قیمت محصول :     28000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

برنامه ریزی کالبدی فضایی در آلمان

بازدیدها: 11

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۵۶ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به برنامه ریزی کالبدی فضایی در آلمان پرداخته است.
۲۶ میلیون نفر (۳۲ درصد ) جمعیت در یکی از ۸۴ شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر زندگی می کنند. اما بیشتر جمعیت در شهرهای کوچک به سر می برند. ۶٫۵ میلیون نفر (۸درصد) در سکونتگاههای زیر ۲۰۰۰ نفر زندگی می کنند و ۴۹٫۵ میلیون نفر (۶ درصد) در سکونتگاههای ۲ هزار تا ۱۰۰ هزارنفری سکونت دارند.
برنامه‌ريزي کالبدي در آلماني به برنامه‌ريزي فضايي،آمایش سرزمین و برنامه‌ريزي ايالتي نيز مرسوم است.

خاستگاه آمايش سرزمين در آلمان بيشتر بدليل توسعه شهرها بر اساس توسعه صنعتي و مهاجرت روستا به شهر است و برنامه‌ريزي معنای اقتصادي نداشته بلکه بيشتر رويکرد کالبدي دارد.
قانون اساسي سال ۱۹۴۹ آلمان قدرت را در سطوح حکومتي تقسيم کرده است؛
وزارت فدرال ترابري، ساختمان و مسکن(BMVBV)
لاندها (فدراسيون مي‌تواند قواعد چاچوبي را در مورد آمايش سرزمين در لاند‌ها صورت دهد ودر عوض لاندها از طريق بوندس‌رات که نمايندگي دولت‌هاي لاندهاست مي‌توانند در مديريت فدراسيون مؤثر باشند و تعداد لاندها ۱۶تاست:

دولت مرکزي در سه زمينه حق دخالت در امور لاندها را دارد؛

سياست منطقه‌اي (بهبود ساختار اقتصادي مناطق)
احداث دانشگاه
ساختار کشاورزي و حفاظت سواحل
در آلمان مسئوليت کلي آمايش سرزمين با «وزارت فدرال ترابري، ساختمان و مسکن» ودر درون آن با مديريت«آمايش سرزمين و شهرسازي» است و اين وزارتخانه منابع مالي براي تخصيص در اختيار نداشته، اما در چارچوب صلاحيت کميته بين‌ وزازتخانه‌اي آمايش سرزمين (IMARO) برنامه‌اي وزارتخانه‌اي فدرال را در حدي که با امر آمايش سرزمين سر و کار دارد، هماهنگ مي‌سازد.
در آلمان آمايش سرزمين بر خلاف فرانسه، مبناي حقوقي بسیار روشن و مشخصي دارد و ماده ۷۵ قانون اساسي، دولت را مسئول تهيه چارچوب آمايش سرزمين نموده است و بر طبق ماده ۲۰ ،۱۰۴،۱۰۶و ۱۰۷ آن کشوری که دمکراتيک و اجتماعي باشد، اختلاف بين لاند ها غير قابل قبول است.
اصول قوانين گذشته آمايش سرزمين؛

درمجموعه‌هاي شهري بزرگ مقرارت محدوديت گسترش برقرار شود وبا افزايش جاذبه‌ نواحي روستايي آسيب‌پذير از نظر زيرساخت‌ها وفرصت‌هاي اشتغال از مهاجرت ساکنان آنها جلوگيري شود. از ابزارهاي مهم اين برنامه ارتقاء نقاطي بود که در اين نواحي نقش مکان مرکزي دارند.
قانون آمايش سرزمين آلمان (ROG) در سال ۱۹۸۹ بازنگري شد، دلايل بازنگري آن عبارت بودند از ؛
۱- تغيير در تعريف رسالت اصلي برنامه‌ريزي فضايي و حفظ وسازگاري نظام هاي کنوني در برابر دگرگوني‌هاي آينده
۲-تبديل تضاد های شدید ميان شهر و روستا به مجموعه‌اي از تفاوتها و روابط ويژه
۳-لزوم تعريف اهداف جديد براي آمايش سرزمين نواحي روستايي با توجه به پيدايش دگرديسي در کارکردهاي نواحي مذکور
۴- لزوم تحليل مسائل ويژه تجديد ساختار برخي از نواحي صنعتي قديمي
۵- در نظر گرفتن اهميت روزافزون اوقات فراغت، آسايش و ورزش
در سال ۱۹۹۱ بعد از اتحاد دو آلمان قانون آمايش سرزمين دوباره بازبيني شد و اصول زير براي پاره‌اي از مناطق در دستور کار قرار گرفت؛
توسعه سرزمين‌هاي واپس مانده با تقويت مکان‌هاي مرکزي
تثبيت سرزمين‌هاي روستايي با چگالي کافي، جمعيتي، کارايي اقتصادي وايجاد فرصت‌هاي شغلي در بخش‌هاي غير کشاورزي
تضمين ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي متوازن در مراکز
در نظر گرفتن فضاهاي باز پيرامون شهرها براي فعاليت‌هاي تفريحي و ميداني
دوباره در ۱۸ اوت سال ۱۹۹۷ قانون جديد آمايش سرزمين به تصويب رسيد که شامل ۴ فصل و ۲۳ بخش بود که به طور خلاصه اهم نکات قانون مزبور به قرار زیر است:

۱-توسعه جمهوري فدرال آلمان بايد بر طبق برنامه‌‌هاي يکپارچه منطقه‌اي و برنامه‌ هاو اقدامات هماهنگ کننده انجام گيرد.
۲- تقاضاي اقتصادي و اجتماعي با موازين توسعه پايدار همگرا باشد.
۳- توسعه منفرد بايد با نيازها و مقتضيات سراسر سرزمين متناسب باشد.
۴- اصول آمايش سرزمين بايد به معناي مفهوم عمومي توسعه منطقه‌اي پايدار باشد.
۵- استقرار نظام متوازن سکونتگاهها و فضاهاي باز
۶- فعاليت‌‌هاي ساختمان در نواحي که به ايجاد نظام مکان‌‌هاي مرکزي کمک نمايد مستقر شود
۷- زير ساخت‌ها با نظام استقرار سکونتگاهها وفضاهاي باز هماهنگ گردد
۸- مجموعه‌هاي شهري بايد مراکز سکونت، توليد وخدمات تلقي شوند
۹- نواحي روستايي بايد به صورت مراکز سکونتي و اقتصادي مستقل توسعه يابند.
۱۰- در نواحي که سطح زندگي پايين است بايد اولويت به بهبود پيش نيا‌ز‌‌هاي اوليه باشد.
۱۱- زمين های وسيع براي ارتقاء موقعيت نواحي گوناگون از نظر توسعه اقتصادي و صنعتي ذخيره شود.
۱۲- زمين‌هاي قابل کشت براي توسعه کشاورزي ذخيره شود
۱۳- نيازهاي جمعيت به مقوله مسکن پيش‌‌بيني شود.
۱۴- دسترسي آسان ميان مناطق براي ترابري مسافر و کالا فراهم شود.
۱۵ـ زمين‌هاي لازم براي دفاع نظامی و غير نظامي پيش‌بيني شود
۱۶- لاندها مي‌توانند اصول آمايش ديگري راهم بيافزايند به شرطي که با اصول اصلي متناقض نباشد
۱۷- برنامه‌هاي منطقه‌اي بايد ساختار فضايي منطقه را بويژه در مواردي همچون ساختار مطلوب الگوي اسکان(پايگاه فضايي، مکان‌هاي مرکزي، نقاط رشد و شهر‌هاي سرريز، توسعه سکونتگاهها و محورهاي توسعه) ساختار مطلوب فضاهاي باز و مکان‌ها ومسيرهاي مطلوب زير ساخت‌ها
۱۸- توجه به برنامه‌هاي جنگل مطابق قانون فدرال جنگل‌ها
۱۹- توجه به بهبود ساختار کشاورزي و حفاظت ازسواحل
۲۰- براي سرزمين هرلاند لازم است برنامه‌هاي منطقه‌اي تهيه شود و اين برنامه‌ بايد با برنامه لاندهاي مجاور سازگار باشد.
۲۱) در لاندهایي که سرزمين آنها تحت نفوذ مکان‌هاي مرکزي از درجه‌هاي بالا قرار دارد بايد برنامه‌هاي زير منطقه‌ ای تدوين شده وبالاندهاي مجاور هماهنگ شوند.
۲۲) مقامات محلي درايجاد شبکه‌هاي شهري حمايت شوند
۲۳) توجه به مقوله ارزيابي منطقه‌اي(Regional impact assessment procedure) که در آن سازگاري برنامه‌ها وارزيابي آنها مدنظر باشد
۲۴) هماهنگي فرامرزي برنامه‌ها با کشورهاي مجاور
۲۵) دفتر فدرال ساختمان و آمايش سرزمين، سيسيتم‌اطلاعات آمايش سرزمين تهيه نموده وبه طور منظم وضع عمومي آمايش سرزمين و تغييرات آن را تفسير و ارزيابي نمايد و پيامدهاي تغييرات را مشخص سازد
۲۶) دولت فدرال ولاندها مکلفند تمامي اطلاعات مربوط به آمايش سرزمين را در اختيار همديگر قرار دهند.
۲۷) تشکيل شوراي رايزني در وزارتخانه مربوطه که از رشته‌هاي مختلف شهرسازي وبرنامه‌ريزي منطقه‌اي، صنعت و کشاورزي و … تشکيل شده است.
….

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0