كميسيون ماده صد قانون شهرداري

بازدیدها: 29

Rate this post

مقدمه: . …………………………………………………………………………………………………. أ
فصل اول: تاريخچه رسيدگي به تخلفات ساختماني و كميسيون ماده صد قانون شهرداري ……. ۱
هدف كلي: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
تاريخچه: رسيدگي به تخلفات ساختماني وكميسيون ماده صد قانون شهرداري ……………………………………………………………. ۴
آغاز فعاليت و احياي مجدد كميسيون هاي ماده صد ………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱۳ ………………………………………………………….. فصل دوم: ماده صد،تبصره هاي ۸ و ۹
واژگان كليدي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
اهميت پروانه ساختماني و مجوز تفكيك اراضي و نظارت برآنها ………………………………………………………………………………… ۳۶
پروانه ساختماني . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
تفكيك اراضي: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
مراحل صدور مجوز انجام تفكيك اراضي: ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
تكاليف شهرداريها راجع به تفكيك و افراز اراضي در قوانين و مقررات مربوطه: . …………………………………………………………… ۴۴
نظارت شهرداري ها بر عمليات ساختماني و جلوگيري از بناهاي بدون پروانه . ……………………………………………………………… ۵۳
حدود اختيارات شهرداري در امر جلوگيري از تخلفات ساختماني: ……………………………………………………………………………….. ۵۵
چگونگي اعمال نظارت شهرداري و جلوگيري از تخلفات ساختماني: . ………………………………………………………………………….. ۵۶
انجام معامله املاك واقع در محدوده و حريم شهر و ارتباط آن با شهرداري وكميسيون ماده صد …………………………………. ۵۷
نظرات شوراي عالي قضايي و اداره حقوقي قوه قضائيه در ارتباط با موضوعات فوق الذكر …………………………………………….. ۵۹
فصل سوم: تبصره يك و دو ماده صد ……………………………………………………………. ۶۱
فهرست مطالب
واژگان كليدي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
اصول شهرسازي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
منظور از اصول معماري ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
انواع طرح هاي توسعه شهري: ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
ضوابط شهرسازي و ساختماني در طول تهيه تا زمان تصويب طرح هاي هادي، جامع وتفصيلي . ……………………………………. ۷۸
دبيرخانه كميسيون ماده صد: …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
وظايف شهرداري در رابطه با اجراي ماده صد: …………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
وظايف دبيرخانه كميسيون ماده صد: ………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
كميسيون ماده صد . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
مهلت هاي قانوني پيش بيني شده در تبصره يك و ده ماده صد . ……………………………………………………………………………….. ۸۲
اعضاي كميسيون ماده صد و نحوة تشكيل جلسات . …………………………………………………………………………………………………. ۸۴
نحوه تشكيل جلسات كميسيون: . ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
مراحل طرح پرونده در كميسيون: …………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
پرداخت هزينه كارشناسي پرونده هاي كميسيون ماده صد: ……………………………………………………………………………………….. ۸۸
كيفيت آراء كميسيون هاي ماده صد: . ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰
آراي قطعي و غير قطعي كميسيون ………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲
كميسيون تجديد نظر : . …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳
اجراي آراء كميسيون ماده صد ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
نمودار جريان كار . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
رسيدگي آرا كميسيون هاي ماده صد توسط ديوان عدالت اداري . ……………………………………………………………………………… ۱۰۶
موادي از قانون ديوان عدالت اداري . ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه . ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري . ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
فصل چهارم: تبصره ها دو تا شش ماده صد ………………………………………………….. ۱۴۰
واژگان كليدي: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳
تخلفات ساختماني ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
تخلفات مرتبط با اصول شهرسازي و بهداشتي . ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
محل وقوع ملك از نظر محدوده و حريم شهر ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۳
انواع كاربري . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۴
۱۵۹ ………………………………………………………………………………………………. . ( حذف و كسر پاركينگ (موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰
تراكم : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۰
حريم ها: . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵
نحوه محاسبه جرايم . …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۸
نظريات حقوقي اداره حقوقي قوه قضائيه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۹
آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري . ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۴
فصل پنجم: اصول فني و استحكام بنا …………………………………………………………. ۱۹۰
واژگان كليدي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۵
اصول فني و استحكام بنا در قانون شهرداري ………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۰
تشكيلات سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان . ………………………………………………………………………………………………. ۲۰۰
موادي از قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان راجع به مقررات فني و كنترل ساختمان ………………………………………….. ۲۰۲
موادي از آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان . ………………………………………………………………………….. ۲۰۶
آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۸
تخلف اصول فني ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۶
تكاليف قانوني شهرداري ها در مورد نظارت بر رعايت اصول فني . ……………………………………………………………………………. ۲۱۷
تخلف عدم رعايت اصول فني و استحكام بنا و كميسيون ماده صد . ………………………………………………………………………….. ۲۱۹
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۰
فصل ششم: آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان …………………………………………….. ۲۲۱
واژگان كليدي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۴
ارزش معاملاتي ساختماني …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۶
نحوه تهيه و تصويب آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان ……………………………………………………………………………………….. ۲۲۷
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۴
خاتمه: …………………………………………………………………………………………….. ۲۳۵
پيشنهادات: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۷
خود آزمائي: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۸

پيش گفتار:
شهرها به عنوان كانونهاي بزرگ جمعيتي از كاركردهاي متنوع اي برخوردارند. كاركردهايي كه در بسياري از زمينه ها در تضاد
با همديگر قرار دارند، از طرفي تنوع كاركردها نيز همواره در حال ازدياد است و از سوي ديگر هر روز به تعداد شهرها افزوده شده و
جمعيت شهرهاي موجود رو به افزايش است. شهروندان نيازمند محيطي سالم و برخوردار از امكانات مي باشند، و فراهم آوردن اين
امكانات خود نيازهاي جديدي را موجب مي گردد. بدون وجود تاسيسات شهري مناسب مانند آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و…
زندگي ميسر نيست. تجهيزات شهري مانند مراكز جمع آوري و دفن يا بازيافت بهداشتي پسماند ها، كشتارگاه ها، آرامستان، فضاي
سبز و بوستانها نيز لازمه حيات يك شهر است در اين زمينه ايجاد و آماده سازي خيابانها و حل مشكل آمد و شد مردم ضرورتي
حتمي است.در كنار موضوعات ياد شده لزوم ايجاد بستري مناسب براي ايفاي نقش تمامي نهاد ها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي
كه وظايف خدماتي، امنيتي و قضايي و سياسي مورد نياز شهروندان را به عهده دارند وجود دارد. اين امور جزء وظايف مديريت
شهري مي باشد.
با اين توصيف مديريت شهري وظيفه اي سنگين و بزرگ به عهده دارد. زيرا تنها نگهداري وضع موجود كفايت نمي كند. بلكه
تنوع و افزايش جمعيت نيازهاي جديدي را طلب مي نمايد كه بايد پيش بيني و فراهم آيد. ضمن اينكه در اين راستا بايد از اهداف و
سياست هاي نظام جمهوري اسلامي ايران و اعمال سياست ها، برنامه ها و طرح هايي كه در جهت بهبود و ارتقاء مادي و معنوي
شهروندان وضع مي گردد، پيروي كرد. بديهي است به موازات انتظاراتي كه به حق از مديريت شهري وجود دارد. اين نهاد بايد از
سوي مسئولين و مردم مورد پشتيباني و حمايت قرار گيرند.
نظر به تشريفات وضع قوانين در جمهوري اسلامي، قوانين مصوب از يك سو منشاء حق براي مردم و دستگاههاي اجرايي و از
سوي ديگر وظيفه و تكليف است. قبل از شهروندان، كارگزاران بايد از مقرراتي كه براساس آن انجام وظيفه مي نمايند به خوبي
آگاه شوند و مراقبت نمايند، در وهله اول خود از آنها تخطي ننمايند، و در مرحله بعد اگر شهروندان را نسبت به قوانين مطلع تا خود
را با آن منطبق نمايند بدون شك نتايج مطلوبي حاصل خواهد آمد و ارتباط متقابل شهروندان با مديريت شهري به ارتباط همكاري
و مساعدت تغيير مي يابد. چه آنكه هدف ارتقاء و سلامت شهرها ودر نتيجه شهروندان است. به همين دليل سازمان شهرداري ها و
دهياري هاي كشور اقدام به تهيه مطالب و جزوات آموزشي مبتني بر قوانين و مقررات نموده است. اين مجموعه در رابطه با ماده
صد قانون شهرداري و كميسيون موضوع آن ماده تدوين شده است، كه شايد مبتلابه اكثر شهروندان مي باشد. زيرا احداث ساختمان
اولين شرط سكونت در شهر مي باشد و ايجاد مسكن موجب ارتباط ويژه شهروند با شهرداري مي گردد. هرچند تلاش شده است تا
در اين كتاب مجموعه اي كامل از قوانين و مقررات مرتبط تهيه شود ولي يقينا نقايصي نيز وجود دارد كه لازم است دست
اندركاران هم نقطه نظرات خود را منعكس تا انشاءا… در مراحل بعدي مورد بهره برداري قرار گيرد. در پايان جا دارد از آقاي
مهندس حسين رجب صلاحي معاون آموزشي پژوهشكده و آقاي مهندس محمد ابراهيم كريمي مدير كل دفتر امور شهري
استانداري گلستان به جهت همكاري در تهيه اين كتاب قدرداني گردد.
محمد رضا بمانيان
رئيس پژوهشكده مديريت شهري و روستايي
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

مقدمه
با توجه به مفاد ماده صدقانون شهرداري وموضوعات مختلفي كه در اين ماده مطرح شده است براي درك و بهره
برداري بهتر و برقراري نوعي ارتباط منطقي بين موضوعات نسبتاٌ همگن، در اين كتاب، مطالب درهفت فصل دسته
بندي گرديده است كه عبارتنداز:
فصل اول-تاريخچه قانون گذاري وسوابق اجراء ماده صد
دراين فصل متن اوليه ماده صد، مصوب سال ۱۳۳۴ و پس از آن به ترتيب اصلاحات والحاقات انجام يافته، همچنين
نظريات ابراز شده از سوي مراجع قانوني در خصوص تشكيل ياعدم تشكيل كميسيون ماده صد بويژه درسالهاي اول پس
ازپيروزي انقلاب اسلامي درج گرديده است.
فصل دوم- متن ماده صد و تبصره هاي ۸ و ۹
با توجه به ارتباط موضوعات اين قسمت ازقانون مبني بر تعيين تكليف مالكين اراضي واملاك واقع درمحدوده وحريم
شهر، شهرداري و دفاتراسنادرسمي درخصوص مسائل مربوط به تفكيك اراضي وشروع ساختمان، نظارت برساخت
وسازها، صدور پروانه ساختماني، عدم خلافي، پايانكار و نقل وانتقال املاك و نيز تكليف ساختمانهايي كه قبل از تصويب
نقشه جامع شهراحداث گرديده اند، دريك فصل مورد بررسي قرار گرفته است.
فصل سوم-تبصره يك و ۱۰
تشكيلات و وظايف دبيرخانه كميسيون ماده صد، اعضاء و تركيب كميسيون، نحوه تشكيل و رسميت جلسات، چگونگي
صدور راٌي، ابلاغ قانوني ومهلت هاي منظور شده براي ذينفعان، شهرداري وكميسيون، اعتراض به آراء صادره
ونيزكميسيون تجديدنظرموضوعات موردبحث در اين فصل مي باشد.
فصل چهارم- تبصره هاي ۶,۵,۴,۳,۲
اصول شهرسازي وبهداشتي انواع تخلفات ساختماني و جريمه هاي متعلقه، چگونگي و مهلت اجراي آراء دراين
تبصره ها در اين فصل جزء به جزء توضيح داده شده است. اساسي ترين بخشي كه مورد بهره برداري اعضاءكميسيون
واقع مي گردد.
ث كميسيون ماده صد شهرداري
فصل پنجم- تبصره ۷
باتوجه به اهميت استحكام بنا و اصول فني و نحوة اجرا و نظارت، اين موضوع مستقلاًدريك فصل مورد بحث بررسي
قرارگرفته است.
فصل ششم- تبصره ۱۱
آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان،نحوه تهيه،تصويب واعمال آن درمحاسبه جرايم ماده صد موضوعات بررسي شده در
فصل ششم مي باشد.
لازم به ذكر است در هر فصل ابتدا هدف كلي سپس هدفهاي رفتاري و متعاقب آن چكيده مطالب فصل و مفاهيم واژه
هاي كليدي مندرج درمتن قانون وكلمات مرتبط با آنها با توجه به ريشه لغوي وحقوقي درج گرديده است. آنگاه با ارائة
توضيحاتي پيرامون مطالب مندرج در متن قانون، قوانين ومقررات مرتبط، نظريات حقوقي، آراء هياٌت عمومي ديوان
عدالت اداري و… جهت احاطه بيشترخوانندگان درج شده است. با توجه به پيچيدگي و حساسيت موضوع ارائه كاري بي
نقص حداقل براي گرد آورندگان اين مجموعه مشكل و حتي غير ممكن مي نمود. اميد است خوانندگان محترم كه غالبا
تجربه هاي خوبي در اين زمينه دارند با تذكرات سازنده خود ما را مرهون عناياتشان قرار دهند

لینک دانلود:
كميسيون ماده صد قانون شهرداري

Rate this post
دسته بندی : آموزش , پژوهش
نویسنده : modir
تاریخ انتشار : 16 / 06 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://space-place.ir/?p=6241
0