قیمت محصول :     44000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

مطالعات رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

بازدیدها: 2

این فایل در قالب ورد WORD در ۸۸ صفحه تهیه و تظیم و در آن به مطالعات رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخته است.
فهرست مطالب صفحه
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار اول : مطالعات پایه ۳۴ – ۱
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱- فراغت ۱
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱-۱- کارکردهای فراغت ۱
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱-۲- تحولات کمی و کیفی در گذران اوقات فراغت ۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱-۳- ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت ۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲- پرورش کودک ۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۱- کودک و اجتماع ۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۲- روان شناسی تربیتی ۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۲-۱- هدف های تربیتی بر بنیاد دموکراسی ۴
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۲-۲- هدف های تربیتی اسلام ۴
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۳- هدف از پرورش کودکان ۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۴- شرایط اجرای اصول و روش های صحیح تربیت ۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۵- ویژگی های ذهنی- شناختی کودکان ۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۶- انطباق و سازگاری با محیط ۷
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۶-۱- شرایط انطباق با محیط ۷
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۷- تاثیر سرگرمی های مفید در پرورش کودک ۸
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۸- تامین امنیت و آسایش خاطر کودکان ۱۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۹- اعتماد به نفس، امیدواری و خوش بینی ۱۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۱۰- عدم پذیرش مسئولیت در کودکان ۱۱
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۱۱- روش پرورش ذوق و قریحه، هنر و زیبایی شناسی در کودکان ۱۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۱۲- روش پرورش دینی و اخلاقی ۱۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۱۲-۱- پرورش دینی ۱۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۱۲-۲- تربیت اخلاقی ۱۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲-۱۳- نتایج و توصیه ها ۱۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۳- روان شناسی کودک ۱۴
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۳-۱- مفاهیم بنیادی در روان شناسی رشد ۱۴
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۳-۱-۱- تعریف رشد ۱۴
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۳-۱-۲- مفهوم پختگی (رسیدگی) ۱۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۳-۱-۳- مراحل رشد و تحول کودکان ۱۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۳-۲- تفاوت رشد و پرورش ۱۹
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۳-۳- نیازها و علایق کودک ۲۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۳-۳-۱- نیازهای اساسی کودکان از دیدگاه روان شناسان ۲۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۳-۳-۲- نیازها و علایق ذاتی کودکان ۲۱
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۴- کودک و هنر ۲۹
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۴-۱- دنیای کودک در نقاشی های او ۲۹
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۴-۲- شناخت ویژگی های روانی کودکان از نقاشی های آنان ۲۹ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۴-۳- اهمیت و تاثیر رنگ در کودکان ۳۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۴-۴- روان شناسی رنگ ها ۳۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۴-۵- کودکان و رنگ ها ۳۱
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۵- کودک و ادبیات کودک ۳۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۵-۱- داستان ۳۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۵-۲- شعر ۳۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۵-۳- قصه ۳۴
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۶- نتیجه گیری ۳۴
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم- مطالعات تکمیلی
۵۹ – ۳۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۱- مطالعات تاریخی- موضوعی (نگاهی به آموزش و پرورش) ۳۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۱-۱- آغاز سن آموزش و پرورش در ایران و جهان ۳۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۲- سابقه مراکز آموزش پیش از دبستان در ایران و جهان ۳۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۲-۱- تاریخچه آموزش پیش از دبستان در ایران و جهان ۳۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۲-۲- تاریخچه باغ کودکان (Kindergarten) 37
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۲-۳- تاریخچه مدارس جهان ۳۸
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۲-۳-۱- بیداری (۱۹۱۶- ۱۹۰۰) ۳۸
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۲-۳-۲- امیدواری (۱۹۴۵- ۱۹۱۶) ۳۹
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۲-۳-۳- بازسازی و گسترش (۱۹۷۵- ۱۹۴۵) ۴۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۳- بررسی آموزش پیش از دبستان در دوره های تاریخی مختلف ایران ۴۱
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۳-۱- آموزش و پرورش در دوره باستان ۴۱
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۳-۲- دوره تاریخی (از صدر اسلام تا ۲۵۰ هجری) ۴۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۳-۳- دوره تجدید حیات و استقلال ایران (۲۵۰ تا ۶۵۶ هجری) ۴۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۳-۴- دوره سلجوقی ۴۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۳-۵- دوره تیموری ۴۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۳-۶- دوره صفویه (دوره شکوفایی ایران) ۴۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۳-۷- دوره قاجاریه ۴۴
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۳-۸- تحولات آموزشی در دوره پهلوی و گسترش مدارس مدرن ۴۷
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴- بررسی آماری فضاهای مورد علاقه کودکان (زیر ۱۲ سال) ۴۹
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۱- انتخاب همراه توسط کودکان برای رفتن به پارک ۵۱
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۲- انتخاب تعداد هم بازی توسط کودکان ۵۱
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۳- نمودار فضای انتخابی توسط کودکان ۵۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۴- انتخاب بافت فضای پارک توسط کودکان ۵۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۵- انتخاب نوع بازی ۵۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۶- فعالیت آزاد ۵۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۷- نوع فعالیت در محیط ۵۴
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۸- مشارکت در ساختمان سازی ۵۴
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۹- بازی و خلاقیت ۵۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۱۰- نوع بازی ۵۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۱۱- هنرهای انتخابی ۵۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۱۲- نوع بازی های ورزشی ۵۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۱۳- انتخاب رنگ ۵۷
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۱۴- تمایل برای ناظم بودن ۵۷
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۱۵- انتخاب نوع قصه ۵۸
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۶- نتیجه گیری ۵۸
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار سوم- مطالعات تطبیقی ۷۷ – ۶۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۱- نمونه های خارجی ۶۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۱-۱- قصر کودکان من (ماتسوزاکا- ژاپن) ۶۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۱-۱-۱- معماران ۶۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۱-۱-۲- کودکان ۶۱
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۱-۲- مرکز مراقبت روزانه کودکان اولونسالو ۶۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۱-۲-۱- معماران ۶۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۱-۲-۲- کودکان ۶۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۱-۲-۳- مدیریت ۶۷
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۲- نمونه داخلی/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران ۶۹
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۲-۱- سازمان ۷۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۲-۱-۱- معاونت تولید ۷۱
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۲-۱-۲- معاونت فرهنگی ۷۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۲-۱-۳- معاونت پژوهش ۷۴
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۲-۱-۴- معاونت تولید ۷۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۲-۱-۵- حوزه مدیر عامل ۷۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار چهارم- مطالعات زمینه ۱۰۱ – ۷۸
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴-۱- استان بوشهز ۷۸
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴-۱-۱- شهرستان دیر ۷۸
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار پنجم- مبانی نظری طراحی ۱۱۹ – ۱۰۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۱- بررسی الگوهای شهری در تناسب با موضوع ۱۰۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۱-۱- الگوی شماره ۵۷، کودک در شهر ۱۰۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۱-۲- الگوی شماره ۷۳، زمین های بازی اکتشافی ۱۰۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۱-۳- الگوی شماره ۷۵، خانواده (The Family) 104
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۱-۴- الگوی شماره ۸۶ ، خانه کودک (Children Home) 104
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۱-۵- الگوی شماره ۱۳۷، محوطه کودک ۱۰۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۱-۶- الگوی شماره ۲۰۳، غارهای کودکان ۱۰۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۱-۷- نتیجه گیری ۱۰۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲- مقدمه ای بر معماری کودکان ۱۰۸
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲-۱- کودک، فضا و معماری ۱۱۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲-۲- محیط های مناسب برای کودکان ۱۱۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲-۳- دریافت حسی و هوشی فضای معماری ۱۱۱
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲-۴- کودک و فضای ساخته شده ۱۱۴
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲-۵- درک و توجه به فضا ۱۱۴
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲-۶- نیاز به تملک فضا ۱۱۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲-۷- حرکت و سروصدا ۱۱۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲-۸- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی کودکان ۱۱۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲-۹- خصوصیات معمار ۱۱۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲-۱۰- نتیجه گیری ۱۱۷
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار ششم- طراحی ۱۴۱ – ۱۲۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مقدمه (برنامه ریزی معماری و چگونگی تحقیق) ۱۲۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۱- سیاست های کلی برنامه ریزی، تعیین اهداف و هدف های عملیاتی ۱۲۱
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۱-۱- ارتقاء سطح علوم و فرهنگ برای کودکان ۱۲۱
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۱-۲- آموزش وبرنامه ریزی اوقات فراغت کودکان از طریق بازی ۱۲۱
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۱-۳- تلاش برای تقویت و پرورش رفتارهای هنجارسازی در کودکان ۱۲۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۱-۴- خودکفایی نسبی کودکان ۱۲۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۲- معیارهای طراحی ۱۲۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۲-۱- معیارهای زیست محیطی ۱۲۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۲-۲- معیارهای زیبایی شناختی ۱۲۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۲-۳- معیارهای عملکردی ۱۲۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۳- تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی ۱۲۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۴- اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی ۱۲۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۴-۱- مکان یابی واحدهای آموزشی ۱۲۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۴-۲- شرایط محیطی ۱۲۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۴-۳- جهت یابی ۱۲۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۴-۴- دسترسی ۱۲۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۴- ظرفیت ۱۲۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۴-۶- ایمنی ۱۲۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۴-۷- معیارهای ایجاد آسایش در فضاهای داخلی ۱۳۲
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵- برنامه فیزیکی طرح ۱۳۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۱- بخش تحقیقات و پژوهش ۱۳۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۱-۱- آشنایی با گیاهان و جانوران ۱۳۳
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۱-۲- بخش کامپیوتر ۱۳۴
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۱-۳- کتابخانه مرکزی ۱۳۴
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۲- بخش آموزشی ۱۳۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۲-۱- کلاس های آموزشی، فرهنگی و هنری ۱۳۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۳- بخش عملکردهای همایشی ۱۳۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۳-۱- سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۴- بخش عملکردهای نمایشی ۱۳۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۴-۱- نمایشگاه دائمی ۱۳۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۴-۲- نمایشگاه موقت ۱۳۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۵- بخش اداری (مدیریت و روابط عمومی) ۱۳۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۶- بخش خدماتی و رفاهی ۱۳۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۶-۱- رستوران ۱۳۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۶-۲- آبدارخانه ۱۳۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۶-۳- سرایداری ۱۳۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۶-۴- سرویس های بهداشتی ۱۳۶
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۶-۵- فضاهای تاسیساتی ۱۳۷
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۷- بخش فضای باز و محوطه ۱۳۷
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۷-۱- محل تجمع و قدم زدن ۱۳۷
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۷-۲- فضای سبز ۱۳۷
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۷-۳- فضای بازی ۱۳۸
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۷-۴- فضاهای ورزشی و تفریحی ۱۳۸
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۷-۵- پارکینگ ۱۳۸
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵-۷-۶- فضاهای ارتباطی و فضاهای غیر مفید ۱۳۹
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست منابع و ماخذ ۱۴۰
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0