قیمت محصول :     104500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

تحلیل کاربری فضای سبز شهر بوشهر

بازدیدها: 25

این فایل در قالب ورد WORD در ۲۰۹ صفحه شامل:
۱- فصل اول کلیات تحقیق
عنوان…………………………………………………………………………………………………………..صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………..۱
۱-۱- طرح مساله………………………………………………………………………………………..۳
– سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………..۴
۱-۲- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………۴
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………..۴
۱-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………….۵
۱-۵- روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………۵
۱-۶- روش ابزار و گرداوری اطلاعات………………………………………………………..۵
۱-۷- سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………۶
۱-۸- مشکلات و محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………۷
۱-۹- واژگان کلیدی………………………………………………………………………………..۷

۲- فصل دوم مبانی نظری تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۱-مفهوم فضای سبز…………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲- انواع فضای سبز شهری……………………………………………………………………۱۳
۲-۲-۱-۱- کمربند سبز…………………………………………………………………………………۱۳
۲-۲-۱- کمربند سبز محاط کننده……………………………………………………………………..۱۴
۲-۲-۲- کمانهای سبز………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۲-۳- محورهای سبز……………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۲-۱-۲- جنگل شهری……………………………………………………………………………..۱۴
۲-۲-۱-۳-باغهای خانوادگی…………………………………………………………………………۱۴
۲-۲-۱-۴-فضای باز…………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۱-۵- پارک طبیعت ……………………………………………………………………………۱۵
۲-۲-۱-۶- پارک جنگلی……………………………………………………………………………….۱۶
۲-۳- سطوح سبز………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۴- پارک ………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۵- انواع پارکها……………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۶- پارک در فرهنگ لغات‍‍ ……………………………………………………………………..۱۷
۲-۷- انواع پارکهای شهری………………………………………………………………………….۱۸
۲-۷-۱- پارک شهری در مقیاس واحد همسایگی……………………………………………………….۲۱
۲-۷-۲- پارک شهری در مقیاس محله ………………………………………………………………….۲۱
۲-۷-۳- پارک شهری در مقیاس ناحیه………………………………………………………………..۲۲
۲-۷-۴- پارک شهری در مقیاس منطقه……………………………………………………………….۲۲
۲-۸- مواد و روش ها و معیارهای مکان یابی فضای سبز…………………………………..۲۲
۲-۹- تاریخچه فضای سبز……………………………………………………………………………۲۷
۲-۱۰- تاریخچه فضای سبز در جهان……………………………………………………………..۲۸
۲-۱۱- تاریخچه فضای سبز در ایران…………………………………………………………….۲۹
۲-۱۲- اهداف ایجاد فضای سبز……………………………………………………………………۳۲
۲-۱۲-۱- اهداف اکولوژیکی……………………………………………………………………….۳۸
۲-۱۲-۲- اهداف اجتماعی فرهنگی…………………………………………………………………۳۸
۲-۱۲-۳- اهداف هنری………………………………………………………………………………۳۹
۲-۱۳- نقش و اهمیت فضای سبز…………………………………………………………………..۳۹
۲-۱۴- عملکرد فضای سبز……………………………………………………………………………۳۹
۲-۱۵- جایگاه کاربری فضای سبز در برنامه ریزی شهری………………………………….۴۲
۲-۱۶- معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری…………………………………………….۴۳
۲-۱۷- استاندارد فضای سبز…………………………………………………………………………۴۴
۲-۱۷-۱- معیارهای محیطی…………………………………………………………………………..۴۴
۲-۱۷-۲- معیارهای مکانی………………………………………………………………………………..۴۹
۲-۱۷-۲-۱-مرکزیت ………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۱۷-۲-۲- سلسله مراتب………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۱۷-۲-۳- دسترسی………………………………………………………………………………………۵۱
۲-۱۸- ضوابط و مقررات مربوط به کاربری فضای سبز…………………………………………..۵۱
۲-۱۸-۱- ضوابط و مقررات عام…………………………………………………………………………..۵۱
۲-۱۸-۲- ضوابط و مقررات خاص ………………………………………………………………………۵۱
۲-۱۹- عوامل تعیین کننده همجواریهای سازگار و ناسازگار
بین کاربریهای شهری………………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۱۹-۱- آلودگی صوتی…………………………………………………………………………………..۵۲
۲-۱۹-۲- آلودگی هوا………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۱۹-۳- آلاینده های محیطی………………………………………………………………………………۵۲
۲-۲۰- ماهیت عملکردی برخی از کاربریها……………………………………………………………….۵۳
۲-۲۱- زمان دسترسی به فضای سبز……………………………………………………………………..۵۳
– نوع ارتباطات پارک های درون شهری واحد همسایگی………………………………………۵۴
– نوع ارتباطات پارک محله ای…………………………………………………………………………۵۵
– نوع ارتباطات پارک ناحیه ای…………………………………………………………………………۵۵
۲-۲۲- توسعه پایدار………………………………………………………………………………………….۵۵
۲-۲۲-۱- مفهوم توسعه پایدار…………………………………………………………………………….۵۷
۲-۲۲-۲- توسعه پایدار شهری …………………………………………………………………………..۵۷

– مشارکت مردمی…………………………………………………………………………………………..۶۱
– تامین مشارکت کلیه گروههای ذینفع……………………………………………………………..۶۳
۲-۲۲-۳- روشهای پایدار………………………………………………………………………………..۶۴
۲-۲۲-۴- فضای سبز و توسعه پایدار شهری……………………………………………………..۶۴
۲-۲۲-۵- نقش آموزش در توسعه پایدار شهری ………………………………………………۶۵
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)…………………………………………………………..58
GIS -24-2 چیست؟………………………………………………………………………………………..۵۸
۲-۲۵- تاریخچه GIS ……………………………………………………………………………………59
۲-۲۶- داده¬ها در GIS…………………………………………………………………………………..60
۲-۲۶-۱- داده¬های مکانی(Spatial Data)…………………………………………………….60
۲-۲۶-۲- داده¬های توصیفی(Attribute Data)……………………………………………..60
۲-۲۷- قابلیتهای GIS ……………………………………………………………………………….60
۲-۲۸- استفاده از سیستم¬های اطلاعات جغرافیایی(GIS) در مکان¬………………………۶۱
۲-۲۹- مدل¬های مکان¬یابی درGIS………………………………………………………………..61
۲-۲۹-۱- منطق بولین(Boolean Logic)…………………………………………………….61
۲-۲۹-۲- منطق فازی(Fuzzy Logic)………………………………………………………….62
۲-۲۹-۳- مدل تخصیص( Allocation)……………………………………………………..62
۲-۲۹-۴- مدل وزن دهی(Weighting Factor)…………………………………………63
۲-۲۹-۵- مدل تحلیل شبکه(Network analysis)…………………………………… 63

فصل سوم: نگاهي اجمالي به منطقه مورد مطالعه

۳-۱- موقعیت تاریخی………………………………………………………………………………..۶۷
۳-۱-۱- توپوگرافی……………………………………………………………………………………۷۲
الف) ناهمواریها…………………………………………………………………………………………۷۴
۱ – بخش جلگه ای………………………………………………………………………………….۷۴
۲ – بخش کوهستانی…………………………………………………………………………………۷۴
۳-۱-۲- ساختار زمین شناسی………………………………………………………………………۷۴
۳-۱-۳- پیدایش جلگه بوشهر………………………………………………………………………۷۶
۳-۱-۴- خاک و پوشش گیاهی……………………………………………………………………۷۷
۳-۲- طبقه بندی استان از لحاظ قابلیت اراضی……………………………………………….۷۷
۳-۳- مشخصات اقلیمی و آب و هوا…………………………………………………………….۷۸
۳-۳-۱- بارندگی…………………………………………………………………………………….۸۱
۳-۳-۲- دما………………………………………………………………………………………۸۲
الف:گرمای متوسط سالیانه………………………………………………………………………۸۴
ب: حداکثر و حداقل گرما………………………………………………………………………۸۴
ج: اختلاف گرمای ماهانه و روزانه…………………………………………………………….۸۴
۳-۳-۳- رطوبت نسبی………………………………………………………………………….۸۵
۳-۴- منابع آب …………………………………………………………………………………۸۵
۳-۴-۱- آبهای سطح الارضی…………………………………………………………..۸۵
الف:رودخانه های دائمی…………………………………………………………………۸۵
۱ – روخانه مند………………………………………………………………………………..۸۵
۲ – رودخانه شاپور……………………………………………………………………………۸۵
۳ – رودخانه اهرم……………………………………………………………………………..۸۶
۴ – رودخانه دالکی……………………………………………………………………………۸۶
۵ – رودخانه شور………………………………………………………………………………۸۷
ب:رودخانه های فصلی……………………………………………………………………۸۷
۱ – رودخانه دره آبدری……………………………………………………………………….۸۷
۲ – رودخانه دره گپ………………………………………………………………………….۸۷
۳-۴-۲- آبهای تحت الارضی«زیر زمینی»…………………………………………..۸۷
۳-۵- نگاهی اجمالی به شهر بوشهر………………………………………………………..۸۰
۳-۶- تحلیلی بر رشد و توسعه فضایی شهر بوشهر……………………………………۸۲
۳-۷- ویژگیهای جغرافیایی مرز در استان بوشهر……………………………………….۹۳
۱ – مرزهای داخلی …………………………………………………………………………..۹۷
۲ – مرزهای خارجی یا بین الملی……………………………………………………………۹۷
۳-۸- جغرافیایی تاریخی بوشهر…………………………………………………………….۹۸
۳-۹- ویژگیهای کمی جمعیت……………………………………………………………..۱۰۱
۳-۱۰- سواد و تحصیلات……………………………………………………………………۱۰۵
۳-۱۱- آموزش عالی…………………………………………………………………………..۱۰۷
۳-۱۲- شیلات…………………………………………………………………………………..۱۰۸
۳-۱۳- فعالیتهای صنعتی……………………………………………………………………..۱۰۸
جمع بندی…………………………………………………………………………………………۱۱۳
۵- فصل چهارم: بررسی و تحلیل فضای سبز شهر بوشهر
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
۵-۱- کاربری زمین………………………………………………………………………………..۱۲۹
۵-۱-۱- انواع کاربریهای شهری……………………………………………………………….۱۳۰
۵-۱-۲- تعریف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری…………………………………….۱۳۲
۵-۲- سرانه فضای سبز شهر بوشهر………………………………………………………….۱۳۵
۵- ۲-۱- میادین…………………………………………………………………………………..۱۳۵
۵-۲-۲- بلوارها…………………………………………………………………………………..۱۳۶
۵-۲-۳- رفوژ……………………………………………………………………………………..۱۳۶
۵-۲-۴- پارک ها………………………………………………………………………………..۱۳۶
۵-۳- سازمان فضایی و پراکندگی پارکهای شهر بوشهر……………………………..۱۴۱
۵-۴- توزیع فضایی پارکها در نواحی ده گانه شهر بوشهر………………………….۱۴۴
۵-۵- پراکندگی پارکهای شهر بوشهر بر اساس شعاع عملکردی
تحلیل (BUFFERING)……………………………………………………………………..147
۵-۵-۱- پارک در مقیاس همسایگی……………………………………………………..۱۴۷
۵-۵-۲- پارک در مقیاس محله ای……………………………………………………….۱۵۱
۵-۵-۳- پارک در مقیاس ناحیه ای………………………………………………………۱۵۳
۵-۶- رابطه سازمان فضایی پارکها و تراکم جمعیت در مناطق
مختلف شهر(عملیاتOVERLAY)………………………………………………………155
۵-۷- مکان یابی پارکهای شهری با توجه به کاربریهای
سازگار و ناسازگار…………………………………………………………………………۱۵۹
۵-۷-۱- بررسی و ارزیابی عوامل تعیین کننده سازگاری و ناسازگاری بین
کاربری پارکهای درون شهری با سایر کاربریها…………………………………..۱۶۰
۵-۸- بررسی و ارزیابی همجواری پارکهای درون شهری با
شبکه معابر…………………………………………………………………………………..۱۶۷
نتیجه گیری………………………………………………………………………………….۱۷۳

۶- فصل پنجم: نتیجه گیری،آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادها
۶-۱- نتیجه گیری……………………………………………………………………….۱۷۵
۶-۲- نتایج رابطه سازمان فضایی پارکهابا جمعیت حصل از
تحلیل OVERLAY……………………………………………………………………..177
۶-۳- نتایج حاصل از تحلیلSIMPEL BUFFER جهت
تعیین شعاع عملکردی…………………………………………………………………۱۷۸
۶-۴- نتایج حاصل از ارزیابی عوامل تعیین کننده همجواریها در تعیین
میزان سازگاری و ناسازگاری بین کاربریها……………………………………..۱۷۹
۶-۵- نتایج حاصل از ارزیابی همجواریهای پارکهای درون شهری با
شبکه معابر……………………………………………………………………………….۱۸۰
۶-۶- آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادها………………………………………۱۸۱
۶-۷- ارائه پیشنهادات……………………………………………………………..۱۸۴

فهرســـــــــــــــــــــت جـــــــــــــــداول :
جدول شماره(۲-۱)طبقه بندی تیپ پارکها بر اساس وسعت و حوزه نفوذ………………………………………….۱۷
جدول شماره(۲-۲)روش محاسبه فضاهای سبز و تفریحی پیشنهادی بر حسب سطوح شهری……………..۱۸
جدول شماره(۲-۳)مشخصات عمومی پارک در مقیاس واحد همسایگی………………………………………….۲۰
جدول شماره(۲-۴)مشخصات عمومی پارک در مقیاس واحد محله…………………………………………………۲۱
جدول شماره(۲-۵) مشخصات عمومی پارک در مقیاس واحدناحیه…………………………………………………۲۲
جدول شماره(۲-۶) مشخصات عمومی پارک در مقیاس واحد منطقه………………………………………………۲۳
جدول شماره(۲-۷)سرانه موجود و استاندارد فضای سبز در برخی شهرهای جهان………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
جدول شماره(۲-۸)سرانه پیشنهادی کاربری فضای سبز در مناطق مختلف………………………………………..۴۵
جدول شماره(۲-۹)رابطه اندازه جمعیت شهر و درصد کاربری فضای سبز……………………………………….۴۶
جدول شماره(۲-۱۰)کاربریهای سازگار و ناسازگار با پارکهای درون شهری……………………………………..۵۲
جدول شماره(۲-۱۱)اجلاسها و بیانیه های بین الملی در مورد محیط زیست……………………………………۶۵
جدول شماره(۳-۱)ضریب خشکی…………………………………………………………………………………………….۹۱
جدول شماره(۳-۲)جمعیت باسواد ۶ساله و بیشتر شهرستان برحسب
ساکن و غیر ساکن آبان۱۳۷۵…………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
جدول شماره(۳-۳)تعداد دانشجویان استان بر حسب دانشگاه و مقاطع
تحصیلی سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴……………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
جدول شماره(۳-۴)تعداد شناورهای صیادی و تعداد صیادان عضو تعاونی
صیادی استان بوشهر طبق آمار۱۳۸۵……………………………………………………………………………………………۱۰۹
جدول شماره(۳-۵)شاخص نماگرهای بخش صنعت در سال ۱۳۸۵……………………………………………….۱۱۲
جدول شماره(۴-۱)توزیع سرانه و سطوح کاربری زمین در محدوده شهر بوشهر………………………………۱۲۹
جدول شماره(۴-۲)مشخصات فضای سبز میادین شهر بوشهر………………………………………………………..۱۳۰
جدول شماره(۴-۳)مشخصات پارکهای نواحی ده گانه شهر بوشهر…………………………………………………۱۳۲
جدول شماره(۴-۴)مشخصات پارکهای همسایگی نواحی ده گانه شهر بوشهر………………………………….۱۴۳
جدول شماره(۴-۵)مشخصات پارکهای محله ای شهر بوشهر به تفکیک ناحیه…………………………………۱۴۶
جدول شماره(۴-۶)مشخصات پارکهای ناحیه ای شهر بوشهر به تفکیک ناحیه………………………………..۱۴۸
جدول شماره(۴-۷)کاربریهای سازگار و ناسازگار پیرامون پارکهای درون شهری
نواحی ده گانه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷
جدول شماره(۴-۸)میزان سازگاری و ناسازگاری کاربری پارکهای درون شهری با سایر کاربریها……….۱۵۹
جدول شماره(۴-۹)میزان سازگاری و ناسازگاری پارکهای درون شهری
شهر بوشهر با شبکه معابر…………………………………………………………………………………………………………۱۶۵
جدول شماره(۴-۱۰)میزان سازگاری و ناسازگاری پارکهای درون شهری
در سطح شهر بوشهر………………………………………………………………………………………………………………۱۶۶
جدول شماره (۵-۱)مساحت و سرانه پارکها در نواحی ده گانه شهر بوشهر…………………………………….۱۶۹
جدول شماره(۵-۲)تعداد ،سرانه و مساحت پارکهای پیشنهادی حاصل
تحلیل نقشه(۵-۱)…………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۹
جدول شماره(۵-۳)تعداد‌ ،نوع و مساحت پارکهای پیشنهادی……………………………………………………….۱۸۱
جدول شماره(۵-۴)مساحت ،سرانه موجود و سرانه حاصله پس از ایجاد
پارکهای پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲

فهرســـــــــــــــــت نقشـــــــــــــه ها
نقشه شماره(۳-۱)موقعیت شهر و شهرستان و استان بوشهر………………………………………………………….۷۳
نقشه شماره(۳-۲)توزیع فضایی شهر بوشهر از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۳۵……………………………………………….۸۳
نقشه شماره(۴-۱)کاربری اراضی………………………………………………………………………………………………۱۲۸
نقشه شماره(۴-۲)فضای سبز و پارکهای درون شهری…………………………………………………………………۱۳۳
نقشه شماره(۴-۳)وضع موجود پارکها و فضای سبز شهر بوشهر قسمت(۱)شمالی………………………….۱۳۷
نقشه شماره(۴-۴)وضع موجود پارکها و فضای سبز شهر بوشهر قسمت(۲)جنوبی…………………………۱۳۷
نقشه شماره(۴-۵) وضع موجود پارکها و فضای سبز شهر بوشهر قسمت جنوب غربی……………………۱۳۸
نقشه شماره(۴-۶) وضع موجود پارکها و فضای سبز شهر بوشهر قسمت جنوب شرقی…………………..۱۳۸
نقشه شماره(۴-۷)سرانه پارکها به تفکیک هر ناحیه…………………………………………………………………….۱۴۰
نقشه شماره(۴-۸)عکس هوایی محدوده پارک ناحیه شش قبل از تغییر کاربری……………………………..۱۴۱
نقشه شماره(۴-۹) محدوده پارک ناحیه شش قبل از تغییر کاربری………………………………………………۱۴۱
نقشه شماره(۴-۱۰)طبقه بندی تیپ پارکها در نواحی ده گانه……………………………………………………..۱۴۲
نقشه شماره(۴-۱۱)شعاع حوزه نفوذ پارکهای همسایگی قسمت(۱)شمالی…………………………………..۱۴۵
نقشه شماره(۴-۱۲) شعاع حوزه نفوذ پارکهای همسایگی قسمت(۲)جنوبی………………………………….۱۴۶
نقشه شماره(۴-۱۳) شعاع حوزه نفوذ پارکهای محله ای……………………………………………………………۱۴۸
نقشه شماره(۴-۱۴) شعاع حوزه نفوذ پارکهای ناحیه ای……………………………………………………………۱۵۰
نقشه شماره(۴-۱۵)تراکم جمعیت و دسترسی آنها با پارکها قسمت(۱)شمالی………………………………۱۵۳
نقشه شماره(۴-۱۶) تراکم جمعیت و دسترسی آنها با پارکها قسمت(۲)جنوبی…………………………….۱۵۴
نقشه شماره(۴-۱۷)تحلیل بافرینگ پارکها بر روی کاربری اراضی آستانه فاصله ۷۵ متری……………..۱۶۱
نقشه شماره(۴-۱۸) تحلیل بافرینگ پارکها بر روی کاربری اراضی آستانه فاصله ۱۵۰ متری………….۱۶۲
نقشه شماره(۴-۱۹)شبکه معابر شهر بوشهر……………………………………………………………………………۱۶۴
نقشه شماره(۴-۲۰)همپوشانی شبکه معابر با پارکها…………………………………………………………………۱۶۵
نقشه شماره(۵-۱)پارکهای پیشنهادی(۱)……………………………………………………………………………….۱۷۸
نقشه شماره(۵-۲)پارکهای پیشنهادی(۲)………………………………………………………………………………۱۸۳
نقشه شماره(۵-۳)تیپ پارکهای پیشنهادی…………………………………………………………………………..۱۸۴

فهرســـــــــــــت نمــــــــــــودارها :
نمودار شماره(۲-۱)سیستم اطلاعات فضایی…………………………………………………………………………..۸۵
نمودار شماره(۳-۱)هرم سنی جمعیت شهر بوشهر در سال ۱۳۸۵…………………………………………….۱۰۵
نمودار شماره(۳-۲)روند افزایش جمعیت شهر بوشهر از سال ۱۳۸۵-۱۳۳۵………………………………۱۰۶
نمودار شماره(۳-۳)توزیع سنی جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر شهر بوشهر در سال ۱۳۸۵………..۱۰۹
نمودار شماره(۴-۱)مشخصات فضای سبز شهر بوشهر………………………………………………………….۱۳۴
نمودار شماره(۴-۲)مقایسه مساحت پارکها طی سالهای ۱۳۸۷ -۱۳۶۸ با طرح پیشنهادی…………..۱۳۶
نمودار شماره(۴-۳)پراکندگی پارکهای نواحی ده گانه شهر بوشهر………………………………………..۱۳۹
نمودار شماره(۴-۴)درصد نوع پارکها از کل مساحت پارکهای شهر بوشهر…………………………..۱۵۰

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0