قیمت محصول :     60500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان کرمان با تاکید بر تسهیلات بانکی

بازدیدها: 4

این فایل بصورت ورد در ۱۲۱ صفخه شامل:
فصل اول : کليات تحقيق……………………………………………………………………………….. ………..۱
۱-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………. …………..۲
۱-۲٫ شرح و بيان مساله¬ي پژوهشي…………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳٫ اهميت و ضرورت انجام تحقيق………………………………………………………………………… ۴
۱-۴٫ اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۵٫ نتايج مورد استفاده پس از انجام تحقيق…………………………………………………………………۸
۱-۶٫ فرضيه¬ها¬ي تحقيق…………………………………………………………………………………………….۸
۱-۷٫ روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۷-۱٫ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………….۹
۱-۷-۲٫ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………..۱۰
۱-۷-۳٫ ابزارهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………….۱۰
۱-۷-۴٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………..۱۰
۱-۸٫ جامعه آماری………………………………………………………………………………………. ……….۱۰
۱-۹٫ محدوديت¬ها¬ي تحقيق……………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۱۰٫ تعاریف مفاهیم و واژه ها………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۱۱٫ خلاصه………………………………………………………………………………………………………..۱۲
فصل دوم: ادبیات تحقیق و پیشینه موضوع …………………………………………………………………..۱۵
۲-۱٫مقدمه……………………………………………………………………………………. ……………………..۱۴
۲-۲٫ توسعه چیست …………………………………………………………………………………. ……………۱۵
۲-۳٫ اهداف توسعه…………………………………………………………………………….. …………………۱۶
۲-۴٫ مکاتب مهم توسعه یافتگی…………………………………………………………………………………۱۷
۲-۴-۱٫ مکتب نوسازی…………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۴-۲٫ مکتب وابستگی……………………………………………………. …………………………………۱۷
۲-۴-۳٫ مکتب نظام جهانی………………………………………………… …………………………………۱۸
۲-۵٫ مدل های توسعه اقتصادی………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۵-۱٫ مدل روستو……………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۵-۲٫ مدل هارد-دومار………………………………………………………………………. ……………۲۰
۲-۵-۳٫ مدل دو- شکاف……………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۵-۴٫ مدل لوویس…………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۵-۵٫ مدل سولو……………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۶- شاخص های توسعه اقتصادی……………………………………………………………………………..۲۵
۲-۷٫ توسعه فرهنگی…………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۷-۱٫ تعریف توسعه فرهنگی……………………………………………………………………………….۲۶
۲-۷-۲٫ تاریخچه توسعه فرهنگی……………………………………………………………………………..۲۶
۲-۷-۳٫ جایگاه و اهمیت توسعه فرهنگی…………………………………………………………………..۲۶
۲-۷-۴٫ کالبد شکافی توسعه فرهنگی………………………………………………………………………..۲۷
۲-۷-۵٫ وبژگی های توسعه فرهنگی………………………………………………………………………….۲۸
۲-۷-۶٫ شاخص های توسعه فرهنگی………………………………………………………………………..۲۸
۲-۸٫ توسعه سیاسی……………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۸-۱٫ تعریف توسعه سیاسی………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۸-۲٫ تئوری پردازان شاخص توسعه سیاسی…………………………………………………………….۲۹
۲-۹٫ مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۹-۱٫ نظریه مرکز-پیرامون………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۹-۲٫ نظریه قطب رشد………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۱۰٫ تاریخچه روش تاکسونومی عددی…………………………………………………………………..۳۳
۲-۱۰-۱٫ روش تاکسونومی عددی………………………………………………………………………………۳۴
۲-۱۱٫ پیشینه موضوع………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۱۰-۱٫ روند تاریخی رتبه بندی مناطق……………………………………………………………………۳۵
۲-۱۰-۲٫ مطالعات انجام شده در زمینه تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق………..۳۶
فصل سوم: مبانی نظری………………………………………………………………………………………………۴۳
۳-۱٫مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۲٫روش تحليل عاملي يا فاکتور آناليز………………………………………………………………………..۴۴
۳-۳٫ روش تاپسیس………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۴٫ روش ساو………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۳-۵٫روش تاکسونومي عددي………………………………………………………………………………… …۴۵
۳-۵-۱٫مراحل اجراي روش تاکسونومي عددي……………………………………………………………..۴۶
۳-۵-۲٫ويژگي¬هاي روش تاکسونومي………………………………………………………………………….۴۹
۳-۵-۳٫محدوديت¬هاي روش تاکسونومي…………………………………………………………………….۵۰
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………۵۱
۴-۱٫مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۴-۲٫تصريح مدل……………………………………………………………………………………………………..۵۲
۴-۳٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ مصرف آب شهری …………………….۵۴
۴-۴٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ آموزش …………………………………..۵۷
۴-۵٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ اصناف …………………………………….۵۹
۴-۶٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ امور بانکی………………………………..۶۲
۴-۷٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ تامین اجتماعی ………………………….۶۴
۴-۸٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ مصرف برق ……………………………..۶۶
۴-۹٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ بهداشت و درمان ……………………….۶۸
۴-۱۰٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ تقسمات کشوری ……………………..۷۰
۴-۱۱٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ جمعیت ………………………………….۷۲
۴-۱۲٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ جنگلبانی، منابع طبیعی،مراتع ومناطق حفاظت شده……………………………………………………………………………………………………………۷۵
۴-۱۳٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ حمل و نقل …………………………….۷۷
۴-۱۴٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ صنعت و معدن…………………………۷۹
۴-۱۵٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ مصرف فراورده های نفتی وگازو امکانات و تجهیزات مربوط به آنها……………………………………………………………………………….۸۱
۴-۱۶٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ های فرهنگ ، هنرو ورزش……….. ۸۴
۴-۱۷٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ امور قضایی ……………………………۸۶
۴-۱۸٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ برخورداری از ارتباطات وامکانات مخابراتی…………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۴-۱۹٫ رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ کشاورزی و دامپروری……………….۹۲
۴-۲۰ . رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ مسکن ……………………………………۹۵

فصل پنجم: جمع¬بندي و نتيجه-گيري……………………………………………………………………………..۹۶
۵-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۵-۲٫سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………۹۸
۵-۲-۱٫ تحلیل پاسخ سوال اول…………………………………………………………………………………..۹۸
۵-۲ -۲٫تحلیل پاسخ سوال دوم………………………………………………………………………………….۱۰۰
۵-۵٫ نتايج تحقيق…………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۵-۶٫ پیشنهاداجرایی………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۵-۷٫ پيشنهاد تکمیلی……………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۵-۸٫ محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………۱۰۴
۵-۹٫ استفاده کنندگان از نتيجه پايان نامه ……………………………………………………………………۱۰۵
فهرست جداول
۴-۱٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص مصرف آب شهری در استان کرمان……………………۵۳
۴-۲٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ مصرف آب شهری……………۵۳
۴-۳٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص آموزش در استان کرمان…………………………………..۵۵
۴-۴٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ آموزش…………………………. ۵۶
۴-۵٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص اصناف در استان کرمان…………………………………….۵۸
۴-۶٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ اصناف……………………………۵۸
۴-۷٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص بانکداری در استان کرمان…………………………………۶۰
۴-۸٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ بانکداری…………………………۶۱
۴-۹٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص تامین اجتماعی در استان کرمان…………………………..۶۲
۴-۱۰٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ تامین اجتماعی ……………….۶۳
۴-۱۱٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص مصرف برق در استان کرمان…………………………..۶۴
۴-۱۲٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ مصرف برق……………………۶۵
۴-۱۳٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص بهداشت و درمان در استان کرمان……………………..۶۶
۴-۱۴٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ بهداشت و درمان…………….۶۷
۴-۱۵٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص تقسمات کشوری در استان کرمان……………………۶۸
۴-۱۶٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ تقسمات کشوری…………….۶۹
۴-۱۷٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص جمعیت در استان کرمان………………………………….۷۰
۴-۱۸٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ جمعیت…………………………۷۱
۴-۱۹٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص جنگلبانی، منابع طبیعی،مراتع ومناطق حفاظت شده در استان کرمان…………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۴-۲۰٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ جنگلبانی، منابع طبیعی،مراتع ومناطق حفاظت شده…………………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۲۱٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص حمل و نقل در استان کرمان……………………………۷۵
۴-۲۲٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ حمل و نقل …………………..۷۶
۴-۲۳٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص صنعت و معدن در استان کرمان…………………………۷۷
۴-۲۴٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ صنعت و معدن………………..۷۸
۴-۲۵٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص مصرف فراورده های نفتی وگازو امکانات و تجهیزات مربوط به آنها در استان کرمان……………………………………………………………………………………۷۹
۴-۲۶٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ مصرف فراورده های نفتی وگازو امکانات و تجهیزات مربوط به آنها…………………………………………………………………….۸۰
۴-۲۷٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص های فرهنگ و هنر در استان کرمان……………………۸۲
۴-۲۸٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ های فرهنگ و هنر……….. ۸۳
۴-۲۹٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص امور قضایی در استان کرمان…………………………..۸۴
۴-۳۰٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ امور قضایی…………………..۸۵
۴-۳۱٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص برخورداری از ارتباطات و امکانات مخابراتی در استان کرمان…………………………………………………………………………………………………………….۸۷
۴-۳۲٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ برخورداری ازارتباطات و امکانات مخابراتی……………………………………………………………………………………………………. ۸۸
۴-۳۳٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص کشاورزی و دامپروری در استان کرمان……………..۹۰
۴-۳۴ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ کشاورزی و دامپروری………۹۱
۴-۳۵٫ جدول متغيرهای مربوط به شاخص مسکن در استان کرمان…………………………………..۹۳
۴-۳۶٫ جدول رتبه¬بندي شهرستان¬هاي استان کرمان از نظر شاخص¬ مسکن…………………………..۹۴
۵-۱٫ جدول تعیین سطح توسعه یافتگی و رتبه بندي شهرستان هاي استان کرمان از نظر شاخصهای توسعه یافتگی مورد استفاده در این تحقیق در سال ۱۳۹۰…………………………………………………..۹۹
۵- ۲ .جدول رتبه بندي شهرستان هاي استان کرمان از نظر شاخصهای توسعه یافتگی مورد استفاده در این تحقیق بدون تاثیر تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۰………………………………………………….۱۰۱
۵- ۳ . جدول مقایسه رتبه بندي شهرستان هاي استان کرمان از نظر شاخصهای توسعه یافتگی مورد استفاده در این تحقیق با تاکید بر تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۰ ……………………………………..۱۰۲
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0