قیمت محصول :     21000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

شیوه رازی

بازدیدها: 1

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۴۳ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به شیوه رازی پرداخته است.

موضوع مربوطه:
شیوه رازی
آرامگاه ارسلان جاذب
۱)آرامگاه ارسلان جاذب گنبدخانه ای دواشکوبه (دوطبقه)است.
۲)درکمرپوش گنبد روزنه هایی ساخته شده است.
۳)گنبددوپوسته بوده که تنهاپوسته زیرین برجامانده واین امرازبخش ویران شده آن پیداست.
درچپیره سازی آن پس از گوشه سازی،هشت پهلو رابا{ژغر}یا{ژغز}به دایره تبدیل کرده اند.این گونه پیشرفته ای از{چپیره سازی}است ونشان می دهدکه این فن درگامهای نخست خود نبوده است.
آجرکاری زیرگنبد به گونه زیبایی خفته راسته،کارشده است.

برج رسکت
برج رسکت ،برج رادکان وبرج لاجیم به فاصله نزدیک زمانی از هم وپس از میل قابوس ساخته شده ند.

برج لاجیم استوانه ای است که گنبد روی آن بادست کاری بسیار دگرگون شده است وریخت نخستین راندارد.

تناسبات میان دهان گنبد وافراز وستبرای قطر دیوارها بسیار دقیق هستند.

نمای ساختمان هیچ گونه آرایه آجری ندارد،اما دربالای آن کوردر،کنگره وفریزه هایی دیده میشوند.

دوازده امام یزد
گنبددوازده امام یزدتوسط یکی از سرداران ابوجعفر کاکویه ساخته شده است.
درزیر کف گنبدخانه سردابی بوده که راه آن از پشت محراب بوده واکنون بسته شده است.
محراب اصلی آن را بعدها باسنگ قبر شیخ فهادان که روی آن نام دوازده امام کنده شده بود.
تهرنگ گنبدخانه همانندآتشکده است وگوشه سازی زیرگنبد ترمبه پتکانه است.
گنبد دارای یک پوسته است وشایدپوسته رویی گنبدناری بوده وبالای محراب گچ بری برهشته کارشده است.

برج های خرقان
برج های خرقان یکی از گنبدهای گورتکین فرزندصدقه و دیگری گورپسر اوالسیز است.

معماربرج قدیمی تر محمدزنجانی بوده ودردومی ابوالمعالی محمدبن زنجانی آمده است.

زمینه هردوبرج،هشت گوشه است ودرهرگوشه ای ازبیرون یک پیلک دارد.

این دوگنبد ازکهن ترین نمونه گنبدهای دوپوسته گسسته هستند.

آجرچینی نمای آن دارای نگاره گوناگونی ازگره چینی وگل اندازاست.

آریه های آجری برج های خرقان قزوین
مسجدجامع اصفهان
مسجد جامع اصفهان درشیوه خراسانی بنیاد نهاده شده وبعدها درشیوه رازی،طرح شبستان ستون داربه چهارایوانی تبدیل شد.
گنبد خانه جنوبی توسط خواجه نظام الملک ساخته شده؛سپس صفه صاحب (ایوان جنوبی جلویی گنبدخانه)به آن افزوده شد.
برای هماهنگ کردن طرح گنبدخانه درشبستان ستون دار،ستون های زیرگنبدراچهارتایی بهم پیوسته اندودربالای آنهافریزی همچون کتیبه دیده میشود.
دهانه گنبد۱۵متراست وبه روش ترکین ساخته شده وگوشه سازی آن ترمبه پتکانه است.

دربالای شبستان شمالی مسجد گنبدتاج الملک درهمچشمی باگنبد نظام الملک ساخته شد.

این گنبدتهرنگ آتشکده دارد وآجرکاری آن به ویژه در ترمبه ها و شاپرکها وکتیبها بسیار نغز کار شده واین گنبد دو پوسته (پوسته رویین ساختمانی نیست )و از نوع خاگی است۰

میانسرا
میانسرا مسجدجامع اصفهان دارای دوحوض است یکی به شکل مربع درمرکزصحن ودیگری چندضلعی درقسمت شمالی آن.

دربالای حوض مربع سکوی متکی برچهارستون قراردارد،که درایام گرم تابستان سایه مطبوعی فراهم میکند.

وجودآب پک درمسجدبه حدی مهم است که کتیبه ای درمسجدجامع ازلزوم آبراهی بین زاینده رودومسجدحکایت می کند که تاقبل ازورود به مسجدبرای آبیاری باغات ازآن استفاده می شود.

ایوان
مسجدجامع اصفهان دارای چهارایوان است.
ایوان شمالی بنام «صفه درویش»خوانده می شود.
تزیین آن ازآجرکاری وگچبری است.
صفه درویش دقیقادرمقابل ایوان جنوبی مسجد،که به«صفه صاحب»معروف است وبه فضای گنبدنام الملک راه می دهد،قراردارد.

قاب پیرامون این ایوان باکاشیکاری های مربوطبه دوره های صفویه تزیین شده است.

ایوان مزبورازسه ایوان دیگرکوتاه تروعریض تراست.

ازبین ایوان های شرقی وغربی،آنکه درمشرق واقع شده،به نام «صفه شاگرد»شهرت داردبخصوص درقاب پیرامون این ایوان باکاشیکاری اصیل دوره سلجوقی تزیین گردیده است وایوان غربی که به نام «صفه استاد»مشهوراست ازتزیین آجری همین دوره برخورداراست.

هیچ یک ازاین ایوانهاضلع مسدودندارند.ضلع بازاصلی شان البته به طرف میانسرای مسجدگشوده است ودیوارهای سه ضلع دیگرشان به شبستان هاوتالارهای پیرامونشان راه می دهند.یک عنصرمهم تزیینی در معماری اسلامی یعنی مقرنس کاری به صورت ابتدایی درایوان ها وبعدهم بشکل کاملتر درنقاط دیگر مسجددیده می شود.

شبستان بیت الشتا
شبستان های مختلفی درمسجدجامع اصفهان به فراخور ساخت ووظیفه ای
که دارندوجوددارد.نظیرشبستان چهلستونی که شاه عباس اول به گوشه جنوب شرقی مسجدجامع اصفهان افزود.وجه تسمیه اینگونه شبستان ها آن است که ستون های فراوان دارند.شبستان تاقداری که درزمان بایسنغرمیرزا در ضلع غربی این مسجدافزوده شدوبه نام بیت الشتا عمادمعروف است.فضای منزوی ومحفوظی است که برای مراسم نمازدرزمستان ازآن استفاده می شود.
این فضا۵۰مترطول و۲۵مترعرض دارد.تاق های خیمه ای آن برستون های کم ارتفاع استوارند.درهریک از تاق های آن حفره ای پیش بینی شده که با یک قطعه مرمرسفید تعبیه گردیده است،به طوری که نورخورشید رابه فضای شبستان بازمی تابد. در شبستان های مسجدجامع اصفهان درحدود چهارصدوهفتادتاق یافت می شود.

گنبد گنبدخاکی
مشهورترین گنبدهای مسجدجامع ، گنبد معروف به گنبد نظام الملک وگنبدشمالی مسجد،معروف به گنبدخاکی،هستند.
گنبدنظام الملک هنگامی که مسجد هنوزبه شکل دوره عباسیان بودبدان اضافه شد،وبرای این کار لازم آمدکه ۲۴ستون حذف شود.
به موجب حفریات اخیرباستان شناسی معلوم شده است که درپیرامون این فضا یک دهلیزوجودداشت،که آن راازمابقی بناجدامی کرد،ومحتمالا گنبدرا بصورت مقصوره بانمازخانه ای برای اشراف وحکام وامیران ،
که به دلایل امنیتی مایل بودند مجزاازتوده مردم نمازبگزارند،تشکیل می داد.
گنبدنظام الملک۱۵مترقطردارد.

ارتفاع گنبدخاکی ۱۹٫۵متروقطرآن ۱۰٫۵متراست.
چهارفرورفتگی کم عرض ومحصوربین ستونهای کوچک ،گوشه هاراتشکیل داده اند.
تزیینات آجرکاری فضای زیرگنبد،که درترکیب باگچ بری اجراشده اند،
تاکیدمزیدی بر تناسبات بی نقص این مجموعه می نهند،بدون اینکه هیچ بخشی از عناصرآن ازنظرمخفی بماند.
محراب
بلندآوازه ترین محراب مسجدجامع اصفهان نه درزیرگنبد جنوبی نظام الملک،بلکه درضلع شمالی ایوان غربی آن،درشبستانی که به وسیله الجایتو،فرمانروای ایلخانی،ساخته شدقراردارد.
این محراب نمونه نفیسی از تزیین گچ بری است ودردوسوی تورفتگی تاقدارآن دوستون کوچک تعبیه شده وکمان نوک تیزی بالای آن ها رابه هم متصل می کند.
تناسبات اجزا محراب بسیارموزون هستند ودرتزیین آن از گچبری های خط نوشته وگل وبته وشکل های هندسی استفاده شده است.

کتیبه ای که پیرامون مستطیلی شکل آنرا پوشانده زمینه ای مرکب از شکوفه ها وبرگهای نو دمیده دارد.
لوح مرکزی آن ازپیچ وتاب غیرقرینه شاخ وبرگ پوشیده شده است.
درعرض لوح تحتانی ،یک نوارانتزاعی مرکب از نوشته به هم بافته کوفی به چشم میخورد.
هشت محراب دیگر دراین مسجدوجوددارند،که تدریجا به وسیله فرامانروایان وشخصیت های باتقوای مختلف افزوده شده اند.
مناره ها
مسجد جامع اصفهان دارای دومناره است،که درطرفین ایوان جنوبی قراردارند.
برآنها مقرنس کاری هایی همراه باکتیبه های کاشی برزمینه آجرکاری دیده می شود.
مورخینی مانندمافروخی اشاره ای به دومناره جنوبی دیگرودومناره درقسمت شمالی کرده اند که امروزه اثری ازآنها باقی نیست.
مشهورترین منبرمسجدجامع اصفهان،منبری است که به محراب الجایتو
وابسته است واین منبرازچوب ساخت شده واز منبت کاری نفیس پوشیده شده است.
مسجدبرسیان
مسجدبرسیان درشرق اصفهان ساخته شده است که مناره وایوان جلویی گنبدخانه بعدها به آن افزوده شده.

گوشه سازی ترمبه پتکانه است وگنبدآن دوپوسته پیوسته وپوسته درونی
به روش ترکین ساخته شده است
شاه عبدالعظیم
بقعه اصلی حرم،مانندبیشتربقعه های سده چهارم وپنجم،چهارگوشه ای است که ازچهارسو بازبوده است.

درگاه اصلی آن آرایش نغزوپرکار درخاوروباختر دارای دوپنجره است.
بردیوارجنوب غربی آن درون بقعه به احتمال قوی محرابی بوده که اکنون به وسیله دالانی به ایوان بقعه امامزاده حمزه مربوط شده است.

بربالای در،پنجره روزنی وجودداشته که هم اکنون نیز برجای است وزمینه چهارگوشه آن باترنبه های فیلپوش،هشت گوشه شده وسپس باشکنج های رسمی،شانزده گوشه شده است.

درپایان گریواری،زمینه گنبدگردپوش درونی رافراهم میکرده است.

برروی گنبددرونی بافاصله ای، گنبد رویی باگریو بلندوبه گمان فراوان به گونه رک ساخته شده است.

درپاگردپایین گنبد ،نمای ساختمان به رخبام وکنگره ای پتکین به پایان می رسد.

این که گفته شدگنبدرویی، نخست رک بوده،بدین جهت است که گنبدکنونی ازدرون دارای ویژگی های گنبد رک است وگمان می رود بخشی ازگنبد درتعمیرات بعدی دگرگون شده باشدوبخش بزرگی ازآرایش های نفیس بقعه درزیراندودگچ وخاک تباه شده است.

مسجدجامع گلپایگان
مسجد جامع گلپایگان ازنخست همانندگنبددوازده امام ومسجدجامع بروجرد تنها دارای یکگنبدخانه بوده است وبخش های دیگربعدها به آن افزوده شده است.
گنبدخانه تهرنگ آتشکده ای دارد وگنبدبه روش ترکین ساخته شده ونوک آن نشان می دهدکه بعدها دستی درآن برده اند.
آجرکاری شیوه رازی درآن بسیارنغز کارشده ولی دربخش های افزوده شده چندان ارزشمندنیست وهم چنین گرداگرد برخی ستون های این ساختمان همچون ستون آتشکده های کهن دارای پیلک هایی است که برش ستون راهمچون برگ شبدر درمی آورد.

مسجدجامع قزوین
بخش هایی ازمسجدقزوین مانندگنبد آن درشیوه رازی به دستورخمارتاج ساخته شده.ایوان جلویی گنبدخانه درزمان صفویان ساخته شد.

گنبدآن یک پوسته است.«شنگه»روی تیزه آن برای ساخت پوسته رویی
بوده که بعدها روی همان «آهیانه»کاشی کاری میشود.
گوشه سازی ازنوع سه کنج است وشاپرک های زیرگنبد دارای گره سازی است.
دیواره های زیرگنبد بانگاره های برگ کنگری که ازنگاره های ساسانی است آزین شده است.

رباط شرف
رباط شرف نزدیک سرخس درشاهراه بغداد-مرو وپیش ازآن مداین- مرو ساخته شده یعنی دقیقا جایی که نیازبه ساخت یک رباط بوده است.
این رباط دارای دومیانسرای تودرتو است که دردوزمان ساخته شده اند.
دردوسوی ایوان میانسرای پشتی درته ساختمان،دومیانسرای کوچک ساخته شده که چهارایوان یا گیری یاچفته (صفه)گرداگردآن رافراگرفته اند.
این خونه کوچک چهارصفه ازکهن ترین نمونه ها به شمارمی رودکه بدها درسرزمین های دیگرساخت آن باب شد.
تاق ها دراین ساختمان آهنگ وگاه چهارپخش وکلنبو نیزمی باشد.

تامین آب کاروانسراها دشواربوده چون دورافتاده بودندوبه قنات دسترسی نداشتند.
این سرزمین آبروگذرنداردوکشاورزی بیشتربه گونه دیمی انجام میشود.
آب مصرفی این ساختمان ازآب باران تامین میشده است.
بام ها به سوی ناودان های شره ای درمیانسرا شیب دارند.
زیرناودان ها لگنچه های سنگی است که باجویی،آب رابه آب انبار کاروانسرامی رساند.

مسجدجامع زواره
مسجد جامع زواره استاد محموداصفهانی معروف به غازی است وآن رابرروی بنایی کهن تر ساخته است.مسجد کهن درزیرزمین ودربخش
شمالی مسجدکنونی بوده است.گرچه براین باورندکه این کهن ترین مسجدچهارایوانه است که ازنخست چنین ساخته شده،اما این گفته نادرست است.
آسمان شبستان جنوبی تاق آهنگ تیزه دارا است وبرای همین بلندای زیادی دارد.گوشه سازی گنبدآن ترمبه پتکانه بابلندای زیاد است.
پوشش درونی گنبد «بیز»وپوشش بیرونی«شب دری تند»است.

یکی ازکهن ترین چفت های کلیل درایین مسجد یافت می شود.

مسجد جامع اردستان
بخش هایی ازمسجدجامع اردستان درشیوه خراسانی ساخته شدودرشوه رازی به یک ایوانه تبدیل شد.این بنا آجر کاری دقیق دارد.بلندای شبستان آن بسیارزیاداست وتاق های آهنگ،ترکین وکلنبوآن راپوشانده اند.
گنبدآن دوپوسته پیوسته است.پوسته درونی به روش ترکین ساخته شده وپوسته بیرونی شب دری تنداست.گوشه سازی زیرگنبد،پتکانه است وبا
سه کنج به دایره تبدیل شده است.
ستون های شبستان ازنخست هرگوشه بوده،سپس هشت گوشه شده وپاکار تاق ها،روی پیش آمدگی (بالشتک)ستون کارگذارده شده اند.
بعدها کمرپوش هایی به شبستان آن افزوده اند.گچ بری کتیبه ها برجسته وزیرایوان زبره است.
گنبدسرخ مراغه
گنبدسرخ مراغه درجایگاه والایی دارد(بگونه چهارپهلوست آسمانه آن ریخته است)

برج استونه درمراغه:
استوانه ای ازآجرساده است ودرکنارآرامگاه برجی ده پهلو جای داردوتناسبات زیبایی دارد.
گنبدکبود مراغه
کهن ترین آرامگاه برجی درمراغه؛که به نادرست آن راگورمادرهولاگو می دانند وشایدسالها پیش ازیورش مغولان ساخته شده باشد.
این برج ده پهلوست وبامهارت ویژه ترک بندی شده است.
درنمای آن تکه های کاشی بسیار نفیسی همانند نگین درمیان رده های آجرچینی نشانده شده است.
چون نسبت کاشی به آجرکم است بسیارزیبا درآمده است.

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0