قیمت محصول :     93000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مطالعات رساله مرکز تفریحی اقامتی

بازدیدها: 0

این فایل در قالب ورد WORD در ۱۸۶ صفحه تهیه و تظیم و در آن به مطالعات رساله مرکز تفریحی اقامتی پرداخته است
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۲
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱تعريف موضوع طرح ……………………………………………………………………………………………..۴
۱-۱-۱ روند انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………۴
۱-۱-۲ تبيين اهداف طرح……………………………………………………………………………………………..۶
۱-۱-۳ فرضيات…………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۱-۴ متد و روش تحقيق……………………………………………………………………………………………۷

۱-۲ روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۲-۲ انواع تحقيق……………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۲-۳ نوع تحقيق………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۲-۴ ابزار گرد آوري اطلعات…………………………………………………………………………………….۱۰

فصل دوم: اقامت و اوقات فراغت
۲-۱ اقامت………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۱-۱ تعريف اقامتگاه……………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۱-۲ دورنماي يك اقامتگاه………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۱-۳ اقامتگاه در ايران……………………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۲ اوقات فراغت……………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۱ فراغت…………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۲-۲ مفهوم اوقات فراغت…………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۳ طیف تعریفی و مفهومی فراغت………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۴ فراغت در زمان گذشته……………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۲-۵ فراغت در دوران معاصر……………………………………………………………………………………۳۲
۲-۲-۶ ضرورت و عملکرد اوقات فراغت……………………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۶-۱ اوقات فراغت و آسیب پذیری اجتماعی………………………………………………………….۳۴
۲-۲-۶-۲ اصلاح رفتار و تعالی شخصیت انسان……………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۶-۳ تجدید قوا…………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۲-۶-۴ تدارک زمینه لازم برای تامین بخشی از بهداشت روانی……………………………………..۳۵
۲-۲-۶-۵ فراهم آوردن بسترهای لازم برای شکوفایی خلاقیت………………………………………..۳۶
۲-۲-۶-۶ فراهم آمدن زمینه های رشد اجتماعی……………………………………………………………..۳۷
۲-۲-۶-۷ اوقات فراغت و اشاعه فرهنگ عمومی……………………………………………………………۳۷
۲-۲-۷ فرهنگ و فراغت……………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۲-۸ اهداف و مزایای استفاده از اوقات فراغت……………………………………………………………۳۹
۲-۲-۸-۱ تفریح………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۲-۸-۲ تفرج………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۲-۸-۳ استراحت و تفریح………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۲-۸-۴ بازی و ورزش……………………………………………………………………………………………۴۳
۲-۲-۸-۵ اهداف ورزش از جهت علایق درونی…………………………………………………………..۴۴
۲-۲-۸-۶ نظاره و تماشا…………………………………………………………………………………………….۴۵
۲-۳ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………..۴۷

فصل سوم: شناخت استان بوشهر
۳-۱ شناخت بوشهر………………………………………………………………………………………………….۴۹
۳-۲موقعیت جغرافیایی شهرستان بوشهر…………………………………………………………………..۵۰
۳-۳ گستردگي مرزهاي استان بوشهر با دريا……………………………………………………………..۵۱
۳-۴ مطالعات اجتماعی استان بوشهر ……………………………………………………………………..۵۱
۳ -۴-۱ سوابق سکونت………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۴-۲ ویژگیهای تاریخی و فرهنگی……………………………………………………………………….۵۲
۳-۴-۳ جمعیت و پراکندگی آن……………………………………………………………………………..۵۲
۳-۴-۴ جاذبه های سیاحتی و زیارتی شهرستان بوشهر………………………………………………..۵۳
۳-۴-۵ جاذبه های طبیعی استان بوشهر……………………………………………………………………۵۳
۳-۵ مطالعات محیطی استان بوشهر…………………………………………………………………………۵۴
۳-۵-۱ مورفولوژی……………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۵-۲ خصوصیات ساختمانی و زمین شناسی………………………………………………………….۵۴
۳-۵-۳ زندگی جانوری………………………………………………………………………………………..۵۵
۳-۵-۴ مطالعات اقلیمی و آب وهوا شناسی……………………………………………………………..۵۵
۳-۵-۴-۱ عناصر اقلیمی………………………………………………………………………………………۵۵
۳-۵-۴-۲ پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………..۵۶
۳-۵-۴-۳ میزان متوسط بارندگی…………………………………………………………………………..۵۶
۳-۵-۴-۴ میانگین حداکثر درجه حرارت………………………………………………………………..۵۷
۳-۵-۴-۵ رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۵-۴-۶ طراحی جهت مقابله با رطوبت……………………………………………………………….۵۷
۳-۵-۴-۷ پدیده شرجی………………………………………………………………………………………۵۸
۳-۵-۴-۸ بادهای محلی غالب……………………………………………………………………………..۵۸
۳-۵-۴-۹ ایجاد کوران……………………………………………………………………………………….۵۹
۳-۵-۴-۱۰ جزر و مد………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۵-۵ انتخاب مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم…………………………………………………..۵۹
۳-۵-۶ فرم بناها در اقلیم بوشهر…………………………………………………………………………..۶۰

فصل چهارم : بررسی الگوها و مصادیق موجود در رابطه با مراکز تفریحی ، اقامتی
۴-۱ مقدمه. …………………………………………………………………………………………………….۶۲
۴-۲ نمادها و فعالیتهای آبی…………………………………………………………………………………۶۷
۴-۳ تاریخچه مراکز تفریحی………………………………………………………………………………۷۱
۴-۳-۱ سواحل انگلستان……………………………………………………………………………………۷۱
۴-۳-۲ مراکز تفریحی آمریکا………………………………………………………………………………۷۵
۴-۳-۳ سواحل اروپا…………………………………………………………………………………………۷۷
۴-۴ گردشگاهها و سازه های کنار دریا………………………………………………………………….۸۰
۴-۵ مجموعه های کنار دریا………………………………………………………………………………..۸۲
۴-۶ پارکهای تفریحی آبی……………………………………………………………………………………۸۳
۴-۷ نمادهای آبی………………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۸ پارکها و فضاهای سبز عمومی……………………………………………………………………….۹۳
۴-۹ محیط آبی ،تکنیکها و فضای آبی…………………………………………………………………….۹۷
۴-۹-۱ سطح آب………………………………………………………………………………………………۹۷
۴-۹-۲ ماشینهای تولید کننده موج………………………………………………………………………..۹۸
۴-۹-۳ سرسره های آبی……………………………………………………………………………………۱۰۱
۴-۹-۴ استخرهای اسرار آمیز و استخر کودکان……………………………………………………..۱۰۲
۴-۹-۵ آبشارها……………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۴-۹-۶ فواره ها قطعات آب و پردهای آبی………………………………………………………….۱۰۳
۴-۹-۷ محفظه های آبی…………………………………………………………………………………..۱۰۴
۴-۹-۸ زمینه………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۴-۱۰ اشکال استفاده از آب………………………………………………………………………………۱۰۶
۴-۱۰-۱ چهارچوب مجموعه…………………………………………………………………………..۱۰۶
۴-۱۰-۲ ستون فقرات……………………………………………………………………………………..۱۰۷
۴-۱۰-۳ قطب یک مجموعه…………………………………………………………………………….۱۰۷
۴-۱۰-۴ محیط آبی………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۴-۱۰-۵ دریاچه مصنوعی……………………………………………………………………………….۱۰۸
۴-۱۱ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….۱۱۰
فصل پنجم: نمونه های موردی
۵-۱ مجتمع اقامتی تفریحی نارنجستان……………………………………………………………….۱۱۲
۵-۲ مجموعه اقامتی سیاحتی کلارآباد مازندران………………………………………………….۱۱۶
۵-۳ اسكله تفريحي بزرگ كيش……………………………………………………………………..۱۱۸
۵-۴ مجتمع برج العرب در دبي………………………………………………………………………….۱۱۹
۵-۵ پروژه نخل دبی………………………………………………………………………………………….۱۲۲
۵-۶ آکواریوم سیدنی…………………………………………………………………………………….۱۲۴
۵-۷ پارک ساحلی شرقی……………………………………………………………………………….۱۲۶
۵-۸ پارک راسر……………………………………………………………………………………………۱۲۸
۵-۹ پارک مایومی………………………………………………………………………………………..۱۳۱
۵-۱۰ جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………..۱۳۳

فصل ششم: معرفی سایت
۶-۱ بررسی آلترناتیوهای مناسب……………………………………………………………………..۱۳۵
۶-۲ علل انتخاب سایت مورد نظر…………………………………………………………………..۱۳۹
۶-۲-۱ دسترسی………………………………………………………………………………………….۱۳۹
۶-۲-۲ دید و منظرهای مناسب………………………………………………………………………۱۳۹
۶-۲-۳ دسترسی مناسب به دریا……………………………………………………………………..۱۳۹
۶-۲-۴ عدم مزاحمت برای شهر…………………………………………………………………….۱۴۰
۶-۲-۵ امکان تآمین آب……………………………………………………………………………….۱۴۰
۶-۲-۶ وجود بستر های تاسیساتی……………………………………………………………………..۱۴۰
۶-۲-۷ امکان توسعه آتی…………………………………………………………………………………۱۴۰
۶-۳ جمع بندی و انتخاب گزینه بهینه…………………………………………………………………۱۴۱
۶-۴ مطالعات زمین شناختی سایت…………………………………………………………………….۱۴۲
۶-۵ عوامل تأثیر گذار بر سایت………………………………………………………………………..۱۴۲

فصل هفتم: برنامه ریزی فیزیکی
۷-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………۱۴۴
۷-۲ برنامه ریزی فیزیکی……………………………………………………………………………..۱۴۵
۷-۳ عوامل مؤثر در برنامه ریزی………………………………………………………………………۱۴۵
۷-۴ جمعیت استفاده کننده……………………………………………………………………………..۱۴۶
۷-۴-۱ مدل اکولوژیکی گردشگران…………………………………………………………………..۱۴۶
۷-۴-۱-۱ تفرج متمرکز………………………………………………………………………………….۱۴۷
۷-۴-۱-۲ تفرج گسترده…………………………………………………………………………………۱۴۷
۷-۴-۲ عوامل اثرگذار…………………………………………………………………………………….۱۴۷
۷-۴-۳ پارک طبیعت………………………………………………………………………………………۱۴۸
۷-۴-۴ منابع گردشگری در رابطه با پارکهای طبیعی……………………………………………۱۵۱
۷-۴-۵ اثرات زیانبار در رابطه با تفرجگاههای طبیعی………………………………………….۱۵۲
۷-۴-۶ تاسیسات تفریحی و رفاهی مورد نیاز…………………………………………………….۱۵۴
۷-۴-۷ میانگین آمار گردشگران استان بوشهر…………………………………………………….۱۵۵
۷-۴-۸ ظرفیت برد ………………………………………………………………………………………..۱۵۶
۷-۵ معرفی فضاهای لازمه………………………………………………………………………………۱۵۷
۷-۵-۱ فضاهای اقامتی……………………………………………………………………………………۱۵۷
۷-۵-۲ فضاهای تفریحی…………………………………………………………………………………۱۵۸
۷-۶ دسته بندی فضاها براساس نوع کاربری…………………………………………………………۱۵۸
۷-۶-۱ فضاهای ورزشی و تفریحی…………………………………………………………………..۱۵۸
۷-۶-۲ فضاهای اقامتی و عمومی……………………………………………………………………….۱۵۸
۷-۶-۳ فضاهای پشتیبانی………………………………………………………………………………….۱۵۹
۷-۷ ظرفیت فیزیکی تسهیلات مجتمع بر اساس تقسیم بندیهای فرعی…………………..۱۵۹
۷-۷-۱ گروه فضاهاي اقامتي……………………………………………………………………………۱۵۹
۷-۷-۲ گروه فضاهای تفریحی…………………………………………………………………….۱۶۰
۷-۷- ۳ گروه فضاهای ورزشی…………………………………………………………………….۱۶۳
۷-۷-۴ گروه فضاهای خدماتی و پشتیبانی………………………………………………………۱۶۵

فصل هشتم: مبانی نظری طرح
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………۱۷۵
۸-۱ مفهوم فضا…………………………………………………………………………………………..۱۷۵
۸-۲ مکان…………………………………………………………………………………………………..۱۷۶
۸-۳ رابطه انسان و طبیعت…………………………………………………………………………..۱۷۷
۸-۴ رابطه ساختمان با محیط (تجانس – تضاد – تقابل)………………………………….۱۸۱
۸-۵ حجم………………………………………………………………………………………………….۱۸۴
۸-۶ فرم یا صورت……………………………………………………………………………………….۱۸۴
۸-۶-۱ انتخاب فرم……………………………………………………………………………………….۱۸۵
۸-۷ نور………………………………………………………………………………………………………۱۸۷
۸-۸ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..۱۸۷
۸-۹ ایده طرح…………………………………………………………………………………………….۱۸۸
۸-۱۰ انرژیهای سایت……………………………………………………………………………………۱۸۸

فصل نهم : ارائه طرح پیشنهادی
– منابع و مآخذ

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0