قیمت محصول :     64000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مطالعات رساله ترمینال

بازدیدها: 2

این فایل در قالب ورد Word در ۱۲۸ صفجه تهیه و تظیم و در آن به مطالعات رساله ترمینال پرداخته است.
فصل اول- پایانه، فرم، سیرکولاسیون و دیاگرام………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۱- شرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۲–۱۱- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۲-۱-۲- ماهیت و مقیاس موضوع …………………………………………………………………………………………………۴۹
۲-۲- اهميت طراحي و ساخت ترمينال……………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۲-۱ ترمينال، نيازها و آينده……………………………………………………………………………………………………….۵۰
۲-۳- تعاريف…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۲-۳-۱-تعريف ترمينال (پايانه)……………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۳-۱-۱-انواع پايانه ها……………………………………………………………………………………..۵۲
۲-۳-۱-۱-۱- پايانه هاي باربري…………………………………………………………………………………………………..۵۲
۲-۳-۱-۱-۲ پايانه‌هاي مسافربري…………………………………………………………………………………………………۵۳
۲-۳-۱-۱-۲-۱ انواع پايانه‌ هاي اتوبوس………………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۴- جايگزيني پايانه در شهر……………………………………………………………………………………………………….۵۶
۲-۵-ارتباط كلي پايانه ها…………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۲-۶-عناصر عملكردي، ضوابط برنامه¬ريزي پايانه ها………………………………………………………………………….۵۹
۲-۶-۱- چیدمان پایانه ………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۲-۶-۲- عملکرد پايانه……………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۲-۶-۳بررسي سيستم هاي طراحي در پايانه……………………………………………………………………………………۶۹
-۱-۳-۶-۱سيستم خطي………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۲-۳-۶-۱- روش انگشت ها…………………………………………………………………………………………………………۷۰
-۳-۳-۶-۱ روش ماهواره¬اي…………………………………………………………………………………………………………۷۰
-۴-۳-۶-۱روش واحدهاي تفکيک شده………………………………………………………………………………………۷۱
انواع سيركولاسيون پايانه……………………………………………………………………………………………..۷۵ -۷-۱
-۱-۷-۱حركت اتوبوس……………………………………………………………………………………………………….۷۶
-۱-۱-۷-۱انواع حركت اتوبوس در ترمينال……………………………………………………………………………………..۷۶
۲-۷-۱- انواع فرم هاي سيركولاسيون مسافر……………………………………………………………………………..۷۷
۲-۱-۷-۱- مسافر ـ اتوبوس………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۸-۱- بررسي و شناخت فضاها و دسته¬بندي عملكردها…………………………………………………………………۸۰
۹-۱- دیاگرام های حرکتی…………………………………………………………………………………………………….۸۳
۲- نتيجه فصل………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
فصل سوم
۱- بررسی نمونه ها………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۱-۱- نمونه های داخلی………………………………………………………………………………………………………….۸۷
۱-۱-۱- ترمینال جنوب تهران………………………………………………………………………………………………….۸۷
۱-۱-۱-۱- تحليل فرم……………………………………………………………………………………………………………۸۸
۲-۱-۱- ترمینال همدان…………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۳-۱-۱- ترمينال دزفول…………………………………………………………………………………………………………..۹۲
-۱-۳-۱-۱ فرم كلي ترمينال دزفول……………………………………………………………………………………………۹۳
۴-۱-۱- ترمینال زنجان …………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۱-۴-۱-۱- تحليل فرم…………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۵-۱-۱- ترمینال کاوه اصفهان…………………………………………………………………………………………………..۹۶
۱-۱-۵-۱- مشکلات ترمينال كاوه………………………………………………………………………………………………..۹۷
۲-۱- نمونه های خارجی………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۱-۲-۱- ترمینال کانادا و التر لندن………………………………………………………………………………………………….۹۷
۲-۱-۱-۱- حوزه‌هاي عملكردي………………………………………………………………………………………………….۹۹
۲-۱-۱-۲- تحليل فرم………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۳-۱-۲-۱- سيركولاسيون طراحي شده…………………………………………………………………………………………۱۰۰
۲-۲-۱- ترمینال گوتنبرگ سوئد…………………………………………………………………………………………………۱۰۱
۲-۱-۲-۱- حوزه‌ هاي عملكردي……………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۲-۱-۲-۲- تحليل فرم ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۲-۱-۲-۳- سيركولاسيون طراحي شده………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۲-۱-۳- ترمينال مركزي چارلوت كاروليناي شمالي……………………………………………………………………….۱۰۲
۲-۱-۳-۱- حوزه عملکردی……………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۲-۱-۳-۲- تحليل فرم………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۲-۱-۳-۳- سيركولاسيون طراحي شده ………………………………………………………………………………………۱۰۳
۲-۱-۴- ترمینال سائوپائولو برزیل………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۲-۱-۴-۱- حوزه عملکردی………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۲-۱-۴-۲- تحليل فرم………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۳-۴-۲-۱- سيركولاسيون طراحي شده…………………………………………………………………………………………۱۰۵
۲- نتیجه¬گیری فصل……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
فصل چهارم
۱- آمارواستانداردها………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
۱-۱- بررسی آماری…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۱-۱-۱- مطالعه، بررسي، تجزيه و تحليل و تعيين ظرفيت هاي كنوني و آينده پروژه جهت مباني برنامه¬ريزي و تعيين الگوهاي پايه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
۱-۱-۱-۱- تعيين ظرفيت پايانه ها………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۲-۱-۱-۱- آمار جمعيت شهرستان کرمان…………………………………………………………………………………….۱۰۸
۱-۱-۳-۱- آمار تعداد مسافرين و سرويس هاي جابجا شده ترمينال کرمان اتوبوس– ميني¬بوس و سواري در سال هاي ۷۸-۸۱……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۴-۱-۱-۱- محاسبه جمعيت مسافري ترمينال کرمان – تهران در طرح توسعه ۱۰ ساله…………………………..۱۱۱
۵-۱-۱-۱- ضريب تحرك و برآورد جمعيت مسافري ترمينال کرمان – تهران…………………………………….۱۱۱
۱-۱-۶-۱- برآورد جمعيت مسافر ترمينال کرمان – تهران……………………………………………………………….۱۱۲
۱-۱-۷-۱- محاسبه ميانگين مسافر روزانه– تعداد وسایل نقليه– اوج مسافر………………………………………….۱۱۳
۱-۱-۸-۱- نتایج آمارموجود ترمینال کرمان– تهران: ۲-۱- استانداردها……………………………………………..۱۱۵
۱-۱-۲- نتایج آمار موجود ترمینال کرمان– تهران: در ۵ سال آینده (۱۳۹۳)………………………………………۱۱۷
۱-۲-۱- بررسي فضاهاي تشكيل¬دهنده¬ی ترمينال……………………………………………………………………………۱۱۸
۱-۲-۱-۱- فضاهاي اصلي………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
۱-۲-۱-۲- فضاهاي جنبي………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
۱-۲-۲- ضروريات اتوبوس ها…………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
۱-۲-۲-۱- اتوبوس…………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
۲-۲-۲-۱- سکوهای مسافرگیری……………………………………………………………………………………………….۱۲۱
۱-۲-۳- ضروريات مسافرين……………………………………………………………………………………………………..۱۲۲
۱-۲-۴- قسمت بار………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
۱-۲-۵- توالت ها…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳
۱-۲-۶- باجه بليط فروشي………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳
۱-۲-۷- سيستم اداره و اجراء……………………………………………………………………………………………………..۱۲۳
۱-۲-۸- قسمت استراحت راننده ها……………………………………………………………………………………………..۱۲۴
۱-۲-۹- تلفن………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
۱-۲-۱۰- فروشگاه ها و آرايشگاه ها…………………………………………………………………………………………..۱۲۵
۱-۲-۱۱- رستوران ها……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵
۲- سيركولاسيون…………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
۱-۳- فرم و عملكرد………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶
۴- بررسي سيستم هاي سازه¬اي در ترمينال ها………………………………………………………………………………….۱۲۷
۴-۱- مقايسه¬ی سيستم سازه فولادي و بتني……………………………………………………………………………………۱۲۸
۵- نتیجه فصل………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹
فصل پنجم
۱-۱-معرفي ترمينال کرمان– تهران………………………………………………………………………………………………۱۳۵
۲-۱- بررسي نارسایي ها و مشكلات ترمينال موجود……………………………………………………………………….۱۳۵
۱-۳- بررسي هاي همه¬جانبه درخصوص ترمينال کرمان– تهران…………………………………………………………۱۳۵
۱-۴-نكات حائز اهميت در طراحي فضاي جديد ترمينال…………………………………………………………………۱۳۶
۲-تحلیل سایت جدید ترمینال……………………………………………………………………………………………………..۱۳۷
۳- نتیجه¬گیری فصل …………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹
فصل ششم
۶- مبانی نظری و طراحی……………………………………………………………………………………………………………۱۴۱
۶-۱- مباني نظري…………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱
۱-۱-۱- مقدمه¬ای بر مبانی نظری طراحی……………………………………………………………………………………..۱۴۱
۲-۱-۱- شناخت وضع موجود…………………………………………………………………………………………………….۱۴۱
۳-۱-۱- شناخت محدودیت ها………………………………………………………………………………………………….. .۱۴۲
۴-۱-۱- تدوین اهداف طراحی …………………………………………………………………………………………………..۱۴۲
۱-۴-۱-۱- اهم اهداف طراحی……………………………………………………………………………………………………۱۴۲
-۱-۱۵- نتیجه¬گیری………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳
-۱۲- روش طراحی………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۴
-۱۲-۱- چگونگی شکل¬دهی ایده ها به فرم و فضا…………………………………………………………………………۱۴۴
-۱۲-۲- نقشه هاي فاز يك………………………………………………………………………………………………………..۱۴۵
-۱۲-۳- تصاوير سه بعدي………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵
عنوان صفحه
فصل هفتم
۷-۱-نقشه های معماری…………………………………………………………………………………………………………….۱۴۸
۷-۲-پرسپکتیو خارجی…………………………………………………………………………………………………………….۱۵۴
۷-۳پرسپکتیو داخلی…………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0