قیمت محصول :     82500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

امکان سنجی توانمندسازی محل ههای اسکان غیررسمی از طریق افزایش سرمایه اجتماعی در محله تنگک ۲ بوشهر

بازدیدها: 33

این پکیج شامل:
فایل اتوکد AutoCAD شامل:
نقشه طراحی مراکز محلی و بزرگنمایی ها
نقشه آلترناتیوها
فایل پاورپوینت PowerPoint اسلاید ۲۵ شامل:
نقشه حوزه فراگیر
نقشه حوزه بلافصل
نقشه حوزه مداخله
سوات
آلترناتیو
آلترناتیو بهینه
پلات طراحی
پلان موجود
نماهای طولی
برش های عرضی

فایل در قالب ورد WORD در ۱۱۵ صغخه شامل:
فصل اول کلیات تحقیق
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۱- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۳-۱- سئوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۴-۱- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۵-۱- ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۶-۱- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۷-۱- پیشینه ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

فصل دوم مبانی نظری تحقیق
۱-۲-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۲- مفهوم سکونتگاه های غیر رسمی……………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۱-۲-۲- انواع سکونتگاه های غیررسمی…………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۲- ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی…………………………………………………………………………………………………..۲۵
۱-۲-۲-۲- ویژگی های کالبدی………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۲-۲-۲- ویژگی های اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
۳-۲-۲-۲- ویژگی های قانونی…………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۴-۲-۲-۲- ویژگی های روحی و روانی…………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۵-۲-۲- پیامدهای سکونتگاه های غیررسمی………………………………………………………………………………………………………۲۷
۳-۲- روند شکل گیری اسکان غیررسمی در جهان و ایران…………………………………………………………………………………..۲۸
۴-۲- علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی از دیدگاه مکاتب……………………………………………………………………….۳۲
۵-۲- نظریات پیدایش حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۱-۵-۲- نظریات مرکز-پیرامون………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۵-۲- نظریه قطب رشد………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۳-۵-۲- نظریات مربوط به کاربری اراضی…………………………………………………………………………………………………………۳۵
۴-۵-۲- فرهنگ فقر………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۶-۵-۲- محرومیت نسبی…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۶-۲- رویکرد پایه در برخورد با حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………………………۳۷
۷-۲- دیدگاه های مختلف در ساماندهی حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی…………………………………………………………….۳۷
۱-۷-۲-دیدگاه های خنثی و منفعل…………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۷-۲- دیدگاه تخریب و برخورد قهرآمیز………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۳-۷-۲- دیدگاه بنیادگرا…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۴-۷-۲- دیدگاه اصلاح طلب……………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۸-۲- دلایل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در ایران………………………………………………………………………………….۴۰
۹-۲- جایگاه قانونی توجه به سکونتگاه های غیررسمی در ایران…………………………………………………………………………..۴۱
۱۰-۲- رویکرد های برخورد با سکونتگاه های غیررسمی در ایران………………………………………………………………………..۴۲
۱۱-۲- تجربیات جهانی در رابطه با پدیده اسکان غیررسمی…………………………………………………………………………………۴۳
۱۲-۲- مدل مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۱۳-۲- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

فصل سوم شناخت و تحلیل محدوده مورد مطالعه
۱-۳- معرفی بوشهر…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۳- پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۳- آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۴-۳- موقعیت جغرافیایی تنگک……………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۵-۳- حوزه فراگیر محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………۵۶
۶-۳- حوزه بلافصل محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۱-۶-۳- تنگک اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۲-۶-۳- تنگک سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۶-۳- پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۷-۳- حوزه مداخله محدوده مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۸-۳- تحلیل اقلیمی محدوده مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۹-۳- تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۱-۹-۳- کالبدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۲-۹-۳- اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۳-۹-۳- اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۴-۹-۳- زیست محیطی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۱۰-۳- جدول سوات………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
۱۱-۳- تحلیل یکپارچه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۱-۱۱-۳- کالبدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۱۱-۳- اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۳-۱۱-۳- اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۴-۱۱-۳- زیست محیطی…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۱۲-۳- اهداف کلان………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۱۳-۳- چشم انداز…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
فصل چهارم طراحی
۱-۴- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۴- تدوین جدول راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۳-۴- آلترناتیو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۱-۳-۴- آلترناتیو۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۳-۴- آلترناتیو۲…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۳-۴- آلترناتیو بهینه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۴-۴- پلان راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۵-۴- پلان طراحی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۶-۴- پلان کاربری………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۷-۴- پلان فعالیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۸-۴- طراحی جداره………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۹-۴- بزرگنمایی از میدان محلی……………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۱۰-۴- بزرگنمایی از معبر اصلی محله……………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۱۱-۴- بزرگنمایی از بلوار سبز محله و پیاده راه………………………………………………………………………………………………….۴۹
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

فهرست جداول
شماره و عنوان صفحه
جدول شماره (۲-۱): رویکردهای برخورد با سکونتگاه های غیررسمی در جهان……………………………………………………..۱۲
جدول شماره(۲-۲): رویکردهای برخورد با سکونتگاه های غیررسمی در ایران……………………………………………………….۱۳
جدول شماره(۲-۳): مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
جدول شماره(۳-۱): سوات………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
جدول شماره۳-۲): راهبرد………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
جدول شماره(۴-۱): راهبرد………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
جدول شماره(۴-۲): مزایا و معایب آلترناتیو۱……………………………………………………………………………………………………..۱۸
جدول شماره(۴-۳): مزایا و معایب آلترناتیو۲……………………………………………………………………………………………………..۱۹
جدول شماره(۴-۴): مزایا و معایب آلترناتیو بهینه………………………………………………………………………………………………..۲۰
فهرست تصاویر
شماره و عنوان صفحه
تصویر شماره(۳-۱): کالبدی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
تصویر شماره(۳-۲): کالبدی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
تصویر شماره(۳-۳): کالبدی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
تصویر شماره(۳-۴): کالبدی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
تصویر شماره(۳-۵): کالبدی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
تصویر شماره(۳-۶):کالبدی………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
تصویر شماره(۳-۷): کالبدی……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
تصویر شماره(۳-۸): اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
تصویر شماره(۳-۹): اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
تصویر شماره(۳-۱۰): اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
تصویر شماره(۳-۱۱): اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
تصویر شماره(۳-۱۲): اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
تصویر شماره(۳-۱۳): اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
تصویر شماره(۳-۱۴): زیست محیطی…………………………………………………………………………………………………………………۲۸
تصویر شماره(۳-۱۵): زیست محیطی…………………………………………………………………………………………………………………۲۹
تصویر شماره(۳-۱۶): زیست محیطی…………………………………………………………………………………………………………………۳۰
تصویر شماره(۳-۱۷): زیست محیطی…………………………………………………………………………………………………………………۳۱
تصویر شماره(۳-۱۸): زیست محیطی…………………………………………………………………………………………………………………۳۲
تصویر شماره(۴-۱): میدان محلی………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
تصویر شماره(۴-۲): میدان محلی………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
تصویر شماره(۴-۳): معبر اصلی محله………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
تصویر شماره(۴-۵): بلوار سبز محله و پیاده راه…………………………………………………………………………………………………..۳۶
تصویر شماره(۴-۶): بلوار سبز محله و پیاده راه…………………………………………………………………………………………………..۳۷
تصویر شماره(۴-۷): ورودی محله…………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
تصویر شماره(۴-۸): ورودی محله…………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
فهرست نقشه ها
شماره و عنوان صفحه
نقشه شماره(۳-۱): موقعیت جغرافیایی استان بوشهر…………………………………………………………………………………………….۴۰
نقشه شماره(۳-۲): حوزه فراگیر………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
نقشه شماره(۳-۳): حوزه بلافصل………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
نقشه شماره(۳-۴): حوزه مداخله……………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
نقشه شماره(۳-۵): پلان وضع موجود………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
نقشه شماره(۳-۶): تحلیل اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
نقشه شماره(۳-۷): تحلیل کالبدی……………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
نقشه شماره(۳-۸): تحلیل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………۴۷
نقشه شماره(۳-۹): تحلیل اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………۴۸
نقشه شماره(۴-۱): آلترناتیو۱…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
نقشه شماره(۴-۲): آلترنانیو۲…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
نقشه شماره(۴-۳): آلترناتیو بهینه………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
نقشه شماره(۴-۴): پلان راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
نقشه شماره(۴-۵): پلان طراحی………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
نقشه شماره(۴-۶): پلان کاربری………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
نقشه شماره(۴-۷): پلان فعالیت…………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
نقشه شماره(۴-۸): پلان میدان محلی…………………………………………………………………………………………………………………۵۶
نقشه شماره(۴-۹): برش عرضی میدان محلی……………………………………………………………………………………………………..۵۷
نقشه شماره(۴-۱۰): پلان معبر اصلی محله…………………………………………………………………………………………………………۵۸
نقشه شماره(۴-۱۱): برش عرضی معبر اصلی محله……………………………………………………………………………………………..۵۹
نقشه شماره(۴-۱۲): پلان معبر اصلی محله…………………………………………………………………………………………………………۶۰
نقشه شماره(۴-۱۳): پلان بلوار سبز محله و پیاده راه……………………………………………………………………………………………۶۱
نقشه شماره(۴-۱۴): برش عرضی بلوار سبز محله و پیاده راه………………………………………………………………………………..۶۲
نقشه شماره(۴-۱۵): پلان بلوار سبز محله و پیاده راه……………………………………………………………………………………………۶۳
نقشه شماره(۴-۱۶): پلان ورودی محله………………………………………………………………………………………………………………۶۴
نقشه شماره(۴-۱۷): برش عرضی ورودی محله…………………………………………………………………………………………………..۶۵
نقشه شماره(۴-۱۸): پلان ورودی محله………………………………………………………………………………………………………………۶۶

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0