قیمت محصول :     86000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مطالعات رساله خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

بازدیدها: 8

این فایل در قالب ورد WORD در ۱۷۲ صفحه تهیه و تظیم و در آن به خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت پرداخته است.
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۱مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۳ اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۴ سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵ اهداف تحقیق و طراحی ……………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۶ ابزار و روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..۷
فصل دوم: مرور منابع و تحقیقات…………………………………………………………………………………………………۸
۲-۱ کودک …………………………………………………………………………………………………………………………………………۸
۲-۲ روانشناسی رشد و دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد ………………………………………………………………۱۰
۲-۲-۱ نظریه رشد و شناخت ………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۳ روانشناسی تربیتی ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۴ کودک و آموزش……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۴-۱ سابقه و ضرورت آموزش کودکان در خارج از ایران …………………………………………………………………….۱۶
۲-۴-۱-۱ مهدکودک مجازي در استراليا ……………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۴-۱-۲ مهدکودک‌ الکترونيکی از ژاپن تا آمريکا …………………………………………………………………………….۱۸
۲-۴-۲ سابقه و ضرورت آموزش کودکان در ایران …………………………………………………………………………………۱۸
۲-۴-۳ نگاهی به آموزش و پرورش کودکان در جهان امروز ……………………………………………………………………۱۹
۲-۴-۴ انتخاب شیوه مناسب آموزشی …………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۵ خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۵-۱ مفهوم خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۵-۲ عوامل موثر بر خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۵-۳ اهمیت خلاقیت از منظر آموزشی ……………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۵-۴ راهبردهایی در جهت پرورش خلاقیت کودکان ………………………………………………………………………..۲۴
۲-۵-۴-۱محورهای آموزش خلاقیت در جریان تدریس………………………………………………………………………..۲۴
۲-۶ کودک و بازی …………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۶-۱ بازی و شخصیت ………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۶-۲ بازی و رشد اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۶-۳ نقش بازی در رشد و زندگی کودک ………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۷ کودک و هنر …………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۷-۱ تئاتر و هنرهای نمایشی ………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۷-۲ موسیقی و کودک ………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۷-۳ آواز ……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۷-۴ قصه و قصه گویی ……………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۷-۵ شعر …………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۷-۶ نقاشی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۷-۶-۱ نقاشی و فرا فکنی ………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۸ کودک و معماری ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۹ محیط، بازی، خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱۰ روند رشد و بازی کودک ……………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۱۱ ادراک کودک ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱۱-۱ حواس پنجگانه ……………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۱۱-۲ هوش ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۱۱-۳ حافظه …………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۱۲ دریافت حسی و ادراکی کودک از فضا ……………………………………………………………………………………۳۹
۲-۱۳ تاثیر شرایط محیطی و کالبدی بر کودکان ………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۱۳-۱رنگ ………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۱۳-۲ نور ……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۱۳-۳ صوت …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۱۳-۴ تهویه …………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۱۴ فضای معماری کودکان …………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۱۵ خصوصیات فضاهای مورد نظر جهت طراحی …………………………………………………………………………..۴۴
۲-۱۶ تعامل با محیط ………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۱۶-۱ استفاده از عوامل طبیعی زمین …………………………………………………………………………………………….۴۵
۲-۱۶-۲ فضای سبز ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۱۶-۳ آب …………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۲-۱۷ طراحی فضای باز و زمین بازی …………………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۱۷-۱ ساختارهای بازیها ……………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۱۷-۱-۱ پر جنب و جوش. بازی های فیزیکی ……………………………………………………………………………….۴۹
۲-۱۷-۱-۲ فکر کردن. بازی های خلاقانه …………………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۱۷-۱-۳ داشتن همراه. بازیهای اجتماعی …………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۱۷-۱-۴ بازی در سکوت و آرامش ………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۱۷-۱-۵ تجربه کردن. یادگیری از طریق بازی های حسی …………………………………………………………………۵۱
۲-۱۷-۲ بازی با شن وگل ………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۲-۱۷-۳ اسباب بازیها ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۱۸ طراحی فضا برای کودکان ……………………………………………………………………………………………………….۵۶
فصل سوم: نمونه های معماری برای کودکان …………………………………………………………………………………..۵۷
۳-۱ نمونه های خارجی …………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳-۱-۱مهد کودک بارباپاپا ………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳-۱-۲ مهد کودک ترنتن…………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۳-۱-۳مهد کودک ۸ کلاسه……………………………………………………………………………………………………………۶۷
۳-۱-۴ مهد کودک سبرا ………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۳-۱-۵ مهد کودک کرلینگ ………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۳-۲نمونه های داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۲-۱مهد کودک راهیان رشد ……………………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۲-۲ مهد کودک قصه من ………………………………………………………………………………………………………۸۱
۳-۳ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
فصل چهارم: مطالعات بستر طرح ……………………………………………………………………………………………………..۸۹
۴-۱ شناخت منطقه مطالعاتي ………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۴-۱-۱ تاریخچه شهر تهران ………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۴-۱-۲ جغرافياي مكاني ……………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
۴-۱-۳ جغرافياي سياسي ………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۴-۱-۴ جغرافياي طبيعي ……………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
۴-۱-۴-۱ موقعيت و وسعت ………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
۴-۱-۴-۲ ناهمواري ها …………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۴-۱-۴-۳ آب و هوا …………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۴-۱-۴-۴ منابع آب ……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۴-۱-۴-۵ زلزله خيزي …………………………………………………………………………………………………………………………۹۶
۴-۱-۵ راهبردهای طراحی ……………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۴-۱-۵-۱ فرم مناسب بنا در ارتباط با اقلیم ……………………………………………………………………………………………۹۷
۴-۱-۵-۲ مصالح ساختمانی در رابطه با اقلیم …………………………………………………………………………………………۹۷
۴-۲ بررسي سايت ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۴-۲-۱ تاریخچه اراضی عباس آباد ………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۴-۲-۲ بررسی موقعیت فرهنگی سایت- تم پارک ها …………………………………………………………………………….۱۰۳
۴-۲-۲-۱ بوستان آب و آتش …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۴-۲-۲-۲ بوستان نوروز ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۴-۲-۲-۳ شهر دوستدار کودک …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۴-۲-۲-۴ نقش فضاي سبز در شهرهاي دوستدار كودك………………………………………………………………………….۱۱۰
۴-۲-۲-۵ پهنه دوستدار کودک در اراضی عباس آباد ………………………………………………………………………………۱۱۱
۴-۲-۲-۶ موقیت سایت در اراضی عباس آباد………………………………………………………………………………………..۱۱۲
۴-۲-۲-۷ مسیرهای دسترسی به سایت…………………………………………………………………………………………………۱۱۳
۴-۲-۲-۸ تراکم مسکونی در اطراف سایت………………………………………………………………………………………….۱۱۴
۴-۲-۳ دلایل انتخاب سایت …………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴
۴-۳ ضوابط و استانداردها ……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
۴-۳-۱ طراحی ساختمان آموزشی ……………………………………………………………………………………………۱۱۵
۴-۳-۲ استانداردهای کلی …………………………………………………………………………………………………………۱۱۶
۴-۳-۳ ایمنی در محوطه …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷
۴-۳-۴ نرده های ایمن …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷
۴-۳-۵ ایمنی در مسیر های حرکت…………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
۴-۳-۶ ایمنی در راهرو ها……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
۴-۳-۷ ایمنی در مسیر پله ها ……………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
۴-۳-۸ شرایط ایمنی پوشش کف ……………………………………………………………………………………………………..۱۲۱
۴-۳-۹شرایط ایمنی درها ……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
۴-۳-۱۰شرایط ایمنی پنجره ها ………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳
۴-۳-۱۱شرایط ایمنی در فضای بهداشتی …………………………………………………………………………………………..۱۲۳
۴-۳-۱۲شرایط ایمنی تجهیزات ……………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
فصل پنجم: معرفی طرح ………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵
۵-۱ مبانی طرح …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵
۵-۲ نشاط در فضای معماری ………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
۵-۲-۱ راحتی …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶
۵-۲-۲ اکتشاف در فضا ………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
۵-۲-۳ تنوع و پیچیدگی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶
۵-۲-۴ خوانایی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷
۵-۲-۵ پذیرا بودن فضا ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
۵-۲-۶ رشد اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
۵-۲-۷ ارتباط و قلمرو گزینی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
۵-۲-۸ خلوت ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸
۵-۳ روند طراحی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
۵-۳-۱ فضای باز ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
۵-۳-۲ فضاهای بسته ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱
۵-۳-۲-۱ آموزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱
۵-۳-۲-۲ خدماتی ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۳
۵-۳-۲-۳ اداری …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴
۵-۳-۳ فضاهای نیمه باز ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۴
۵-۴برنامه فیزیکی …………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۵
۵-۵ تاسیسات …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۷
۵-۶ سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷
۵-۶-۱ سیستم اسکلت بتنی …………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
۵-۶-۲ ایمنی کلی شیشه ها …………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
۵-۶-۲-۱ نیاز های ایمنی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹
۵-۷ نقشه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۰
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۰

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0