قیمت محصول :     20500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

تحليل و بررسي بافت تاريخي بندربوشهر

بازدیدها: 1

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۴۴ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به تحليل و بررسي بافت تاريخي بندربوشهر پرداخته است.

تحليل و بررسي بافت تاريخي بندربوشهر
سبك شناسي معماري ساختمان ها _ ويژگي هاي سبك معماري
۱- شيوه معماري سنتي سرزمين بوشهر

۲- شيوه معماري تركيبي(دورانگذرا):تركيبي از اصول معماري سنتي و معماري مدرن اوليه(پيش از مدرن)

۳-شيوه معماري متاثر از مدرنيسم غرب

۴- شيوه معماري اقتباسي:ساخت و سازهاي اخير با اقتباس از سبك معماري سنتي

۵- معماري بدون انطباق با هويت شهر بوشهر: ساخت و سازهاي اخيري كه به هيچ يك از سبك هاي نامبرده متعلق نيست

۱- شيوه معماري سنتي سرزمين بوشهر
شيوه معماري سنتي سرزمين بوشهر
در اين شيوه از معماري بوشهر، اصلي ترين ركن، كشيدگي عمودي بناو نيز تقسيمات داخلي نما است كه القا كننده حس استواري و عظمت مي باشد.
امتداد سازه ساختمان در بالاي كف تمام شده بام، به عنوان جزيي از جان پناه و استفاده از نرده هاي چوبي ميان آنها، استفاده از بالكن هاي بيرون آمده چوبي (شناشير) بيرون زدگي كلاف هاي افقي سازه در امتداد سقف طبقه اول و با دوم از لبه ساختمان، استفاده از پنجره هاي و بازشوهاي كشيده عمودي در بدنه ساختمان، استفاده از نوار افقي پيش آمده در لبه بام به عنوان آبچكان، تركيب متناسب سطوح كدر و شفاف در بدنه كه القا كننده استحكام بصري در نماي ساختمان است، از اصول بكار رفته در طراحي بيروني ساختمان هاي سنتي بوشهر مي باشد. در تصوير زير اركان و اصول كلي شكل گيري نماي ساختمان در شيوه سنتي معماري بوشهر نمايش داده شده است .
اصول و اركان بكار گرفته شده در شيوه سنتي معماري بوشهر
۲-شيوه معماري تركيبي(تركيبي از اصول معماري سنتي و معماري مدرن اوليه)
شيوه معماري تركيبي(تركيبي از اصول معماري سنتي و معماري مدرن اوليه)
در اين شيوه از معماري بوشهر، اصول معماري سنتي بوشهر به گونه اي ساده شده با الهام از معماري مدرن اوليه يا معماري پيش از مدرن، بكار گرفته شده است.در اين شيوه تناسبات كشيده معماري سنتي بوشهر با استفاده از اركان افقي تعديل شده است. در برخي از نمونه هاي اين شيوه هنوز از امتداد سازه ساختمان در بالاي كف تمام شده بام به عنوان بخشي از جان پناه استفاده شده ولي غالبا جنس نرده هاي چوبي ميان آن ها به جنس فلزي تغيير پيدا كرده اند. در برخي موارد نيز، بالا آمدگي قفسه پله(خرپشته)، به علت قرار گرفتن قفسه مذكور در لبه ساختمان، در نماي ساختمان مشخص است. در اين موادر قفسه پله معمولا در ميانه نماي ساختمان قرار گرفته و به همراه درب ورودي(در طبقه همكف)، باعث قرينگي وجه بيروني ساختمان شده است. در تصوير زير اركان و اصول شكل گيري نماي ساختمان در شيوه تركيبي معماري بوشهر نشان داده شده است.
اصول و اركان بكار گرفته شده در شيوه سنتي معماري بوشهر
۳-شيوه معماري متاثر از مدرنيسم غرب

اصول و اركان بكار گرفته شده در شيوه معماري متاثر از مدرنيسم غربي
۳-شيوه معماري متاثر از مدرنيسم غرب
معماري اقتباسي(نمونه موفق)_مجموعه مسكوني، خيابان ورزش

ساختمان هاي جديدالاحداث در محدوده بافت تاريخي، ملزم به رعايت ضوابط ساختمان سازي مطابق با ظاهر نماهاي ساختمان هاي قديم و سنتي بوشهر هستند، ساختمان هاي مذكور با اين كه نتوانسته اند، نمونه شايسته اي از ارزش هاي معماري سنتي بوشهر باشند ولي در مقايسه با ديگر ساختمان هاي نوساز كه توجهي به ضوابط مشخص شده نداشته اند و يا قبل از آن ساخته شده اند، تا حدي خود را به معماري اصيل بوشهر نزديك كرده اند.
همانطور كه در تصوير زير مشخص است، در اين شيوه سعي شده است كه از جزيياتو عناصر استفاده شده در معماري سنتي، مانند تركيب ستونچه ها و نرده ها به عنوان جان پناه و قوس نيم دايره مرسوم در بازشوهاي ساختمان هاي قديمي، تا حد ممكن بهره گرفته شود. ولي در كليت، به دليل تقسيمات زياد افقي در طبقات، نسبت به ارتفاع نمونه هاي سنتي، نماي ساختمان عظمت و استواري خود را از دست داده است. همچنين تركيب سطوح شفاف و كدر در نماي ساختمان داراي هيچ گونه ارتباطي با تركيب نمونه هاي گذشته ندار اين موضوع نيزبه ضعيف شده استحكام بصري ساختمان نسبت به نمونه هاي سنتي منجر شده است. در تصوير زير اركان و اصول كلي شكل گيري نماي ساختمان در شيوه اقتباسي معماري بوشهر نمايش داده شده است.
اصول و اركان بكارگرفته شده در شيوه معماري اقتباسي
۴- شيوه معماري متاثر از مدرنيسم غرب
اين نمونه از ساختمان سازي ها، همانند بسياري از ساختمان سازي هاي اخير در ديگر شهر هاي كشور بوده و غالبا متاثر از سليقه مالك و كرفرما و ناشي از بينش منفعت طلبانه طراح معمار مي باشد. در اين گونه، نماي ساختمان، پوسته اي دو بعدي است كه به هيچ يك از شيوه هاي پيشين معماري، قابل ارجاع نمي باشد. اين نوع ساختمان سازي، نه تنها اصول و معيار هاي مطلوب زيباشناسي بهره نبرده است، بلكه حتي نتوانسته است مانند معماري اقتباسي، تقليدي شكلي از معماري سنتي بوشهر باشد.

جمع بندي
كنار گذاشته شدن الگوهاي سنتي ساخت و ساز، به استثناء برخي اقتباس هاي شكلي ساختمان هاي نوساز در بافت تاريخي بوشهر از شيوه سنتي معماري
روند فزاينده تخريب و از بين رفتن ساختمان هاي اصيل و با ارزش معماري
متاثر شدن محدوده بافت تاريخي به لحاظ بصري از ساخت و سازهاي بدون ضابطه محيط پيرامون
نسبي بودن موفقيت پيروي از ضوابط و معيارهاي سازمان ميراث فرهنگي بوشهر در ساختمان سازهاي جديد
وجود ۵ شيوه متفاوت معماري متعلق به دوره هاي تاريخي متفاوت در محدوده ساماندهي
مناسب و معقول بودن معماري سنتي و تركيبي بوشهر به لحاظ بصري و عملكردي(آسايش اقليمي)
مناسب و معقول بودن معماري متاثر از مدرنيسم غرب تنها به لحاظ بصري و نه كاملا به لحاظ عملكردي(آسايش اقليمي)

تناسب نسبي معماري اقتباسي با اصول زيبا شناسانه و عملكردي معماري سنتي بوشهر
عدم تطابق ساختمان سازي هاي اخير هم به لحاظ بصري و هم به لحاظ عملكردي با وضعيت شهر بوشهر و بر اساس سليقه طراح معمار و كارفرما
امكان فهم و استفاده مناسب از اصول طراحي معماري (پلان، نما و حجم)گذشته بوشهر و معاصر و معاصرسازي آن ها در قالب ضوابط و معيارهاي سازمان ميراث فرهنگي به لحاظ حفظ و نگهداري از منظر تاريخي و فرهنگي بوشهر و نيز ساختمان سازي همساز با اقليم
امكان جايگزين شدن تمامي ساختمان هاي داراي ارزش الگويي معماري با ساختمان هاي جديدالاحداث

گونه شناسي ساخت ( تركيب توده و فضا )
در برخي از سبك هاي گفته شده، گونه هاي متفاوت تركيب توده و فضا در عرصه ساختمان وجود دارد. شيوه معماري سنتي بوشهر، عمدتا داراي ۴ گونه تركيب متفاوت توده و فضا (پر و خالي) ساختمان مي باشد:
گونه ۱) L شكل
گونه ۲) U شكل
گونه ۳) حياط مركزي
گونه ۴) ساختملن مستقر در كنج يا مماس با يك ضلع زمين (دو يا سه طرف حياط)

معماري مدرن و تركيبي بوشهر، عمدتا داراي ۵ گونه تركيب متفاوت توده و فضا ( پر و خالي) ساختمان مي باشد:
گونه ۱) L شكل
گونه ۲) U شكل
گونه ۳) يك طرف ساخت
گونه ۴) ۲ طرف ساخت و فضاي خالي در ميانه
گونه ۵) تمام ساخت

ساخت و سازهاي اخير در بوشهر، عمدتا داراي ۴ گونه دتركيب متفاوت توده و فضا ( پرو خالي) ساختمان مي باشد :
گونه ۱) U شكل در مقياس بزرگ
گونه ۲) يك طرف ساخت
گونه ۳) حياط مركزي
گونه ۴) توده بي شكل در ميانه فضاي خالي

جمع بندي
تداوم استفاده از گونه معماري U شكل در دوران مختلف ساخت و ساز (شهر كهن، شهر مياني، و توسعه هاي جديد) در شهر بوشهر
تداوم استفاده از گونه معماري U و L شكل در دوران شيوه هاي معماري سنتي، شيوه معماري تركيبي و شيوه معماري متاثر از مدرنيسم غرب
تطابق گونه هاي تركيب توده و فضا در شيوه معماري سنتي بوشهر ( U شكل، L شكل، حياط مركزي) با اقليم طاقت فرساي شهر
عدم تطابق گونه تركيب توده و فضا به صورت يك طرف ساخت و توده ساختماني در ميانه فضاي باز، با اقليم طاقت فرساي شهر
امكان بهره گيري از گونه هاي داراي تطابق با اقليم شهر بوشهر در تمامي ساخت و سازهاي جديد
الگو هاي بافت ها
در بحث گونه شناسي بافت هاي شهري، با ۴ گونه اصلي متفاوت مواجه هستيم كه ۲ گونه از آن ها متشكل از گونه هاي فرعي متفاوت هستند و عبارتند از:
۱- بافت شهري ارگانيك(هسته اوليه شهر)
الف : بافت مسكوني با الگوهاي معماري سنتي و شبكه ارگانيك پيچ در پيچ معابر
۲- بافت شهري مياني (اولين توسعه هاي شهري)
الف _ بافت مسكوني با الگوهاي معماري سنتي و شبكه نا منظم شطرنجي معابر

ب _ بافت تجاري شامل كاروانسراها و باراندازها
۲- بافت شهري شطرنجي (توسعه هاي اخير)
الف _ بافت مسكوني با الگوهاي جديد معماري (يك طرف ساخت) و شبكه شطرنجي)
۴- بافت شهري دانه درشت
الف _ بافت خدماتي _اداري شامل سازمان هاي دولتي و نهاد هاي عمده خدماتي
جمع بندي
مناسب بودن ويژگي هاي بافت تاريخي و ميانه شهر ( عمدتا محله جبري) در فشردگي و تناسبات فضايي براي مقاومت مقابل اقليم طاقت فرساي شهر
امكان استفاده از ويژگي هاي بافت تاريخي و ميانه شهر در توسعه هاي شهري آتي
عدم تطابق بافت ارگانيك و تاريخي بوشهر با نيازهاي عملكردي زمانه ( از قبيل دسترسي خودرو هاي شخصي به تمتم منازل مسكوني )
نفوذ پذيري كالبدي مناسب براي افراد پياده در درون بافت تاريخي به لحاظ بلوك هاي شهري كوچك
عموما يك تا دو طبقه بودن ساختمان هاي بافت تاريخي كه ارتفاع آن ها ساختمان هاي جديد مشابه (با همان تعداد طبقات) بلند تر مي شوند
كم ارتفاع (عموما يك طبقه) بودن ساختمان هاي توسعه اوليه شهر در خارج از حصار

الگوي خيابان ها

نظام منظر شهري
ويژگي هاي جداره شهري
محدوده ساماندهي داراي منظر و سيماي جداره متنوعي در بخش هاي متفاوت خود مي باشد. اين گوناگوني ناشي از شكل گيري و تكميل اين بخش از شهر در دوره هاي متفاوت تاريخي است. در جايي كه سيماي جداره داراي ارزش هاي زيبا شناسانه مصنوع يا طبيعي باشد، سيماي جداره و منظر كلي خيابان، مطلوب و در جايي كه داراي هيچ يك از ارزش هاي مذكور نباشد، سيماي جداره كلي خيابان، نا مطلوب مي باشد.
منظر كلي بافت تاريخي و سيماي جداره متعلق به آن، تنها از خيابان خليج فارس قابل مشاهده است. جداره غربي و شمالي(جداره ساحلي) بافت تاريخي بوشهربه دليل اينكه كماكان چهره كهن و اوليه خود را حفظ كرده و داراي تعداد زيادي از بناهاي ثبتي و با ارزش بافت تاريخي مي باشد.

از ديگر جداره هاي شهري با كيفيت مطلوب زيبا شناسانه، بخش هايي از خيابان انقلاب و جداره جنوبي ميدان انقلاب است كه مربوط به تك ساختمان مسفرخانه مي باشد. اين بخش از جداره ها متشكل از بناهاي با شيوه معماري متاثر از مدرنيسم غرب هستند و از اصول معماري اصيل بوشهر فاصله گرفته اند و معرف سيماي متفاوتي ازسيماي جداره بافت قديم مي باشند.
همانطور كه در تصوير هم مشخص است، اركان اصلي بناهاي تشكيل دهنده جداره هاي مذكور از يكديگر پيروي ميكنند، به نحوي كه امتداد خط بالا و پايين پنجره ها و نيز امتداد لبه پيش آمده ساختمان ها در يك راستا قرار مي گيرد و باعث بخشيدن نظم و يكپارچگي به جداره شهري مي شود.اين جداره ها، متشكل از تك بناهاي واجد ارزش هاي زيبا شناسانه نمي باشند. بلكه به دليل پيوستگي و وحدت ناشي از تكرار اصول مشابه يكديگر، داراي مطلوبيت و تناسبات بصري مجموعه اي هستند.

جمع بندي
متشكل بودن جداره بخش شمالي بافت تاريخي تا خيابان انقلاب و جداره بخش غربي بافت تاريخي در اطراف فلكه درمانگاه، از نماهاي ساختماني داراي اركان و اجزاء مشابه و مشترك
پيوستگي مطلوب جداره در بخش شمالي بافت تاريخي تا خيابان انقلاب و جداره بخش غربي بافت قديم در اطراف فلكه درمانگاه، به دليل امتداد خط آسمان و خط فوقاني طبقه اول با اختلاف بسيار كم
جداره شهري مغشوش و بي نظم در بخش هايي از بدنه غربي بافت تاريخي، به دليل نوسازي هاي بدون ظابطه انجام شده و گشايش هاي فضايي متعدد ناشي از اتصال خيابان هاي فرعي بافت به خليج فارس و زمين هااي مخروبه موجود

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0