قیمت محصول :     13500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

بررسی نمای ساخت و سازهای نوین و تطبیق آن با معماری بومی بوشهر

بازدیدها: 4

این فایل در قالب ورد Word در ۲۷ صفحه تهیه و تظیم و در آن به بررسی نمای ساخت و سازهای نوین و تطبیق آن با معماری بومی بوشهر پرداخته است.
ورود فناوری های نوین به سرزمین هایی که هویت و تاریخ غنی آنها در زمینه هنر و معماری درتقابل با نمودهای تکنولوژیک قرار دارند، چالش هایی را دامن می زند؛ چراکه در اکثر این جوامع همانند ایران با قدمت تاریخی، زیرساخت های لازم جهت مواجهه با این موضوع فراهم نبوده است .
ﻓﻀــﺎﻫﺎي زﯾﺴــﺘﯽ در ﻫــﺮ ﻣﻨﻄﻘــﻪ، ﺗﺤــﺖ تاثیر ﺧﺎﺳــﺘﮕﺎهﻫــﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ، ﻣﺤﯿﻄــﯽ، اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ،ﺗــﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳــﯽ آن ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺷــﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ. ﺑــﯽﺗﺮدﯾــﺪ اوﻟــﯿﻦ ﺧــﺎﻃﺮات و ﺗﺠــﺎرب اﻧﺴــﺎن در ﺧﺎﻧــﻪ ﺑﻮﺟــﻮد ﻣــﯽآﯾــﺪ ﮐــﻪ ﻧﻘــﺶ ﻣــﻮﺛﺮي در ﺟﻬــﺎن ﺑﯿﻨــﯽ ﻫــﺮ اﻧﺴــﺎن و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺟﻬــﺎن ﺑﯿﻨــﯽ ﺟﺎﻣﻌــﻪ دارد. ﻋــﺪم ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻧﺴــﺎن، ﻧﺤــﻮه ﮐــﺎر، ﺷــﯿﻮه زﻧــﺪﮔﯽ، ﺧﻮاﺳــﺘﻪﻫــﺎ و ﺗﺠــﺎرب او در ﻃﺮاﺣــﯽ ﻣﺴــﮑﻦ اﻣــﺮوز و روي آوردن ﺑــﻪ ﻣﻌﻤــﺎري وارداﺗــﯽ، ﺑﺤــﺮان ﻣﺴــﮑﻦ، ﭘــﺎﯾﯿﻦ آﻣــﺪن ﮐﯿﻔﯿــﺖ زﻧــﺪﮔﯽ ﻣﺴــﮑﻮﻧﯽ، ازﺑــﯿﻦ رﻓــﺘﻦ ﺣﯿــﺎت، ﺳــﺮ زﻧــﺪﮔﯽ، ﺗﺤــﺮك، ﺣــﺲ ﺗﻌﻠــﻖ و ﻫﻮﯾــﺖ را ﺑــﻪﻫﻤــﺮاه داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ. اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺷــﮑﻞ دﻫﻨــﺪه ﻣﺴــﮑﻦ ﺳــﻨﺘﯽ ﺑﻮﺷــﻬﺮ و ﻋﻮاﻣــﻞ وﺟـﻮدي آنﻫـﺎ ﻣـﯽ ﭘـﺮدازد . ﻣﺴـﮑﻦ ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﯾـﺮان، ﻫﻤﺴـﺎز ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ، اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼــﺎدي ﺷــﮑﻞﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ.بهره گيري از الگوي معماري بومي اين منطقه بدليل قدمت زياد و ويژگيهاي منحصر بفرد مي تواند جايگاه ويژه اي در ساخت و سازها داشته باشد. حال آنكه اين مهم به فراموشي سپرده شده و آنچه
اكنون رايج است برداشتي ناقص از شيوه های مختلف است.ﻫــﺪف ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ، ﺷــﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔــﯽﻫــﺎ و اﺻــﻮل ﺷــﮑﻞﮔﯿــﺮي ﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ومقایسه با معماری عصرحاضر ونهایتا اﺳـﺘﺨﺮاج ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﮐﺎرآﻣـﺪ آن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ درﯾﺎﻓـﺖ ﺻـﺤﯿﺢ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و اﺻـﻮل ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻣﺴـﮑﻦ ﺳـﻨﺘﯽ در ﻣﺤـﺪوده ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﺨﺸـﯽ از وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎي اﯾـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ و دﻻﯾــﻞ وﺟــﻮدي آنﻫــﺎ را ﺛﺒــﺖ ﮐﻨــﺪویا بکار ببندد.

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0