نویفرت

بازدیدها: 180

Rate this post

اطلاعات معماری
مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱
راهنماي نقشهك‌شي …………………………………………………………………………… ۲
واحدها و علائم……………………………………………………………………………………. ۳
آماد هسازي اسناد و نقش هها…………………………………………………………………. ۴
نقش ههاي اجرائي ………………………………………………………………………………… ۷
نقشهك‌شي اجرائي : ) ۱۰…………………………………………………………. )CAD
نقشهك‌شي اجرائي : علائم ……………………………………………………………….. ۱۲
مبناي انداز هگيري …………………………………………………………………………… ۱۴
انسان: منشأ انداز هگيري جهاني……………………………………………………… ۱۵
انسان: ابعاد و مكان هاي موردنياز ………………………………………………….. ۱۶
انسان: مكان هاي كوچك ……………………………………………………………….. ۱۸
انسان و خان هاش ……………………………………………………………………………….. ۱۹
آب و هواي اتاق ……………………………………………………………………………….. ۲۰
زيس تشناسي ساختمان …………………………………………………………………. ۲۱
چشم: ادراك …………………………………………………………………………………….. ۲۴
انسان و رنگ …………………………………………………………………………………….. ۲۶
روابط ابعادي …………………………………………………………………………………….. ۲۷
اندازه گيري پايه اي ……………………………………………………………………….. ۳۱
سيستم پیمونی)مدولار( …………………………………………………………………. ۳۴
سيستم مختصات و انداز هگيري…………………………………………………….. ۳۵
طراحي ………………………………………………………………………………………………. ۳۶
جزئيات ساختمان: استفاده كاركردي از مصالح …………………………… ۳۶
شكل: نتيجه ساخت و ساز ……………………………………………………………… ۳۷
شكل: نتيجه تكن كي و فرم هاي جديد در ساخت و ساز …………… ۳۸
طراحي خان هها: تجلي طي زمان ……………………………………………………. ۳۹
روش طراحي: روند شك لگيري ……………………………………………………… ۴۰
طراحي ساختمان: كارهاي اوليه …………………………………………………… ۴۱
مديريت ساخت و ساز ……………………………………………………………………. ۴۳
زمين ساختمان: حفاري،خا كبرداري، شالود هسازي……………………. ۵۱
خا كبرداري: انداز هگيري زمين و ساختمان …………………………………. ۵۲
خا كبرداري و سازه شالود ه …………………………………………………………… ۵۳
زهك‌شي زمين و ساختمان ………………………………………………………………. ۵۵
عاي قبندي رطوبتي و مخزن …………………………………………………………… ۵۹
مصالح بنايي: سنگ طبيعي ……………………………………………………………. ۶۲
مصالح بنايي: آجرها و بلو كها ……………………………………………………….. ۶۳
ديوارهاي بيروني: ساخت بناها با انرژي مصرفي كم ……………………. ۶۶
ديوارچيني بنايي……………………………………………………………………………… ۷ ۶
شومين هها ………………………………………………………………………………………….. ۶۸
دودك شها و گربه روها ……………………………………………………………………. ۶۹
كانالك‌شي تهويه ……………………………………………………………………………… ۷۰
سروي سها: ارتباط ها………………………………………………………………………. ۷۱
ساز هي سقف ……………………………………………………………………………………. ۷۲
پوشش و شكل سقف ……………………………………………………………………… ۷۵
پنجر ههاي زير شيرواني ………………………………………………………………….. ۷۷
فضاهاي زير شيرواني ……………………………………………………………………… ۷۸
سقف هاي صاف و شيب دار …………………………………………………………. ۷۹
سقف هاي صاف: ساخت سقف گرم…………………………………………….. ۸۰
سقف هاي صاف: ساخت سقف سرد……………………………………………. ۸۱
باغچ ههاي سقفي ………………………………………………………………………………………. ۸۲
باغچ ههاي سقفي: ساخت سقف……………………………………………………………… ۸۴
كاشت در سقف………………………………………………………………………………………… ۸۵
ساز ههاي كششي و بادي…………………………………………………………………………. ۸۶
ساز ههاي توري وكابلي…………………………………………………………………………….. ۸۷
ساز ههاي معلق و كششي………………………………………………………………………… ۸۸
اسكلت هاي فضايي: اصول كلي……………………………………………………………… ۸۹
اسكلت هاي فضایي: كاربرد…………………………………………………………………….. ۹۰
سازه طبقات ………………………………………………………………………………………………. ۹۲
طبقات معلق……………………………………………………………………………………………… ۹۳
ك فسازي………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
گرمايش و تهويه……………………………………………………………………………………….. ۹۵
گرمايش……………………………………………………………………………………………………… ۹۹
گرمايش: مخازن ذخير هي سوخت……………………………………………………….. ۱۰۰
معماری خورشيدي………………………………………………………………………………… ۱۰۱
انرژی خورشیدی……………………………………………………………………………………. ۱۰۴
تهويه ودستگاه تهويه هوا……………………………………………………………………….. ۱۰۵
انبارهاي سرد………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
عاي قبندي حرارتي و صوتي…………………………………………………………………… ۱۱۱
عايق حرارتي: اصطلاحات و ) مكانيزم ها ( ساز وكارها……………………… ۱۱۱
عايق حرارتي: پخش بخار آب……………………………………………………………….. ۱۱۲
عايق حرارتي: انواع ساخت…………………………………………………………………….. ۱۱۳
عايق حرارتي: ديوارهاي بيروني و سقف ها…………………………………………. ۱۱۴
عاي قبندي صوتي……………………………………………………………………………………. ۱۱۷
كاستن ارتعاشات…………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
آكوست كي………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲
ايمن سازي حريق و مسيرهاي فرار……………………………………………………. ۱۲۵
هشداردهند ههاي حريق………………………………………………………………………… ۱۲۵
گسترش حريق………………………………………………………………………………………. ۱۲۶
سيست مهاي تهويه گرما و دود………………………………………………………………. ۱۲۷
سيست مهاي اطفاء حريق……………………………………………………………………….. ۱۲۸
حفاظت در برابر حريق، موانع و شيش هها…………………………………………….. ۱۳۰
حفاظت در برابر حريق، شيش هها………………………………………………………….. ۱۳۱
حفاظت در برابر حريق، سرد كردن با آب…………………………………………… ۱۳۲
مسيرهاي فرار از حريق………………………………………………………………………….. ۱۳۳
دسترسي آت شنشان ها………………………………………………………………………….. ۱۳۷
ايمن سازي خان هها و آنت نها در مقابل رعد و برق……………………………. ۱۳۸
ايمني خان هها در رعد و برق………………………………………………………………….. ۱۳۹
ايمني آنت نها در رعد و برق………………………………………………………………….. ۱۴۰
نور روز و نور مصنوعي……………………………………………………………………………. ۱۴۱
نورپردازي: لام پها و نصب آن ها…………………………………………………………. ۱۴۲
نورپردازي: مقررات…………………………………………………………………………………. ۱۴۳
نورپردازي: چينش………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
نورپردازي: شرايط لازم………………………………………………………………………….. ۱۴۷
نور خورشيد…………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱
نور خورشيد: نورگيري……………………………………………………………………………. ۱۶۴
شيشه ………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶
پلاست كي………………………………………………………………………………………………… ۱۷۱
درها و پنجر هها……………………………………………………………………………………….. ۱۷۵
فهرست مطالب
VI
پنجر ههاي بام و نورگيري هاي گنبدي…………………………………… ۱۷۵
پنجر هها: اندازه……………………………………………………………………………… ۱۷۶
پنجر هها: چينش………………………………………………………………………….. ۱۷۷
پنجر هها: ساي هبان………………………………………………………………………… ۱۷۸
پنجر هها: انواع و ابعاد…………………………………………………………………… ۱۷۹
پنجر هها: شيرواني……………………………………………………………………….. ۱۸۰
پنجر هها: ساخت………………………………………………………………………….. ۱۸۱
پنجر هها: تميز سازي…………………………………………………………………… ۱۸۳
درها: انواع دروني…………………………………………………………………………. ۱۸۴
درها: انداز هها و چهارچوب ها…………………………………………………….. ۱۸۵
درهاي گردان و كشويي ……………………………………………………………… ۱۸۶
درهاي پار يكنگ و انباري …………………………………………………………… ۱۸۷
سيست مهاي قفل شونده……………………………………………………………… ۱۸۸
ايمني ساختمان ها و محوطه……………………………………………………. ۱۸۹
پل هها، پله برق يها و آسانسورها ………………………………………………….. ۱۹۱
پل هها …………………………………………………………………………………………….. ۱۹۱
مسير شيبدار)رمپ( و راه پل ههاي مارپيچ………………………………… ۱۹۴
پله برق يها …………………………………………………………………………………… ۱۹۵
مسير شيبدار برقي)رمپ برقي( ………………………………………………… ۱۹۶
آسانسورها…………………………………………………………………………………….. ۹۷ ۱
آسانسورهاي كالاهاي كوچك……………………………………………………. ۱۹۹
آسانسورهاي هيدرول كي…………………………………………………………….. ۲۰۰
آسانسورهاي شيش هاي وسيع …………………………………………………….. ۲۰۱
مرمت، نگهداري و تغ يير كاربري……………………………………………… ۲۰۲
مرمت ساختمان هاي كهن……………………………………………………….. ۲۰۶
نگهداري و تعمير………………………………………………………………………… ۲۰۷
تغ يير كاربري……………………………………………………………………………….. ۲۱۰
را هها و خيابا نها ………………………………………………………………………….. ۲۱۲
را هها: انداز هها ……………………………………………………………………………….. ۲۱۲
را هها: طر حها ………………………………………………………………………………… ۲۱۳
تقاط عها ………………………………………………………………………………………. ۲۱۵
مسيرهاي كنار جاده …………………………………………………………………… ۲۱۶
را ههاي پياد هرو و سنگ فرش ……………………………………………………. ۲۱۷
پار يكنگ دوچرخه ………………………………………………………………………. ۲۱۹
پار يكن گها و را ههاي دوچرخ هرو………………………………………………. ۲۱۹
اتوبا نها …………………………………………………………………………………………. ۲۲۰
خطوط تراموا و را هآه نهاي كوچك شهر ي ……………………………. ۲۲۱
طراحي تراف كي )آمد و شد( …………………………………………………….. ۲۲۲
سروصداي تراف كي )آمد و شد( …………………………………………………. ۲۲۵
خاكريزهاي محافظ ……………………………………………………………………… ۲۲۶
با غها ……………………………………………………………………………………………… ۲۲۷
حصاركشي باغ …………………………………………………………………………….. ۲۲۸
آلاچي قها، مسيرها، پل هها و ديوارهاي محافظ …………………………. ۲۲۹
عمليات خا كريزي ……………………………………………………………………… ۲۳۰
با غها : رو شهاي كاشت …………………………………………………………….. ۲۳۱
پيچ كها و گياهان بالارونده ………………………………………………………. ۲۳۳
باغچ هسازي برجسته و در سكو …………………………………………………. ۲۳۴
گلخان هها……………………………………………………………………………………….. ۲۳۵
باغ ها: درخت ها و پرچي نها……………………………………………………. ۲۳۶
استخر باغي …………………………………………………………………………. ۲۳۷
با غها: آبياري با آب باران……………………………………………………. ۲۳۸
تجهيزات باغ ها …………………………………………………………………. ۲۳۹
استخرهاي شناي باغ…………………………………………………………. ۲۴۰
استخرهاي شناي خصوصي …………………………………………….. ۲۴۲
خان هها و ساختمانهاي مسكون ي ……………………………………… ۲۴۵
هشتي ها، ورود يها ، راهروها وسالن ها ………………………… ۲۴۶
پاگردها و راهروي پله ها ……………………………………………………. ۲۴۷
فضاي انباري ……………………………………………………………………….. ۲۴۷
اتاق خدمات )چند كاره( ……………………………………………………. ۲۴۸
آبدارخان هها، انبارها و مخازن ……………………………………………… ۲۵۰
آشپزخان هها ………………………………………………………………………….. ۲۵۱
اتاق هاي غذاخوري…………………………………………………………… ۲۵۵
اتاق هاي خواب…………………………………………………………………… ۲۵۷
حمام ها ………………………………………………………………………………. ۲۶۲
جاي پارك اتومبيل ها……………………………………………………….. ۲۶۸
خان ههاي گذران تعطيلات…………………………………………………. ۲۶۹
كلبه تابستاني ، انبار……………………………………………………………. ۲۷۰
كلبه هاي چوبي………………………………………………………………….. ۲۷۱
جهتي‌ابي خان هها………………………………………………………………… ۲۷۲
انواع خانه سازي………………………………………………………………… ۲۷۳
رديف خان ههاي هم شكل………………………………………………….. ۲۷۷
خان ههاي نيمه مستقل……………………………………………………….. ۲۷۸
خان ههاي حياط دار…………………………………………………………….. ۲۷۹
خان ههاي مستقل………………………………………………………………… ۲۸۰
خان ههاي با گلخان ه…………………………………………………………….. ۲۸۱
خان ههاي سه طبقه……………………………………………………………… ۲۸۲
شك لهاي مربع، مكعب و چادرمانند ………………………………… ۲۸۳
ساختمان بوم شناسانه……………………………………………………….. ۲۸۴
انواع خان هها: نمون هها…………………………………………………………… ۲۸۵
خان هسازي در شيب……………………………………………………………. ۲۸۸
خان ههاي بزرگ…………………………………………………………………… ۲۸۹
نمونه هاي بي نالمللي…………………………………………………………. ۹۰ ۲
خان ه سازي در طبقات……………………………………………………….. ۲۹۲
بالك نها…………………………………………………………………………………. ۲۹۵
كف ها/ دسترس يهاي سرپوشيده…………………………………….. ۲۹۶
خان ههاي پلكاني…………………………………………………………………. ۲۹۷
ساختمان براي معلولين……………………………………………………… ۲۹۸
زندگي در محيط بدون مانع……………………………………………… ۳۰۱
خان هي سالمندان………………………………………………………………… ۳۰۲
اتاق لباسشويي…………………………………………………………………… ۳۰۵
فضاهاي آموزشي تحقيقاتي………………………………………………. ۳۰۷
مدارس…………………………………………………………………………………. ۳۰۷
موسسات تحصيلات تكميلي…………………………………………….. ۳۱۴
دانشكد هها و دانشگا هها………………………………………………………. ۳۱۵
آتليه نقشهك‌شي ………………………………………………………………….. ۳۲۰
آزمايشگا هها…………………………………………………………………………. ۳۲۱
مهدكودك ها………………………………………………………………………. ۳۲۵
زمي نهاي بازي……………………………………………………………………. ۳۲۶
VII
كتابخانه ها…………………………………………………………………………………………. ۳۲۷
موز هها و نمايشگاه هاي هنري………………………………………………………… ۳۳۳
موز هها: نمون هها………………………………………………………………………………….. ۳۳۴
ساختما نهاي اداري…………………………………………………………………………. ۳۳۵
اصول……………………………………………………………………………………………………. ۳۳۶
اصول گون هشناسي…………………………………………………………………………….. ۳۳۷
محاسبات: نوع ساخت………………………………………………………………………. ۳۳۸
محاسبات: ف نآور يهاي ساخت………………………………………………………… ۳۴۳
محاسبات: تقسيم فضاها…………………………………………………………………… ۳۴۵
محاسبات: زيربناي لازم……………………………………………………………………. ۳۴۶
محاسبات: فضاي مبلمان…………………………………………………………………. ۳۴۸
محاسبات: فضاي بايگاني…………………………………………………………………. ۳۵۰
محاسبات: كارگاههاي مجهز به رايانه…………………………………………….. ۳۵۱
ساختمان هاي اداري: نمون هها…………………………………………………………. ۳۵۲
بان كها و مؤسسات اجتماعي…………………………………………………………… ۳۵۹
بازارها يا پاساژها………………………………………………………………………………… ۳۶۳
پاساژهاي شيش هاي: گون هشناسي…………………………………………………….. ۳۶۳
پاساژهاي شيش هاي: نمون ههاي تاريخي…………………………………………… ۳۶۴
پاساژهاي شيش هاي: نمون ههاي كاربردي………………………………………… ۳۶۶
سق فها و سايبان هاي شفاف………………………………………………………….. ۳۶۷
فروشگاه ها…………………………………………………………………………………………. ۳۶۸
مغازه ها………………………………………………………………………………………………. ۳۶۹
فروش مواد غذايي در فضاي محصور……………………………………………… ۳۷۰
بخش فروشگاه ها و فروشگاه هاي بزرگ……………………………………… ۳۷۱
فروشگهاي بزرگ و بسيار بزرگ……………………………………………………….. ۳۷۳
كارگا هها و ساختمان هاي صنعتي………………………………………………….. ۳۷۵
كارگا هها: نجاري………………………………………………………………………………… ۳۷۸
كارگا هها: فلزكاري……………………………………………………………………………… ۳۷۹
كارگا هها: نمايشگا هها و تعميرات خودرو…………………………………………. ۳۸۱
تعميرگاه خودرو………………………………………………………………………………… ۳۸۲
كارگاه شركت هاي وسائل نقليه……………………………………………………… ۳۸۴
كارگا هها: نانوايي و شيرين يپزي……………………………………………………….. ۳۸۵
كشتارگاه هاي عمده فروش………………………………………………………………. ۳۸۶
مراكز آماد هسازي گوشت………………………………………………………………….. ۳۸۸
ساختمان هاي صنعتي: طراحي و برنام هریزي………………………………. ۳۸۹
طراحي انبار………………………………………………………………………………………… ۳۹۱
كارگاه پهلوگاه ها……………………………………………………………………………….. ۳۹۳
ف نآوري در انبارها : طراحي و ملزومات………………………………………….. ۳۹۳
ف نآوري در انبارها: قوانين ايمني…………………………………………………….. ۳۹۴
ف نآوري در انبارها: سيست مهاي قفس هبندي………………………………….. ۳۹۵
حمل مواد…………………………………………………………………………………………… ۳۹۶
ساختمان هاي صنعتي: انبار يها…………………………………………………….. ۳۹۷
ساختمانهاي صنعتي در طبقات……………………………………………………….. ۳۹۸
سرويس بهداشت يها………………………………………………………………………….. ۳۹۹
تجهيزات شستشو ……………………………………………………………………………… ۴۰۰
تأسيسات بهداشتي……………………………………………………………………………. ۴۰۱
رختك نها و كمدها……………………………………………………………………………… ۴۰۲
نيروگا ههاي برق…………………………………………………………………………………… ۴۰۳
نيروگا ههاي هيدروالكتركي……………………………………………………. ۴۰۴
ساختمان هاي موجود در كشاورزي…………………………………….. ۴۰۵
لان هي حيوانات كوچك…………………………………………………………… ۴۰۷
مرغدار يها……………………………………………………………………………….. ۴۰۸
خوكدان يها: پرواربندي……………………………………………………………. ۴۰۹
خوكدان يها: پرورش………………………………………………………………… ۴۱۱
اصطب لها/ اس بها……………………………………………………………………. ۴۱۲
دام ها ………………………………………………………………………………………… ۴۱۳
دام ها : گاوداري……………………………………………………………………….. ۴۱۴
ساختمان تجهيزات كشاورزي……………………………………………….. ۴۱۶
تجهيزات مزرعه………………………………………………………………………. ۴۱۷
سيست مهاي تهويه …………………………………………………………………… ۴۲۱
حمل و نقل عمومي ………………………………………………………………… ۴۲۲
را هآهن: تاسيسات خط مسير…………………………………………………. ۴۲۳
را هآهن: معيار فاصل هي ساخت هاي اروپايي………………………….. ۴۲۴
را هآهن: معيار فاصل هي ساخت هاي بريتانيايي…………………….. ۴۲۵
انبار هاي حمل با را هآهن……………………………………………………….. ۴۲۷
ايستگاه را هآهن………………………………………………………………………… ۴۲۸
ايستگاه اتوبوس……………………………………………………………………….. ۴۳۰
طراحي براي خودروها…………………………………………………………….. ۴۳۲
ابعاد وسيل هي نقليه…………………………………………………………………. ۴۳۳
پهلوگاه هاي بارگيري……………………………………………………………… ۴۳۴
دور زدن و جاي پارك…………………………………………………………….. ۴۳۶
پار يكن گها و گاراژهاي خودرو………………………………………………. ۴۳۹
پار يكن گها……………………………………………………………………………….. ۴۴۱
پمپ بنزین ها………………………………………………………………………….. ۴۴۳
تعميرگاه ها………………………………………………………………………………. ۴۴۵
فرودگا هها………………………………………………………………………………….. ۴۴۶
فرودگا هها: طراحي…………………………………………………………………… ۴۴۷
فرودگا هها: پايان هها…………………………………………………………………… ۴۴۸
فرودگا هها: باندهاي پرواز و محوطه پارك…………………………….. ۴۵۰
فرودگا هها: نمون هها…………………………………………………………………… ۴۵۱
ايستگاه هاي آت شنشاني………………………………………………………… ۴۵۲
ايستگاه هاي آت شنشاني………………………………………………………… ۴۵۴
رستورا نها……………………………………………………………………………….. ۴۵۵
رستورا نها: فضاهاي مورد نياز……………………………………………….. ۴۵۵
رستورا نها: چينش………………………………………………………………….. ۴۵۶
واگ نهاي غذاخوري………………………………………………………………… ۴۵۷
انواع رستورا نها……………………………………………………………………….. ۴۵۸
آشپزخان هي رستورا نها…………………………………………………………… ۴۵۹
آشپزخان ههاي بزرگ………………………………………………………………… ۴۶۲
هت لها/ مت لها………………………………………………………………………….. ۴۶۴
هت لها: طراحي و فضاهاي مورد نياز…………………………………….. ۴۶۶
هت لها: آشپزخانه…………………………………………………………………….. ۴۶۷
هت لها: نمون هها………………………………………………………………………… ۴۶۸
مت لها……………………………………………………………………………………….. ۴۶۹
اقامتگاهاي توريستي جوانان………………………………………………….. ۴۷۰
VIII
باغ وحش ها و آكواريو مها …………………………………………………………….. ۴۷۳
تئاترها/ سينماها……………………………………………………………………………… ۴۷۶
تئاترها: تاريخ مختصر………………………………………………………………………. ۴۷۷
تئاترها: سالن نمايش……………………………………………………………………… ۴۷۸
تئاترها: صحن هها و فضاهاي فرعي………………………………………………… ۴۸۱
سينماها……………………………………………………………………………………………. ۴۸۶
سينماهاي ماشي نرو………………………………………………………………………. ۴۸۸
ورزش و سرگرمي…………………………………………………………………………… ۴۸۹
ورزش: استاديو مها………………………………………………………………………….. ۴۹۰
ورزش: سال نها………………………………………………………………………………… ۴۹۱
ورزش: فضاي باز…………………………………………………………………………….. ۴۹۷
ورزش: سالني………………………………………………………………………………….. ۴۹۹
ورزش: تجهيزات قهرماني……………………………………………………………… ۵۰۰
سالن بد نسازي………………………………………………………………………………. ۵۰۴
تجهيزات تنيس………………………………………………………………………………. ۵۰۶
ميني گل ف……………………………………………………………………………………….. ۵۰۸
زمي نهاي گلف………………………………………………………………………………… ۵۱۰
قايقراني: قايق بادباني و لنگرگا هها………………………………………………… ۵۱۲
قايقراني: لنگرگا هها و بنادر…………………………………………………………….. ۵۱۴
قاي قراني…………………………………………………………………………………………… ۵۱۵
ورز شهاي آبي………………………………………………………………………………… ۵۱۶
تجهيزات سواركاري……………………………………………………………………….. ۵۱۷
پرش با اسكي………………………………………………………………………………….. ۵۱۹
پيست اسكي……………………………………………………………………………………. ۵۲۰
اسكيت چر خدار………………………………………………………………………………. ۵۲۲
دوچرخ هسواري……………………………………………………………………………….. ۵۲۳
ميدا نهاي تيراندازي………………………………………………………………………. ۵۲۴
ورز شهاي داخل سالن………………………………………………………………….. ۵۲۶
بولينگ و اسكیتل…………………………………………………………………………… ۵۲۸
استخرهاي سرپوشيده……………………………………………………………………. ۵۲۹
استخرهاي روباز……………………………………………………………………………… ۵۳۴
سونا………………………………………………………………………………………………….. ۵۳۷
سالنهاي بازي و سرگرمي……………………………………………………………… ۵۴۰
ساختمان هاي مراكز بهداشت……………………………………………………… ۵۴۱
مراكز مراقبت پزشكي و فعاليت هاي گروهي…………………………….. ۵۴۲
بيمارستا نها: كليات……………………………………………………………………….. ۵۴۳
بيمارستا نها: طراحي اجرا……………………………………………………………… ۵۴۴
بيمارستا نها: طراحي مفاهيم……………………………………………………….. ۵۴۵
بيمارستا نها: شكل هاي ساختماني…………………………………………….. ۵۴۶
بيمارستا نها: تناسبات ابعادي………………………………………………………. ۵۵۰
بيمارستا نها: را هروها، درها، پل هها، آسانسورها……………………………. ۵۵۰
بيمارستا نها: جراحي…………………………………………………………………….. ۵۵۱
بيمارستا نها: اتا قهاي اصلي جراحي…………………………………………… ۵۵۲
بيمارستا نها: تجهيزات بعد از عمل……………………………………………… ۵۵۳
امكانات ايمني بعد از عمل…………………………………………………………….. ۵۵۴
بيمارستا نها: تع يين حدود……………………………………………………………. ۵۵۵
بيمارستا نها: فضاهاي مراقبت ويژه……………………………………………… ۵۵۶
بيمارستا نها: فضاهاي مراقبتي…………………………………………………….. ۵۵۷
بيمارستا نها: فضاهاي درماني………………………………………………………. ۵۶۱
بيمارستا نها: آزمايشگا ههاي تشخيصي…………………………………………………. ۵۶۴
بيمارستا نها: خدمات تكميلي………………………………………………………………… ۵۶۵
درمانگا ههاي روزانه: جراحي سرپايي………………………………………………………. ۵۶۶
بيمارستا نها: فضاهاي پشتيباني…………………………………………………………….. ۵۶۷
بيمارستا نها: فضاهاي عمومي………………………………………………………………. ۵۷۱
بيمارستا نها: تكن كي و تحقيق………………………………………………………………. ۵۷۲
بخش بيماران سرپايي، سوانح و اورژانس………………………………………………. ۵۷۳
بيمارستا نها: بخش زايمان و مراقبت از نوزادان…………………………………… ۵۷۴
بيمارستا نها: سردخان هها و فضاهاي خدمات………………………………………… ۵۷۵
بيمارستا نهاي تخصصي………………………………………………………………………….. ۵۷۶
ايمني بخش مراقب تهاي ويژه………………………………………………………………… ۵۷۸
عباد تگا هها……………………………………………………………………………………………….. ۵۷۹
كليساها……………………………………………………………………………………………………… ۵۸۰
كليساها: ارگ…………………………………………………………………………………………….. ۵۸۱
كليساها: ناقو سها و بر جها………………………………………………………………………. ۵۸۳
كنيس هها……………………………………………………………………………………………………. ۵۸۴
مساجد……………………………………………………………………………………………………….. ۵۸۵
گورستا نها و كور ههاي آد مسوزي………………………………………………………….. ۵۸۶
گورستا نها و كور ههاي آد مسوزي………………………………………………………….. ۵۸۷
گورستا نها و آرامگا هها……………………………………………………………………………… ۵۸۷
كتابنامه……………………………………………………………………………………………………….. ۵۸۸
استانداردهاي به کار رفته…………………………………………………………………………. ۵۹۰
ضرایب تبدیل…………………………………………………………………………………………….. ۵۹۶
جداول تبديل ……………………………………………………………………………………………. ۵۹۸
کلمات مرتبط…………………………………………………………………………………………….. ۶۱۲

در طول تاریخ، بشر ابزارهایی را طراحی کرده تا در انجام امور مختلف کمک وی باشد و برای این کار از مقیاس هایی استفاده کرده که طبق اندازه بدن خویش بوده است. تقریباً تا همین امروز، اندام بشر به عنوان مقیاس اندازه گیری مورد استفاده قرار گرفته است. حتی امروز هم بسیاری از مردم زمانی درک بهتری از اندازه هایی خواهند داشت که مثلاً به آنها گفته شود فلان چیز به اندازه چند نفر است، چند قدم طول دارد، چند فوت عریض است و یا چیزی چند برابر سر آدمی است. تمامی موارد فوق مفاهیمی هستند که از بدو تولد با ما همراه شده اند و اندازه آن ها جزوی از طبیعت ما به شمار می آید. با این وجود، معرفی ابعاد متریک خط پایانی برای به تصویر کشیدن مقیاس های زندگی بود.
با استفاده از سیستم متریک، معماران بر آن شدند تا تصویری ذهنی خلق کنند که پر وضوح و کاملاً دقیق باشد. مصرف کنندگان نیز هنگام اندازه گیری فضاها و یا تصور ابعاد در دنیای واقعی از همین روش بهره می گیرند. معماران باید به خوبی بر اندازه فضا و اشیاء داخل آن واقف باشند تا بدین ترتیب بتوانند ابعاد واندازه های واقعی مبلمان، فضا و ساختمانهایی که در دست طراحی دارند، را به خوبی به تصویر بکشند.
به محض اینکه فردی )واقعی یا تخیلی( را کنار یک شئ می بینیم سریعاً می توانیم ایده تقریباً صحیحی از ابعاد آن داشته باشیم. یکی از نشانه های زمان ما این است که دیگر کنار طرح ساختمان ها و فضاهایی که در مجلات حرفه ای به چاپ می رسند، از تصویر یک انسان استفاده نمی شود. وقتی تنها به شکل یک ساختمان یا فضا نگاه می کنیم ، تصویر اشتباهی از اندازه آنها درذهن ما شکل می گیرد، تصویری که مقایسه آن با واقعیت نتیجه ای جز غافلگیری ما در بر نخواهد داشت – چرا که معمولاً از ابعاد واقعی کوچکتر به نظر می رسند. یکی از اشتباهاتی که در خصوص ارتباط ساختمان ها با یکدیگر رخ می دهد به دلیل استفاده معماران از مقیاس ها و اندازه های اختیاری به عنوان پایه کار طراحی و عدم توجه محض آنها به اندازه های واقعی، یعنی اندازه های مرتبط با بدن آدمی است.
چنانچه روند مذکور ملزم به تغییر باشد، باید درک چگونگی ایجاد این روش اندازه گیری بی فکرانه و چگونگی اجتناب از آن به معماران و طراحان فهمانده شود. این افراد باید رابطه بین اندازه اندام آدمی و میزان فضایی که یک فرد برای انجام حرکات و چرخش به طرفین نیاز دارد را به خوبی بداند. همچنین باید با اندازه اشیاء، لوازم آشپزخانه، پوشاک و غیره که روزمره مورد استفاده قرار می گیرند به خوبی آشنا باشند تا بدین ترتیب بتوانند اندازه مناسبی برای مبلمان و سایر وسائل تخمین بزنند. و در آخر اینکه، معماران و طراحان باید حداقل اندازه ای را که فرد برای حرکت نیاز دارد به خوبی بدانند، بطور مثال اندازه راه آهن و اتوموبیل ها. ایجاد حداقل فضا برای بر طرف کردن ملزومات فوق، به برخی ذهنیتهای بسیار قوی نیاز دارد که معمولاً سایر لوازم موجود در محیط از آنها مشتق می شوند.
انسان تنها یک ماهیت فیزیکی نیست که به فضا نیاز داشته باشد. واکنش های احساسی نیز به همان اندازه مهم می باشند؛ احساسی که مردم
نسبت به محیط اطراف خود دارند به تقسیم بندی آن، رنگ، نورپردازی، و نحوه ورود آن به محیط و مبلمان آن بستگی دارد. ارنست نویفرت، در سال ۱۹۲۶ با در نظر گرفتن تمامی تفکرات و ایده های فوق توانست تجارب بسیار خوبی در زمینه تدریس و تمرین بدست آورد. وی بر اساس بدن آدمی، تئوری تحت عنوان «تئوری برنامه ریزی » ارائه داد و چهارچوب مناسبی برای دستیابی به اندازه درست ساختمان ها و اجزای سازنده آن ایجاد نمود. نتایج این تحقیقات در کتاب حاضر بیان شده است. برای اولین بار، تعداد بیشماری از سوالات و اصول مختلف مورد بررسی، توسعه و مقایسه قرار گرفتند.
در ویرایش جدید این کتاب، برخی از موارد به روز نیز به متن اضافه شده اند، و توضیحات کامل و استانداردهای لازم نیز مد نظر گرفته شده اند. حتی الامکان از توضیح اجتناب شده و در عوض از تصاویر بهره گرفته شده است. بدین ترتیب، طراحان خلاق می توانند اطلاعات لازم برای ایجاد یک طرح منظم، خلاصه وار و منسجم را کسب کنند، در غیر این صورت مجبور خواهند بود از منابع بسیار استفاده کرده و با مشقت زیاد اندازه های مربوط به جزئیات یک ساختمان را استخراج کنند. تمامی نکات مهم خلاصه وار بیان شده اند، داده ها و اطلاعات اصلی و تجاربی که به جد حائز اهمیت هستند، تنها در صورتی با ساختمان های واقعی قیاس شده اند که به بیان یک مثال تفصیلی نیاز بوده است.
علاوه بر استانداردهای مقتضی، هر یک از پروژه ها با دیگری متفاوت بوده و بدین ترتیب باید دوباره از سوی معمار یا طراح به گونه ای مجدانه بررسی و طراحی شود و تنها در این صورت است که می توان مراحل زنده ای در روح زمان ایجاد نمود. در هر حال، پروژه های اجرا شده به گونه ای حس تقلید و ایجاد را در معماران القاء می کنند که معماران پروژه های مختلف با تفاوت ها و مشکلات مختلفی روبرو می شوند. اگر تنها برخی از اجزای اصلی را به معماران خلاق بسپارید، که البته هدف اصلی این کتاب نیز می باشد، مجبور خواهند بود تا تمامی اجزاء را به قریحه خود در کنار هم قرار داده و شکل منسجمی ایجاد کنند.
در آخر شایان ذکر است که ، اجزایی که در اینجا ارائه شده اند از متون پژوهشی بدست آمده اند تا بدین ترتیب بتوان اطلاعات لازم را برای انجام کارهای ساختمانی، مقایسه ساختمان های مختلف و مشهور با یکدیگر، و در صورت لزوم، با بهره گیری از مدل ها و تجارب مختلف فراهم کرد. هدف از این کار این است که طراحان ساختمان از انجام و تمرین تمامی این تجارب رهایی یافته و بدین ترتیب بتوانند خود را وقف وجوه مهم و خلاقانه این کار کنند.

لینک دانلود:
نویفرت

Rate this post
دسته بندی : آموزش , پژوهش
نویسنده : modir
تاریخ انتشار : 16 / 06 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://space-place.ir/?p=6247
0