قیمت محصول :     105000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مطالعات رساله خوابگاه دانشجويي

بازدیدها: 36

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در۲۱۰ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به مطالعات رساله خوابگاه دانشجويي پرداخته است.

پیشگفتار ۱
طرح مساله ۲
ضرورت تحقیق ۳
اهداف کلی تحقیق ۳
فصل اول ۶
دانشجو (جوان) ۶
۱-۱ ویژگی ها و روحیات نسل جوان ۷
فصل دوم ۱۳
خوابگاه دانشجوی ۱۳
۲-۱مفهوم خوابگاه دانشجویی ۱۴
۲-۲-تاریخچه و سیر تحول خوابگاه های دانشجویی در جهان ۱۶
۲-۳-نحوه شکل گیری اولین خوابگاه های دانشجویی در ایران ۱۷
۲-۳-۱-مدارس علمیه ۱۷
۲-۳-۱-۱-نظام کالبدی ۱۷
۲-۳-۲-تاریخچه کوی دانشگاه تهران ۱۹
۲-۴ضرورت و اهمیت توسعه ی خوابگاه های دانشجویی ۲۳
۲-۴-۱-روند رشد تعداد دانشجویان دانشگاه های کشور ۲۳
۲-۵روند کمی توسعه خوابگاه های دانشجویی به نسبت جمعیت متقاضی ۲۴
۲-۶-ضرورت توسعه خوابکاه های دانشجویی در بخش غیر دولتی ۲۶
۲-۷-مزایای استفاده از خوابگاه دانشجویی ۲۷
۲-۷-۱-اقتصاد ۲۸
۲-۷-۲-امنیت ۲۸
فصل سوم ۳۰
دانشجو و خوابگاه ۳۰
۳-۱ جمعیت مخاطب در خوابگاه های دانشجویی ۳۱
۳-۱-۱-مقایسه گستره مخاطبین خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه های دولتی و غیردولتی ۳۱
۳-۱-۲-ویژگی های فعالیت های فرهنگی در خوابگاه های دانشجویی ۳۲
۳-۲-فراغت ۳۳
۳-۲-۱-کارکردهای فراغت ۳۳
۳-۳-آثار و نتایج اوغات فراغت ۳۴
۳-۳-۱-اوغات فراغت و تأمینسلامت و بهداشت روانی ۳۴
۳-۳-۲-اوقات فراغت و تأمین سلامت جسمانی ۳۴
۳-۳-۳-اوقات فراغت و تعالی شخصیت ۳۵
۳-۳-۴-اوقات فراغت و رشد و توسعه فرهنگی ۳۶
۳-۳-۵-اوقات فراغت و خلاقیت ها ۳۶
۳-۳-۶-اوقات فراغت و توسعه مهارتهای شناختی ۳۶
۳-۳-۷-اوقات فراغت و آسیب پذیریهای اجتماعی ۳۷
۳-۴-اوقات فراغت و جنسیت ۳۸
۳-۵-لزوم برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی ۳۸
۳-۶- نقش فعالیت های جنبی در زندگی اجتماعی دانشجویان خوابگاهی ۳۹
۳-۷-عوامل محیطی ۴۱
۳-۷-۱-تراکم جمعیت و محدودیت فضا ۴۱
۳-۷-۱-۱-اثرات اردحام در خوابگاه و تاثیر آن بر ساکنین ۴۱
۳-۷-۲-تراکم جمعیت در اتاقها ۴۲
۳-۷-۳-قوانین و دیسیپلین محیط خوابگاه های دانشجویی ۴۲
۳-۷-۴-فرهنگ بومی مکانقرارگیری خوابگاه ۴۳
۳-۷-۵-عدم هماهنگی میان انتظارات دانشجو از محیط اطراف و وضع موجود ۴۳
۳-۸-عوامل داخلی ۴۳
۳-۸-۱ شخصیت درون ۴۴
۳-۸-۲ عدم انعطاف پذیری ۴۴
۳-۸-۳-نارضلیتی دانشجو از رشته تحصیلی ۴۴
۳-۸-۴- حساسیت ۴۴
۳-۹-بررسی ابعاد کمی و کیفی مشکلات دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی ۴۵
۳-۹-۱ همجواریهای نامناسب ۴۸
۳-۹-۲-قدمت ساختمانهای خوابگاهی ۴۸
۳-۹-۳- مشکلات ناشی از پراکندگی خوابگاه ها ۴۸
۳-۹-۴-کمبود فضاها و امکانات فرهنگی ۴۹
۳-۱۰-مشکلات مربوط به امکانات تأسیساتی و بهداشتی ۵۰
۳-۱۰-۱- حمامها و سرویسهای بهداشتی ۵۰
۳-۱۰-۲-آشپزخانه ۵۱
۳-۱۱- بهداشت ۵۱
۳-۱۲-کمبود امکانات رفاهی ۵۲
۳-۱۳- امکانات پزشکی ۵۲
۳-۱۴-عدم تناسب امکانات موجود با رشته تحصیلی دانشجویان ۵۲
۳-۱۵-تراکم گسترده دانشجویان در اتاقها ۵۳
۳-۱۶- امنیت در خوابگاه ها ۵۳
۳-۱۷-نحوه مدیریت و چالشهای موجود ۵۴
۳-۱۸- پذیرش میهمان ۵۴
۳-۱۹-مشکلات موجود در خوابگاه های دختران ۵۵
۳-۲۰مشکالت خوابگاه ها از دیدگاه مسئولین ۵۵
۳-۲۱راهبردها و توصیه های کلی در جهت رفع و یا کاهش معضلات موجود در خوابگاه ها ۶۶
۳-۲۱-۱راهکارهایی جهت به حداق راسندن مدت زمان ناسازکاری دانشجویان در خوابگاه ها ۶۶
۳-۲۱-۱-۱توزیع افرار جدیدالورود بین قدیمی تر ها ۶۶
۳-۲۱-۱-۲بهره مند ساختن دانشجویان از تفریحات سالم ۶۶
۳-۲۲-ویژگیهای خوابگاه دانشجویی مطلوب ۶۷
۳-۲۳- ویژگی های کیفی ۷۲
۳-۲۳-۱-امنیت و ایمنی ۷۲
۳-۲۳-۲-محرمیت ۷۲
۳-۲۳-۳-آرامش ۷۲
۳-۲۳-۴- خلوت ۷۳
۳-۲۳-۵-امکان ارتباط با طبیعت ۷۳
۳-۲۴-برنامه ریزی فضای سبزو تاثیر آن بر افراد ۷۴
۳-۲۵-اختلاف معیارهای طراحی خوابگاه بر اساس جنسیت دانشجویان ۷۵
۳-۲۵-۱-طراحی محیط ۷۵
۳-۲۵-۲-امکانات ۷۵
۳-۲۶-فضاهای عملکردی ۷۶
فصل چهارم ۷۷
مجتمع های خوابگاهی ۷۷
۴-۱-انواع خوابگاه های دانشجویی از لحاظ نحوه تصرف و مالکیت ۷۸
۴-۲-ساختار کالبدی مجموعه های خوابگاهی ۷۹
۴-۳-نظام عملکردی ۸۶
۴-۳-۱-انواع اتاقهای دانشجویی و نحوه آرایش آنها ۸۶
۴-۳-۱-۱- استاندارد تاق تکنفره ۸۶
۴-۳-۱-۲-اتاق دو نفره ۸۶
۴-۳-۱-۳-اتاق سهنفره ۸۷
۴-۳-۱-۴-اتاق چهار نفره ۸۷
۴-۳-۱-۵-سوئیت ۸۸
۴-۳-۱-۶-آپارتمان ۹۰
۴-۴تسهیلات و خدمات ۹۱
۴-۴-۱-تعداد آسانسورها ۹۱
۴-۴-۲-راهرو ۹۱
۴-۴-۲-۱-گنجایش راهرو ۹۲
۴-۴-۳-بالکن ۹۲
۴-۴-۴-انتقال زباله ۹۴
۴-۴-۵-دستگاه های مکانیکی ۹۵
۴-۴-۶-کانال تاسیسات ۹۵
۴-۵-تأثیر شکل کلی ساختمان خوابگاه درفرصت های نظارت ۱۰۱
۴-۵-۱-اهمیت تعداد تقسیمات ساختمان ۱۰۱
۴-۵-۲اهمیت سایت مجموعه ۱۰۲
۴-۶ورودی ۱۰۳
۴-۷-روشهای ایجاد محدوده های خصوصی و تعیین منطقه حرکت ۱۰۴
۴-۸-نورپردازی ۱۰۵
۴-۹ اصول حفاظت از مجموعه های خوابگاهی در برابر آتش سوزی ۱۰۵
۴-۹-۱-محصور کردن ٱتش ۱۰۷
۴-۹-۲-دود ۱۰۷
۴-۱۰- راه های فرار از حریق و خروج از بنا ۱۰۸
۴-۱۰-۱-فرار از طبقه همکف ۱۰۸
۴-۱۰-۲-پناهگاهها ۱۰۹
۴-۱۰-۳-حداقل تعداد راههای خروج الزامی ۱۱۰
۴-۱۰-۴-بخشهای مختلف راه خروج ۱۱۰
۴-۱۱-اصول حفاظت از ساختمان در برابر زلزله ۱۱۳
۴-۱۱-۱-معماری ساختمان ۱۱۳
۴-۱۱-۲-مطالعه جزئیات ساختمانی ۱۱۷
۴-۱۲-اصول حفاظت از ساختمان خوابگاه های دانشجویی ۱۱۸
۴-۱۲-۱- نقاشی ساختمان ها ۱۱۸
۴-۱۲-۲-عایق کاری ۱۱۹
۴-۱۲-۳-یراق آلات در و پنجره ۱۱۹
۴-۱۲-۴-تجهیزات بهداشتی ۱۱۹
۴-۱۲-۵- تجهیزات خوابگاه ها (میز مطالعه، تخت و کمد) ۱۱۹
۴-۱۲-۶-نمای ساختمان ۱۲۰
فصل پنجم ۱۲۱
تدقیق برنامه فیزیکی ۱۲۱
۵-۱-بررسی فضاهای مورد نیاز در مقیاس بلوک های خابگاهی ۱۲۲
۵-۱-۱-اتاق دانشجویان ۱۲۲
۵-۱-۱-۱-ابعاد اتاق ۱۲۴
۵-۱-۱-۲-هندسه اتاق ۱۲۶
۵-۱-۱-۳-روشنایی ۱۲۶
۵-۱-۱-۴-آکوستیک ۱۲۷
۵-۱-۱-۵-رنگ ۱۲۸
۵-۱-۱-۶-پوشش کف ۱۲۸
۵-۱-۳-سرویس های بهداشتی ۱۳۱
۵-۱-۴-اتاق غذارخوری ۱۳۲
۵-۱-۵-اتاق نشیمن عمومی ۱۳۳
۵-۱-۶-سالن بازی ۱۳۴
۵-۱-۷-تلفن ۱۳۵
۵-۱-۸-اتاق تلویزیون ۱۳۵
۵-۱-۹-سالن مطالعه ۱۳۵
۵-۱-۱۰-لابی مجلات ۱۳۶
۵-۱-۱۱-اتاق میهمان ۱۳۷
۵-۲-بخش اداری ۱۳۷
۵-۲-۱-اتاق سرپرست ۱۳۷
۵-۲-۲-اتاق مسئول شب ۱۳۷
۵-۲-۳-اتاق استراحت کارکنان ۱۳۸
۵-۲-۴-اتاق کمکهای اولیه ۱۳۸
۵-۲-۵-تلفنخانه ۱۳۸
۵-۲-۶-آبدارخانه و سرویس ۱۳۸
۵-۳-فضاهای خدماتی و تأسیساتی ۱۳۹
۵-۳-۱-رختشویخانه ۱۳۹
۵-۳-۱-۱-اتاق گرم ۱۳۹
۵-۳-۱-۲-اتاق اطو کشی ۱۴۰
۵-۳-۲-پارکینگ ۱۴۰
۵-۴-انبارهای مورد نیاز در خوابگاه دانشجویی را می توان به ۲ دسته تقسیم نمود. ۱۴۰
۵-۴-۱-انبار وسایل اضافی دانشجویان ۱۴۰
۵-۴-۲-انبار مبلمان و تجهیزات ۱۴۱
۵-۵-موتورخانه ۱۴۱
۵-۶-فضاهای ارتباطی افقی (راهروها) ۱۴۱
۵-۷-فضاهای ارتباط عمودی ۱۴۲
۵-۷-۱-پلکانها ۱۴۲
۵-۷-۲-آسانسورها ۱۴۳
۵-۷-۲-۱-فضای انتظار ۱۴۴
۵-۷-۲-۲-آسانسور حمل بار ۱۴۴
۵-۸-بررسی فضاهای مورد نیاز در مقیاس کل مجموعه ۱۴۴
۵-۸-۱-سالن فعالیت های رایانه ای ۱۴۴
۵-۸-۲-کتابخانه ۱۴۴
۵-۸-۳-سالن های ورزشی سرپوشیده ۱۴۵
۵-۸-۳-۱-روشنایی، گرمایش و تهویه ۱۴۵
۵-۸-۳-۲-انبار و تجهیزات ۱۴۶
۵-۸-۳-۳-سالن استراحت و تغذیه ۱۴۶
۵-۸-۳-۴-اتاق کمک های اولیه ۱۴۶
۵-۸-۳-۵-رختکن و دوش ۱۴۶
۵-۹ ضوابط محوطه سازی ۱۴۶
۵-۱۰شیب گذرگاهها ۱۴۷
۵-۱۱-گردش صندلی های چرخدار ۱۴۸
۵-۱۲ سلف سرویس ۱۴۸
۵-۱۳- تریا ۱۴۹
فصل ششم ۱۵۰
بررسی نمونه های مشابه ۱۵۰
۶-۱ بررسي نمونه هاي داخلي ۱۵۱
۶-۱-۱ خوابگاه دانشگاه فردوسی مشهد ۱۵۱
۶-۱-۲ خوابگاه فرزانگان دانشگاه الزهرا ۱۵۵
۶-۱-۳ خوابگاه دانشجویان خواجه نصیر الدین طوسی ۱۶۰
۶-۲ نمونه های خارجی ۱۶۱
۶-۲-۱ ساختمان خوابگاه تایتگن (TIETGEN DORMITORY) ۱۶۱
۶-۲-۲ ساختمان خوابگاه IAK (THE IAK DORMITORY) ۱۶۶
۶-۲-۳ خوابگاه دانشجویی دانشگاه هیفا ۱۶۷
۶-۲-۴ خانه بیکر ۱۷۰
۶-۲-۴ خوابگاه دانشگاه هایدلبرگ ۱۷۲
۶-۲-۵ خوابگاه دانشگاه هاروارد ۱۷۵
فصل هفتم ۱۷۷
شناخت زمینه ۱۷۷
۷-۱ مطالعات تاریخی شهرو بررسی اقلیمي ۱۷۸
۷-۱-۱تنوعآبوهواواقلیمدرایران ۱۷۸
۷-۲اقلیممعتدلومرطوب(سواحلدریایخزر) ۱۷۹
۷-۳استانگلستان ۱۸۱
۷-۴جغرافیایانسانیاستانگلستان ۱۸۴
۷-۵جغرافیایطبیعیاستانگلستان ۱۸۵
۷-۶جغرافيايسياسياستانگلستان ۱۸۶
۷-۷ويژگيهاياقليمياستانگلستان ۱۸۷
۷-۸معرفیشهرستانگرگان ۱۹۰
۷-۹مکان‌هایتفريحيودیدنی ۱۹۱
فصل هشتم ۱۹۴
مبانی نظری طرح ۱۹۴
۸-۱-شناخت محدوده و سایت ۱۹۵
۸-۱-۱-دلایل انتخاب سایت ۱۹۵
منابع ۱۹۸

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0