مجموعه کامل استانداردهای طراحی شهری

بازدیدها: 42

Rate this post

مجموعه کامل استانداردهای طراحی شهری
زیر نظرشورای انتشارات :
میر محمد غراوی ، محمد علی طبرسا ، محسن وطن خواه ، مجید جلالوندی ،
غلامرضا میثاقیان ، نادر نجیمی
مترجم :
کیانوش ذاکر حقیقی
مترجمان همکار :
شهرزاد فرزین پاک ، گلزار زندی
ویراستار :
رعنا تقدسی و …
دفتر معماری و طراحی شهری
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

سخن آغاز……………………………………………………………………………………………………………
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………
سخن ناشر…………………………………………………………………………………………………………….
مقدمه مترجم………………………………………………………………………………………………………….
درباره مولفان ……………………………………………………………………………………………………….
درباره نویسندگان …………………………………………………………………………………………………
مقدمه مولف……………………………………………………………………………………………………….
۱٫ بستر شهرنشيني………………………………………………………………………………………………
جمعيت و آينده شهري ……………………………………………………………………………………………..
كلانشهر: سازمان فضايي هفت شهر بزرگ……………………………………………………………………..
نيمه ديگر چگونه سکونتگاه خود را ميسازد؟……………………………………………………………………………………..
ارتباطات شهر و روستا…………………………………………………………………………………………………………………….
شهر منطقهاي …………………………………………………………………………………………………………………………………
رويکردي واقعگرا به برنامهريزيشهر و حومه……………………………………………………………………………………….
۲٫ متون کلاسيک طراحي شهري……………………………………………………………………………….
ساخت شهر بر اساس اصول هنري………………………………………………………………………………………………………
شهر صنعتي……………………………………………………………………………………………………………………………………
هنر شهري……………………………………………………………………………………………………………………………………..
واحد همسايگي………………………………………………………………………………………………………………………………
منشور آتن…………………………………………………………………………………………………………………………………….
داستان دو شهر………………………………………………………………………………………………………………………………..
ايده رادبرن…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ميدان در م ان و زمان………………………………………………………………………………………………………………………
تصوير ذهني شهر و عناصر آن …………………………………………………………………………………………………………..
توليدكنندگان تنوع …………………………………………………………………………………………………………………………
ساختار طراحي رم در عصر باروك……………………………………………………………………………………………………..
زندگي اجتماعي در فضاهاي شهري وچک………………………………………………………………………………………..
۳٫ تار خچه و نظر ههاي طراحي شهري……………………………………………………………………..
مقدمهاي بر منظر شهري ……………………………………………………………………………………………………………….
شبکه شطرنجیب هعنوان موّلد……………………………………………………………………………………………………………….
سي.ا. دوكسياديس و دانش س ونتگاههاي انساني…………………………………………………………………………………..
زيرساخت شهري……………………………………………………………………………………………………………………………
شادرا وودز و معماري شهرنشيني روزمره ……………………………………………………………………………………….
مشکلات طبقهبندي…………………………………………………………………………………………………………………………
عناصر مفهوم فضاي شهري………………………………………………………………………………………………………………
منشور نيواوربانيسم …………………………………………………………………………………………………………………………
۴٫ اصول و تجرب ات طراحي شهري……………………………………………………………………………
طرحها چگونه عملي ميشوند…………………………………………………………………………………………………………..
شيوه ارائه و طراحي شهري………………………………………………………………………………………………………………..
تهيه ي پيمايش بصري…………………………………………………………………………………………………………………..
دفترچه طراحي: ميدان دي اسپاگنا، شهر رم …………………………………………………………………………………………
برنامهريزي براي حفاظت شهري………………………………………………………………………………………………………..
پوشش خورشيدي…………………………………………………………………………………………………………………………..
طراحي شهري و اقليم……………………………………………………………………………………………………………………….
طراحي زيستاقليمي در مقياس برنامهريزي ساختمان …………………………………………………………………………….
طراحي پايدار…………………………………………………………………………………………………………………………………
همايشهاي طراحي جمعي ………………………………………………………………………………………………………………
مراكز طراحي جمعي: گزينهاي ديگر…………………………………………………………………………………………………
۵٫ مقياس منطقهاي و شهري………………………………………………………………………………………
ويژگيهاي طراحي سکونتگاههاي سنتي مريلند……………………………………………………………………………………..
تجسم آينده يک منطقه…………………………………………………………………………………………………………………….
شاورزي شهري……………………………………………………………………………………………………………………………
مسيرهاي دوچرخهسواري شهري………………………………………………………………………………………………………..
سبزراهها………………………………………………………………………………………………………………………………………..
محدودههاي تاريخي: رويکردي در برنامهريزي منطقهاي…………………………………………………………………………
خيابان اصلي – درسهاي فراگرفتهشده طي دو دهه………………………………………………………………………………..
روستا- شهرهاي متمر ز در نار مسير ريلي…………………………………………………………………………………………
مفهوم اتاليزورهاي شهري………………………………………………………………………………………………………………
حومههاي شهري آمريکايي- انگليسي………………………………………………………………………………………………….
واژهنامه نيواوربانيسم………………………………………………………………………………………………………………………..
۶٫ اجزاي شهر……………………………………………………………………………………………………….
فضاهاي باز محصور شهري……………………………………………………………………………………………………………….
حياطها: راهنمايي براي برنامهريزي و طراحي……………………………………………………………………………………….
ايجاد خيابانهاي ممتاز…………………………………………………………………………………………………………………….
بلوارهاي چندمسيره…………………………………………………………………………………………………………………………
برنامهريزي و طراحيب راي عابران پياده……………………………………………………………………………………………………
پهنههاي پياده: راهنماي طراحي …………………………………………………………………………………………………………
محدودههاي پياده: دوازده شهر اروپايي………………………………………………………………………………………………….
ميادين عمومي شهري: فهرست نترلي براي ارزيابي طراحي……………………………………………………………………….
فضاي باز مشترك……………………………………………………………………………………………………………………………
طراحي عمومي در فضاهاي باز بيروني…………………………………………………………………………………………………
۷٫ جزئيات طراحي شهري………………………………………………………………………………………..
طراحي عمومی حمل و نقل شهري……………………………………………………………………………………………………..
آرامسازي ترافيک…………………………………………………………………………………………………………………………..
پاركينگ و ابعاد گردش در آن ………………………………………………………………………………………………………….
زيرساخت سبز شهري………………………………………………………………………………………………………………………
آبراهههاي شهري……………………………………………………………………………………………………………………………
ارتباطات گرافيکي، مسيريابي و برنامهريزي تفسيري………………………………………………………………………………….
هواي با يفيت بهتر در سطح خيابان……………………………………………………………………………………………………….
ملاحظات صوتي براي طراحي شهري………………………………………………………………………………………………….
زيرساخت مخابرات شهري……………………………………………………………………………………………………………….
روشنايي فضاي بيروني شهري……………………………………………………………………………………………………………
۸٫ مطالعات موردي در طراحي شهري…………………………………………………………………………
مطالعات موردي در طراحي شهري……………………………………………………………………………………………………..
طرح مر ز شهر پرتلند در ۱۹۷۲ …………………………………………………………………………………………………………
باغهاي يربا بوئنا، سانفرانسيسکو، اليفرنيا…………………………………………………………………………………………….
بازار پايک پليس، سياتل، واشنگتن………………………………………………………………………………………………………
ايجاد و حمايت از مکانهاي شهري ممتاز…………………………………………………………………………………………………

لینک دانلود:
مجموعه کامل استانداردهای طراحی شهری

Rate this post
دسته بندی : آموزش , پژوهش
نویسنده : modir
تاریخ انتشار : 16 / 06 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://space-place.ir/?p=6244
0