قیمت محصول :     7500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

اقلیم و انسان

بازدیدها: 2

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۱۵ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به اقلیم و انسان پرداخته است.

به نام خدا

اقلیم وانسان

تعادل حرارتی بین بدن انسان ومحیط پیرامون

ایجادتعادل حرارتی بین بدن ومحیط اطراف.ازجمله نیازهای اولیه برای تامین سلامتی آسایش انسان است.برای برقراری این تعادل.علی رغم تغییرات زیاددرجه حرارت اطراف بدن.دمای پوست بایدثابت بماند.
یابه میزان بسیارکمی تغییر کند.ایجاد چنین تعادلی به ترکیب عوامل مختلفی بستگی دارد.بعضی ازاین عوامل:ویژگی های متابولیکی شخص.فعالیت فیزیکی.نوع لباس وعادت وی به دمای محیط اطراف وعوامل دیگر ان:درجه حرارت هوا.تابش افتاب.رطوبت وجریان هوا که دراینجا عناصراقلیمی نامیده میشوند.

تاثیردمای هوا بر انسان

درحالت طبیعی.دمای درونی بدن۳۷درجه ودمای پوست۳۲درجه ی سانتیگراداست.اگربدن درمحیطی گرمتراز پوست بدن باشد شورع به جذب حرارت میکند وبرعکس اگردرمحیطی سردترازپوست بدن باشد.حرارت خودرا به تدریج ازدست میدهد بدین طریق درهرمحیطی بین بدن وهوای اطراف آن تبادل حرارتی صورت میگیرد

تاثیررطوبت هوابرانسان

رطوبت هوابه طورمستقیم بردمای بدن انسان تاثیرنمیگذارد.ولی ظرفیت تبخیر ودر نتیجه میزان خنک شدن بدن ازطریق تعرق ومیزان تبخیر آن را تعیین میکند.
رطوبت هوا را میتوان به روش های مختلفی از جمله فشار بخار ورطوبت نسبی بیان کرد. فشار بخاردر سطح بدن انسان به دمای پوست بستگی دارد.جدول۲-۴ . فشار بخار سطح بدن را در دمای های مختلف نشان میدهد.

تاثیر عوامل اقلیمی برمنطقه ی آسایش

منطقه آسایش پیشنهادی در جدول ۲-۶ فقط درصورت ثابت بودن جریان هوا ودر سایه صادق است.حال اگر دو عامل تابش آفتاب وباد نیز دخالت داده شوند.هرکدام به نوعی در محدوده های منطقه ی آسایش تاثیرمیگذارند.همچنین اگر میزان رطوبت هوای موردنظر با وسایل مکانیکی یا به طورطبیعی افزایش داده شود.حدودمنطقه ی آسایش تغییر میکند.دراین قسمت تاثیرهرکدام از عوامل فوق برانسان ودرنتیجه.تاثیر آن برمنطقه آسایش مورد بررسی قرار میگیرد.

تاثیر تابش آفتاب بر منطقه آسایش

تابش آفتاب دواثر بیولوژیکی وحرارتی بر انسان داردکه اثربیولوژیکی آن ناشی ازتابش پرتو فرابنش واثر حرارتی آن حاصل تابش پرتو مری وفروقرمز بربدن
انسان است.
مساله ی مهم دراین قسمت تاثیر حرارتی تابش آفتاب برمنطقه ی آسایش است که پیش از این به وسیله ی دوعامل درجه حرارت ورطوبت نسبی هوا مشخص شد.

جدول۲-۷میزان گسترش منطقه ی آسایش ازطریق تابش آفتاب نشان داده شده است

تاثیر رطوبت هوا بر منطقه آسایش

رطوبت باعث کاهش دمای هوای خشک میشود. برای مثال: اگر دمای هوای مورد نظر۳۲درجه یسانتی گراد ورطوبت نسبی آن۳۰درصدمیباشد.چنین شرایطی خارج از منطقه ی آسایش ودرنتیجه غیرقابل تحمل خواهدبود (جدول ۲-۸) حال دراین شرایط اگر رطوبت هوا به میزان ۱۰گرین در پوند افزایش یابد.دمای هوای فوق در حد قابل تحمل کاهش خواهد یافت.
خنک سازی هواازطریق افزایش رطوبت آن ممکن است باوسایل مکانیکی یا به طور طبیعی با گیاهکاری یا ساخت آبنما وفواره ها صورت گیرد.

تاثیرباد برمنطقه آسایش

سرعت جریان هوا به دو طریق بدن انسان را تحت تاثیر قرار میدهد. جربان هوا ازیک سومقدلر تبادل حرارتی از طریق همرفت رامشخص میکند واز سوی دیگر ظرفیت تبخیر درهوا ودر نتیجه میزان خنک شدن بدن از طریق تعریق را تعیین مینماید. تاثیر سرعت ودمای هوادرتبادل حرارتی ازطریق همرفت به یکدیگر بستگی دارد.زیرا تبادل حرارت از طریق مرفت دراثر سرعت هوا و اختلاف دمای پوست وهوای اطرافش رطوبت آن بستگی دارد.زیرا افزایش سرعت هوا ظرفیت تبخیرپذیری آن را افزایش ودر نتیجه تاثیر رطوبت بیش از حد هوارا کاهش میدهد.

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0