قیمت محصول :     12500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

ابنیه تجاری ،بازار

بازدیدها: 1

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۲۵ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به ابنیه تجاری ،بازار پرداخته است.

بسمه تعالی

موضوع:
ابنیه تجاری«بازار»

ابنیه تجاری
شهربه عنوان مرکز تجمع فعالیتهای سیاسی،فرهنگی،تجاری وخدماتی بوده است.
با پیدایش شهر نشینی نه سکونتگاه های مردم شکل پیدا نمودبلکه جز لاینفک شهر یعنی ابنیه شهری درمراکزشهری رونق گرفت وباگسترش شهر
این ابنیه ازلحاظ فیزیکی بزرگتر وازنظر اهمیت،نقش مهمتری پیداکردند.
بازار وابنیه تجاری نقش کلیدی خصوصا دردوره اسلامی درایران داشته است.
بازار
باایجاد مازاد تولیددربخش کشاورزی وسپس صنعت،تبادل کالا وبازرگانی بین اقوام مختلف آغازشد.
جهت عرضه کالا وانبار آن احتیاج به ساختمانهایی بوده که این امرراتسهیل کند.
با پیدایش اولین امپراطوریها، حکام جهت تقویت بنیه اقتصادی کشوراحتیاج به راههای مطمئن ،امن وفراهم نمودن تسهیلات سفر نظیر کاروانسرا،چاپارخانه،بازارچه بین راهی ،آب انبار وپل داشتند.
گسترش بازرگانی به حدی رسیدکه ازطریق جاده ابریشم که ازشمال ایران می گذشت تجارت بین المللی بین چین درشرق آسیا و رم در اروپای غربی انجام می شد.

خرابه های بازار شهربندری سیراف دراستان بوشهر هویت کامل بازاردر قرون اولیه اسلام راحفظ کرده است.

مسیربازارمعمولا ازدروازه اصلی شهرشروع شده وبه مرکز شهرختم می شود وگاهی هم ادامه بازار به دروازه دیگرشهرمیرسد.
بازارها اکثرا درمجاورارگ حکومتی ، مسجدجامع ومیدان اصلی شهرقراردارند.

درشهرهایی که اماکن مذهبی ،بقاع متبرکه ومقبره ائمه وجوددارد،بازارها معمولا دراطراف وتامقابل درورودی آنها ساخته می شده.

نمونه آن درایران درشهر های ری ، مشهدوقم ودرشهرهای مذهبی عراق وعربستان دیده می شود.
«راسته کفاشان دربازارتهران-دوره قاجاریه»

بازار در شهرهای کوچک وشهرکها شامل چندمغازه درمرکز شهر است ودرشهرهای بزرگترکه بازار نقش محوری درمنطقه واقتصادکشوردارد.
بازاردارای ساختمانهای جنبی بسیاری مانند سراها ، تیمچه ها ، مساجد، مدارس ،آب انبارها ،حمام ها و…است.
گاهی دارالحکومه درخود بازار بوده مانند:سرای گنجعلی خان درکرمان.
دربعضی موارد ادارات وتاسیسات دیوانی نیز دربازار یادرنزدیکی آن قرارداشته مانند بازارتهران ، اصفهان ، شیراز وهمچنین ساختمان های دولتی و آموزشی مانند ضرابخانه «محل ضرب سکه»،غورخانه «محل ساختن اسلحه»وحتی کتابخانه وموزه نیزدرمجموعه بازارویادرمجاور آن واقع بوده است.
نمونه های این موارد را می توان دربازار تهران مشاهده کرد.
بازاربه عنوان شریان ومسیراصلی عبورومرور درشهرشیراز وهمچنین دربین محلات قدیمی آن بوده است.

اصناف مهم دربازار عبارتنداز: زرگرها ، فرش فروش ها، آهنگرها ،مسگرها، نجارها، لوافها(فروشنده طناب پنبه ای ؛خورجین وازاین قبیل)،بزازها،سمسارها،کفاش ها ، سراج ها(فروشنده کیف وکمربند)،دوات گرها(ریخته گری وجوشکاری)،عطارها،
نخودبریزها(نام قدیم آجیل فروش)،قنادها،صرافها،شیشه فروش ها.
فرصت الدوله شیرازی درمورد بازاروکیل شیرازدرآثار عجم می نویسد:
«یکی ازبازارها مشتمل بودبرچهل ویک طاق تابرسدبه چهار سوی مذکور.دروسط این بازار،بازاردیگری بود بایازده طاق موسوم به بازارشمشیرگران،بازاردیگرباچهل وشش طاق به نام بازار کلاهدوزان وبازاردیگربانوزده طاق به نام بازار یراقبندان وبالاخره بازاردیگری با ده طاق به اسم بازارسراجان.»
بازار اصفهان نقاط اصلی شهرازقبیل مسجد جمعه؛میدان قدیم(میدان کهنه)ومیدان جدید(میدان نقش جهان)رابهم مرتبط می کند.

بازار وکیل شیراز در دوره ناصرالدین شاه قاجار
بازار خیاط های اصفهان دردوره قاجاریه
انجام مراسم مذهبی نیزجزیی ازفعالیتهای بازاربوده است.
درایام عزاداری حسینی هرصنفی برای خود دسته داشته وسعی می کرده که درمقابل دیگران مراسم بهتری راانجام دهد.

بازار قیصریه قزوین همانند سایر قیصریه هادربازارهای ایران ،دارای ابعاد وسیع تراست ونوع مصالح بکاررفته درآن مرغوب تر ازسایرقسمتهای بازار می باشد.
بازاردرکرانه جنوبی دریای خزر
درکرانه دریای خزر به لحاظ رطوبت وبارندگی بسیارزیاد،راسته های بازار غالبا فاقد طاق هستند وفقط بام شیبدارحجره هاازدوطرف تاحدودی فضای بالای راسته هارامی پوشانند ودرهنگام بارندگی مانع ازریزش باران برروی عابرین می شوند.
همچنین کف راسته های بازار معمولا ازدوطرف قدری به سمت وسط راسته شیب دارند تاآب باران به مجرای باریکی که ازوسط راسته می گذرد هدایت ونهایتا به نهرویارودخانه ریخته شود.

توجه به اقلیم وایجادتنوع درعین هماهنگی ورعایت تناسب درهرسه بعد ازمشخصات راسته وزیر دربازار قزوین است.

پیش آمدگی بام حجره ها برروی راسته ها جهت جلوگیری ازخیس شدن عابران است.
اگرراسته هاطاق داشته باشند ،جریان طبیعی باد درسطح شهر نخواهدتوانست هوای مرطوب وسنگین درفضای بازار راجابه جاکند.
دیوارها مانند دیوارسایر سایرابنیه سنتی ساخته می شدند وجهت جلوگیری ازنفوذ رطوبت به کف حجره ها،معمولایک کرسی چینی بلند وگربه رو ویا سنگ چین درزیرحجره ها وجودداشته است.
بازارها مانند سایرساختمانها دراین کناره ،فاقد زیرزمین هستند.
بازارهای معروف دراین منطقه می توان بازار رشت،لاهیجان،لنگرود،بابل،ساری،گرگان رانام برد.
بازاردرکرانه شمالی خلیج فارس ودریای عمان
مشاهده می شود که راسته های بازار درکرانه های جنوبی کشوردارای سایبانی
مرتفع هستند وباتمهیدات مختلف سعی شده که ازحداکثرجریان هواجهت تهویه وجابه جایی هوای مرطوب وسنگین استفاده شود.
سایبان بالای راسته های بازارمعمولا حصیرو یاپارچه است.دربعضی ازبازارها
مانند بازار قدیم بوشهر،بندرلنگه وخرمشهر ازسایه بانهایی مانندتیر چوبی ومصالح بنایی استفاده گردیده است.سایبانهای حصیری درعین ایجادسایه ،مانعی درجهت تهویه وجابه جایی هوا درراسته های بازار نیستند.درراسته هایی که بامصالح بادوام تر پوشش شده اند،یک بازشوی سرتاسری بین طاق راسته ها وبام حجره ها
وجودداردوجابجایی عمودی هوا به صورت طبیعی صورت می گیرد.طول راسته های بازار درجنوب کشور(مانند بازار قدیم خرمشهر،بوشهر، سیراف وبندرلنگه)کم و
حداکثر ازچندصدمتر تجاوزنمی کند ولذا از دو انتهای راسته بازار تهویه صورت می گیرد.باایجادسایه وکوران هوا،شرایط زیست اقلیمی درداخل بازار نسبت به محیط خارج ،به محدوده آسایش انسان نزدیکترمی باشد.به دلیل بالابودن سطح آبهای زیرزمینی ورطوبت نسبتا زیاد دراین منطقه مانند کرانه دریای خزر،بازارها فاقد زیرزمینی هستند.

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0