قیمت محصول :     57000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مطالعات رساله اقامتگاه بوم گردی

بازدیدها: 554

این فایل در قالب ورد WORD در ۱۱۵ صفحه تهیه و تظیم و در آن به مطالعات رساله اقامتگاه بوم گردی پرداخته است.
فهرست مطالب
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
تعریف موضوع طرح۱-۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵
روند انتخاب موضوع۱-۱-۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵
تبیین اهداف طرح ۱-۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
فرضیات۱-۲-۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
متد و روش تحقیق۱-۳……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷
روش تحقیق۱-۳-۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸
مقدمه ۱-۳-۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸
انواع تحقیق۱-۳-۳…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
نوع تحقیق۱-۳-۴……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
ابزار گرد آوری اطلاعات ۱-۳-۵…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
فصل دوم: اقامت و اوقات فراغت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
اقامت۲-۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
تعریف اقامتگاه ۲-۱-۱………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
اقامتگاه در ایران ۲-۱-۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
انواع اقامتگاه۲-۲…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
خانه ۲-۲-۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
کاروانسرا ۲-۲-۲………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
متل ۲-۲-۳………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
تفاوت راهسرا با مهمان خانه ۲-۲-۳-۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
هاستل ۲-۲-۴…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
تفاوت هاستل و هتل ۲-۲-۴-۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
اولین هاستل دنیا ۲-۲-۴-۳…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
هاستل در ایران ۲-۲-۴-۳……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
مسافرخانه ۲-۲-۵……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
هتل ۲-۲-۶……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
پیشینه هتل در ایران ۲-۲-۶-۱………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
فلسفه پیدایش ۲-۳……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
تعریف جامعه بین المللی اکوتوریسم ۲-۳-۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
اقامتگاه بوم گردی ۲-۴………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
انواع اقامتگاه های بوم گردی ۲-۴-۱………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
ویژگی های ارزشمند اقامتگاه های بوم گردی ۲-۴-۲………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
ویژگی اصلی اقامتگاه های بوم گردی ۲-۴-۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
توسعه گردشگری پایدار به سه عامل ارتباط دارد ۲-۴-۴……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
استاندارد های اقامتگاه های بوم گردی ۲-۴-۶………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
استاندارد های اقامتگاه های بوم گردی ساختار محیطی بوم گرا ۲-۴-۷………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
اهمیت اقامتگاه های بوم گردی ۲-۴-۸……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
الزامات و شرایط عمومی اقامتگاه های بوم گردی ۲-۴-۹…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
معرفی برخی اقامتگاه های بوم گردی در دنیا ۲-۴-۱۰………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
اقامتگاه بوم گردی سولب در فرانسه ۲-۴-۱۰-۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
اقامتگاه بوم گردی کناری در ویتنام ۲-۴-۱۰-۲………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
اقامتگاه فنین در کشور اردن ۲-۴-۱۰-۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
گردشگری پایدار ۲-۴-۱۱…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
گردشگری پایدار ۲-۴-۱۲…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
نقاط مثبت بوم گردی ۲-۴-۱۳……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
نقاط منفی بوم گردی ۲-۴-۱۴……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
فرصت های بوم گردی ۲-۴-۱۵……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
جمع بندی و نتیجه گیری ۲-۵……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
فصل سوم: نمونه موردی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
مجتمع اقامتی تفریحی نارنجستان ۳-۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
شکل ۳-۱………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
ویلا های هتل نارنجستان ۳-۲…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
ویلا های تیپA 3-2-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
شکل ۳-۲………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
ویلای تیپB 2-2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36
شکل ۳-۳………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
ویلای تیپC 3-2-3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
شکل ۳-۴ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
شکل ۳-۵ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
مجموعه اقامتی سیاحتی کلار آباد مازندران ۳-۳ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
شکل ۳-۶ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
اسکله تفریحی بزرگ کیش ۳-۴ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
شکل ۳-۷ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
برج العرب در دبی ۳-۵ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
شکل ۳-۸ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
شکل ۳-۹ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
شکل ۳-۱۰ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
شکل ۳-۱۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
پروژه نخل ۳-۶ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
شکل ۳-۱۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
شکل ۳-۱۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
آکواریوم سیدنی ۳-۷ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
شکل ۳-۱۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
شکل ۳-۱۵ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
پارک ساحلی شرقی ۳-۸ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
شکل ۳-۱۶ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
شکل ۳-۱۷ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
پارک راسر ۳-۹ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
شکل ۳-۱۸ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
شکل ۳-۱۹ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
پارک مایومی ۳-۱۰ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
شکل ۳-۲۰ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
جمع بندی و نتیجه گیری ۳-۱۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
فصل چهارم: برنامه ریزی فیزیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
عوامل موثر در برنامه ریزی ۴-۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
جمعیت استفاده کننده ۴-۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
مدل اکولوژیکی گردشگران ۴-۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
تفرج متمرکز ۴-۳-۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
تفرج گسترده ۴-۳-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
عوامل اثر گزار ۴-۵ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور (۱۳۶۹) ۴-۶ …………………………………………………………………………………………………………..۵۵
تاسیسات تفریحی و رفاهی مورد نیاز ۴-۷ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
معرفی فضاهای لازمه ۴-۸ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
جدول ۴-۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
فضا های اقامتی ۴-۸-۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
فضا های تفریحی ۴-۸-۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
دسته بندی فضاها ۴-۹ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
فضاهای ورزشی و تفریحی ۴-۹-۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
فضاهای اقامتی و عمومی۴-۹-۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
فضاهای پشتیبانی ۴-۹-۳………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
ظرفیت فیزیکی تسهیلات مجتمع ۴-۱۰ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
گروه فضاهای اقامتی ۴-۱۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
ویلا ۴-۱۱-۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
گروه فضاهای تفریحی ۴-۱۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
محل بازی بچه ها ۴-۱۲-۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
سالن سرگرمی ۴-۱۲-۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
پارک ساحلی ۴-۱۲-۳ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
بخش فضاهای سبز ۴-۱۲-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
طراحی سایت ۴-۱۲-۵ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
گروه فضا های ورزشی ۴-۱۲-۶ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
گروه فضا های خدماتی و پشتیبانی ۴-۱۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
بخش اداری ۴-۱۳-۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
رستوران ۴-۱۳-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
سالن چند منظوره ۴-۱۳-۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
پارکینگ عمومی ۴-۱۳-۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
فروشگاه ها ۴-۱۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
کافی نت ۴-۱۵ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
جدول ۴-۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
جدول ۴-۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
فصل پنچم: نقشه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
تحلیل سایت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
نقشه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0