۵ ۱/۱۳ ۱/۱۱ ۱/۹ ۶ LA
تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا
۴۵ ۴۰ ۳۵ ۳۰ ۲۵ ۲۳ ۲۱ ۱۹ ۱۷ ۱۵
۱۳ ۱۱ ۹ LB
۰۰/۷ ۰۰/۶ ۵۰/۵ ۰۰/۵ ۰۰/۵ ۵۰/۴ ۰۰/۴ ۰۰/۴ ۰۰/۴ ۵۰/۳ ۰۰/۳ ۰۰/۳ ۰۰/۲ ۹-۶
۰۰/۸ ۰۰/۷ ۰۰/۷ ۵۰/۶ ۰۰/۶ ۵۰/۵ ۰۰/۵ ۰۰/۵ ۵۰/۴ ۰۰/۴ ۰۰/۴ ۵۰/۳ ۳۰/۳ ۱۱-۱/۹
۰۰/۹ ۰۰/۸ ۰۰/۷ ۰۰/۷ ۵۰/۶ ۰۰/۶ ۵۰/۵ ۰۰/۵ ۰۰/۵ ۵۰/۴ ۰۰/۴ ۰۰/۴ ۰۰/۳ ۱۳-۱/۱۱
۰۰/۱۰ ۰۰/۹ ۰۰/۸ ۵۰/۷ ۰۰/۷ ۰۰/۷ ۵۰/۶ ۰۰/۶ ۵۰/۵ ۰۰/۵ ۵۰/۴ ۰۰/۴ ۵۰/۳ ۱۵-۱/۱۳
۰۰/۱۱ ۰۰/۱۰ ۵۰/۸ ۰۰/۸ ۵۰/۷ ۰۰/۷ ۰۰/۷ ۵۰/۶ ۰۰/۶ ۵۰/۵ ۰۰/۵ ۵۰/۴ ۰۰/۴ ۱۷-۱/۱۵
۰۰/۱۲ ۰۰/۱۱ ۰۰/۹ ۵۰/۸ ۰۰/۸ ۵۰/۷ ۰۰/۷ ۰۰/۷ ۵۰/۶ ۰۰/۶ ۰۰/۵ ۰۰/۵ ۰۰/۴ ۱۹-۱/۱۷
۰۰/۱۳ ۰۰/۱۲ ۰۰/۹ ۰۰/۹ ۰۰/۸ ۰۰/۸ ۰۰/۷ ۰۰/۷ ۰۰/۷ ۵۰/۶ ۵۰/۵ ۰۰/۵ ۰۰/۴ ۲۱-۱/۱۹
۰۰/۱۷ ۰۰/۱۵ ۰۰/۱۲ ۰۰/۹ ۰۰/۹ ۵۰/۸ ۰۰/۸ ۵۰/۷ ۰۰/۷ ۰۰/۷ ۰۰/۶ ۵۰/۵ ۵۰/۴ ۲۳-۱/۲۱
۰۰/۱۸ ۰۰/۱۶ ۰۰/۱۳ ۰۰/۱۰ ۰۰/۹ ۰۰/۹ ۰۰/۸ ۰۰/۸ ۵۰/۷ ۰۰/۷ ۵۰/۶ ۵۰/۶ ۰۰/۵ ۲۵-۱/۲۳
۰۰/۲۰ ۰۰/۱۸ ۰۰/۱۴ ۵۰/۱۰ ۰۰/۱۰ ۰۰/۹ ۰۰/۹ ۵۰/۸ ۰۰/۸ ۵۰/۷ ۰۰/۷ ۵۰/۶ ۰۰/۵ ۳۰-۱/۲۵
۰۰/۲۲ ۰۰/۲۰ ۰۰/۱۶ ۰۰/۱۴ ۰۰/۱۳ ۰۰/۱۲ ۰۰/۹ ۰۰/۹ ۵۰/۸ ۰۰/۸ ۰۰/۷ ۰۰/۷ ۵۰/۵ ۳۵-۱/۳۰
۰۰/۲۵ ۰۰/۲۳ ۵۰/۲۰ ۰۰/۱۸ ۰۰/۱۶ ۰۰/۱۵ ۰۰/۱۲ ۰۰/۱۱ ۰۰/۱۰ ۰۰/۹ ۰۰/۸ ۰۰/۷ ۰۰/۶ ۴۰-۱/۳۵
۰۰/۲۷ ۰۰/۲۵ ۰۰/۲۲ ۰۰/۲۰ ۰۰/۱۸ ۰۰/۱۷ ۰۰/۱۳ ۰۰/۱۲ ۰۰/۱۱ ۰۰/۱۰ ۰۰/۹ ۰۰/۸ ۰۰/۷ ۴۵-۱/۴۰

جدول میزان پخ برای زاویه تقاطع ۱۱۰< 1/40 1/35 1/30 1/25 1/23 1/21 1/19 1/17 1/15 1/13 1/11 1/9 6 LA تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا 45 40 35 30 25 23 21 19 17 15 13 11 9 LB 00/5 00/5 00/4 00/4 00/4 50/3 00/3 00/3 00/3 50/2 00/2 00/2 50/1 9-6 00/6 00/6 00/5 00/5 50/4 00/4 00/4 00/4 50/3 00/3 00/3 50/2 00/2 11-1/9 00/7 00/6 50/5 00/5 00/5 50/4 00/4 00/4 00/4 50/3 00/3 00/3 00/2 13-1/11 00/7 00/7 00/6 00/6 00/5 00/5 00/5 50/4 00/4 00/4 50/3 00/3 50/2 15-1/13 00/8 00/7 50/6 00/6 00/6 00/5 00/5 00/5 50/4 00/4 00/4 50/3 00/3 17-1/15 00/8 00/8 00/7 50/6 00/6 00/6 00/5 00/5 00/5 50/4 00/4 00/4 00/3 19-1/17 00/9 00/8 00/7 00/7 00/6 00/6 50/5 00/5 00/5 00/5 00/4 00/4 00/3 21-1/19 00/10 00/9 00/8 00/7 00/7 00/6 00/6 00/6 00/5 00/5 50/4 00/4 50/3 23-1/21 00/11 00/10 00/9 50/7 00/7 00/7 00/6 00/6 00/6 00/5 00/5 50/4 00/4 25-1/23 00/13 00/12 00/10 00/8 50/7 00/7 00/7 50/6 00/6 00/6 00/5 00/5 00/4 30-1/25 00/16 00/15 00/14 00/10 00/8 00/7 00/7 50/6 00/6 50/5 00/7 00/7 00/4 35-1/30 00/19 00/18 00/15 00/12 00/10 00/9 00/8 00/8 00/7 00/7 00/6 00/6 00/5 40-1/35 00/21 00/19 00/16 00/13 00/11 00/10 00/9 00/8 00/8 00/7 00/7 00/6 00/5 45-1/40 حريم ها حریم های قانونی بمنظور رعایت مسائل ایمنی و براساس ضوابط ارگانهای مربوطه در طرح پیش بینی شده است. این حریم ها شامل حریم های شبکه راهها و خطوط تأسیسات زیربنایی و انتقال انرژی می باشند. کلیه حریم های شبکه راهها و خطوط تأسیساتی باید به صورت فضای باز و با امکان نظارت مستقیم ارگان مربوطه بر آنها درنظر گرفته شوند. ایجاد هرگونه مستحدثات در این محدوده ممنوع است. در شبه جزیره بوشهر بلحاظ ویژگی ساختاری و نیز عناصر ملی حرایم دیگر نیز مورد تأکید است که از آن نمونه حریم دریا و آبراهه های دریایی (خورها) با بعد 60 متر و حریم نیزوگاه اتمی بوشهر با حرایم یک کیلومتر و پنج کیلومتر و ده کیلومتر هریک با ضوابط ویژه را می توان نام برد که اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشند. حریم راهها راههای درون شهری در محدوده طرح فاقد حریم می باشند حریم راههای بین شهری بصورت فضای سبز، یا اراضی کشاورزی و باغات موجود باید حفظ گردند. این حریم ها عبارتند از: الف- آزادراه 60 متر از محور راه به طرفین بزرگراه 4 بانده 38 متر از محور راه به طرفین جاده های اصلی 5/22 متر از محور راه به طرفین جاده های فرعی 5/17 متر از محور راه به طرفین حریم خطوط برق فشار قوی این حریم به صورت راه، فضای سبز یا اراضی کشاورزی و باغات بدون درختکاری منظور می گردد. حریم خطوط فشار قوی انتقال برق به دو درجه تقسیم و نسبت به ولتاژهای مختلف بشرح زیر تعیین می شود ولتاژ (قدرت) حریم درجه یک از محور خطوط حریم درجه دو از محور خطوط تا 20 هزار ولت 3 متر 5 متر تا 33 هزار ولت 5 متر 15 متر تا 63 هزار ولت 13 متر 20 متر تا 132 هزار ولت 15 متر 30 متر تا 230 هزار ولت 17 متر 40 متر تا 400 هزار ولت 20 متر 50 متر تا 750 هزار ولت 25 متر 60 متر در داخل محدوده شهر فواصلی که برای رعایت ایمنی و سایر ملاحظات فنی در طرفین خطوط انتقال و توزیع نیروی برق درنظر گرفته می شود می توان متناسب با فاصله پایه ها تا 300 درصد کمتر از مقدار برای حریم درجه یک و برطبق نظر وزارت نیرو تعیین می شود. در مسیر حریم درجه یک اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد تأسیسات مسکونی و تأسیسات دامداری یا باغ و درختکاری و انبار داری تا هر ارتفاع ممنوع است. فقط زراعت فصلی و سطحی و حفرچاه و قنات، راه سازی و شبکه آبیاری، مشروط بر اینکه سبب ایجاد خسارات برای تأسیسات خطوط انتقال نگردد، بلامانع خواهد بود. ایجاد شبکه آبیاری و حفرچاه و قنوات و راهسازی در اطراف پایه های خطوط نباید در فاصله ای کمتر از3 متر از پی پایه انجام گیرد. درحریم درجه دو و فقط ایجاد تأسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع است و احداث فضای سبز بلامانع است. حریم کابل های زیرزمینی که در معابر راهها گذاشته می شود در هر طرف 5/0 متر از محور کابل و تا ارتفاع دومتر از سطح زمین خواهد بود. حریم خطوط انتقال گاز طبیعی و تأسیسات مربوطه حریم خطوط گاز به منطقه ای از طرفین لوله انتقال گاز اطلاق می شود که به وسیله شرکت ملی گاز ایران به منظور تأمین نیازمندی های فنی و تعمیرات و نگهداری خطوط انتقال گاز تحصیل می شود و هرگونه دخل و تصرف و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایجاد بنا، تأسیسات، راه سازی و عملیات کشاورزی در آن ممنوع است. حداقل حریم خطوط لوله گاز در محل تقاطع با رودخانه ها از نظر ممنوعیت برداشت مخلوط های رودخانه ای 250 متر از هر طرف خطوط لوله است. ورود خطوط گاز با فشار بیش از 300 پوند براینچ مربع به داخل مراکز جمعیتی ممنوع است. الزاماً محل احداث ایستگاههای تقلیل فشاربایستی خارج از محدوده شهر باشند. حریم این ایستگاهها 30 متر از حصار اطراف آنهاست. حریم خطوط لوله انتقال گاز درمجاورت ابنیه و تأسیسات و خارج از محدوده شهرها (برحسب متر) قطرخارجی لوله (اینچ) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 56-40 50 63 77 130 170 310 220 230 240 250 250 250 38-30 45 59 67 110 140 170 178 185 190 200 208 215 28-20 30 40 48 80 104 137 133 139 144 150 156 135 18-14 18 22 29 50 67 87 87 92 96 100 104 109 12-6 5 10 15 20 30 43 43 45 48 50 53 55 4-2 5 5 8 10 15 31 21 23 24 25 26 28 حریم خطوط لوله گازرسانی در داخل شهرها (مراکزجمعیتی) به شرح زیر است: حریم خطوط لوله انتقال گاز درداخل شهرها (پهنه های سکونتی فعالیتی) قطر لوله خارجی (اینچ) حریم از هر طرف به متر کمتر از 6 اینچ 25 6 تا 18 50 18 و بیشتر 100 حریم لوله های آبرسانی شهری حرایم لوله های آبرسانی شهری به شرح جدول زیر است: حریم خطوط لوله آبرسانی شهری قطر لوله (میلیمتر) حریم از هر طرف به متر تا 500 3 500 تا 800 4 800 تا 1200 5 1200 و بیشتر 6 در صورتی که لوله های آبرسانی به موازات و در حریم یکدیگر نصب شوند حد خارجی به اعتبار قطر آخرین لوله تعیین می شود. حریم خطوط و تأسیسات مخابرات احداث هرگونه ساختمان با ارتفاع بیشتر از 50 متر درحریم مراکز مخابراتی مطلقاً ممنوع است. برای احداث هرگونه ساختمان با ارتفاع بیش از 50 متر درخارج از حرایم فوق نیز لازم است مجوز لازم از شرکت مخابرات دریافت شود. استحکام بخشی ساختمان رعايت ضوابط و مقررات زير براي كليه ساختمانهاي شهر كه تقاضاي پروانه ساختماني يا نوسازي مي¬نمايند ضروري است. اين ضوابط و مقررات براساس آيين نامه هاي موجود به ويژه آيين نامه هاي طرح ساختمانها در برابر زلزله 1366 ( استاندارد شماره ي 2800 ايران) و ضوابط تعيين نيروهاي حاصل از زلزله پيشنهاد شده است: - با توجه به اين امر كه نيروها يا ارتعاشات ناشي از زلزله از طريق خاك زير ساختمان به ساختمان منتقل مي گردد، لذا ضروري است در محاسبات مربوط به سازه ي ساختمانها، مقاومت خاك و تحمل زمين و اصول فني و اجرايي پي سازي و كري چيني و چگونگي اتصال صحيح پي ها و كرسي چيني به ديوارها و پوشش ها رعايت گردد. - اجراي ساختمانها بايد منطبق بر مشخصات عمومي فني ارائه شده از سوي وزارت برنامه و بودجه يا موسسه تحقيقات و استاندارد و آيين نامه هاي ايستايي و محاسبات فني صورت پذيرد. - يكپارچگي ساختمان بايد در اجرا مورد دقت قرار گرفته و به طور كلي ديوارهاي ساختمانهاي آجري بايد با يكديگر به گونه اي اتصال يابند كه در تكانهاي افقي از هم جدا نشوند. - اتصال سقفها به ديوارها بايد منطبق بر اصول فني باشد. - اضافه نمودن يك يا چند طبقه به بالاي ساختمانهاي موجود در صورتي كه ابعاد ستونها و ديوارها و مقاومت پي در طبقات پايين كافي نباشد در مقابل زلزله ايمني نداشته و بايد با تقويت كامل آنها همراه باشد. - از ساختمانهاي با ارتفاع متفاوت و چسبيده به هم بايد پرهيز شود زيرا ساختمانها با ارتفاعهاي مختلف واكنشهاي مشابه نسبت به ارتعاش زلزله نداشته و موجب ضربه زدن به يكديگر مي شوند. - در ساختمانها بلند ستونهاي جانبي بايد به گونه اي انتخاب شوند كه در اثر ايجاد نيروهاي محوري زياد در آنها و بروز لنگرهاي واژگوني در ساختمانها كمانه نكرده و بشكنند. - خاك زير ساختمان بايد به صورت يكنواخت و با مقاومت يكسان درآيد زيرا در صورتي كه قسمتي از آن بر روي خاك سفت و مقاوم و بخش ديگر بر روي خاك نرم يا دستي قرار گيرد، ساختمان در اثر ارتعاشات ناشي از زلزله به صورت غيريكنواخت نشست كرده و تنشهاي اضافي موجب فرو ريزي ساختمان مي گردد. - از قرار دادن ناوداني چدني يا لوله هاي هواكش و دودكش ها و امثال آنها در داخل ستونها یا قسمتهاي نامناسب ديوار ها خودداري گردد زيرا با اين عمل اتصالات و مقاومت كافي آنها از بين رفته و در اثر نيروهاي وارده ي زلزله متلاشي می گردند. - طرح هاي معماري ارائه شده به شهرداري بايد همراه با نقشه هاي سازه بوده و به دقت توسط شهرداري مورد بررسي قرار گيرد. به علاوه شهرداري بايد از مهندسين ناظر معمار يا سازه بخواهد كه نظارت مستمر بر حسن اجراي كليه عمليات مربوطه به ويژه در امر استفاه از مصالح چسبنده (مانند سيمان) و پيوند دهنده (مثل جوش) و رعايت مرغوبيت مصالح و اجراي فني داشته باشند تا ضريب ايمني ساختمان را در مقابل زلزله بالا برد. - شهرداري بايد با توجه به سيستم كنترل پروژه ها از نظر ايمني در مقابل زلزله، سازندگان ساختمانهاي كوچك را از اين نظر راهنمايي و كنترل نمايد. بعلاوه با آموزش مردم براي مقابله با خطرات زلزله در مراكز آموزش و وسايل ارتباط جمعي، پيامدهاي آنرا به حداقل برساند. همچنين توصيه مي¬نماید سمينارهاي آموزشي با نمايش فيلم و يا استفاده از تجربيات پيمانكاران، معماران، مهندسين مشاوران و ساير دست اندركاران براي آشنايي مردم در برابر مقابله با خطرات ناشي از زلزله برگزار گردد. - رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان در حین اجرای سازه و ضوابط کلی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان الزامی است. - شروع عملیات فونداسیون منوط به ارائه طرح آماده سازی فاز یک است و ملاک عمل، سایت پلان مصوب در کمیسیون طراحی و معماری شهرداری می باشد. - انبوه سازان و مجتمع سازان مکلف می باشند قبل از اجرای گودبرداری با مراجعه به واحد GPS، موقعیت قرار گیری دقیق بلوک ها را در محل پیاده و سپس اجرا نماید. - پلان جانمایی و چیدمان بلوک ها، محوطه سازی شامل فضای سبز، خدماتی، تجاری و فضاهای ورزشی جهت بازی کودکان می بایست به دقت مشخص گردد و به تصویب کمیسیون طراحی و معماری شهرداری رسیده باشد. - سایه اندازی بلوک های ساختمانی نسبت به یکدیگر در سایت می بایست مورد توجه قرار گیرد.حداقل فاصله میان دو بلوک ساختمان از رابطه زیر به دست می آید L=H که در آن L حداقل فاصله میان دو ساختمان و Hارتفاع ساختمان سایه انداز است. - جهت قرار گیری بلوک ها به گونه ای باشد که اشراف برای بلوک های مجاور و همسایه به حداقل برسد. حريم شهر حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، نخلستان، باغات و جنگل ها، احداث ساختمان و تاسيسات در داخل حريم شهر در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع امكانپذير خواهد بود. نظارت بر احداث ساختمان و تاسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده شهر و حريم شهرها و مستثني مي باشند) به عهده شهرداري مي باشد، هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد. در محدوده حريم شهر، پهنه هاي عملكردي زير مجاز مي باشد: - پهنه اراضي كشاورزي و باغات و نخلستان ها - شهرک های صنعتی - منطقه ویژه اقتصادی - پهنه صنايع - ترمینال باربری - پهنه های پرورش آبزیان - مراکز انتظامی - تاسيسات و تجهيزات عمده مرتبط شهري ضوابط تفكيك اراضي در محدوده حريم شهر ضوابط تفكيك اراضي در محدوده حريم شهر به شرح زير مي باشد: - مرجع تشخیص تفكيك اراضي كشاورزي، زراعی و باغات در خارج از محدوده قانونی با نظر وزارت كشاورزي مي باشد و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در مورد تفکیک اراضی یا تغییر کاربری از وزارت کشاورزی استعلام نمایند. در هر حال با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات (مورخ 31/4/1374 مصوب مجلس شورای اسلامی) حداقل تفکیک زمینهای زراعتی 10 هکتار می باشد. - تفكيك اراضي پارك جنگلي مجاز نمي باشد. - تفكيك اراضي جهت استفاده مسکونی به استثنای محدوده فیزیکی روستا که براساس ضوابط طرح هادی عمل می شود ، مجاز نمی باشد. - تفكيك اراضي دامداري مجاز نيست. - تفكيك اراضي پيش بيني شده جهت پايانه هاي مسافربري، باربري مجاز نيست. - تفكيك اراضي شهرك ها و پهنه هاي صنعتي در قالب طرح هاي مصوب آن بلامانع است. - تفكيك اراضي پيش بيني شده جهت كشتارگاه، گورستان موضوعيت ندارد و مجاز نيست. ضوابط و مقررات در حریم شهر - حفظ و تثبیت کاربری های کشاورزی و باغات بارعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و آئین نامه های اجرایی آن الزامی است. - احداث هرگونه بنا در اراضی کشاورزی تابع قوانین مربوطه و مشروط به مجوز مراجع قانونی ذیربط است. - کلیه مراکز جمعیت و فعالیت در حریم و هرگونه فعل و انفعال کالبدی در آنها تابع ضوابط و مقررات طرح جامع بوشهر است. - ایجاد هرگونه مرکز سکونتی جدید اعم از شهرک، مجتمع مسکونی و نظایر آنها در محدوده شهر مطلقاً ممنوع است. - نحوه استفاده از اراضی و هدایت تحولات کالبدی حریم بااعمال مدیریت یکپارچه، سیاستگذاری و نظارت بر عهده شهرداری بوشهر است. - استقرار زیرساخت ها و تجهیزات و تأسیسات حیاتی شهر بوشهر در محدوده حریم تابع ضوابط و مقررات طرح جامع و سایر قوانین مصوب مربوطه است. - ضوابط و مقررات مربوط به راه های ارتباطی برون شهری با توجه به آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن – مصوب 1379 صورت گیرد. - ضوابط و مقررات مربوط به کاربری باغات و اراضی زراعی و نخلستان های واقع در حریم شهر و ضوابط مربوط به چگونگی ساخت و ساز در این اراضی مطابق با ضوابط و مقررات، قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374 می باشد. - احداث تأسیسات صنعتی و کارگاه ها طبق مجوز اداره کل صنایع استان و سازمان محیط زیست و ضوابط ساختمانی امکان پذیر می باشد. - به طور کلی ضوابط و مقررات کاربری های واقع در حریم شهر مطابق با ضوابط و مقررات و قوانین دستگاه هاب مربوطه باشد. - توضيح 1- بررسي و كنترل طرح هاي تفكيكي و ساختماني در دو قالب طرح توسعه و محدوده حريم شهر پس از تائيد در مراجع ذيصلاح، با تصويب شهرداري خواهد بود. - توضيح 2- رعايت ملاحظات زيست محيطي در كليه موارد از جهت آلودگي خاك، آب، هوا، صدا، ديد و منظر از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. بدين لحاظ نظارت سازمان حفاظت محيط در برنامه و طرح ها توصيه مي شود. برای کنترل هرچه بهتر حریم، با توجه به نقشه پهنه بندی حریم شهر بوشهر، ضوابط مربوطه به پهنه¬ها ارائه شده است. ضوابط پهنه بندی حریم شهر بوشهر منطقه ویژه اقتصادی - پهنه بندی استقرار این صنایع می بایست در جنوب آزادراه بوشهر- برازجان (شرق پلیس راه) قرار دارد. - ضوابط و مقررات هر گونه سازه و مستحدثات روی زمین اعم از مسقف (بسته) و نیمه بسته جزء سطح اشغال محسوب می گردد. • استفاده مجاز، مشروط و ممنوع استفاده های مجاز: - انواع واحدهای صنفی مجاز مطابق با کدهای منطبق ضوابط و استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست. استفاده های مشروط: - کاربری های تأسیساتی و تجهیزاتی: از قبیل پمپ بنزین، ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی، ایستگاه خدمات شهری، منابع آب، پست های انتقال و توزیع برق، تأسیسات گازرسانی و ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. - خدمات عمومی مختص سرویس دهی مجتمع کارگاهی - پارکینگ عمومی و پایانه استفاده های ممنوع: - هر نوع کاربری به جز موارد فوق الذکر • ضوابط تفکیک - در هر صورت تفکیک این مجتمع ها به قطعات کمتر از 200 متر مربع ممنوع است. بدیهی است که تعداد واحد کارگاهی قابل استقرار در هر قطعه فقط یک واحد می باشد. - برای هر یک از مجتمع های مذکور لازم است طرح تفکیکی ویژه تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برسد. - تفکیک زمین برای هر گونه کاربری صنعتی و کارگاهی، خارج از محدوده های مصوب مجتمع های کارگاهی ممنوع می باشد. این اصل برای واحدهای صنعتی و کارگاهی موجود نیز ملاک عمل می باشد. - رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص کد صنایع و کارگاه ها و مکان یابی مجتمع های صنفی و تجمیع صنوف مزاحم شهری (ابلاغیه شماره 41629/330 مورخ 29/8/1387) الزامی است. • ضوابط ساختمانی - حداکثر سطح اشغال: 50 درصد - حداکثر تراکم ساختمانی: 100 درصد - حداکثر تعداد طبقات: 2 طبقه - حداقل 25 درصد مساحت زمین می بایست به فضای سبز و باز اختصاص یابد. - حداقل 20 درصد مساحت زمین می بایست به پارکینگ اختصاص یابد. • ضوابط زیست محیطی - استقرار هر گونه عملکرد آلاینده هوا که به تشخیص اداره کل محیط زیست استان بوشهر و سازمان اجرایی محیط با تمهیدات فنی قابل رفع نباشد، در این مجتمع ها ممنوع است. - رعایت استانداردهای حفاظت صوتی مطابق پیشنهاد کمیته ویلسون انگلستان تا تدوین استانداردهای اختصاصی ایران در فضاهای عمومی مجتمع الزامی است: - استانداردهای مجاز صدای محیط در نواحی صنعتی مجاز نواحی مسکونی در روز 70 دسی بل و در شب 55 دسی بل می باشد. - استاندارد مجاز صدا در مرز مناطق صنفی، حداکثر در روز 80 دسی بل و در شب 70 دسی بل می باشد. - به خاطر حفظ و جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی، کلیه عملکردهای کارگاهی که تراکم خالص جمعیتی بیش از 1500 نفر در هکتار داشته باشند یا تعداد جمعیت ساکن، شاغل و یا مراجعه کننده هر واحد عملکردی بیش از 65 نفر باشد، ملزم به دفع فاضلاب به صورت سپتیک تانگ یا روش فنی مناسب دیگر به تناسب عملکرد بوده و مجاز به استفاده از چاه جذبی نیستند. - دفع پساب قبل از تصفیه مناسب و کلرزنی کافی به داخل جوی ها و نهر و مسیل قنات ممنوع است. - تأمین فضای اختصاصی جمع آوری زائدات در داخل واحدهای صنفی الزامی است. - ادغام زباله ها و زائدات صنعتی و انسانی در مجتمع مطلقاً ممنوع است. - انباشت زباله به صورت آزاد و باز ممنوع بوده و کلیه تولید کنندگان زباله ملزم به استفاده از کیسه های مقاوم مخصوص زباله می باشند. - استفاده از سوخت های فسیلی، مثل: چوب، زغال و زغال سنگ جهت تأمین گرمایش کلیه اماکن عمومی و خصوصی ممنوع است. - کلیه عملکردهای مصرف کننده سوخت های حرارتی، ملزم به استفاده از گاز شهری می باشند. در شرایط عدم دسترسی به گاز شهری، این واحدها ملزم به استفاده از سیستم های فنی مناسب جهت برقراری سوخت کامل با حداقل زائدات و دود می باشند. - در تهیه، نصب و اتصال لوله ها و کانال های منتهی از محدوده داخلی املاک به معابر و کانال های عمومی، نصب درپوش مناسب جهت جلوگیری از ورود و خروج جانوران موذی الزامی است. • حرایم - رعایت حریم قانونی شبکه های دسترسی پیرامونی الزامی است و هر گونه ساخت و ساز در حرایم ممنوع می باشد. - رعایت حریم قنات ها و مسیل ها الزامی است. - رعایت حریم درجه یک و دو خطوط انتقال نیروی برق الزامی است. - رعایت حریم تأسیسات و تجهیزات الزامی است. پهنه گردشگری- تفریحی- تفرجی - در حریم شهر بوشهر و در شمال شبه جزیره بوشهر، جزیره شیف (عباسک)، ویژگی ها و پتانسیل های بارزی دارد که می تواند به عنوان مکمل عملکرد گردشگری شهر ایفای نقش نماید. • استفاده های مجاز، مشروط و ممنوع استفاده های مجاز: - کشاورزی و باغداری: انواع زراعت و باغداری سنتی، نیمه مکانیزه، مکانیزه، نهالستان. - فضای سبز و باز: انواع فضاهای سبز و باز عمومی، نیمه عمومی و خصوصی، جنگل کاری مصنوعی، توسعه و ایجاد آکواریوم - فضاهای تفریحی و گذران اوقات فراغت: انواع فضاها و مجتمع های تفریحی از قبیل شهربازی، فضاهای آبی و ورزش های آبی، فضاهای کمپینگ، گردشگری، اتراق و تفرج. - فضاهای ورزشی: فضاهای ورزشی از قبیل مجتمع های ورزشی و تفریحی با تأکید بر ورزش-های آبی استفاده های مشروط: - تجهیزات شهری: پمپ بنزین، آتش نشانی. - تأسیسات شهری: پست برق. - آسایشگاه و خانه سالمندان - فرهنگی- اجتماعی - جهانگردی و پذیرایی ایجاد و گسترش کاربری هایی که در زیر آورده شده اند مشروط به توسعه در محدوده طرح هادی روستا می باشند: - مسکونی: اعم از هر گونه واحد مسکونی منفرد، مجتمع مسکونی و ویلایی، مجتمع مسکونی آپارتمانی و هر گونه ساختمان مسکونی. - تجاری و خدمات شخصی: تمام انواع فعالیت های خرده فروشی، عمده فروشی، پخش کالا، مراکز و شعب فروش کالا، خدمات اداری و دفتری و امثالهم. استفاده های ممنوع: - صنعتی و کارگاهی: اعم از هر گونه واحد صنعتی و کارگاهی منفرد، مجتمع صنعتی، ناحیه صنعتی روستایی، شهرک صنعتی و صنایع بزرگ تحت هر عنوان. - اداری و انتظامی - نظامی • ضوابط تفکیک زمین تفکیک این اراضی به قطعات کمتر از دو هکتار ممنوع است. به جز تفکیک کاربری های مسکونی و تجاری در محدوده طرح هادی روستا که تابع ضوابط مربوط به طرح هادی روستا است. • ضوابط احداث ساختمان - حداکثر سطح اشغال و تراکم ساختمانی برای قطعات تا 2 هکتار: 10 درصد - حداکثر سطح اشغال و تراکم ساختمانی برای قطعات 2 تا 5 هکتار: 15 درصد - حداکثر سطح اشغال و تراکم ساختمانی برای قطعات بیش از 5 هکتار: 20 درصد جنگل کاری اراضی موجود جنگلکاری شده در پهنه شرقی شهر و در حریم شهر احداث شده اند. • استفاده های مجاز، مشروط و ممنوع استفاده های مشروط: - کمپینگ و تفریحی، تفرجی استفاده های ممنوع: - هر نوع کاربری به جز موارد فوق الذکر • ضوابط تفکیک زمین - تفکیک و تعریض به این اراضی و به هر شکل ممنوع می باشد. • ضوابط احداث ساختمان - حداکثر سطح اشغال احداث: 5/2 درصد - حداکثر تراکم ساختمانی: 5/2 درصد - حداکثر تعداد طبقات: 1 طبقه - حداکثر ارتفاع بنا: 5/4 متر سطح زير بنا سطح اشغال بناهاي مسكوني در پهنه هاي سكونتي 70 درصد سطح زمين و سطح زيربنا در طبقات در پهنه هاي مسكوني، 210% سطح زمين مجاز مي باشد. حداقل فضاي باز مورد نياز 30 درصد سطح كل زمين مي باشد. سطح اشغال بناهای مسکونی یا مختلط مسکونی فعالیتی در کریدور ها 70% سطح زمین و سطح زیربنایی در طبقات متناسب با نقش و عملکرد کریدور و گره ها و نیز ساختار و سازمان فضایی شهر متناسبأ تعریف شده است که از 4 طبقه تا 12 طبقه متغیر است. توضیح 1- احداث بنا در قطعات اراضی با مساحت کمتر از 130 مترمربع مجاز نیست. توضیح 2- احداث بنا در 4 طبقه و بیشتر تا 12 طبقه در کریدور و گره های مجاز منوط به متناسب بودن مساحت و طول جبهه و عمق پلاک و برخورداری از امتیاز تأمین سطوح خدماتی، رفاهی و اجتماعی تعریف شده خواهد بود. توضیح 3- احداث بنا در پهنه مربوط به بافت قدیمی با ارزش بر اساس معیارهای ارائه شده در طرح موضعی مربوطه خواهد بود. جهت و موقعيت مشخصات ساختمان در زمين - جهت مناسب استقرار ساختمان شمال غربی- جنوب شرقی توصيه مي گردد. توصيه مي شود موقعيت بنا در دو يا سه جبهه ي زمين درنظر گرفته شود و از حياط مركزي جهت ايجاد سايه، تامين نور، جريان هوا و فضاي آزاد استفاده شود. بمنظور جلوگيري از تابش آفتاب به داخل ساختمان از رواق، ايوان و پيش آمدگي سقف استفاده شود. توضيح 1- در ازاي 80 مترمربع عرصه زمين احداث يك واحد مسكوني مجاز است. - نسبت سطح زیربنای کل ساختمان در کاربری ها مبنای نسبت سهم عرصه به کاربری ها خواهد بود. بدین مفهوم تعدادهای واحدهای مجاز هریک از کاربری¬¬ها متناسب با نسبت زیربنای کل ساختمان خواهد بود. به طور مثال تعداد واحدهای مجاز مسکونی در یک زمین 400 متری پنج واحد است. در حالیکه تعدادواحدهای مسکونی مجاز در همین زمین، زمانیکه 40% از زیربنای آن به تجاری اختصاص پیدا کرده باشد، سه واحد مسکونی می¬باشد. توضيح 2- احداث واحدهاي مسكوني با مساحت كمتر از 80 مترمربع مجاز نيست. توضيح 3- اختلاط كاربري هاي مربوط به صنايع دستي با فضاي مسكوني بصورت همنشين در يك بنا بلا مانع است. توضیح 4- ضروري است آشپزخانه ساختمان با فضاي نيمه باز ساختمان مرتبط باشد. احداث پيلوت احداث پيلوت با توجه به شرايط اقليمي مناسب نيست. با اینحال احداث پیلوت در پهنه های سکونتی جدید در جهت تأمین پارکینگ مورد تأکید می باشد. احداث زيرزمين احداث زيرزمين در ساختمان در بخش میانی نواحی یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، نه و ده با توجه به بالا بودن سطح آبهای تحت الارضی مناسب نبوده و مجاز نیست با اینحال در نواحی هفت و هشت احداث زیر زمین میسّر است. استفاده از فضاي زيرزمين بعنوان مسكن مجاز نیست. ضوابط ساختمانهاي تجاري و خدماتي سطح اشغال زيربنا در طبقه ي همكف حداكثر 80 درصد و سطح كل زيربنا در طبقات از 320% تا 560% در پهنه ها و گره ها و کریدور ها متغیر است و تعداد طبقات آنها از 4 تا 12 متناسب با نقش و عملکرد کریدور ها و گره ها و نیز ساختار و سازمان فضایی متناسباً تعریف شده است. توضیح- در صورت احداث ساختمان تجاری-خدماتی مختلط با سکونت سطح اشغال 70% و فضای باز عرصه در اختیار واحدهای مسکونی خواهد بود. توضیح- در صورت احداث ساختمان تجاری-خدماتی مختلط با سکونت تأمین دسترسی مستقل برای واحدهای مسکونی الزامی است. - توصیه می¬شود واحدهای تجاری خدماتی بصورت مجموعه متمرکز و با بهره¬گیری از سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تأسیسات و پارکینگ یکپارچه احداث گردد. ضوابط ساختماني كاربري آموزشي، آموزش عالي، بهداشتي- درماني، فرهنگي- اجتماعي و اداري- انتظامي احداث بنا در اراضي آموزشي، آموزش عالي، بهداشتي- درماني، فرهنگي- اجتماعي، اداري- انتظامي براساس طرحهاي سازمان هاي ذيربط و مصوب مراجع ذيصلاح بلامانع مي باشد. با اينحال رعایت سطح اشغال، سطح کل زیربنا، تعداد طبقات هماهنگ، و بر اساس تراکم و سازمان فضایی تعریف شده در پهنه ها و کریدورها الزامی است. همچنین با توجه به ويژگي هاي اقليمي، موقعيت احداث بنا در دو يا سه و يا چهار ضلع زمين مناسب است. ضمناً ضوابط و پيشنهادات ارائه شده در رابطه با پيش بيني ايوان، پيش آمدگي ها ، پنجره و همچنين استفاده از حياط مركزي در اين پهنه ها مطلوب خواهد بود. بهره گیری از سایه و نیز جریان غالب باد شمال (شمال غربی – جنوب شرقی) از مطلوبیت نسبی برخوردار است. ضوابط ساختمانی در پارک و فضای سبز احداث بنا در پهنه های پیش بینی شده پارک و فضای سبز با سطح بیش از یک هکتار در قالب عملکردهای مرتبط حداکثر با سطح اشغال 1% و سطح کل زیر بنای کل 5/1% مجاز است. ضوابط ساختماني كاربري ورزشي احداث بنا در اراضي پيش بيني شده ورزشي طبق استانداردهاي مربوطه و طرح هاي مورد تائيد سازمان تربيت بدني شهر، مجاز است. پيش بيني پاركينگ مورد نياز با توجه به معيارها الزامي است. ضوابط ساختماني انبارها، كارگاه ها و صنايع سطح مجاز احداث بنا در اين پهنه ها بستگي به نوع عملكرد و طرح هاي مربوطه ، آزاد مي باشد. ليكن سطح اشغال در طبقه همكف بيش از 75 درصد از سطح كل زمين مجاز نيست. رعايت حريم حداقل 9 متر از چهار جبهه ي زمين تا محل احداث بنا الزامي است. اين حريم به منظور امكان دسترسي آزاد و به خصوص دسترسي اضطراري درنظر گرفته شده است كه ضروريست بخشي از عرض آن به فضاي سبز تخصيص داده شود. پيش بيني فضاهاي ضروري جهت نور، وسائط نقليه و باراندازي و بارگيري و پاركينگ ضروري است. تامين فضاي پاركينگ براي كادر و مراجعات متناسباً الزامي است. ضوابط ساختماني تاسيسات شهري در اراضي مربوط به تاسيسات شهري، احداث بنا متناسب با طرح هاي مربوطه تهيه شده توسط مراجع ذيصلاح، بلامانع است. توضیح: سطح اشغال و تراکم ساختمانی و تعداد طبقات هماهنگ با سازمان فضایی تعریف شده در پهنه ها و کریدورهای شهری الزامی است. توضیح- تعداد طبقات در پهنه ها و کریدورهای شهر متناسب با ساختار و سازمان فضایی شهر تعریف شده است که ضروری است در احداث کلیه بناها با هر نوع عملکرد مورد توجه و عمل قرار گیرد. برش قائم - پیشامدگی سقف - احداث بالکن صرفاً در محدوده داخلی عرصه مجاز است پیشامدگی بنا در معابر بطور کلی مجاز نیست. در محدوده داخلی عرصه قطعات طول پیشامده طره ها در مورد بالکن های سه طرف باز از 20/1 متر و برای بالکن های دو طرف باز از 50/1 متر بیشترمجاز نیست و طره ها می بایستی بخوبی در سقف طبقه مهار شوند. - پیش بینی رواق و ایوان بمنظور ایجاد سایه و محفوظ ماندن فضاها از تابش آفتاب و دسترسی به اجزاء بنا مطلوب و مجاز است. لینک دانلود: ضوابط و استانداردهای طرح توسعه بوشهر

Rate this post
نویسنده : modir
تاریخ انتشار : 19 / 05 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://space-place.ir/?p=3940
0