قیمت محصول :     60000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مطالعات رساله موزه اندیشه

بازدیدها: 0

این فایل در قالب ورد Word در ۱۲۰ صفجه تهیه و تظیم و در آن به مطالعات رساله موزه اندیشه پرداخته است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱- فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………….۱
۱-۱- مفاهیم پایه…………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۱-۱- وجه تسميه موزه…………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۱-۲- تعريف موزه………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۱-۳- اهداف موزه ها براساس تعاريف ايكوم…………………………………………………………………………..۱
۱-۱-۴- ايکوم………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۱-۵- اهداف و قدرت هاي ايکوم…………………………………………………………………………………………..۳
۱-۱-۶- تاریخچه موزه در جهان………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۱-۷- تاریخچه موزه در ایران………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۱-۸- نقش موزه ها……………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۱-۹- نقش موزه ها در توسعه فرهنگی……………………………………………………………………………………۷
۱-۱-۱۰- انواع موزه ها……………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۱-۱۰-۱- موزه تاریخی و باستان شناسی…………………………………………………………………………….۸
۱-۱-۱۰-۲- موزه فضای باز………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۱-۱۰-۳- موزه های مردم شناسی……………………………………………………………………………………..۹
۱-۱-۱۰-۴- کاخ موزه ها…………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۱-۱۰-۵- موزه های هنری………………………………………………………………………………………………۹
۱-۱-۱۰-۶- موزه علوم و تارخ طبیعی…………………………………………………………………………………..۹
۱-۱-۱۰-۷- موزه های محلی یا منطقه ای……………………………………………………………………………۱۰
۱-۱-۱۰-۸- موزه های سیار……………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۱-۱۰-۹- پارک موزه ها………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۱-۱۰-۱۰- موزه های نظامی………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۱-۱۰-۱۱- موزه های اندیشمندان ( خانه هنرمندان )…………………………………………………………۱۰
۱-۱-۱۱- معماری موزه…………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۲- فلسفه و روانشناسی اندیشه………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۲-۱- انواع تفکر از دیدگاه هایدگر……………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۲-۲- معارضه جویی معاصر و هویت فرهنگی……………………………………………………………………….۱۳
۱-۲-۲-۱- ارزش ها و تفکر……………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۲-۲-۲- تفکر تاریخی…………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۲-۲-۳- انسان و خدا…………………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۲-۲-۴- فکر اساطیری-شاعرانه………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۲-۲-۵- تفکر جدید……………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۲-۳- بت های ذهنی و خاطره ازلی……………………………………………………………………………………..۱۶
۱-۲-۳-۱- خاطره قومی……………………………………………………………………………………………………۱۶
۱-۲-۳-۲- بازنمایی تحول فکری رنسانس…………………………………………………………………………..۱۷
۱-۲-۳-۳- جوهر تفکر…………………………………………………………………………………………………….۱۷
۱-۲-۴- تفکر هندی و علم غربی…………………………………………………………………………………………….۱۷
۱-۲-۵- تصویر یک جهان یا بحثی درباره هنر ایران………………………………………………………………….۱۹
۱-۲-۶- بینش اساطیری…………………………………………………………………………………………………………۱۹
۱-۲-۶-۱- خصایص میت…………………………………………………………………………………………………۱۹
۱-۲-۶-۲- مبانی اساسی بینش اساطیری………………………………………………………………………………۲۱
۱-۲-۶-۲-۱- زمان اساطیری………………………………………………………………………………………..۲۲
۱-۲-۶-۲-۲- مکان اساطیری……………………………………………………………………………………….۲۵
۱-۲-۶-۳- میت و (ارکتیپ) …………………………………………………………………………………………..۲۶
۱-۲-۶-۴- میت، لوگوس، خاطره ازلی……………………………………………………………………………….۲۶
۱-۲-۷- زبان و تفکر…………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۱-۲-۸- فکر محض در شناخت متناهی…………………………………………………………………………………….۲۹
۱-۲-۹- بنا کردن، سکونت کردن، فکر کردن………………………………………………………………………….۲۹
۱-۲-۱۰- رنسانس نوین………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۱-۲-۱۰-۱- سیستم تفکر ما……………………………………………………………………………………………..۳۱
۱-۲-۱۰-۲- مغز انسان…………………………………………………………………………………………………….۳۱
۱-۲-۱۰-۳- ادراک چگونه عمل می کند……………………………………………………………………………۳۱
۱-۲-۱۰-۴- آداب تفکر سنتی ما………………………………………………………………………………………۳۱
۱-۲-۱۱- روشن فکری…………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲- فصل دوم: نمونه موردی………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۱- موزه بیلیائو………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۱-۱- محتوا……………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۱-۲- محیط……………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۱-۳- بیرون……………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۱-۴- درون……………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۱-۵- عرصه بندی…………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۲- موزه پل کلی……………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۲-۱- محتوا ومحیط……………………………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۲-۲- درون……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۲-۳- بیرون……………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۲-۴- عرصه بندی…………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۳- موزه گوگنهایم…………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۳-۱- محتوا و محیط………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۳-۲- بیرون……………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۲-۳-۳- درون……………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۳-۴- عرصه بندی…………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۲-۴- موزه یهود………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۴-۱- محتوا……………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۴-۲- محیط……………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۴-۳- درون……………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۴-۴- بیرون……………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۲-۴-۵- عرصه بندی…………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۲-۵- آمار فراوانی عرصه های نمونه موردی………………………………………………………………………………….۶۱
۲-۶- نتایج مفهومی موزه ها………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۳- فصل سوم: تدوین استانداردها و برنامه فیزیکی……………………………………………………………………………….۶۲
۳-۱- اصول ، ضوابط و تدوین استانداردها……………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۱-۱- ریزفضاها………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۱-۱-۱- گالری ها……………………………………………………………………………………………………….۶۲
۳-۱-۱-۲- آمفی تئاتر……………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۱-۱-۳- کتابخانه…………………………………………………………………………………………………………۶۴
۳-۱-۱-۴- اداری…………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳-۱-۱-۵- پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………۶۵
۳-۱-۱-۶- آموزشی…………………………………………………………………………………………………………۶۵
۳-۱-۱-۷- انبار……………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۳-۱-۱-۸- پارکینگ……………………………………………………………………………………………………….۶۶
۳-۱-۱-۹- تاسیسات………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۳-۱-۲- نکاتی در باب معماری موزه……………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۱-۳- عوامل موثر بر دامنه فعالیت……………………………………………………………………………………….۶۸
۳-۱-۴- فضاهای عملیاتی موزه……………………………………………………………………………………………….۷۰
۳-۱-۴-۱- فضاهای اداری…………………………………………………………………………………………………۷۱
۳-۱-۴-۲- فضاهای عمومی………………………………………………………………………………………………۷۳
۳-۱-۴-۳- فضاهای پشتیبانی: فضاهای رفاهی و خدماتی………………………………………………………..۷۵
۳-۱-۴-۴- فضاهای خدماتی و تدارکاتی……………………………………………………………………………..۷۸
۳-۲- برنامه عملکردی و فیزیکی…………………………………………………………………………………………………۸۱
۳-۲-۱- عرصه بندی کل مجموعه…………………………………………………………………………………………..۸۱
۳-۲-۲- ویژ گی های مجموعه ها در موزه ها: …………………………………………………………………………۸۲
۳-۲-۳- طراحی موزه …………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۳-۲-۳-۱- نکات حائز اهمیت در طراحی موزه از نگاه ناظر درونی…………………………………………۸۲
۳-۲-۳-۲- نکات حائز اهمیت در طراحی موزه از نگاه ناظر بیرونی…………………………………………۸۴
۳-۲-۴- شرایط محیطی موزه…………………………………………………………………………………………………..۸۴
۳-۲-۵- نور در موزه…………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۲-۵-۱- منابع نوری……………………………………………………………………………………………………..۸۶
۳-۲-۵-۲- شدت نور……………………………………………………………………………………………………….۸۶
۳-۲-۵-۳- کنترل نور………………………………………………………………………………………………………۸۶
۳-۲-۵-۴- نور طبیعی………………………………………………………………………………………………………۸۷
۳-۲-۶- حرکت در موزه ها…………………………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۲-۶-۱- ارتباطات و دسترسی ها…………………………………………………………………………………….۸۸
۳-۲-۶-۲- سیرکلاسیون فضاهای نمایش…………………………………………………………………………….۸۸
۳-۲-۷- اندازه در موزه ها………………………………………………………………………………………………………۸۹
۳-۲-۷-۱- تناسبات انسانی………………………………………………………………………………………………..۸۹
۳-۲-۷-۲- ارتفاع مناسب برای دیدن………………………………………………………………………………….۸۹
۳-۲-۷-۳- اندازه ها و فضای نمایش…………………………………………………………………………………..۹۰
۳-۲-۸- تاسیسات در موزه ها…………………………………………………………………………………………………۹۰
۳-۲-۸-۱- سیستم های حرارتی و برودتی……………………………………………………………………………۹۰
۳-۲-۸-۲- تجهیزات نظافت………………………………………………………………………………………………۹۱
۳-۲-۸-۳- حفاظت و امنیت……………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۲-۸-۴- ایمنی در مقابل آتش………………………………………………………………………………………..۹۲

۴- فصل چهارم: انتخاب زمین مورد نظر و آنالیز زمین طراحی……………………………………………………………….۹۳
۴-۱- مکان یابی موزه ها…………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۴-۱-۱- مقیاس عملکردی موزه ها………………………………………………………………………………………….۹۴
۴-۱-۲- مخاطبین موزه ها………………………………………………………………………………………………………۹۴
۴-۱-۳- مکانیابی موزه ها در داخل شهرها………………………………………………………………………………..۹۴
۴-۲- تحلیل سایت ها…………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۴-۲-۱- بررسی سایت شماره یک…………………………………………………………………………………………..۹۷
۴-۲-۲- بررسی سایت شماره دو…………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۴-۲-۳- بررسی سایت شماره سه………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۴-۲-۴- جدول وزنی…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0