قیمت محصول :     8000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مدولار

بازدیدها: 9

این فایل در قالب ورد در ۱۶ صفحه تهیه و تظیم و در آن به مدولار پرداخته است.

مقدمه :
بطور کل هر طرحی براساس نظامی از اندازه ها و اندازه گذاری ارائه میگردد . در این رابطه هماهنگی و همخوانی اندازه ها در طراحی و تولید و در پیوندهای اجزا دارای اهمیت بسیار می باشد . اندازه های هماهنگ ساز که عبارتند از مقدار فضایی که توسط یک جزء ساختمانی یا قسمتی از آن به هنگام اتصال با دیگر اجزاء و قطعات اشغال میگردد و شامل رواداریهای مربوطه نیز می باشد ، در تولید به روشهای صنعتی نقشی تعیین کننده دارد. بیشترین کاربرد سیستم های تولید ساختمان که براساس اصول هماهنگی مدولار عمل می کنند، در انبوه سازی هاست .
انبوه سازی ممکن است با استفاده ازروشهای متداول،صنعتی،نیمهصنعتی،پیشساختهویاترکیبیازآنهاباشد . درسیستممدولار، تنوعی از اندازه ها از ترکیب تعداد محدودی اندازه پایهبه دست می آیند . این اندازه ها را می توان در طراحی و تولید ساختمان واجزای آن یا در طراحی فضاهای ساختمان ، لوازم و بسیاری موارد دیگر بکار برد. در این بحث ، موضوع انتخاب اندازه و اندازه گذاری فضاها و لوازم در واحدهای مسکونی متعارف شهری با استفاده از اصل انطباق شبکه های مدولار و با توجه به استانداردها و ضوابط ابعادی مدولار مد نظر است.
اگرچه امروز در نظام آموزشی ایران هنوز چالش طراحی پلان و حل مساله معماری در دو بعد جای‌گاه ویژه دارد و نسل استادان سالخورده دانشگاهی -به واسطه دوری از فضای حرفه معماری و ناآشنایی با روند رشد معماری در دنیای روز- هنوز فهم نکرده‌اند که سازنده معماری جزئیات اجرایی و پروفایل‌ها هستند, اما اگر کسی تنها مدتی اندک در بازار کار معماری حضور داشته باشد و کمی هم با روند حاکم بر معماری دنیا آشنا باشد درمی‌یابد که طراحی پلان و حل کردن روابط فضایی و عمل‌کردی به واقع مساله مهمی در معماری نیست.
آن‌چه معماری‌های باهویت و نامی امروز دنیا را می سازد پرداخت حساب شده و دقیق اجزا و هماهنگی آن‌هاست. به مراتب مهم‌تر از حل روابط پلانی, رسیدن به مدولارهای ساختی جواب‌گو و شکل دهنده به کالبد معماری مورد نظر ماست. مثلا در معماری این خانه خوزه ماریا ساوز با طراحی مدولی ساده و ایجاد تمام دیوارها و حائل‌های فضایی به وسیله این مدول, یک معماری متفاوت با هویتی ویژه ارائه داده است.
با توجه به اهمیتی که سیستم های هماهنگ کننده ابعادی در طراحی ، تولید ، نصب و اجرای ساختمان و اجزای آن بویژه ، در تولید به روشهای صنعتی و در انبوه سازی ها دارند ، تحقیقات درباره سیستم های هماهنگ کننده ابعادی میبایست باتوجه به وضعیت موجود وعلوم و فنون جدید به گونه ای پایدارادامه یافته و در بازنگریهای اطلاعات آن به روز نگهداشته شود . به طوری که کارایی سیستم روندی صعودی را حفظ نماید . پژوهشها نشان می دهند که سیستم اندازه های مدولار و مجموعه موضوعات وابسته به آن ، همچین عوامل متعارف تاثیر گذار روی انتخاب اندازه و اندازه گذاری ها ، از جنبه های گونان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند .
مباحثی مانند :
۱٫ ویژگیهای اعداد و ارقام
۲٫ اندازه های بدن انسان و دانش مهندسی انشان و حرکت
۳٫ اندازه های لوازم زندگی
۴٫ استفاده عملی از سیستم ، اندازه های هماهنگ ساز

در شکل گیری سیستم اندازه ها و اصول و مبانی کار نقش مهمی دارند.
مجموعه این عوامل با هدف تامین هر چه بیشتر شرایط مناسب برای آسایش انسان به خصوص در طراحی معماری است. از این رو درسیتم اندازه های مدولار پیشنهادی برای طراحی فضاهای مسکونی متعارف برای ایران، استفاده از اندازه های بدن انسان به عنوان عاملی تعیین کننده همراه با مطالعات ریاضی اعداد برای انتخاب اندازه و ارائه تنوعی از اندازه ها ، جهت برقراری اولین شرایط آسایش از نظر جسمی –ابعادی برای استفاده کنندگان مطرح می باشد و از سوی دیگر موجب افزایش دقت ، سرعت ، سهولت در اجرا و استفاده بهینه از سرمایه می گردد.
سیستم های هماهنگ کننده ابعادی با استفاده از اصولی مشخص، موجب برقراری نوعی هماهنگی و همخوانی بین اندازه ها در طراحی می گردند. این امر در تولید و پیوند بین اجزای یک مجموعه بازتابی گسترده دارد . برخورداری و به کارگیری اندازه های هماهنگ ساز و مدولار که مقدار فضای لازم برای یک جزء و اتصالات را مشخص می سازد ، برای طراح و تولید کننده این اطمینان را فراهم می سازد که اجزای به کار رفته در طرح ، هنگام نصب و اجزا بیشترین همخوانی را یکدیگر داشته و نیاز به اصلاح اندازه های آنها در ترکیب و پیوند با یکدیگر به حداقل میزان کاهش می یابد . هماهنگی اندازه ها ، طراحی واحدهای مسکونی و فضاهای آن و طراحی لوازم زندگی و چیدمان آنها نیز کاربرد بسیار دارد .
اولین شرایط آسایش انسان از نظر جسمی در سیستم مدولار پیشنهادی برای طراحی معماری فضاهای مسکونی و لوازم و تجهیزات ، با اندازه های بدن انسان ایرانی بویژه سه اندازه قد،پهناوضخامت است. بنابراین سایراندازه های مدولار که برای تهیه نقشه به کار می روند و مضارب یا کسرهایی از این مدول طراحی معماری می باشند نیز با این اندازه های آنتروپومتریک و آرگونومیک هماهنگی خواهند داشت .
با در نظر گرفتن نوع فعالیت و اضافه نمودن فاصله های دسترس و حریم ها که هر کدام به نوبه خود از اندازه های بدن انسان (درحالت حرکت و سکون ) بدست می آیند ، اندازه های مدولار پیشنهادی برای طراحی معماری فضاها و لوازم در واحدهای مسکونی به دست می آید . در سیستم مدولار برای راحتی و سهولت استفاده از ارقام و اعداد، سعی شده تا جایی که ممکن است این اعداد را متناسب با رشته های عددی منتخب در این سیستم ، گرد کرده و رقمهای اعشاری نیز با کسرهای مدول پایه هماهنگ گردند.
استفاده از این مجموعه اطلاعات ، بخصوص در طراحی برای شرایط خاص و براساس حداقل ها ، بسیار حائز اهمیت بوده و رسیدن به هدف اصلی معماری،یعنی طراحی ساختمان برای تامین آسایش انسان راسهل تر می نماید.
بازتاب ملزومات و مجموعه عوامل موثر بر شکل گیری فضاها
برای طراحی فضاها ، مراحل گوناگونی وجود دارند که یکی به دنبال دیگری و در جهت تکمیل یکدیگر و رسیدن به شرایط مناسب برای طرح ، اجرای می گردند . در طراحی فضاها و برای انتخاب اندازه ها، در نظر گرفتن ارتباط موضوع با نیازهای ابعادی فیزیکی ، جسمی ، روحی ، و فیزیولوژیکی افراد استفاده کننده ، نوع فعالیت ، فاصله های دسترسی و اطمینان و افزودن حریم ها به آنها برای ایجاد شرایطی که در آن ایمنی جسمی بیشتری برای افراد وجود داشته باشد، ضروری است. در این راه ، مطالعه شکل و اندازه، موقعیت و عملکرد ، با ویژگیهای کمی و کیفی فضاها می بایست در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار بگیرند.
همچنین مطالعه پیشینه طراحی و معماری با هدف تامین آسایش برای انسان ، شناخت تعاریف و عملکردها (برای فضاها و اتاقها) و ارتباط بین انسان و تجهیزات زندگیش ، دستیابی به نتایج دلخواه را سهل تر می نماید . اگر از بین انواع ساختمان ، مورد ساختمان های مسکونی را در نظر بگیریم . با توجه به نوع مسکن می توان مطالعاتی را جهت مرتفع نمودن پیچیدگی های طراحی و به منظور مشخص نمودن هویت فضاها،فعالیتها و نیازها،لوازم و اثاث،همچنین فواصل لازم،انجام داد .
اکنون با توجه به اینکه بخشی از عوامل موثر در طراحی مسکن بیان شده اند لذا، پس از مشخص نمودن محیط مورد نظر و تعیین نوع مسکونی بودن آن (خانه های مجزا، آپارتمانها ، مجتمع های مسکونی، خوابگاهها، خانه های متحرک، خانه های ویژه و غیره) می بایست تعیین نوع فضاهای آن ، تعداد و وسعت هر یک در ناحیه ها و موقعیت قرارگیری آنها نسبت به یکدیگر در پیوندها و اتصالها بررسی شود .
در این مرحله می توان موضوعات مطرح را با جزئیات بیشتر بیان کرد. دسته بندی فضاها و اتاقها بسته به نوع آنها دارد. به این ترتیب که فضای مورد نظر، جزو فضاهای جمعی ، خدماتی یا اختصاصی است و یا به فعالیتهای ویژه اختصاص دارد. همچنین چه نوع تجهیزاتی در آن وجود خواهند داشت . در مورد فضاهای مسکونی ، شناخت این امر که ا تاق یا فضای مورد نظر به چه نوع فعالیتی اختصاص دارد بسیار مهم است .. به این ترتیب،اتاقها و فضاهای چند منظوره برای امکان ادامه زندگی و فعالیتها درکنار هم طراحی می شوند .

تاثیر نوع استفاده از فضا و اثاث در طراحی
تغییر نوع استفاده از فضا(تغییرکاربری آن) موجب عوض شدن دسته بندی که در آن قرار دارند ، میگردد. درسیستم اندازه های هماهنگ ساز،این امر بسیارحائزاهمیت است. زیرا در صورت استفاده از از اثاث و تجهیزات که شبکه طراحی آنها ، حداقل در یک از سطوح شبکه طراحی فضای مورد نظر منطبق باشد. این تجهیزات می بایست برای عملکرد و انجام فعالیت پیش بینی شده برای آن فضا تعریف و طراحی شده باشند. هنگام انتقالای نتجه یزاتو اثاث به قسمتی دیگر از واحد مسکونی در حقیقت عملکرد آن فضا یا تعریف آن فضا به فضای دیگر منتقل می گردد.
بنابراین اثاثیه و تجهیزات نیز، نوع فضا را مشخص می کنند. این امر، مسئولیت معمار و طراحی در قبال طرحی که ارائه می دهند (بویژه در طراحی مدولار) بیشتر می سازد. در یک سیستم مدولار بهتر است، علاوه بر مشخص کردن اثاثیه، اندازه های آنها نیز تعیین گردند. در هر مرحله، اگر نیاز به قواین اصلاحی نسبت به ضوابط ابعادی پایه پیشنهاد شده باشد ، این امر بایستی توسط پژوهش های مضاعف که شرایط ویژه را برای بعضی وضعیت ها یا نگرشهای دیگر در جهت تامین نیازها و شرایط متفاوت آسایش انسان روشن می سازد ، انجام گردد.

سیستم قالب‌بندی مدولار

وقتي از قالب فلزي بتن صحبت مي کنيم از مضمون مدولار که “مطابق اندازه و مقياس” است فراتر رفته وبا محصولاتي داراي تنوع و کاربردهاي بسيار درقالب بندي براي ساخت و ساز روبرو مي شويم .به جرات مي توان گفت درمسير رشد دانش و فناوري صنعت ساخت و ساز امروزه قالب فلزي و تجهيزات قالب بندي بتن جايگزين مناسبي براي چوب و تخته و … شده است . هماهنگي ناشي از صلبيت بتن و قالب فلزي مدولار بشر را درادامه ساخت وساز نوين در سرتاسرجهان ياري مي نمايد.

معرفي
اين قالب ها با ابعاد ثابت ۱ و ۱/۵ و ۲ متري درطول و ابعاد متغير ۱۰ الي ۵۰ سانتي در عرض و دردو نوع خم دوبل و تسمه اي جوشي درراستاي يک هدف توليد مي شوند.ازساير تجهيزاتي که بعنوان مکمل و حامي اين قالب ها دربرپايي سازه هاي مختلف مسکوني و پروژه هاي عمراني به کارمي روندنيز ميتوان دراين تعريف نام برد ازقبيل :انواع کنج ها يا گوشه ها (کنج بيروني ،کنج داخلي،کنج پخي،کنج ماهيچه اي،کنج صفر(نبشي پانچ شده)، انواع پشت بند و حمايت کننده(سولجر،قيدستون،پلتفرم،سکوي بتن ريزي،دوپيچ بزرگ وکوچک،لوله هاي داربستي، قيد(نگهدارنده) ستون)، انواع داربست هاي ساختماني (مثلثي،چکشي،ستاره اي)، انواع اتصالات که همه آنها درابعاد و اندازه هاي متفاوت و باکاربردهاي گسترده ساخته مي شوند.

ساختارو روش توليد
همانگونه که از نامش پيداست ازفلز ساخته مي شود . فلز دراشکال گوناگوني چون ورق ، لوله وميلگرد پس از طراحي اوليه درمعرض برش کاري، خم کاري، نورد، پرس کاري، ماشين کاري، مونتاژ و جوشکاري، رنگ کاري و آبکاري دراشکال گوناگون محصولاتي متفاوت را با عنوان “تجهيزات قالب بندي بتن” ارائه مي دهد.
قالب هاي مدولار که قالب هاي همه کاره نيز ناميده مي شوند بر اساس مدول هاي ۵ سانتي متري (مضرب هاي عدد ۵) طراحي و ساخته شده است. اين قالب ها که در ابعاد و اندازه هاي متنوعي توليد مي شوند. بيشترين کاربرد را در قالب بندي سازه هاي بتني دارند.
يک قالب مدولار از يک ورق رويه و چهار تسمه پانچ شده در لبه و تسمه هاي سخت کننده (تقويتي) تشکيل شده است. کليه قطعات از جنس فولاد ساختماني مي باشد. ورق رويه داراي ضخامت ۳ ميليمتر است در قسمت هاي لازم به وسيله تسمه هاي سخت کننده تقويت شده است.
اين تسمه ها علاوه برايفاي نقش تقويت کننده ورق رويه، اتصال قطعات قالب ها به يکديگر و به پشت بندها را امکان پذير مي کنند.
فواصل سوراخ هاي پانچ شده روي تسمه هاي چهار طرف هر قالب، طوري در نظر گرفته شده است که قالب هاي با ابعاد مختلف را مي توان از هر جهت به يکديگر متصل نمود. شکل سوراخ ها و ابعاد آن ها طوري طراحي شده که استفاده از گوه يا کلمپس جهت اتصال به راحتي انجام مي شود. قالب هاي مدولار در عرض هاي ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ ، ۳۵، ۴۰، ۴۵ و ۵۰ سانتي متر و طول هاي ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتي متر توليد مي گردد. علاوه بر اين، قالب با مدول هاي متفاوت بر اساس سفارش کارفرما قابل ساخت خواهد بود.
قالب هاي مدولار گروه تولیدی،صنعتی و بازرگانی پارسیان قالب داراي استحکام و دوام بالايي هستند، به طوري که يک قالب مدولار مي تواند بيش ار يکصد و پنجاه بار مورد استفاده قرار گيرد.

کاربرد
ساخت قالب فلزي بتن با ابعاد مختلف و ضريب تغيير عرض به ميزان ۵ سانتيمتر به کاربران و متصديان قالب بندي بتن در اجراي عمليات قالب بندي کمک شاياني ميکند. ميتوان با ترکيبي از قالب هاي مدولار و غيرمدولار و سايرتجهيزات قالب بندي بتن، درساخت و برپايي اجزاي سازه اي شامل فونداسيون و شناژ، ستون چهارگوش و مدور، ديواربرشي، ديواردوطرفه و يکطرفه، کف، سقف، تير ودال، بهره برد. همچنين در ساخت سايرسازه هاي ساده و پيچيده وپروژه هاي عمراني نيزميتوان ازمجموعه به هم پيوسته اي از قالب ها و تجهيزات قالب بندي مدولار بتن استفاده کرد.

مزايا
ضمن اجراي سازه ها با استفاده از قالب فلزي ميتوان به سازه اي استوار و ايمن و زيبا دست يافت.به لحاظ صلبيت و استحکام و تقويت هاي ايجادشده در تجهيزات قالب بندي پارسيان قالب، با اندکي دقت و رعايت طريقه نگهداري، ميتوان از آنها به عنوان ابزار کاردائمي با عمرطولاني بهره گرفت. افزايش سرعت کار قالب بندي و استانداردسازي ساخت و ساز و تناسب با شرايط اقليمي و اقتصادي واجتماعي کشور از ديگر مزاياي کار با قالب هاي فلزي پارسيان قالب هستند.
قالب‌بندی دیوار

قالب بندي ديوارهاي برشي، دوطرفه و یک طرفه حائل و … را ميتوان با توجه به ارتفاع ديوار بتني با در کنار هم قرار دادن پانل ها و کنجهاي بيروني و داخلي و اتصالاتي نظير پين و گوه و گيره و ساير متعلقـات انجام داد. همواره در اجرای یک دیوار بتنی باید سه پارامتر را در نطر گرفت و طرح قالب بندی را بر اساس این پارامترها تعیین کرد:
۱- مهار فشار جانبی بتن
۲- ارتفاع دیوار
۳- پایداری مجموعه قالب
اجزای سیستم قالب بندی دیوار به شرح ذیل می باشد:
۱- پانلهای مدولار که توسط گوه نر و ماده به یکدیگر اتصال پیدا می کنند.
۲- بولتهای دو سر دنده و میان بولتهای آب بند که جهت فشارهای جانبی بتن می باشند از میان سوراخ پانلهای رویرو عبور کرده و توسط واشر کاس و مهره خروسکی به سولجر و توسط واشر دو لوله و مهره خروسکی به پشت بند جفت لوله متصل می شوندو فواصل قرارگیری آنها در افق ۱ متر و در ارتفاع ۰/۵ متر می باشد که به جهت صرفه جوئی می توان میان یولتها ی بالای دیوار را به فواصل ۱ متر (در ارتفاع ) در نظر گرفت.
۳- لوله های داربستی که به صورت افقی و در فواصل ۰/۵ متر از یکدیگر (در ارتفاع) قرار می گیرند و توسط گیره متوسط به پانلها متصل می شوند.
۴- سولجرها به صورت عمودی و در فواصل ۱ متری (در افق) از یکدیگر قرار می گیرند که جهت مهار نیروی هیدرواستاتیک می باشند.
۵- بولتهای عصائی بوسیله مهره خروسکی و واشر کاس ، سولجر را به لوله داربستی (پشت بند افقی) متصل می کند.
برای ايجاد استحکام و سهولت حمل ونقل، از روش یکپارچه سازی مجموعه قالبها با بهره گیری از پشت بندهاي لوله و سولجـر در ارتفاع هاي ۲، ۲/۵، ۳/۵، ۴ متري استفـاده مي شود و براي پايداري و شاقول کردن مجموعه قالب بندي در ديوارهـاي يک طرفه تا ارتفاع ۴ متر از جکهـاي شاقول کننده که بازوهـاي آنها بصورت تلسکوپي تنظيم مي شود، استفاده ميگردد و درديوارهاي يکطرفه که بيش از ۴ متر ارتفاع داشته باشند، از شمعهاي حمايتي که از ترکيب سولجـر وپيچهاي تنظيم در دو نوع چپ گرد و راست گرد(دوپیچ) ، متصل به ابتدا و انتهاي سولجر، استفـاده مي گردد. شايان ذکر است براي قالب بندي ديوارهـاي بتني در ارتفاعات بالا از براکت و متعلقات آن استفاده مي شود.

قالب مدولار ستون

از ترکيب پانلهاي مسطح و کنجهاي بيروني مي توان قالب بندي ستونها را انجام داد.
جهت عمود نگه داشتن سطوح ستون نسبت به يکديگر از قيدها استفاده مي گردد، که بر دو نوع لوله اي و ناوداني مي باشند.
زاويه داخلي قيدها قائم و به صورت گونيا ساخته مي شوند.قيدهاي لوله اي با گيره کوتاه به بدنه قالب بسته مي شوند. در ستونهائي با ابعاد بيشتر از ۶۰*۶۰ سانتي متر از قيد ناوداني به همراه گيره بلنداستفاده مي گردد.
براي جلوگيري ازپیچیدن (دفرمه شدن) ستونها بخصوص در ستونهاي مرتفع و يا ستونهائي که هر وجه آنها از ترکيب دو يا چند پانل بوجود آمده باشد، پيشنهاد مي گردد که کنجها و پانلهاي مورد استفاده از يک ارتفاع نباشند، به عنوان مثال در صورتيکه از کنجهاي ۱۵۰ سانتي متري استفاده مي گردد بهتر است که از پانلهاي ۱۰۰ و ۲۰۰ سانتي متري استفاده شود.به این مفهوم که سروته کنج ها و پانل های مدولاردریک نقطه به هم نرسند.

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0