قیمت محصول :     31500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

ضوابط و معیارهای طرح توسعه و عمران بوشهر

بازدیدها: 12

این فایل در قالب ورد در ۶۳ صفحه تهیه و تظیم و در آن به ضوابط و معیارهای طرح توسعه و عمران بوشهر پرداخته است.

– ضوابط و معیارهای توسعه طرح
هدف از تدوین ضوابط و معیارها، هدایت و کنترل توسعه شهر در جهت نظام بخشی وایجاد هماهنگی سازمان و ساختار فضایی، استحکام و پایداری و ارتقاء کیفیت سیما و تأمین نیازهای مرتبط با توسعه شهری می¬باشد. ضوابط و معیارها، طرح تفصیلی راهبردهای ارائه شده در آن قالب را تعقیب می¬کند. ساختار و تدوین ضوابط و معیارها، به معرفی مفاهیم و واژه¬ها، حوزه تسری، زمینه و رویکردهای مشروح زیر می¬پردازد که شامل موارد زیر می¬باشد:

• تعریف مفاهیم و واژه¬های بکار گرفته شده
• حوزة تسری ضوابط و معیارهای توسعه
• تعریف پهنه¬های عملکردی بر اساس سطح بندی سلسله مراتبی
• معرفی کاربری¬های مجاز، مشروط، ممنوع در پهنه های مختلف بر اساس مطلوبیت، تجانس و عدم تجانس همجواری ها
• ضوابط توسعه در پهنه و حریم عناصر با ارزش فرهنگی، اجتماعی و میراثی
• تدوین محدودیت های توسعه در همجواری حرائم و محورهای اصلی تردد، خطوط اصلی نیرو، آب، فاضلاب، گاز و …
• تدوین محدودیت های توسعه در حریم دریا، آبراهه ها و …
• حفظ محیط¬زیست در جهت توسعه پایدار عرصه ها و فضاهای سکونت و فعالیت
• تأکید و تقویت محورهای پیاده از طریق تقویت نفوذپذیری در بافت ها به ویژه پهنه بافت¬های با ارزش
• تقویت نفوذپذیری مناسب سواره به منظور تأمین دسترسی های ضروری در شرایط بحرانی
• نظام مند کردن سلسله مراتب محورهای ارتباطی و رعایت ملاحظات در همجواری کاربریها
• تدوین معیار جهت تأمین پارکینگ¬های خصوصی و عمومی با توجه به الگوی مالکیت اتومبیل
• توزیع کنترل شده تعداد متناسب واحدهای مسکونی در پهنه ها در جهت ایجاد تعادل در توزیع جمعیت و بهینه کردن بهره¬وری از فضاهای خدماتی، رفاهی و اجتماعی
• ایجاد تعادل و تناسب در الگوی مسکن، متناسب با ویژگی های اقتصادی – اجتماعی جامعه
• هدایت گروه بندی های تراکمی با توجه به ساختار و سازمان فضایی مورد انتظار
• کنترل کیفیت فضاهای درونی واحدهای مسکونی(نور، تهویه، جریان هوا، رعایت ایمنی و…)
• ارائه معیارهای تأمین سطوح ابنیه غیرمسکونی و غیرانتفاعی شامل آموزشی، بهداشتی، درمانی، رفاهی – اجتماعی، اداری – انتظامی، ورزشی – تفریحی، تجهیزات و تأسیسات شهری و موارد مشابه در پهنه های شهری متناسب با سلسله مراتب عملکردی
• ارائه معیارهای توسعه ابنیه غیرمسکونی شامل مراکز تجاری – خدماتی، اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی، ورزشی – تفریحی و موارد مشابه در پهنه های شهری متناسب با سلسله مراتب عملکردی
تعاريف
تعريف برخي از واژه ها و اصطلاحاتي كه در متن مجموعه ضوابط و مقررات اجرايي به كار رفته به شرح زير است:

سازمان مجري طرح
شهرداري بوشهر به لحاظ قانونی به عنوان سازمان مجری طرح تلقی می¬گردد.

حريم شهر
طبق قانون “تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها” که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، حریم شهر عبارت است از:
قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاور ننمايد.

محدوده شهر
براساس آخرين مصوبه قانونی « تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها» مورخ ۱۴/۱۰/۸۴، محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الاجرا مي باشد.
شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل شهر را نيز به عهده دارند.
به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات و جنگل ها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تاسيسات در داخل حريم شهر تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكان¬پذير خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرح¬ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي¬باشند) به عهده شهرداري مربوط مي باشد، هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.

منطقه شهری:
محدوده¬ای از شهر که جمعیتی حدود ۷۵ تا ۱۰۰ هزار نفر را شامل شده و به لحاظ ساختاری توسط محورهای شریانی و یا عناصر طبیعی یا انسان ساخت تحدید یا تعریف شده باشد.

ناحیه شهری
محدوده ای از شهر که جمعیتی حدود ۱۵ تا ۲۵ هزار نفر را شامل شده و به لحاظ ساختاری توسط محورهای شریانی درجه ۲ و یا عناصر طبیعی یا انسان ساخت تحدید یا تعریف شده باشد.

محله
محدوده ای ازشهر که جمعیتی حدود ۵ هزار نفر را شامل شده و به لحاظ ساختاری توسط محورهای جمع و پخش کننده و یا عناصر طبیعی یا انسان ساخت تعریف شده باشد.

پهنه بندي
تقسيم شهر به پهنه هاي مختلف از نظر استفاده و كاربری زمين را، برحسب تعريف پهنه بندي مي¬نامند، مانند پهنه مسكوني، پهنه تجاري- خدماتي، پهنه صنعتي و … اين پهنه بندي شامل كليه اراضي تخصيص يافته جهت كاربري-هاي مورد نظر است.

کریدور
فضای حاصل از محورهای فعالیتی حرکتی در محدوده شهر که متناسب با عملکرد تعریف می¬گردد.

کاربری
کاربری عبارتست از نوع استفاده و بهره¬برداری از اراضی و مستحدثات آن که در این طرح مطابق با نقشه کاربری اراضی پیشنهادی خواهد بود.

سطح خالص شهر
سطح خالص شهر شامل وسعتي از شهر است كه در بردارنده تمامي پهنه هاي مختلف كاربريهاي مورد نياز شهر مي¬باشد.

سطح ناخالص شهر
سطح ناخالص شهر شامل سطح شهر با انواع کاربری های مختلف شهری و غیرشهری در محدوده شهر است كه دربردارنده سطح خالص شهر به علاوه سطوح اراضي ناخالص مانند کاربری غیر مرتبط با عملکرد شهری، اراضي كشاورزي، باغات و بایر باشد.

سطح خالص مسكوني
سطح خالص مسكوني شامل مساحت كليه اراضي داراي كاربري مسكوني است.

سطح ناخالص مسکونی
سطح ناخالص مسکونی شامل مساحت اراضی صرفاً مسکونی به اضافه اراضی با کاربری های مرتبط با آن مانند شبکه¬های دسترسی و کاربری های خدماتی رفاهی اجتماعی و … می باشد.

تراكم جمعيتي
ميانگين پراكندگي جمعيت در محدوده شهر و يا پهنه و يا بلوك شهری، می باشد. تراکم جمعیتی در دو دسته بندی قابل تعریف است. تراکم خالص و تراکم ناخالص.

تراکم خالص
تراکم خالص عبارتست از میانگین پراکندگی جمعیت به سطح خالص مسکونی در هر پهنه یا محدوده.

تراکم ناخالص
تراکم ناخالص عبارتست از میانگین پراکندگی جمعیت به سطح ناخالص مسکونی در هر پهنه یا محدوده.

قطعه زمين
سطحي از زمين كه داراي ابعاد تعريف شده و سند مالكيت باشد.

عرصه
سطح يك قطعه زمين كه داراي ابعاد تعريف شده باشد.

اعیان
عبارتست از سطح کل زیربنا در هر قطعه زمین است

تفكيك
عبارت است از تقسيم قطعه زمين به دو يا چند قطعه كوچكتر با ابعاد تعريف شده به نحوي كه بتوان بطور مستقل به ثبت رساند.

تجميع
عكس عمل تفكيك است به نحوي كه دو يا چند قطعه زمين مجاور يكديگر را به يك قطعه با ابعاد تعريف شده تبديل كرده و به ثبت رساند.

واحد مسكوني
سطح زيربناي مستقلي كه داراي ورودي مستقل بوده و حداقل امكانات شامل آشپزخانه، سرويس و حمام جهت اسكان يك خانوار را دارا باشد.

مجموعه مسكوني
واحدهاي سكونتي احداث شده در يك قطعه زمين مي¬باشد. واحدهاي مسكوني ممكن است بصورت ساختمانهاي تک واحدی مستقل و يا آپارتماني احداث شده باشند.

آپارتمان
مجموعه¬اي از چند واحد مسكوني يا غيرمسكوني واقع در يك بلوک ساختماني كه داراي قسمتهاي اختصاصي و مشاعي باشند.

ساختمان ويلايي
ساختمان مستقل احداث شده در يك قطعه زمين كه داراي حياط اختصاصي محصور بوده و فقط جهت سكونت يك خانوار طراحي و ساخته شده باشد.

طبقه
عبارت از سطحی از ساختمان كه داراي كف و سقف مستقل در يك سطح ارتفاعي باشد.

زيربناي ساختماني
مجموع مساحت زيربناي ساختماني شامل زيرزمين، همكف و بالاي همكف می باشد كه معمولاً در پروانه ساختماني قيد مي¬شود.

سطح اشغال
سطح اشغال شامل سطح زيربنا در همكف در هر قطعه زمين است.

تراكم ساختماني
نسبت سطح كل زيربناي ساختماني به مساحت زمين مربوط به آن ساختمان را تراكم ساختماني مي نامند. مساحت زيربناي ساختماني براساس دستورالعمل محاسبه سطح زيربنا و بدون احتساب مساحت زيرزمين و پاركينگ در همکف و یا سطوح زیر همکف مي باشد

برزمين
عبارت است از حد قطعه زمين در معبر عمومي

كف
عبارت است از رقوم ارتفاعي بر زمين در كنار معبر همجوار، كه مبناي محاسبه ضوابط ارتفاعي يك بنا تلقي مي شود.

پيش آمدگي
به قسمتي از ساختمان در سمت گذر اطلاق مي¬شود كه نسبت به برِ نهايي قطعه داراي بيرون زدگي باشد.
بالكن
بخشي از يك ساختمان است كه حداقل از يك طرف بدون ديوار يا جداكننده ديگر بوده و با فضاي بيرون ارتباط فضائي مستقيم داشته باشد.

ارتفاع بنا
فاصله قائم بالاترين حد يك ساختمان تا تراز كف تعيين شده آن می¬باشد.

ارتفاع مفيد هر طبقه
ارتفاع قسمت داخلي بنا از روي كف تمام شده تا زير سقف پس از انجام كليه نازك¬كاري¬ها و كف¬سازيهاي لازم می باشد.

پيلوتي
تمام يا قسمتي از طبقه همكف كه بصورت فضاي سرپوشيده در زير تمام يا قسمتي از كف طبقه اول قرار مي¬گيرد.

پخ
عقب نشینی سطح گوشه¬ای از قطعه زمین یا بنا در نبش دو معبر که به منظور ایجاد دید مناسب درجهات مختلف در تقاطع¬ها می باشد.

پروانه ساختمان
مجوزي است كه پس از طي تشريفات مربوطه و رسيدگي و تأئيد نقشه¬هاي ارائه شده براي احداث ساختمان از طرف شهرداري صادر مي¬گردد تا مالك براساس آن نسبت به احداث ساختمان اقدام نمايد.

برگ پایان کار
مجوزی است که شهرداری پس از اتمام ساختمان مبتنی بر نوع کاربری و تعداد واحدها و سایر اطلاعات مرتبط با بنا صادر می شود.

حریم
حريم پهنه یا سطحی از حاشیه عناصر طبیعی یا انسان ساخت یا تأسیساتی است كه براي جلوگيري از اثرات سوء و يا حفظ عوارض طبيعي مانند رودخانه، نهر، مسيل و … و يا عناصر انسان ساخت مانند خطوط انتقال برق، آب، گاز، مخابرات، نفت و … و يا شبكه ارتباطي مانند جاده¬ها، خيابانها و … يا حفاظت از ارزشهاي زيست محيطي يا بناها و مجموعه هاي تاريخي درنظر گرفته مي¬شود.

طبقه بندي معابر شهري
معابر شهري كه عبور و مرور وسايل نقليه موتوري در آن مجاز است به دو گروه قابل طبقه بندي است:
الف- معابر شرياني
– خيابانهاي شرياني درجه يك
– خيابانهاي شرياني درجه دو
– خيابانهاي جمع و توزيع كننده
ب- معابر محلي
– خيابانهاي جمع و پخش كننده محله اي
– معابر دسترسي

معبر شرياني:
معبري است كه در طراحي و بهره برداری از آن اولويت به عبور وسايل نقليه داده مي شود. اين معبر عموماً برای سفرهاي طولاني بين نواحی شهر تعبیه می¬گردد و ترافيك آن در مقايسه با ترافيك يك ناحیه و محله شهري ترافيك عبوري است.
در برخی از شهرهاي موجود و گاه در طراحي¬هاي جديد، به علل توپوگرافي يا ملاحظات طراحي شهري، معابري طراحی مي¬شود كه از يكسو به علت تداوم در سطح چند ناحیه شهري بخشی از ترافيك عبوري را به خود جذب مي¬كند و از سوي ديگر به علت عدم وجود خيابان جمع و توزيع كننده مناسب، عملكرد جمع و توزيع كردن ترافيك محل را نیز عهده¬دار هستند و در واقع نوعي معبر در حدفاصل شرياني و جمع و توزيع كننده است. اين نوع معابر تحت عنوان شرياني درجه ۲ معرفی شده است.
معابر جمع و پخش کننده ناحیه¬ای، محورهایی هستند که دارای نقش و عملکرد ترافیکی کمتر بوده و حد واسط جریان¬های عبوری در شریانی سطح دو و جریان¬های محدود درون ناحیه می¬باشند.

معبر محلي:
به خياباني گفته مي¬شود كه در طراحي و بهره¬برداری از آن اولويت به حرکت آرام سواره و جریان پیاده و رعايت محيط زيست در داخل محدوده موردنظر داده مي¬شود. محورهای دسترسي معابري هستند كه دسترسي مستقيم به واحدهاي مسكوني وكاربريهاي غيرمسكوني محلي را تأمين مي¬كند.

گذرهاي پياده:
علاوه بر معابر سواره، گذرهاي پياده نيز در طبقه¬بندي راهها پیش¬بینی شده است كه به دليل اولويت دادن به حركت پياده، به روي وسايل نقليه موتوري (به جز وسايل اضطراري و وسايل خدماتي) بسته است.

دوربرگردان
دوربرگردان به فضاي بازي اطلاق مي¬گردد كه در انتها یا میانه و در موقعیت مناسب معبر بن بست و جهت دورزدن وسائط نقليه پيش بيني مي¬گردد.

مسیر دوچرخه
مسیری است که به عنوان مسیر حرکت دوچرخه مشخص و علامت¬گذاری می¬شود.

سواره¬رو مشترک
سواره¬رویی است که دوچرخه¬ها و وسایل نقلیه موتوری به طور مشترک از آن استفاده می¬کنند.

مسیر درجه ۳ دوچرخه
سواره¬رو مشترکی است که با تابلوهای مخصوص به عنوان مسیر دوچرخه مشخص می¬شود، و در استفاده از آن، وسایل نقلیه موتوری باید اولویت را به دوچرخه بدهند.

مسیر درجه ۲ دوچرخه (خط ویژه دوچرخه)
قسمتی از سواره¬رو است که با خط¬کشی مشخص می¬شود، و به عبور دوچرخه¬ها اختصاص دارد.

مسیر درجه ۱ دوچرخه (دوچرخه¬رو، راه دوچرخه)
راه مجزایی است که به حرکت دوچرخه¬ها اختصاص دارد. مسیر درجه ۱ گاهی در امتداد سواره¬رو، و گاهی در امتدادی مستقل قرار دارد.

پهنه بندي شهر
هدف از تفكيك سطح شهر به پهنه هاي عمومي استفاده از اراضي، فراهم كردن مبنائي براي كنترل و هدايت ساخت و ساز ، به منظور سامان دادن به نحوه استفاده از اراضي و ارتقاء كيفيت و كارايي محيط شهري در چهارچوب طرح توسعه شهر است. طبیعی است کاربری های وضع موجود و مصوب طرح تفصیلی پیشین شهر تا تهیه طرح تجدید نظر طرح تفصیلی شهر تثبیت شده و به قوت خود باقی خواهد بود.

پهنه مسكوني
پهنه مسكوني پهنه¬اي است كه عملكرد غالب آن سكونت مي باشد. اين پهنه بخش قابل توجهي از سطح شهر را به خود اختصاص مي¬دهد. در پهنه هاي مسكوني شكل¬گيري فعاليت ها تنها بصورت خدمات روزمره اوليه كه به عنوان خدمات پشتيبان سكونت به شمار مي روند در قالب معیارهای ارائه شده مجاز مي باشد. بر این اساس در اين پهنه فقط مي توان كاربريهاي رده محله را به گونه ای که در ضوابط تعریف شده است مستقر نمود. این کاربری ها شامل:
خدمات تجاری خرده فروشی، خدمات آموزشی (مانند مهد کودک، کودکستان، دبستان) خدمات درمانی (مطب، داروخانه) خدمات بهداشتی (حمام) پارک محله، زمین بازی کودکان، محورهای سبز پیاده، و فضای محدود تأسیساتی به فراخور نیاز محله خواهند بود ( مشروط بر آنکه در همجواری معابر ۱۲ تا ۱۶ متر قرار داشته باشند.) پهنه های مسکونی در قالب تراکم های ویژه باغ ویلا، باغ مسکن، کم، متوسط و زیاد تعریف شده است.

کاربری های مختلط
کاربری های مختلط فراخور موقعیت استقرار در پهنه اراضی و کریدورها در قالب زیر تعریف شده است.

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0