قیمت محصول :     10500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

طرح تعاونيهاي مسكن مهر براي خانه دار شدن اقشار كم درآمد

بازدیدها: 1

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۲۱ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به طرح تعاونيهاي مسكن مهر براي خانه دار شدن اقشار كم درآمد پرداخته است.

معني و مفهوم تعاون
تعاون در مفهوم به معناي همكاري، مساعدت، ياريگري، رعايت منافع جمعي، دستگيري از ديگران و… می باشد .

مؤسسات تعاوني سازمان هايي هستند كه در زمره انواع سازمانهاي داوطلبانه يا غيردولتي قرار ميگيرند.

تعاوني ها سازمان هايي مردمي هستند كه توسط خود اعضاء و با اختيار كامل آنها تشكيل و به روش صحيح و دموكراتيك منطبق با اصول بين المللي تعاون اداره مي شوند.
چيستي شركت تعاوني
منظور از شركتهاي تعاوني شركتهايي است كه تمام يا حداقل ۵۱ درصد سرمايه بوسيله اعضاء تأمين شده باشد.

تعاوني مسكن مهر
در اجراي اصول۳۱و۴۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه
(لزوم تأمين مسكن مناسب براي آحاد ملت وبخصوص اقشار كم درآمد)، تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
وظيفه سازماندهي متقاضيان بهره مندي از تسهيلات اين قانون (زمينهاي ۹۹ساله ) بعهده وزارت تعاون گذاشته شد كه طرح تشكيل تعاونيهاي مسكن مهر توسط وزارت تعاون ارائه گرديد

تبصره: تشخيص فاقد مسكن بودن با تعاوني و نهاد مربوط وعدم استفاده از زمين و مسكن دولتي از طريق بانك اطلاعات زمين و مسكن استان و تسهيلات يارانه اي از طريق ستاد مركزي سازمان ملي زمين و مسكن انجام مي شود.
تبصره: فاقد مسكن و يا زمين مسكوني ملكي بودن از زمان شروع قانون برنامه چهارم توسعه ملاك عمل مي باشد.
تبصره: افراد ذيل مي توانند بدون شرط تأهل در زمره متقاضيان اين ماده قرار گيرند. بديهي است رعايت شرايط در مورد اين افراد الزامي است.
زنان خودپرست به شرطي سني حداقل ۳۵ سال
نخبگان علمي با معرفي بنياد ملي نخبگان كشور
معلولين جسمي، حركتي با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن با معرفي سازمان بهزيستي كشور.

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه حمايت از تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد شهرهاي كوچك را به شرح زير تصويب نمود:
«آيين نامه حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم درآمد در شهرهاي كوچك»
به منظور كمك به تأمين مسكن گروههاي كم درآمد ساكن در شهرهاي كوچك كشور (شهرهاي با جمعيت زير يكصد و پنجاه هزار نفر) اقدامات حمايتي به شرح اين آيين نامه صورت مي گيرد.

گروههاي مشمول اين آيين نامه كليه خانوارهاي ساكن در شهرهاي موضوع اين آيين نامه مي باشند كه حداقل پنج سال سابقه سكونت دائمي آنان حسب مورد براساس مدارك رسمي صادر شده از سوي ادارات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و اتحاديه هاي صنفي تأييد شده باشد. همچنين خانوارهايي كه از شهرهاي بزرگ و كلانشهرها به اين شهرها مهاجرت دائمي مي كنند، در صورت سكونت حداقل يك سال مي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهره مند شوند. كارمنداني كه به موجب احكام اداري منتقل مي شوند، از حداقل سكونت مزبور مستثني هستند.
تبصره: كساني مي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهره مند شوند كه فاقد مسكن ملكي بوده و قبلاً از هيچ يك از امكانات دولتي مربوط به تأمين مسكن شامل زمين يا واحد مسكوني و يا تسهيلات خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده باشند.

وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است ضمن رعايت اصول و ضوابط شهرسازي نسبت به مطالعه، مكان يابي و ايجاد سكونتگاههاي جديد در قالب تو سعه هاي متصل يا دورني شهرها و روستاهاي موجود و يا توسعه منفصل و يا ايجاد مجتمعها، شهركها و شهرهاي جديد با هدف تأمين اراضي مورد نياز اجراي اين آيين نامه اقدام كند.
وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور- سازمان امور اراضي) و ساير دستگاههاي دولتي مكلفند زمينهايي را كه در اختيار دارند و در چهارچوب مكان يابي موضوع اين ماده قرار مي گيرد(به استثناي مناطق حفاظت شده)، به صورت رايگان در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قراردهند.

چنانچه بعضي از زمينهاي واقع دراين طرحها متعلق به بخش غيردولتي باشد، وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند از طريق توافق با مالكان ، آنها را با اراضي ديگري برمبناي قيمت كارشناسي اراضي معاوضه كند.
با توجه به تأمين تمام سرانه هاي خدماتي در اين طرحها و آماده سازي آنها، شهرداريها به هنگام صدور مجوز ساخت و پايان كار صرفاً هزينه هاي عوارض قانوني را دريافت كنند.
وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهي كليه متقاضيان واجد شرايط مو ضوع اين آيين نامه در قالب تعاونيهاي پس انداز و تأمين مسكن اقدام نموده و تا پايان مراحل كار بر اجراي اين فرايند شامل تشكيل تعاونيها و تطبيق شرايط اعضاء برنامه ريزي تأمين منابع سهم متقاضي و انعقاد قرارداد تعاونيها با سازندگان ذي صلاح مسكن تا مرحله تحويل و تسويه حاسب نظارت كند.

زمينهاي مسكوني موضوع اين آيين نامه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به صورت اجاره طولاني مدت نود ونه ساله در قالب واگذاري حق بهره برداري از زمين به اعضاي واجد شرايط تعاونيهاي يادشده واگذار خواهد شد و هزينه هاي آماده سازي مربوط به صورت اقساط پانزده ساله همزمان با اقساط تسهيلات بانكي از متقاضيان دريافت خواهد شد. بديهي است امكان واگذاري اعياني ملك توسط مالك اصلي به ديگران وجود دارد.
تعاونيهاي پس انداز و تأمين مسكن موضوع اين ماده بايد از طريق انعقاد قرارداد ساخت واحدهاي مسكوني با سازندگان داراي پروانه و صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي و تأمين حداقل بيست درصد (۲۰%) از هزينه احداث مسكن نسبت به تأمين مسكن خود اقدام كند. متوسط زيربناي مفيد احداثي هر مجموعه حداكثر هفتاد و پنج (۷۵) مترمربع خواهد بود.

شيوه نامه اجرايي آيين نامه حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم درآمد درشهرهاي كوچك
كليات
متقاضيان مشمول بايد داراي شرايط زير باشند.
متأهل و يا سرپرست خانوار باشند.
درآمد ماهيانه آنان از دوبرابر حداقل حقوق موضوع قانون كار و يا قانون استخدام كشور بيشتر نباشد.
فاقد سابقه دريافت زمين و يا واحد مسكوني باشند.
فاقد سابقه استفاده از تسهيلات ساخت و يا خريد مسكن باشند.
حداقل ۵سال سابقه سكونت در شهر محل تقاضا (به استثناي كارمندان با احكام انتقالي قطعي ) داشته باشند.
تبصره۱: براي مهاجرين از شهرهاي بزرگ داشتن حداقل يكسال سابقه سكونت كافي است.
تبصره۲: افرادي كه از ابتداي شروع برنامه چهارم (۱۳۸۴) به بعد داراي سابقه مالكيت واحد مسكوني مستقل و يا حداقل يك قطعه زمين قابل تفكيك مسكوني باشند از شمول واجد شرايط خارج مي گردند.

متوسط زير بناي مفيد هر واحد در مجموعه هاي مسكوني مشمول اين شيوه نامه نبايد از ۷۵ مترمربع بيشتر باشد. در موارد موجود اختلاف جزئي نسبت به مساحت تعيين شده به تشخيص سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان ها اقدام خواهد شد.
سازمان هاي مسكن و شهرسازي موظف اند نياز مسكن گروههاي كم درآمد را در شهرهاي مشمول اين شيوه نامه (شهرهاي با جمعيت كمتر از ۱۵۰ هزار نفر) طي سالهاي باقيمانده از برنامه پنج ساله چهارم توسعه برآورد و مراتب را به سازمان ملي زمين و مسكن اعلام نمايند.
حداقل ۲۰ درصد از واحدهاي موضوع اين آيين نامه در شهرهاي جديد احداث گردد. وظايف و اختيارات تعيين شده جهت سازمان ملي زمين ومسكن و سازمانهاي مسكن و شهرسازي در اين خصوص به شركت عمران شهرهاي جديد محول مي گردد.

تأمين زمين
مطالعه ومكانيابي جهت ايجاد سكونتگاههاي جديد در قالب توسعه هاي متصل و يا دروني شهرها و روستاهاي موجود و يا توسعه منفصل توسط سازمانهاي مسكن وشهرسازي به نمايندگي از طرف سازمان ملي زمين و مسكن و شركت عمران شهرهاي جديد با همكاري معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي با هدف تأمين اراضي موجود مورد نياز اجراي اين شيوه هاي صورت مي پذيرد.
تبصره: بديهي است معاوضه اين اراضي بر مبناي قيمت كارشناسي روز انجام مي شود.

سازمان هاي مسكن و شهرسازي موظفند زمين هاي مشمول اجراي اين شيوه نامه را صرفاً پس از اعلام وجود متقاضي (حسب اعلام اداره كل تعاون) جهت انجام آماده سازي در اختيار تعاوني هاي مسكن ذيربط قرار دهند و بر كليه مراحل آن نظارت نمايند.

آماده سازي، موضوع اين شيوه نامه شامل طراحي و اجراي شبكه هاي اصلي و فرعي، جوي و آسفالت مي باشد.

اجراي طرح آماده سازي از طريق انعقاد قرارداد با اتحاديه تعاوني هاي مسكن انجام مي پذيرد.

اجاره بهاي اراضي قابل واگذاري مبناي سالانه معادل ۳۰ درصد قيمت منطقه اي روز تعيين و طي يك قرارداد جداگانه ۹۹ ساله… از بهره بردار اخذ مي گردد.

واگذاري زمين
سازمانهاي مسكن و شهرسازي موظفند پس از دريافت ليست متقاضيان از ادارات كل تعاون و تطبيق آن با موجودي زمينهاي مشمول اين شيوه نامه، نسبت به دعوت كتبي از تعاونيهاي مسكن- به ترتيب اولويت قيد شده از طرف اداره كل- اقدام نموده و ضمن معرفي زمين متناسب با تعداد اعضاء تعاوني، طرح پيشنهادي را طبق ضوابط مقرر درخواست نمايند.

انعقاد قرارداد واگذاري زمين جهت اخذ پروانه و احداث مسكن مشروط به انجام آماده سازي اراضي مذكور و تاييد سازمان مسكن و شهرسازي و همچنين ارائه قرارداد مديريت ساخت با سازنده داراي پروانه صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد.

پس از پايان عمليات اجرايي، بهره بردار صرفاً مالك اعياني واحد مسكوني خود بوده و هنگام فروش واحد مسكوني موظف است مجوز لازم را از سازمان مسكن و شهرسازي جهت تغيير بهره بردار و وصول اقساط مال الاجاره زمين ازخريدار واحد مسكوني اخذ نمايد.

اخذ تسهيلات بانكي
پروژه هاي مشمول در مرحله ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكي از طريق سازمانهاي مسكن و شهرسازي براي دريافت تسهيلات به بانك هاي عامل معرفي مي گردند.

تسهيلات قابل پرداخت در قالب قرارداد مشاركت مدني و قابل تبديل به فروش اقساطي تا حداكثر ۱۵ سال و تقسيط آن به صورت پلكاني است.

معايب طرح تعاونيهاي مسكن مهر براي خانه دار شدن اقشار كم درآمد
۱- ناهماهنگی بین ظرفیت تولید مسکن وتقاضای مسکن
۲-توان محدود دولت
۳- شیوه تعین نیازمندان واقعی مسکن
۴- مکان یابی پروژه های مسکن مهر
۵- عدم توجه به هزینه های ساخت
۶- عدم توجه به شرایط فرهنگی و اقلیمی
۷-ناکارایی تعاونیهای مسکن برای اجرای پروژه مسکن مهر
۸- یکنواختی الگوی مسکن مهرو عدم توجه به شرایط متقاضیان

۹- شتابزدگی و در نتیجه ضعف نظارت و کنترل کیفی
۱۰-عدم تناسب تسهیلات مسکن با هزینه های ساخت و ناتوانی اقشار کم درآمد در باز پرداخت تسهیلات
۱۱-مشکلات مالی و حقوقی

مزايا طرح تعاونيهاي مسكن مهر براي خانه دار شدن اقشار كم درآمد

۱- زمين هاي بالاستفاده شهرها بهره برداري مي شوند و از حالت متروكه خارج مي شوند.

۲-زمانبندي طرح ضرب الاجلي است و مثل طرحهاي ديگر طولاني نيست كه در نيمه رها شود.
۳- اميدواري قشركم درآمد به خانه دار شدن در نظام بالا مي رود.

۴-به علت عرضه زمين توسط ارگانها- كاهش قيمت زمين و مسكن را در شهرها بدنبال داشته است.

۵-برگشت سرمايه هاي سرگردان از بخش مسكن به طرف ساير فعاليتهاي توليدي
خدمات وصنعتي.
۶-نيروهاي متخصص شهرسازي با بازاركار خوبي روبرو مي شوند.

۷-تقريباً همه اقشار و خانواده هاي كم درآمد در انواع مختلف را درنظر گرفته است.

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0