قیمت محصول :     86500 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

پارک بانوان و تاثیر آن بر ابعاد شهری

بازدیدها: 32

این فایل در قالب ورد در ۱۷۲ صفحه شامل

چکیده ۱
فصل اول: كليات تحقیق ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲- بيان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۸
۱-۵– اهداف مشخص تحقیق ( شامل اهداف آرمانی ، کلی ، اهداف ویژه و کاربردی ) : ۱۱
۱-۶- سوالات تحقیق : ۱۳
۱-۷- روش شناسی تحقیق : ۱۴
۱-۸- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها : ۱۶
۱-۹- شرح کامل روش ( میدانی، کتابخانه ای ) و ابزار ( مشاهده و آزمون ، پرسشناسنامه ، مصاحبه ، فیشر برداری و غیره ) گردآوری داده ها : ۱۶
۱-۱۰- جامعه آماری ، روش نومنه گیری و حجم نمونه ( در صورت وجود و امکان ) : ۱۷
۱-۱۱- روش ها و ابزار تجزیه و تحیلیل داده ها : ۱۷
فصل دوم: مرور ادبیات موضوع ۱۸
۱-۲-مقدمه ۱۹
۲-۲-پارک شهری ۲۱
۲-۳-پارک بانوان ۲۲
۲-۴-ضرورت پارک های بانوان دربعد اجتماعی ۲۳
۲-۵-ضرورت پارک های بانوان در بعد اقتصادی ۲۳
۲-۶-ضرورت پارک بانوان در بعد سلامتی ۲۴
۲-۷-ضرورت پارک های بانوان در بعد زيست محیطی ۲۴
۲-۸-توسعه و ضرورت توانمند سازی زنان ۲۵
۲-۹-شاخص های توانمندسازی زنان ۲۶
۲-۹-ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ۲۹
۲-۹-۱-ﻓﻀﺎ ۲۹
۲-۹-۲-ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ(ﺷﻬﺮي) ۲۹
۲-۹-۳-زن ۳۰
۲-۹-۴-ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ۳۱
۲-۱۰-بخش دوم:ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ۳۲
۲-۱۰-۱- زﻧﺎن و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ۳۲
۲-۱۰-۲- زﻧﺎن و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ۳۴
۲-۱۰-۳- ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم ۳۶
۲-۱۱-ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ ي ۳۷
۲-۱۱-۱- ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ ۳۷
۲-۱۱-۲- فرایند شناخت ۳۸
۲-۱۱-۳- ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻓﻀﺎ ۳۹
۲-۱۱-۴- تفاوت ﻣﺮدان و زﻧﺎن ۴۱
۲-۱۱-۵- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ۴۲
۲-۱۱-۶- اﻣﻨﯿﺖ و اﺑﻌﺎد آن ۴۳
۲-۱۱-۷- اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ۴۴
۲-۱۱-۸-اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ۴۴
۲-۱۱-۹-.اﻣﻨﯿﺖ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮي ۴۵
۲-۱۱-۱۰-ﭘﺎﯾﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻌﻤﺎري ۴۶
۲-۱۲-نتیجه گیری ۴۷
فصل سوم: روش تحقیق ۵۲
۳-۱- مقدمه: ۵۳
۳-۲- جامعه آماري: ۵۳
۳-۳- نحوه نمونه گيري: ۵۳
۳-۴- روش تحقيق: ۵۴
۳-۵- جمع آوری اطلاعات تحقیق: ۵۴
۳-۶- روش تجزيه و تحليل داده ها: ۶۰
۳-۷- روش اجرای تحقیق: ۶۱
۴-۱- مقدمه: ۶۳
۴–۲ ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه: ۶۳
۴-۳-تحلیل عاملی : ۶۵
۴-۳-۱-استخراج عامل ها : ۶۵
۴-۴-نتایج تحلیل عاملی اکتشافی عوامل موثر بر ارتقای پویایی و نشاط در طراحی پارک بانوان با هدفمندی وحدت و یکپارچگی معماری منظر به روش مولفه های اصلی ۶۶
جدول ۴-۴-عامل هاي چرخش يافته ۷۲
۴-۵-بررسی نتایج و نامگذاری عامل ها : ۷۸
۴-۵-۱-بررسی وضعیت عامل های تحقیق: ۷۸
۴-۵-۲-متغیرهای تحقیق: ۸۴
فصل پنجم: نمونه موردی ۸۶
۵-۱-مقدمه ۸۷
۵-۲-بوستان بهشت مادران تهران ۸۷
فصل ششم: برنامه و استاندارد های فیزیکی ۱۰۶
۶-۱-مقدمه ۱۰۷
۶-۲-پارک ۱۰۷
۶-۳-مدیریت پارکها و فضای سبز ۱۰۷
۶-۵-تشكيلات اداري در پارك بانوان: ۱۱۰
۶-۶-مجموعه ي تشكيلات ساختماني پارک با نوان: ۱۱۱
فصل هفتم : بستر طراحی ۱۲۷
۶-۱- معرفی عمومی شهر بابل: ۱۲۹
۶-۱-۱- بررسی وضعیت جغرافیایی شهربابل: ۱۲۹
۶-۱-۱-۱- موقعیت شهر بابل: ۱۲۹
۶-۱-۱-۲- تقسیمات سیاسی شهر بابل: ۱۳۰
۶-۱-۱-۳- بررسی محله‌های شهر بابل: ۱۳۳
۶-۱-۱-۳- ۱- محله‌های قدیمی: ۱۳۳
۶-۱-۱-۳-۲- محله‌های جدید: ۱۳۳
۶-۱-۱-۳-۳- بزرگراه‌ها، بلوارها و خیابان‌ها: ۱۳۳
۶-۱-۱-۳- ۴- میدان‌ها: ۱۳۴
۶-۱-۲- بررسی وضعیت تاریخی شهر بابل ۱۳۴
۶-۱-۲-۱- تاریخچه شهر بابل ۱۳۴
۶-۱-۲-۲- بررسی شهر بابل در دوره های مختلف تاریخ: ۱۳۵
۶-۱-۲-۲-۱ دوران تیموریان : ۱۳۵
۶-۱-۲-۲-۲- دوران زندیه: ۱۳۶
۶-۱-۲-۲-۱- دوران قاجاریه: ۱۳۷
۶-۱-۳- بررسی وضعیت فرهنگی شهربابل: ۱۳۷
۶-۱-۳-۱- وجه تسمیه بابل: ۱۳۷
۶-۱-۳-۱-۱ تغییر نام بابل: ۱۳۸
۶-۱-۳-۱-۲ وجه تسمیه مامطیریا مامتیرا: ۱۳۸
۶-۱-۳-۲- زبان: ۱۳۹
۶-۱-۳-۳- دین: ۱۳۹
مازندرانی‌ها در زمان گسترش آیین زرتشتی از پذیرش این آیین سر باز می‌زدند. در بخشهایی از مازندران مردم پیرو آیین «دیو یسنا» بودند و در برابر آیین جدید مقاومت می‌کردند در زبان‌های هند و اروپایی قدیم کلمه دیو به معنای خدا می‌باشد. ۱۳۹
۶-۱-۳-۴- عوامل و مکان های فرهنگی و هنری : ۱۴۰
۶-۱-۳-۴-۱- مطبوعات: ۱۴۰
۶-۱-۳-۴-۲- سینما و سالن های نمایش: ۱۴۰
۶-۱-۳-۴-۳- جشنواره ها: ۱۴۱
۶-۱-۳-۴-۳-۱- جشنواره فیلم کوتاه وارش: ۱۴۱
۶-۱-۳-۴-۳-۱- جشنواره ملی بهار نارنج: ۱۴۲
۶-۱-۳-۴-۵- نگارخانه‌ها ۱۴۲
۶-۱-۳-۴-۶-کتابخانه‌ها ۱۴۳
۶-۱-۳-۴-۷- ره آورد: ۱۴۳
۶-۱-۴- بررسی وضعیت اقلیمی شهربابل: ۱۴۴
۶-۱-۴-۱- آب و هوا : ۱۴۴
۶-۱-۴-۲- ارتباط با دریا : ۱۴۴
۶-۱-۴-۳- بادها: ۱۴۶
۶-۱-۴-۴- رود خانه: ۱۴۶
۶-۱-۴-۵- ناهمواری ها: ۱۴۷
۶-۱-۵- بررسی اماکن گردشگری و تفریحی شهر بابل: ۱۴۷
۶-۱-۵-۱- دریاچه ها: ۱۴۷
۶-۱-۵-۲- جنگل‌ها: ۱۴۷
۶-۱-۵-۳- آبشارها: ۱۴۸
آبشار حاجی شیخ موسی: این آبشار در روستای شیخ موسی و بخش بندپی شرقی شهرستان بابل قرار دارد. ۱۴۸
۶-۱-۵-۴- چشمه‌ها: ۱۴۸
۶-۱-۵-۵- ییلاق‌ها: ۱۴۸
۶-۱-۶- معرفی فضای سبز موجود در شهر بابل: ۱۵۰
۶-۱-۷- معرفی اماکن مذهبی شهر بابل: ۱۵۲
۶-۱-۸- معرفی بزرگان و نامداران شهر بابل: ۱۵۲
۶-۲- آنالیز سایت ۱۵۳
۶-۲-۱- سایت مورد نظر: ۱۵۳
۶-۲-۲- پوشش گیاهی: ۱۵۵
۶-۲-۳- باد ها : ۱۵۷
۶-۲-۴- صداهای مزاحم : ۱۵۸
۶-۲-۶- دسترسی ها : ۱۶۱
۶-۲-۷- دید و منظر : ۱۶۴
۶-۳- نتیجه‌گیری: ۱۶۵

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

افزودن به سبد خرید
0